Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
•    Administracijos strategijos formavimas, veiklos planų sudarymo ir vykdymo koordinavimas.
•    Finansų valdymo koordinavimas.
•    Informacinių technologijų valdymo koordinavimas.
•    Personalo valdymo koordinavimas.
•    Viešųjų pirkimų koordinavimas.
•    Dokumentų valdymo koordinavimas.
•    Turto valdymo koordinavimas.
FUNKCIJOS
•    Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su įstaigos administracijos padaliniais veikla susijusiais klausimais.
•    Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
•    Priima su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusius sprendimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusiais klausimais.
•    Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja administracijos padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
•    Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklų vykdymui arba prireikus vykdo administracijos padalinio veiklas.
•    Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su administracijos padalinio veikla susijusią informaciją.
•    Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su administracijos padalinio veikla susijusius dokumentus.
•    Valdo įstaigos administracijos padalinių žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Formuoja Administracijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas pagal savo kompetenciją.
•    Užtikrina kuruojamų struktūrinių padalinių vadovų įsitraukimą į Administracijos veiklą.
•    Koordinuoja ir kontroliuoja Administracijai nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kuruojamuose padaliniuose.
•    Organizuoja Administracijos veiklos kokybės gerinimo modelių ir veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimą.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
•    vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
•    darbo patirtis srityje – 4 metai;
•    vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
•    Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.