Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.3.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
5.4.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.5.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.6.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti rekomendacijas skrydžių saugos priežiūros ir kontrolės srityse;
5.7.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1.     dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų, Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija)  direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktų bepiločių orlaivių naudojimo ir priežiūros srityje įgyvendinimą;
6.2.     stebi, kaip vykdomi bepiločių parodomieji renginiai ir aviacijos sporto varžybos, teikia pasiūlymų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams;
6.3.    rengia skrydžių saugos prevencijos priemones bepiločių orlaivių naudojimo srityje ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;
6.4.    Administracijos direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauja Administracijai valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose ir Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA, Eurocontrol, ECAC) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina Administracijos ir Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;
6.5.    rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų asmenų paklausimus;
6.6.    pagal Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
6.7.    konsultuoja priskirtos srities klausimais; 
6.8.    rengia ir teikia siūlymus priskirtos srities klausimais, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.9.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.10.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.