Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 
DARBUOTOJUI

5.    Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios  pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
5.2    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį;
5.3    turėti ne mažesnę kaip trejų metų ryšių su visuomene ir komunikacijos darbo patirtį;
5.4    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.5    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.6    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.7    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas, sugebėti vadovauti ir vertinti kitų darbą.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
6.3.    planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus  darbą, užtikrina tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
6.4.    dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrina vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
6.5.    kuria Administracijos vidinės ir išorinės komunikacijos strategijas ir priemonių planus;
6.6.    užtikrina ir organizuoja Administracijos išorinę ir vidaus komunikaciją;
6.7.    organizuoja ir prižiūri Administracijos komunikacijos priemonių vykdymą, teikia savalaikius pasiūlymus dėl veiksmų bei priemonių koregavimo, atnaujinimo;
6.8.    stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;
6.9.    informuoja Administracijos darbuotojus apie Administracijos planus, pokyčius, pažangą ir perspektyvas;
6.10.    dalyvauja kuriant Administracijos įvaizdžio strategiją ir ją įgyvendinant;
6.11.    stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonėse ir kitą viešai skelbiamą su Administracijos veikla susijusią informaciją, ją apibendrina ir teikia Administracijos vadovybei;
6.12.    inicijuoja Administracijos interneto svetainės struktūros formavimą, informacijos skelbimą ir atnaujinimą teisės aktų nustatyta tvarka; tvarko Administracijos interneto svetainės struktūrą, skelbia pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą Administracijos interneto svetainėje;
6.13.    dalyvauja organizuojant ir diegiant taupiosios vadybos LEAN sistemos priemones Administracijoje;
6.14.    koordinuoja informacijos Administracijos veiklos ataskaitoms parengti surinkimą, rengia Administracijos metų (pusmečio) veiklos plano vykdymo ataskaitas;
6.15.    organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių rengimo ir įgyvendinimo planus;
6.16.    organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių ir kitų informavimo priemonių, susijusių su  Administracijos veikla, kūrimą;
6.17.    organizuoja spaudos konferencijas, kitus su Administracijos veikla susijusius renginius;
6.18.    koordinuoja protokolo reikalavimų laikymąsi susitikimų, pasitarimų ir kitų oficialių renginių metu, renka informaciją apie protokolo reikalavimus, konsultuoja protokolo klausimais Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
6.19.    koordinuoja su Administracijos veikla susijusių apklausų rengimą;
6.20.    organizuoja Administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo kokybės stebėseną, vartotojų poreikių patenkinimo tyrimus;
6.21.    dalyvauja tarptautinėse programose, iniciatyvose, projektuose;
6.22.    užtikrina pagal skyriaus kompetenciją informacijos rengimą ir teikimą kitoms institucijoms;
6.23.    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.24.    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.25.    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
6.26.    pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija Administracijos struktūrinių padalinių kompetencijos klausimais;
6.27.    koordinuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
6.28.    Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.29.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.