Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
•    dalyvauja rengiant Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo techninės priežiūros ir rinkos priežiūros srityse;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose; 
•    dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas į Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją įeinančių administracinių paslaugų srityje;
•    tvarko Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registrą, Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registrą ir Traukinio mašinistų registrą;
•    užtikrina saugų registrų duomenų tvarkymą;
•    priima iš registrų duomenų teikėjų registrų duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
•    rengia sprendimus dėl registrų objektų registravimo, išregistravimo, registrų duomenų keitimo arba atsisakymo atlikti šiuos veiksmus;
•    teikia registrų duomenis registrų duomenų gavėjams;
•    užtikrina, kad į registrų duomenų bazes nebūtų įrašyti ar duomenų gavėjams perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registrų duomenys;
•    įrašo registrų duomenis į registrų duomenų bazes, atlieka kitus veiksmus, susijusius su registrų objektų registravimu;
•    tikrina, ar registrų objektų registracijos statusas (būklė) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registravimo duomenys būtų teikiami laiku;
•    kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, teikia registrų duomenis;
•    tikrina duomenis apie registrų objektams taikomas turto arešto ar įkeitimo procedūras;
•    teisės aktų nustatyta tvarka supažindina registrų duomenų teikėjus su registruose tvarkomais jų pateiktais duomenimis;
•    rengia duomenų teikimo sutarčių projektus su kitų registrų tvarkymo įstaigomis;
•    tvarko ir prižiūri registrų archyvuose saugomas bylas, užtikrina šių bylų atsekamumą;
•    dalyvauja organizuojant leidimų pradėti naudoti geležinkelių riedmenis išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;
•    dalyvauja organizuojant leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje struktūrinius posistemius išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;
•    dalyvauja organizuojant geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, atliekančioms manevravimą ir (ar) važiuojančioms į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančioms naudotis geležinkelių infrastruktūra, saugos sertifikatų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, jų galiojimo atšaukimą; 
•    dalyvauja organizuojant geležinkelių infrastruktūros valdytojams įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje suteikimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo atšaukimą; 
•    dalyvauja organizuojant geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijų išdavimą, prireikus sustabdant jų galiojimą ir panaikinant galiojimo sustabdymą, panaikinant jų galiojimą;
•    organizuoja egzaminus asmenims, pageidaujantiems įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų pažymėjimus;
•    dalyvauja organizuojant leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo atšaukimą;
•    dalyvauja atestuojant mokytojus ir asmenis, siekiančius tapti mokytojais, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patikslinant jiems suteiktą teisę, sustabdant suteiktos teisės galiojimą ir atnaujinant sustabdytą teisę, panaikinant suteiktą teisę;
•    dalyvauja išduodant mokymo centrų pripažinimo pažymėjimus, sustabdant jų galiojimą, panaikinant galiojimo sustabdymą ir panaikinant galiojimą;
•    dalyvauja išduodant traukinio mašinisto pažymėjimus, jų dublikatus, sustabdant pažymėjimų galiojimą, panaikinant galiojimo sustabdymą ir panaikinant šių pažymėjimų galiojimą;
•    pagal kompetenciją svarsto asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus ir traukinio mašinisto sertifikatus, mokymo ir egzaminavimo nepriklausomo vertinimo rezultatus ir teikia pasiūlymus vadovybei nustatytiems trūkumams pašalinti; 
•    dalyvauja išduodant mašinistų mokymo centrams pripažinimo pažymėjimus, pakeičiant ir atnaujinant išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdant pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrinant, ar mokymo centrai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;
•    dalyvauja išduodant mašinistų egzaminuotojams pripažinimo pažymėjimus, pakeičiant išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdant pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrinant, ar mašinistų egzaminuotojai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;
•    dalyvauja išduodant pripažinimo pažymėjimus psichologams, atliekantiems asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, profesinį psichologinį vertinimą, pakeičiant išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdant pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikinant pripažinimo pažymėjimo galiojimą;
•    dalyvauja išduodant įgaliojimus egzaminavimo centrams,  pakeičiant išduotus įgaliojimus, sustabdant išduotų įgaliojimų galiojimą ir panaikinant įgaliojimų galiojimo sustabdymą, panaikinant įgaliojimų galiojimą;
•    dalyvauja išduodant, pakeičiant techninio prižiūrėtojo sertifikatus, sustabdant jų galiojimą, panaikinant galiojimo sustabdymą, panaikinant jų galiojimą;
•    pagal kompetenciją priima prašymus ir dalyvauja išduodant licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija), tvarko jų apskaitą; išduodant Licencijas tikrina, ar vežėjai atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus; 
•    priima prašymus ir dalyvauja išduodant užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tvarko jų apskaitą, tikrina, ar grąžinti panaudoti ir nepanaudoti leidimai tinkamai pažymėti, ar vietoj tikrų leidimų nėra grąžintos jų kopijos ir pan.; 
•    priima prašymus ir dalyvauja išduodant užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tvarko jų apskaitą, tikrina, ar laikomasi nustatytų reikalavimų; 
•    priima prašymus ir dalyvauja išduodant tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas); 
•    priima ir analizuoja vežėjų ETMK leidimų ir Europos Bendrijos kelionės lapų knygų panaudojimo ataskaitas, imasi pažeidimų prevencijos priemonių; 
•    pagal kompetenciją priima prašymus ir dalyvauja išduodant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus, tvarko jų apskaitą bei teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl įmonės vadovo ir transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos vertinimo; 
•    priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti, kaupia, analizuoja ir apibendrina ūkio subjektų ataskaitas apie šių leidimų panaudojimą; 
•    priima prašymus ir dalyvauja egzaminuojant pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojus (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininkus ir išduodant jiems atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla; pagal kompetenciją kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis; 
•    priima prašymus ir dalyvauja atestuojant asmenis, siekiančius tapti mokytojais, ir mokytojus, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; dalyvauja suteikiant ir panaikinant teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kaupia duomenis apie atestuotus asmenis; 
•    pagal kompetenciją priima prašymus ir dalyvauja išduodant keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankus;
•    siekdamas užtikrinti nustatytų reikalavimų laikymąsi, tikrina mokesčių ir valstybės rinkliavos sumokėjimą; vykdo valstybės rinkliavos mokėjimo apskaitą;
•    pagal kompetenciją nustato ūkio subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, juos analizuoja ir teikia pasiūlymų dėl poveikio priemonių taikymo;
•    rengia panaudotų numeruotų blankų nurašymo ir blankų inventorizavimo aktus, nepanaudotų ir nurašytų numeruotų blankų naikinimo aktus;
•    pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
•    pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
•    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
•    pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.