Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
5.3. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1. dalyvauja rengiant Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo techninės priežiūros ir rinkos priežiūros srityse;
6.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Reglamentų (ES) Nr. 168/2013 2016/1628 ir 2018/858 nuostatų vykdymą, susijusių su tipo patvirtinimu ir rinkos priežiūra;
6.3. pagal kompetenciją rengia ir teikia Europos Komisijai ar kitoms Lietuvos ar Europos Sąjungos institucijoms ataskaitas pagal Reglamentus (ES) Nr. 168/2013, 2016/1628 ir 2018/858;
6.4. vykdo vartotojų informavimą apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas (tarp jų ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių), informuoja gamintojo atstovus apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas;
6.5. nustato ir organizuoja rinkos priežiūros įgyvendinimui reikalingų rizikos vertinimo metodų įgyvendinimą, Transporto veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui teikia rekomendacijas dėl rinkos priežiūros Lietuvoje įgyvendinimo;
6.6. vykdo ūkio subjektų, atstovaujančių gamintojams, įgaliojimų terminų kontrolę;
6.7. organizuoja ir dalyvauja kontroliuojant, kaip įgyvendinami nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimai kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo, kelių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės, specialiųjų transporto priemonių tikrinimo ir kitose su tuo susijusiose srityse; 
6.8. dalyvauja kontroliuojant tipo patvirtinimų galiojimo terminus;
6.9. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl egzaminų turinio ūkio subjektų darbuotojams;
6.10. pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose; 
6.11. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, ūkio subjektais atstovaudamas Administracijai pagal kompetenciją; pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe;
6.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.13. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
6.15. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
6.16. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams, ūkio subjektams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
6.17. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.18. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
6.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.