Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
    Ūkvedys turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    pagal savo sveikatos būklę būti tinkamas atlikti ūkvedžio darbą;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
•    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
•    turėti teisę vairuoti B ir D1 kategorijų transporto priemones;
•    turėti ne mažiau kaip penkerių metų vairavimo patirtį;
•    mokėti įvertinti automobilių techninę būklę ir pašalinti smulkius gedimus;
•    sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

    Ūkvedys atlieka šias funkcijas:
•    vairuoja automobilius, kuriuos vairuoti jis gali įrašius jo pavardę į kelionės lapą, stebi jų techninę būklę;
•    atlieka Inspekcijos automobilių eksploatacinę priežiūrą ir smulkų remontą;
•    kontroliuoja jam priskirtų automobilių techninės priežiūros periodiškumą, inicijuoja jos atlikimą;
•    pristato Inspekcijos automobilius į serviso įmones, dalyvauja nustatant gedimus, nurodo serviso darbuotojams būtinus darbus, tikrina atliktų remonto darbų kokybę atsiimant automobilius po remonto;
•    paruošia ir pristato Inspekcijos automobilius valstybinei techninei apžiūrai;
•    informuoja Projektų valdymo skyriaus vedėją (skyriaus vedėjas) apie poreikį įsigyti transportui skirtų eksploatacinių medžiagų, įrankių ar inventoriaus;
•    atlieka nesudėtingus ūkio inventoriaus, inžinerinių sistemų, komunikacijų remonto ar derinimo darbus, kuriems atlikti netaikomi reikalavimai turėti atitinkamą kvalifikaciją, palaiko tvarką garažuose;
•    vykdo kitus su Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus;
•    kontroliuoja Inspekcijos patalpų ir teritorijos tvarkos palaikymą;
•    nustatyta tvarka iškelia ir nuleidžia valstybės vėliavą.