Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.;

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Specialistas atlieka šias funkcijas: