Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, tarnybinio protokolo reikalavimus;
5.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.8. būti lojalus, paslaugus, atviras, turėti organizacinių gebėjimų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
7.2. dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
7.3. pagal kompetenciją renka, kaupia, tvarko, sistemina Administracijos veiklos statistinius analitinius duomenis;
     7.4. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojams;
7.5. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėse sistemose, teisingumą ir konfidencialumą;
7.6. priima dokumentus ir informaciją, juos perduoda vadovybei ar kitiems darbuotojams pagal kompetenciją;
7.7. perduoda Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų pasirašytus dokumentus ar dokumentus su pavedimais struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
7.8. spausdina Administracijos vadovybės parengtus dokumentų projektus;
7.9. saugo apskritą raudono šrifto antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka antspauduoja dokumentus, kuriuos reikia ypatingai paliudyti;
7.10. padeda planuoti Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų darbotvarkes;
7.11. informuoja Administracijos direktorių ir Administracijos direktoriaus pavaduotojus apie numatytus posėdžius, pasitarimus, susitikimus, būtinus darbus, skubius raštus ir pan.; 
7.12. teikia interesantams informaciją pagal Administracijos kompetenciją telefonu, elektroniniu paštu arba jiems apsilankius;
7.13. organizuoja lankytojų priėmimą, priima lankytojus, informuoja apie juos Administracijos direktorių ir Administracijos direktoriaus pavaduotojus, esant reikalui nukreipia juos pas kitus Administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
7.14. ruošia į Administraciją atvykstančių svečių priėmimą, sutinka svečius pagal tarnybinį etiketą;
7.15. informuoja vadovybę apie institucijų veiklos ir asmenų gyvenimo sukaktis; organizuoja institucijų ir asmenų  sveikinimą sukakčių ir švenčių progomis;
7.16. pildo Administracijos vadovybės ir Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.17. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
7.18. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
7.19. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
7.20. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
7.21. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
7.22. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.