Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
Pagrindinės veiklos srities specializacija:
•    Su geležinkelių transporto veikla susijusių administracinių paslaugų teikimas.
Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
•    Su kelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių administracinių paslaugų teikimas.

FUNKCIJOS
•    Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
•    Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
•    Priima ir aptarnauja asmenis.
•    Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų arba rusų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.