Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


•    Teisė, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas, rizikų valdymas.


FUNKCIJOS


•    Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
•    Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
•    Analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse, rengia ir ir teikia pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo.
•    Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo, tame tarpe užsienio piliečių, analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių teisinę praktiką, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras.
•    Analizuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – teisėkūros srityje;
•    darbo patirtis srityje – 2 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B2.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su Administracinių nusižengimų registru (ANR).
Transporto priemonių pažymėjimai:
•    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).