Pareigų aprašymas Spausdinti

SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas (2) (toliau - vyresnysis specialistas) yra
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS
3. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tinkamam dokuments valdymui užtikrinti ir
archyvinio darbo būklei Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau - Administracija)
prižiūrėti.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos sriries dokumentų
valdymo-funkcijas.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus,
reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2. turėti ne mažesnį kaip aukatšąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą iasilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.3. turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
5.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją vykdo ir kontroliuoja Administracijos gautų siunčiamų ir vidaus
dokumentų, įskaitant ir įslaptintų, gyvavimo ciklo (rengimo, įforminimo, apskaitos, saugojimo,
siuntimo ir naikinimo) procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2. rengia Administracijos dokumentacijos planą, registrų sąrašus, dokumentų ir bylų
naikinimo aktus ir kitus apskaitos dokumentus;
6.3. užtikrindamas Lietuvos Respublikos archyvų ir dokumentų įstatymo bei kitų
dokumentų valdymą reglamentuojančių tesės aktų nuostatų igyvendinimą, organizuoja ir
kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras Administracijos struktūriniuose padaliniuose;
6.4. rengia Administracijos gautų ir parengtų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus,
prireikus juos tvirtina, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą, kopijuoja dokumentus;
6.5. pagal kompetenciją dokumentų valdymo sistemoje formuoja užduotis pagal
Administracijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia Bendrųjų reikalų skyriaus
(toliau - skyrius) vedėjui ir Administracijos vadovybei informaciją apie pavedimų vykdymą;
6.6. pagal kompetenciją tvarko gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų apskaít, dokuments
valdymo programoje registruoja Administracijos gaunamus, siunčiamus, vidaus ir kitus dokumentus;
6.7. ruošia ir tvarko skyriaus bylas saugoti archyve, priima Vilniaus centrinių, paslaugų
administravimo ir kontrolės skyrių į archyvą perduodamas trumpai saugomas bylas, tikrina jų sutvarkymą, atrenka bylas naikinti ir organizuoja naikinimo procedūras, išduoda priimtas į archyvus bylas laikinai naudotis ir pildo bylų išdavimo iš archyvo žurnalus, atlieka dokumentų perdavimo laikinai naudotis ar kopijų išdavimo procedūras, tvarko archyvus vadovaudamasis archyvų darbą
reglamentuojančiais dokumentais, informuoja skyriaus vedėją apie dokumentų valdymo ir archyvinio darbo būklę Administracijoje, teikia pasiūlymų del jos tobulinimo;
6.8. užtikrindamas tinkamą įslaptintų dokumentų administravimą visą jų įslaptinimo
laikotarpį, vykdo įslaptintų dokumentų rengimo, įforminimo, registravimo, siuntimo, gavimo, kopijavimo, saugojimo, apskaitos, naikinimo ir patikrinimo procedūras;
6.9. su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu derina Administracijos dokumentų ir bylų
apskaitos dokumentus, perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui saugoti nuolat ir ilgai saugomus Administracijos dokumentus ir bylas;
6.10. tvarko Administracijos archyvinio fondo apskaitą ir teikia informaciją Lietuvos
valstybės naujajam archyvui apie Administracijos archyve saugomus dokumentus;
6.11. tvarko dokumentų ir bylų naikinimo aktus ir kitus apskaitos dokumentus, dalyvauja rengiant Administracijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašus
6.12. prireikus atlieka popierinės ir elektroninės korespondencijos ir siuntinių gavimą ir
siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis), tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) nebuvimo darbe sąrašų dokumentų valdymo sistemoje;
6.13. prireikus skelbia Administracijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacineje
sistemoje, teisės aktus - Teisės aktų registre;
6.14. prireikus organizuoja skyriaus inicijuojamus susitikimus, pasitarimus, posėdžius, juos protokoluoja;
6.15. analizuoja, rengia suvestines ir teikia ataskaitas apie dokumentų valdymą, skyriaus vedėjui teikia pasiūlyms dėl dokumentų valdymo;
6.16. konsultuoja Administracijos darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
6.17. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis
informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.18. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, veikloje, susijusioje su
elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų diegimu, elektroninių raktų kūrimu ir jų naudojimu, dokumentų valdymo procesų tobulinimu;
6.19. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
6.20. užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir kitą infomaciją Administracijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informaciją;
6.21. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus patarėjui (3)
teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo;
6.22. siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
6.23. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
6.24. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus
funkcijomis susijusius Administracijos vadovybės ir skyriaus patarėjo (3) pavedimus.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui (3).