Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Veiklos planavimas ir procesų analizė.

FUNKCIJOS

5. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
10. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Analizuoja Administracijos veiklos procesus, rengia ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo..
13. Analizuoja Administracijos klientų poreikius, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl Administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo..
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su veiklos sritimi susijusius dokumentus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus..
15. Pagal kompetenciją organizuoja kokybės valdymo sistemų ir veiklos efektyvumą gerinančių priemonių diegimą Administracijoje..
16. Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
17.3. studijų kryptis – teisė (arba);
17.4. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
17.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – analitinio darbo patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
17.9. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - rusų ir anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.