Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
•    savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip„MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
•    užtikrindamas tinkamą dokumentų apskaitos ir kontrolės procedūrų įgyvendinimą, vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis), kontroliuoja, ar siunčiama korespondencija išsiųsta; vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą;  
•    pagal kompetenciją tvarko gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų apskaitą;
•    skelbia Inspekcijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės              aktus – Teisės aktų registre;
•    prireikus vykdo su dokumentų saugojimu archyve ir jų naikinimu susijusias procedūras, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą ir naikinimą, reikalavimų įgyvendinimą;  
•    tvarko Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) nebuvimo darbe sąrašą dokumentų valdymo sistemoje;
•    kopijuoja, skenuoja, įriša dokumentus;  
•    rengia Inspekcijos gautų ir parengtų dokumentų, jų apskaitos dokumentų kopijas,  išrašus ir nuorašus, prireikus juos tvirtina, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą;
•    analizuoja dokumentų apskaitos procesus, rengia su dokumentų apskaita susijusias suvestines ir ataskaitas, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dokumentų apskaitos tobulinimo klausimais;
•    konsultuoja Inspekcijos darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, naudojimo, siuntimo ir gavimo klausimais, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą Inspekcijoje;
•    pildo Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
•    pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
•    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
•    teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių, formų ir technologijų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
•    palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą;    
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, juose dalyvauja;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
•    vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.