Kelių transporto teisės aktai

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas 1996 m. lapkričio 19 d. Nr. I-1628 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas 1991 m. spalio 8 d. Nr. I-1863 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2023 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-636 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas 2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo 2001 m. sausio 17 d. Nr. 44 Aktuali redakcija
Dėl Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimo 2001 m. balandžio 23 d. Nr. 461 Aktuali redakcija
Dėl Įgaliojimų suteikimo pavojingų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse 2002 m. gegužės 21 d. Nr. 704 Aktuali redakcija
Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo 2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo 2005 balandžio 21 d. Nr. 447 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo 2011 m. gruodžio 7 d. Nr. 1434 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 2002 m. lapkričio 13 d. Nr. 1778 Aktuali redakcija
Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje 2017 m. gegužės 17 d.  Nr. 367 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo 2000 m. balandžio 28 d. Nr. 478 Aktuali redakcija
Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo 2012 m. lapkričio 14 d. Nr. 1377 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo 2005 m. balandžio 13 d. Nr. 403 Aktuali redakcija
Dėl Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 223 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išdėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodikos patvirtinimo 2004 m. gegužės 13 d. Nr. 3-263 Aktuali redakcija
Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms 2006 m. balandžio 7 d. Nr. 3-134 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimų darbuotojams patvirtinimo 2008 m. spalio 6 d. Nr. 3-375 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo 2017 m. lapkričio 30 d. Nr. 3-574 Aktuali redakcija
Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo 2016 m. sausio 20 d. Nr. 3-13(1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 497 „Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“ pakeitimo 2001 m. vasario 23 d. Nr. 61 Aktuali redakcija
Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo 2004 m. vasario 20 d. Nr. 3-96 Aktuali redakcija
Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo 2008 sausio 21 d. Nr. 3-13 Aktuali redakcija
Dėl Bendrijos licencijų ir jų kopijų formų patvirtinimo 2011 m. gegužės 2 d. Nr. 3-258 Aktuali redakcija
Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. vasario 13 d. Nr. 3-124 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijos kopijų formų patvirtinimo 2012 m. vasario 28 d. Nr. 3-156 Aktuali redakcija
Dėl Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo 1997 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 300 Aktuali redakcija
Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių 1998 m. gruodžio 24 d. Nr. 497 Aktuali redakcija
Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašas 2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66 Aktuali redakcija
Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo 2003 m. liepos 21 d. Nr. 3-439 Aktuali redakcija
Dėl Medienos vežimo kelių transportu reikalavimų patvirtinimo 2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3-183 Aktuali redakcija
Dėl Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo 2006 m. balandžio 20 d. Nr. 3-150 Aktuali redakcija
Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. spalio 2 d. Nr. 3-379 Aktuali redakcija
Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. kovo 23 d. Nr. 3-97 Aktuali redakcija
Dėl Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo 2008 m. vasario 21 d. Nr. 3-56 Aktuali redakcija
Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. balandžio 23 d. Nr. 3-289 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo aprašo patvirtinimo 2002 m. birželio 4 d. Nr. 3-274 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos aprašo patvirtinimo 2002 m. liepos 4 d. Nr. 3-343 Aktuali redakcija
Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2002 m. lapkričio 25 d. Nr. 3-547 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės protokolų pavyzdžių patvirtinimo 2002 m. gruodžio 2 d. Nr. 3-564 Aktuali redakcija
Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2003 m. sausio 21 d. Nr. 3-32 Aktuali redakcija
Dėl Pažeidimų, užfiksuotų vežant pavojingus krovinius kelių transportu, rizikos kategorijų sąrašo patvirtinimo ir ataskaitų apie pažeidimus ir nuobaudas, kurios turi būti išsiųstos Komisijai, rengimo ir teikimo 2005 m. lapkričio 9 d. Nr. 3-498 Aktuali redakcija
