Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis; 

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

 1. turėti dviejų metų darbo oro transporto srityje patirtį;  

 1. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

 1. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

 1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: 

 1. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktus ir kitus dokumentus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus; 

 1. kontroliuoja oro vežėjus ir oro uostus, kaip jie laikosi 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendrąsias kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004) ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (Tekstas svarbus EEE) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006), reikalavimų skrydžių iš Lietuvos Respublikos oro uostų ir skrydžių iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos oro uostus atvejais, kai skrydžius vykdo Bendrijos oro vežėjai, siekdamas, kad būtų užtikrintos oro transporto keleivių teisės; 

 1.  kontroliuoja oro vežėjus ir bilietų pardavėjus, kaip jie laikosi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 III skyriaus ir 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008) IV skyriaus reikalavimų siekdamas užtikrinti, kad keleiviai būtų tinkamai informuojami apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir kad visuomenei siūlant ir skelbiant oro susisiekimo kainas ir tarifus būtų tinkamai teikiama informacija; 

 1.  vykdo Reglamentų (EB) Nr. 261/2004, Nr. 2111/2005 III skyriaus, Nr. 1107/2006 ir Nr. 1008/2008 IV skyriaus nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, kad būtų apgintos oro transporto keleivių teisės; 

 1. nagrinėja keleivių skundus dėl Reglamentų (EB) Nr. 261/2004, Nr. 2111/2005 III skyriaus, Nr. 1107/2006 ir Nr. 1008/2008 IV skyriaus nuostatų pažeidimų, kad būtų apgintos oro transporto keleivių teisės; 

 1. rengia kreipimąsi oro vežėjams dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nagrinėja pateiktą įrodomąją medžiagą, esant poreikiui rengia skundo (prašymo) išvadą / nutraukimą / atmetimą.  

 1. organizuoja ir rengia šviečiamąsias priemones vartotojams oro transporto keleivių teisių srityje bei apie minėtų teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką, siekiant, kad vartotojai pasinaudotų istatymu jiems suteiktomis teisėmis;  

 1. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 

 1. renka ir kaupia statistinius duomenis apie iš Lietuvos oro uostų skraidančių oro vežėjų atšauktus ir ilgiau nei 2 valandoms atidėtus reguliariuosius skrydžius siekdamas tuos duomenis panaudoti nagrinėjant keleivių skundus dėl jų teisių pažeidimo; 

 1. renka ir kaupia statistinius duomenis apie neįgalių ir ribotos judėsenos keleivių aptarnavimą oro uostuose; prireikus analizuoja duomenis ir rengia apžvalgas ar ataskaitas; 

 1. dalyvauja vykdant tarpinstitucinius vartotojų teisių apsaugos projektus; 

 1. teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus už pažeidimus oro transporto keleivių teisių srityje; 

 1. pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų ir tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais; 

 1. Administracijos direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja įstaigai ir Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA, Eurocontrol, ECAC) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derinant įstaigos bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose; 

 1. nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų ir teikia juos Administracijos direktoriui; 

 1. pagal savo funkcijas rengia siūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje; 

 1. Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavedimu dalyvauja kitų įstaigos padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis; 

 1. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, keleiviams ir kitiems asmenims skyriaus kompetencijai  priskirtais klausimais; 

 1. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;  

 1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis įstaigomis ir institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, atstovauja Administracijai pagal savo kompetenciją; 

 1. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo; 

 1. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

 1. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.