Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą transporto inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
•    mokėti anglų arba vokiečių(rusų) kalbą A2 lygiu;
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
•    dalyvauja užtikrinant tinkamą Priežiūros departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
•    dalyvauja vykdant ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę;
•    dalyvauja tikrinant, kaip vykdomi važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai; 
•    Lietuvos Respublikos keliuose dalyvauja tikrinant Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis; 
•    dalyvauja vykdant pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, kontrolę, fizinės saugos priemonių įgyvendinimą; 
•    dalyvauja vykdant kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę;  
•    dalyvauja tikrinant kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą; 
•    dalyvauja tikrinant autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams; 
•    dalyvauja tikrinant bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialiųjų transporto priemonių tikrinimu ir bandymais; 
•    dalyvauja vykdant motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje;  
•    prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos; 
•    dalyvauja vykdant vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;  
•    dalyvauja vykdant techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę;  
•    dalyvauja vykdant ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklos kontrolę;  
•    tiria įskaitinius kelių eismo įvykius, kurių dalyviai – krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, fiksuoja įvykio aplinkybes, surinktą informaciją analizuoja ir teikia kelių eismo įvykių išvadas bei pasiūlymus dėl priemonių poreikio didinant saugą keliuose Priežiūros departamentui;
•    vertina transporto priemonių stabilumą tiriant įskaitinius kelių eismo įvykius;
•    padeda nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus; 
•    įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
•    tvarko informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
•    bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija); 
•    dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;
•    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 
•    teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinio kompetencijos klausimais; 
•    pagal kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; atlieka veiksmus, užtikrinančius saugų elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių naudojimą Administracijoje;
•    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;
•    vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras; 
•    prireikus pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
•    vykdo kitas Administracijos vadovybės, Priežiūros departamento direktoriaus ir skyriaus viršininko pavestas funkcijas.