Dėl Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklių patvirtinimo 1997 m. gruodžio 1 d. Nr. 443 Aktuali redakcija
Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo 1998 m. vasario 12 d. Nr. 55 Aktuali redakcija
Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo 2015 m. gruodžio 7 d. Nr. 3-492(1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo 2003 m. sausio 16 d. Nr. 3-24 Aktuali redakcija
Dėl Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) įgyvendinimo 2003 m. sausio 16 d. Nr. 3-25 Aktuali redakcija
Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo 2003 m. gruodžio 31 d. Nr. 3-734 Aktuali redakcija
Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. vasario 14 d. Nr. 3-62 Aktuali redakcija
Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo 2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3-223 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtinimo 2011 m. lapkričio 29 d. Nr. 3-747 Aktuali redakcija
Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo 2012 m. sausio 27 d. Nr. 3-80 Aktuali redakcija
Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo 2013 m. liepos 23 d. Nr. 3-403 Aktuali redakcija
Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. vasario 3 d. Nr. 3-79 Aktuali redakcija
Dėl Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 223 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išdėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodikos patvirtinimo 2004 m. gegužės 13 d. Nr. 3-263 Aktuali redakcija
Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms 2006 m. balandžio 7 d. Nr. 3-134 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimų darbuotojams patvirtinimo 2008 m. spalio 6 d. Nr. 3-375 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2008 m. spalio 24 d. Nr. 3-406 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m.   liepos 21  d. Nr. 3-300-(E) Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemonių ir sudedamųjų transporto priemonių dalių atitikties triukšmo kontrolės teisės norminiams aktams vertinimo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. lapkričio 10 d. Nr. 3-357 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo 2009 m. balandžio 28 d. Nr. 3-169 Aktuali redakcija
Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį (Euro IV ir V) tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. spalio 9 d. Nr. D1-449 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Keleivinių ir krovininių transporto priemonių stabdymo taisyklių patvirtinimo 2007 m. spalio 5 d. Nr. 2B-330 Aktuali redakcija
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos specialiosiose transporto priemonėse įrengtų mėlynos spalvos švyturėlių naudojimo taisyklių patvirtinimo 2008 m. spalio 1 d. Nr. 2B-385 Aktuali redakcija
Dėl Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2008 m. lapkričio 14 d. Nr. 2B-446 Aktuali redakcija
Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo 2009 m. birželio 4 d. Nr. 2B-217 Aktuali redakcija
Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo 2012 m. sausio 4 d. Nr. 2B-5 Aktuali redakcija
Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo 2015 m. sausio 8 d. Nr. 2B-01 Aktuali redakcija
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. gegužės 19 d. Nr. 2B-102 Aktuali redakcija
Dėl Kontrolės aktų apskaitos, naudojimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo 2015 m. birželio 9 d. Nr. 2B-121 Aktuali redakcija
Dėl vairuotojo liudijimo formos patvirtinimo 2004 m. birželio 17 d. Nr. 2B-175 Aktuali redakcija
Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2004 m. spalio 19 d. Nr. 2B-292 Aktuali redakcija
Dėl prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijų patvirtinimo 2012 m. birželio 22 d. Nr. 2B-263 Aktuali redakcija
Dėl prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formos patvirtinimo 2012 m. birželio 22 d. Nr. 2B-264 Aktuali redakcija
Dėl Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikato išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. kovo 31 d. Nr. 2B-119 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, stovėjimo stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste taisyklių patvirtinimo 2010 m. balandžio 28 d. Nr. 2B-215 Aktuali redakcija
Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. liepos 4 d. Nr. 2B-268 Aktuali redakcija
Dėl Pažeidimų, važiuojant kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) su kroviniu ar be jo, viršijant leidžiamus matmenis, bendrąją masę ir ašies (-ių) apkrovas, be leidimo, skirstymo į kategorijas pagal sunkumą aprašo patvirtinimo 2011 m. rugsėjo 16 d. Nr. 2B-348 Aktuali redakcija
Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis ir Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. birželio 25 d. Nr. 2B-269 Aktuali redakcija
