Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą; 
5.3.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.4.    mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, mokėti dirbti ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programine įranga, grafinio redagavimo programine įranga „Corel Draw 11“ ar aukštesne versija, prekinio ženklo „Adobe“, „MS Visio“ ar kita grafinio redagavimo programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; išmanyti teritorinio kompiuterių tinklo realizavimo principus;
5.5.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
    
6.    Specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Administracijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose, teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo Administracijoje;
6.3.    prižiūri Administracijos internetinę svetainę, atlieka jos palaikymą, tobulinimą ir atnaujinimą;
6.4.    tvarko Administracijos interneto svetainės struktūrą, skelbia pateiktą informaciją apie vykdomą Administracijos veiklą;
6.5.    atlieka Administracijos svetainės lankytojų analizę (Google Analytics);
6.6.    užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, kuria kompiuterizuotas darbo vietas, jungia jas į kompiuterių tinklą, jose diegia programinę įrangą, elektroninio pašto dėžutes, sąsajas su internetu, IS, technine ir kita įranga;
6.7.    užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų naudotojų funkcijų vykdymą, prižiūri kompiuterizuotų darbo vietų, jose įdiegtų programinių įrangų ir sąsajų veikimą, organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės įrangos remontą, atlieka nesudėtingus kompiuterinės įrangos remonto darbus ir tvarko remonto apskaitą;
6.8.    užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, įrangos garantijos ir kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotų darbo vietų, elektroninio pašto dėžučių, kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtų licencijų, sertifikatų, sąsajų ir kompiuterinių programų apskaitą;
6.9.    koordinuoja ir kontroliuoja kompiuterizuotų darbo vietų, interneto, elektroninio pašto naudojimo ir saugumo reikalavimų laikymąsi, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl jų veikimo tobulinimo ir plėtros, užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų, IS nepertraukiamą ir saugų veikimą;
6.10.    prižiūri interneto ir elektroninio pašto, mobiliųjų kompiuterizuotų darbo vietų ryšio, interneto svetainės veikimą, prireikus pagal kompetenciją – Administracijos teritorinio kompiuterių tinklo veikimą bei tvarko kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą, užtikrindamas IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
6.11.    konsultuoja Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) Administracijos interneto svetainės priežiūros ir tvarkymo klausimais, teikia pasiūlymų dėl interneto svetainės tobulinimo, užtikrindamas viešojo administravimo funkcijų vykdymą;
6.12.    siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Administracijoje, koordinuoja Administracijos regionų departamentų darbuotojų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
6.13.    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
6.14.    dalyvauja planuojant ir įgyvendinant su Administracijos veiklos sritimis susijusias komunikacijos veiklas; 
6.15.    dalyvauja organizuojant ir diegiant taupiosios vadybos LEAN sistemos priemones Administracijoje;  
6.16.    vykdo posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą;
6.17.    organizuoja kopijavimo ir ryšių technikos priežiūrą ir remontą Klaipėdos buveinėje;
6.18.    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
6.19.    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.20.    pagal Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams,  supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų  gaunama informacija pagal struktūrinių padalinių kompetenciją, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
6.21.    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.22.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.23.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
6.24.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.