Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį saugaus eismo kelių transporto srityje arba kelių transporto priemonių techninės būklės vertinimo srityje;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    dalyvauja vykdant ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę;
•    dalyvauja tikrinant, kaip vykdomi važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai; 
•    Lietuvos Respublikos keliuose dalyvauja tikrinant Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis; 
•    dalyvauja vykdant pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, kontrolę, fizinės saugos priemonių įgyvendinimą; 
•    dalyvauja vykdant kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę;
•    dalyvauja vykdant vidaus vandenų transporto priemonių kontrolę; 
•    dalyvauja tikrinant kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą; 
•    dalyvauja tikrinant autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams; 
•    dalyvauja tikrinant bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialiųjų transporto priemonių tikrinimu ir bandymais; 
•    dalyvauja vykdant motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje; 
•    prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos; 
•    dalyvauja vykdant vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą; 
•    dalyvauja vykdant techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę; 
•    dalyvauja tikrinant ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklą; 
•    padeda tirti įskaitinius kelių eismo įvykius, kurių dalyviai – krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, fiksuoja įvykio aplinkybes, surinktą informaciją analizuoja ir teikia kelių eismo įvykių išvadas bei pasiūlymus dėl priemonių poreikio didinant saugą keliuose Priežiūros departamentui;
•    dalyvauja nagrinėjant administracinių teisės nusižengimų bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinių teisės nusižengimų bylų dokumentus, užtikrina tinkamą administracinių teisės nusižengimų bylų nagrinėjimą ir tvarkymą; 
•    pagal kompetenciją įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
•    tvarko informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
•    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 
•    teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
•    teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
•    skyriui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
•    vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras; 
•    pagal kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; atlieka veiksmus, užtikrinančius saugų elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių naudojimą Administracijoje;
•    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;
•    prireikus pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
•    vykdo kitas Administracijos vadovybės, Priežiūros departamento direktoriaus  ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.