Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

                
•    Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl                paslaugų teikimo rengimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
•    Administruoja konsultacijų centrą.
•    Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus priskirtos srities klausimais arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų priskirtos srities klausimais nagrinėjimą, rengia atsakymus arba        prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Rengia ir teikia informaciją priskirtos srities klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos priskirtos srities klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

              

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


•    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – saugaus eismo kelių srityje patirtis ;
darbo patirties trukmė – 1 metai;
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu, keleivinio transporto valdymo, patirtis ;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


•    Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba rusų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.