Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
•    turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
•    padeda tirti kelių transporto eismo įvykius ir avarijas, vidaus vandenų transporto priemonių avarijas, geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus bei rengia atliktų tyrimų išvadas ir rekomendacijas; 
•    dalyvauja atliekant ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, priežiūrą;
•    dalyvauja prižiūrint, kaip įgyvendinami važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai; 
•    Lietuvos Respublikos keliuose dalyvauja tikrinant Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis bei transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis; 
•    dalyvauja vykdant pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, priežiūrą; 
•    dalyvauja atliekant avarijų ar įvykių, įvykusių kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizes; 
•    dalyvauja atliekant kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo priežiūrą; 
•    dalyvauja prižiūrint kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą; 
•    dalyvauja prižiūrint autobusų stočių veiklą, pagal kompetenciją vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams; 
•    dalyvauja prižiūrint bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialiųjų transporto priemonių tikrinimu ir bandymais; 
•    dalyvauja atliekant motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje; 
•    dalyvauja prižiūrint, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos; 
•    dalyvauja prižiūrint techninės apžiūros kontrolierių veiklą;
•    dalyvauja atliekant vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą; 
•    dalyvauja vykdant techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo priežiūrą; 
•    dalyvauja prižiūrint tachografų dirbtuvių veiklą; 
•    dalyvauja prižiūrint tachografų dirbtuvių mechanikų veiklą; 
pagal kompetenciją padeda įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių, geležinkelių transporto bei vidaus vandenų transporto priemonių veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
•    užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, žiniasklaidai;
•    pagal kompetenciją, nepažeisdamas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
•    pagal kompetenciją prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
•    dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje; 
•    prireikus pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
•    vykdo kitas Administracijos vadovybės, Priežiūros departamento direktoriaus ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.