Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip vienų metų kompiuterizuotų darbo vietų ir (ar) kompiuterių tinklo veikimo priežiūros darbo patirtį; 
•    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;  
•    mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, mokėti dirbti ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programine įranga, grafinio redagavimo programine įranga „Corel Draw 11“ ar aukštesne versija, prekinio ženklo „Adobe“, „MS Visio“ ar kita grafinio redagavimo programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; išmanyti teritorinio kompiuterių tinklo realizavimo principus;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
•    savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
•    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
•    dalyvauja Administracijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose, teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Administracijoje;
•    užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, kuria kompiuterizuotas darbo vietas, jungia jas į kompiuterių tinklą, jose diegia programinę įrangą, elektroninio pašto dėžutes, sąsajas su internetu, IS, technine ir kita įranga; 
•    užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų naudotojų funkcijų vykdymą, prižiūri kompiuterizuotų darbo vietų, jose įdiegtų programinių įrangų ir sąsajų veikimą, organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės įrangos remontą, atlieka nesudėtingus kompiuterinės įrangos remonto darbus ir tvarko remonto apskaitą;  
•    užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, įrangos garantijos ir kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotų darbo vietų, elektroninio pašto dėžučių, kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtų licencijų, sertifikatų, sąsajų ir kompiuterinių programų apskaitą;
•    koordinuoja ir kontroliuoja kompiuterizuotų darbo vietų, interneto, elektroninio pašto naudojimo ir saugumo reikalavimų laikymąsi, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl jų veikimo tobulinimo ir plėtros, užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų, IS nepertraukiamą ir saugų veikimą;
•    prižiūri interneto ir elektroninio pašto, mobiliųjų kompiuterizuotų darbo vietų ryšio, interneto svetainės veikimą, prireikus pagal kompetenciją – Administracijos teritorinio kompiuterių tinklo veikimą bei tvarko kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą, užtikrindamas IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
•    konsultuoja Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) Administracijos interneto svetainės priežiūros ir tvarkymo klausimais, teikia pasiūlymų dėl interneto svetainės tobulinimo, užtikrindamas viešojo administravimo funkcijų vykdymą;
•    siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Administracijoje, koordinuoja Administracijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
•    pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina su iš valstybės institucijų ir juridinių asmenų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, užtikrindamas Administracijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą;
•    moko, konsultuoja Administracijos darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
•    užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
•    administruoja Administracijos interneto svetainę;
•    užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus Projektų valdymo skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas) pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių, formų ir technologijų diegimo;
•    vykdo posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą;
•    organizuoja kopijavimo ir ryšių technikos priežiūrą ir remontą Vilniaus buveinėje;
•    pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, juose dalyvauja; atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas;
•    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
•    prireikus pavaduoja kitus Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) darbuotojus;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.