Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Teisė, rizikų ir kitų grėsmių valdymas Administracijos veiklos srityse.

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
12. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
13. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Atlieka rizikos veiksnių, galimų pavojų ir grėsmių Administracijos veiklos srityse analizavimą ir vertinimą bei teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo..
16. Atlieka administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tyrimus, teikia pasiūlymus dėl šio proceso tobulinimo; organizuoja nagrinėjamų administracinių bylų dokumentų tvarkymą, užtikrindamas tinkamą administracinių procesinių teisės normų laikymąsi..
17. Organizuoja administracinės naštos ūkio subjektams nustatymą bei teikia pasiūlymų dėl administracinės naštos ūkio subjektams mažinimo galimybių..
18. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo..
19. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – teisė (arba);
20.3. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
20.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
20.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
20.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - rusų arba anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.