Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.3.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį procesų analizės srityje;
5.4.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.5.    mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 
5.6.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
6.3.    pataria  formuojant Administracijos strateginius tikslus, pagrindines veiklos kryptis, misiją, viziją, vertybes bei nustatant planavimo dokumentų vertinimo kriterijų planines reikšmes; 
6.4.    pataria rengiant pasiūlymus dėl Administracijos veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų;
6.5.    analizuoja Administracijos veiklos procesus, teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo ir veiklos kokybės gerinimo modelių diegimo;
6.6.    organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo priemonių plano rengimą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;
6.7.    organizuoja Administracijos veiklos kokybės gerinimo modelių ir veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimą (Bendrojo vertinimo modelio, LEAN kokybės vadybos sistemos metodų – X-Matrix, A3, 5 Kodėl, 3S, KanBan, Gemba ir kt.) ir jas įgyvendina;
6.8.    organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes,  teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;
6.9.    dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją ir dalyvauja juos organizuojant;  
6.10.    konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius Strateginio planavimo skyriaus (toliau  – skyrius) kompetencijos klausimais;
6.11.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.12.    bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai pagal skyriaus kompetenciją; 
6.13.    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.14.    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Administracijos interneto svetainei; 
6.15.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.16.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.