Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį susijusią su projektų valdymu;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
•    užtikrina, kad Administracijos vykdomi projektai ir jų įgyvendinimas atitiktų Projekto finansavimo ir administravimo taisyklių reikalavimus;
•    pataria administruojant Administracijos vykdomus projektus; 
•    rengia dokumentus, susijusius su projektų įgyvendinimu, periodiškai teikia juos Administracijos projektus administruojančioms institucijoms; 
•    rengia projektų galutines ir tarpines ataskaitas, mokėjimo prašymus ir kitus dokumentus, renka visą su projektų įgyvendinimu susijusią medžiagą ir dokumentus;
•    pagal kompetenciją kontroliuoja projektus įgyvendinančių tiekėjų darbą;
•    pagal kompetenciją teikia informaciją projektų vykdytojams ir dalyviams;
•    atstovauja projektų vykdytojų interesams projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
•    atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas,  prižiūri sutarčių su pirkimų laimėtojais projektų rengimą;
•    pagal viešųjų pirkimų įstatymą organizuoja materialinių vertybių pirkimo konkursus, rengia jų procedūrų dokumentaciją, ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, susirašinėja su kitomis įstaigomis konkursų organizavimo bei pirkimo klausimais;
•    rengia ir teikia pranešimus bei atsakymus į suinteresuotų pirkimo dalyvių paklausimus apie vykdomas procedūras, įkelia juos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS); 
•    pagal kompetenciją vykdo darbo grupių posėdžio sekretoriaus funkcijas;
•    pagal kompetenciją priima sprendimus;
•    pagal Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
•    teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.