Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Sauga ir sveikata darbe, civilinė, priešgaisrinė sauga ir turto valdymas.


FUNKCIJOS

•    Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
•    Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
•    Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
•    Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
•    Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
•    Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Atlieka Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau - Administracija) darbo aplinkos rizikos vertinimą, diegia prevencijos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos valdymo metodus.
•    Įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones, nustatyta tvarka informuoja Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal daro sutartis (toliau - darbuotojai) apie ekstremalią situaciją.
•    Atlieka incidentų, eismo įvykių, į kuriuos pateko Administracijos transportas, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų registravimo analizę ir tyrimą, rengia su tuo susijusius dokumentus, apie analizės ir tyrimų rezultatus informuoja Administracijos direktorių ir kitus suinteresuotus asmenis, teikia pasiūlymus dėl prevencijos priemonių.
•    Organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl Administracijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo, inicijuoja viešuosius pirkimus, atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas, rengia viešųjų pirkimų dokumentus.
•    Prireikus pavaduoja kitus Projektų valdymo skyriaus darbuotojus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – priešgaisrinės saugos srities patirtis ; 
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
•    darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo.