Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

 1. Patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;  

 1.  turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą; 

 1. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;  

 1. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;  

 1. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

 1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 1. Patarėjas atlieka šias funkcijas: 

 1. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;  

 1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;  

 1. rengia plėtros ir investicijų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą ir rūpinasi, kad investicijoms skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos, diegia analizės ir planavimo priemones pagal savo kompetenciją; 

 1. organizuoja viešųjų pirkimų planavimą bei jų atlikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

 1. dalyvauja rengiant metinius Administracijos planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas ir kt.), prireikus planus koreguoja; 

 1. teikia pasiūlymų dėl priemonių, didinančių viešųjų pirkimų efektyvumą, taikymo; 

 1. pagal savo kompetenciją konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius sudėtingais priskirtos srities klausimais; 

 1. užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, padeda atlikti pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas; 

 1. padėdamas organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, kurias pagal kompetenciją vykdo Viešojo pirkimo komisija (-os), jai (joms) siūlo: 

 1. optimalų pirkimo būdą reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti; 

 1. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir juos patvirtinančius dokumentus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kt.; 

 1. tvirtinti viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, informacinius panešimus, pirkimo sąlygas, paaiškinimus tiekėjams ir kt.); 

 1. teikia informaciją apie viešuosius pirkimus, vykdytus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ar iš jos; teikia pasiūlymų dėl pirkimų vykdymo CVP IS, per CPO ar iš jos; 

 1. rengia Administracijos direktoriui ataskaitas apie pirkimus; 

 1. nustatyta tvarka CVP IS administruoja Administracijos profilį; 

 1. nustatyta tvarka CPO informacinėje sistemoje administruoja Administracijos profilį; 

 1. rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūrų rezultatus; 

 1. pagal teisės aktų reikalavimus rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina juos su tiekėjais bei atitinkamais struktūriniais padaliniais; 

 1. rengia Administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų ataskaitas pagal pirkimų sutarčių administratorių pateiktą informaciją ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai; 

 1. nustatyta tvarka tvarko ir į Administracijos archyvą perduoda saugoti įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų bylas; 

 1. vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą Administracijoje; 

 1. pagal Administracijos struktūrinių padalinių pateiktas ataskaitas pildo Administracijoje vykdomų supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalą; 

 1. pagal kompetenciją ar pavedimus priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar pateiktas prekes; 

 1. siekdamas efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų vykdymo per CPO ar per CVP IS, kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimo ir diegimo; 

 1. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

 1. pagal Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius)  kompetenciją rengia informaciją sudėtingais klausimais visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;  

 1. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją sudėtingais klausimais Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;  

 1. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo; 

 1. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

 1. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.