Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Su kelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių administracinių paslaugų teikimas.

FUNKCIJOS

•    Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
•    Organizuoja administracinių paslaugų teikimą. 
•    Priima ir aptarnauja asmenis.
•    Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo. 
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos transporto saugos administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų arba rusų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.