Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Patarėjas atlieka šias funkcijas: 
•    pagal savo kompetenciją pataria formuojant Administracijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
•    užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
•    koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras ir pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl šių procedūrų nustatymo ir tobulinimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas; 
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kurios saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
•    užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Administracijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų taikymo;
•    užtikrina tinkamą Administracijos poreikių planavimą, efektyvų lėšų ir išteklių panaudojimą;
•    organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą patalpomis, kitu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei ištekliais, užtikrinančiais Administracijos veiklą;
•    planuoja ir organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, kontroliuoja šių darbų eigą ir kokybę;
•    organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;
•    planuoja ir organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų techninę priežiūrą, eksploataciją, saugą ir valdymą;
•    organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Administracijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
•    pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
•    organizuoja priemones, užtikrinančias ekonomišką ir racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, analizuoja energijos išteklių sąnaudas Administracijoje, teikia pasiūlymų dėl racionalaus išteklių naudojimo;
•    organizuoja tarnybinio transporto apskaitą, užtikrina tinkamą jo naudojimą, techninę eksploataciją, paskirstymą, priežiūrą ir remontą;
•    organizuoja automobilių degalų limito ir normų nustatymą, kontroliuoja ir įtraukia į apskaitą jų sunaudojimą, tvarko kitą su transporto eksploatavimu susijusią apskaitą;
•    organizuoja pastatų ir transporto priemonių draudimą, draudžiamųjų išmokų išieškojimą;
•    dalyvauja derinant Administracijai reikalingus dokumentų blankus su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, kitomis institucijomis ir įstaigomis;
•    nustatyta tvarka organizuoja Administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą  reikiamais blankais, spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą;
•    užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
•    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.