Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5.    Patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.3.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aviacijos srityje;
5.4.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu; 
5.5.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.6.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis patarėjas vykdo šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
6.3.    vykdo ICAO pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu kontaktinio asmens pareigas;
6.4.    kontroliuoja specialistų, dirbančių su pavojingaisiais kroviniais, mokymą, rengimą ir vertinimo procesą, suteikia ar panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių gabenimu oro transportu;
6.5.    prižiūri, ar laikomasi pavojingųjų krovinių ir medžiagų gabenimo oro transportu reikalavimų, teikia siūlymus dėl saugaus pavojingųjų krovinių gabenimo oro transportu gerinimo;
6.6.    kontroliuoja oro vežėjus, kaip jie laikosi 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendrąsias kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004), reikalavimų skrydžių iš Lietuvos Respublikos oro uostų ir skrydžių iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos oro uostus atvejais, kai skrydžius vykdo Bendrijos oro vežėjai, siekdamas, kad būtų užtikrintos oro transporto keleivių teisės;
6.7.    kontroliuoja oro vežėjus ir oro uostus, kaip jie laikosi 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (Tekstas svarbus EEE) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006);
6.8.     kontroliuoja oro vežėjus ir bilietų pardavėjus, kaip jie laikosi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 III skyriaus ir 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008) IV skyriaus reikalavimų siekdamas užtikrinti, kad keleiviai būtų tinkamai informuojami apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir kad visuomenei siūlant ir skelbiant oro susisiekimo kainas ir tarifus būtų tinkamai teikiama informacija;
6.9.     vykdo Reglamentų (EB) Nr. 261/2004, Nr. 2111/2005 III skyriaus, Nr. 1107/2006 ir Nr. 1008/2008 IV skyriaus nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, kad būtų apgintos oro transporto keleivių teisės;
6.10.     nagrinėja keleivių skundus dėl Reglamentų (EB) Nr. 261/2004, Nr. 2111/2005 III skyriaus, Nr. 1107/2006 ir Nr. 1008/2008 IV skyriaus nuostatų pažeidimų, kad būtų apgintos oro transporto keleivių teisės;
6.11.     teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.12.     konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) kompetencijai  priskirtais klausimais;
6.13.    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.14.    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
6.15.    pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
6.16.    bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis įstaigomis ir institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, atstovauja Administracijai pagal savo kompetenciją;
6.17.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.18.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.19.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.