Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Su kelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių administracinių paslaugų teikimas.

FUNKCIJOS

•    Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
•    Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu, keleivinio transporto valdymo, patirtis ; 
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų arba rusų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.