Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Specialistas atlieka šias funkcijas:
•    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos metinius veiklos planus;
•    analizuoja Administracijos veiklos procesus ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo;
•    analizuoja Administracijos klientų poreikius, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl Administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;
•    atlieka Administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo kokybės stebėseną;
•    dalyvauja rengiant Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planus ir koordinuojant jų įgyvendinimą;
•    atlieka Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes,  teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;
•    koordinuoja veiklos kokybės gerinimo modelio  ir LEAN kokybės vadybos sistemos metodų (X-Matrix, Kaizen, 3S, KanBan, Gemba ir kt.) įgyvendinimą Administracijos veikloje;
•    organizuoja vidinius mokymus darbuotojams apie Lean metodus;
•    testuoja informacinių technologijų įrankius, skirtus procesams tobulinti; 
•    rengia ir taiko priemones, skatinančias darbuotojų įsitraukimą į veiklų efektyvinimą ir tobulinimą; 
•    renka ir teikia su strateginiu planavimu ir veiklos tobulinimu susijusią informaciją;
•    stebi ir analizuoja pagrindinius Administracijos veiklos ir rezultatų rodiklius, analizuoja geriausią praktiką dėl siektinų atskirų rodiklių reikšmių nustatymo;
•    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Administracijos interneto svetainei; 
•    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
•    konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.