Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 

3.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą; 

3.3. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį keleivinio kelių transporto srityje;  

3.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

3.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

3.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas: 

4.1. dalyvauja rengiant Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais ir kitose su tuo susijusiose srityse; 

4.2. dalyvauja vykdant transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia pasiūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo; 

4.3. rengia ir teikia informaciją sudėtingais priskirtos srities klausimais; teikia Transporto veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui pasiūlymų dėl skyriaus teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę; 

4.4. dalyvauja analizuojant keleivių srautų ir maršrutų duomenis, teikia pasiūlymų dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo ir panaikinimo, įformina šiuos leidimus; 

4.5. nustatyta tvarka nagrinėja vežėjų prašymus gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reisais (kai tokio leidimo reikia) tarptautinio susisiekimo maršrutais, įformina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais ar pakeičia sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai (eismo tvarkaraštį); 

4.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant viešųjų paslaugų keleiviniais traukiniais sutartyje numatytas funkcijas; 

4.7. dalyvauja vertinant autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams; 

4.8. pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie ūkio subjektų, veikiančių kelių transporto srityje, veiklą; 

4.9. dalyvauja nustatyta tvarka organizuojant gatvių ir kelių tinkamumo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismui vertinimą; 

4.10. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis atstovaudamas Administracijai pagal kompetenciją; pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe; 

4.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

4.12. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

4.13. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus sudėtingais klausimais, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 

4.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms; 

4.15. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 

4.16. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams; 

4.17. pagal kompetenciją teikia pasiūlymų ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo; 

4.18. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras; 

4.19. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo; 

4.20. prireikus pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

4.21. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.