Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumo užtikrinimas.
6. Rizikų ir kitų grėsmių valdymas ir kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas.

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
14. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams..
17. Teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, teikia pastabas ir pasiūlymus..
18. Vykdo ir organizuoja įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse..
19. Rengia kovos su korupcija programų ir planų projektus, organizuoja Administracijos darbuotojų antikorupcinį švietimą, skatina darbuotojus laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų bei valdyti jų veikloje kylančias rizikas..
20. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė (arba);
21.3. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
21.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
21.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
21.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
21.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.10. darbo patirties sritis – korupcijos prevencijos srityje;
21.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
21.12. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.