Dėl Leidimo važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone rekvizitų patvirtinimo 2012 m. lapkričio 2 d. Nr. 2B-412 Aktuali redakcija
Dėl laikinosios 2017 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos 2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 2BE-298 Aktuali redakcija
Dėl transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikato patvirtinimo 2009 m. balandžio 29 d. Nr. 2B-163 Aktuali redakcija
Dėl Įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. liepos 22 d. Nr. 2B-278 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 2B-446 Aktuali redakcija
Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. liepos 31 d. Nr. 2B-313 Aktuali redakcija
Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. spalio 24 d. Nr. 2B-406 Aktuali redakcija
Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistų prašymų ir dokumentų pateikimo ir priėmimo, egzaminavimo organizavimo, pažymėjimų ir pažymėjimų dublikatų išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo procedūrų aprašo pavirtinimo 2013 m.  gruodžio 31 d. Nr. 2B-306 Aktuali redakcija
Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamų dokumentų formų patvirtinimo 2012 m. birželio 8 d. Nr. 2B-240 Aktuali redakcija
Dėl Vežėjų prašymų tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. spalio 31 d. Nr. 2B-411 Aktuali redakcija
Dėl tipinės keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutarties patvirtinimo 2013 m. sausio 21 d. Nr. 2B-21 Aktuali redakcija
Dėl Autobusų stoties apžiūros akto formos patvirtinimo 2014 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 2B-177 Aktuali redakcija
Dėl Ataskaitų apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 2B-182 Aktuali redakcija
Dėl Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2BE-196 Aktuali redakcija
Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo 2003 m. rugsėjo 10 d. Nr. 2B-293 Aktuali redakcija
Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-84 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-85 Aktuali redakcija
Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-86 Aktuali redakcija
Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-87 Aktuali redakcija
Dėl Teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ir panaikinimo procedūrų aprašo patvirtinimo 2015 m. liepos 28 d. Nr. 2B-176 Aktuali redakcija
Dėl Mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. spalio 30 d. Nr. 2B-237 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. gegužės 30 d. Nr. 546 Aktuali redakcija
Dėl skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių formų patvirtinimo 2004 m. lapkričio 4 d. Nr. 2B-308 Aktuali redakcija
Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių 2005 m. kovo 23 d. Nr. 2B-88 Aktuali redakcija
Dėl tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių 2005 m. balandžio 12 d. Nr. 2B-107 Aktuali redakcija
Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo 2007 m. birželio 14 d. Nr. 2B-226 Aktuali redakcija
Dėl tachografų dirbtuvės, tachografų dirbtuvės mechaniko ir ekspertizių įmonės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 2009 m. birželio 18 d. Nr. 2B-235 Aktuali redakcija
Dėl reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (EEB) Nr. 3821/85 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašo patvirtinimo 2009 m. gruodžio 8 d. Nr. 2B-453 Aktuali redakcija
Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo 2003 m. birželio 24 d. Nr. 2B-227 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. lapkričio 8 d. Nr. 2B-365 Aktuali redakcija
Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 2008 m. liepos 29 d. Nr. 2B-290 Aktuali redakcija
Dėl Privalomosios techninės apžiūros stoties išorinio apipavidalinimo rekomendacijų ir informacijos pateikimo techninės apžiūros atlikimo vietoje reikalavimų patvirtinimo 2008 m. lapkričio 25 d. Nr. 2B-465 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos patvirtinimo 2008 m. gruodžio 23 d. Nr. 2B-515 Aktuali redakcija
Dėl Techninės apžiūros kontrolierių spaudų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. 2B-377 Aktuali redakcija
Dėl Suslėgtųjų gamtinių dujų įrangos ir šios įrangos montavimo į motorines kelių transporto priemones techninių reikalavimų patvirtinimo 2010 m. balandžio 6 d. Nr. 2B-176 Aktuali redakcija
Dėl Techninės apžiūros kontrolierių mokymo, žinių įvertinimo ir kontrolieriaus pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. rugsėjo 10 d. Nr. 2B-408 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. balandžio 6 d. Nr. 2B-132 Aktuali redakcija
Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo 2012 m. gegužės 31 d. Nr. 2B-224 Aktuali redakcija
Dėl Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) ir pasaulinio transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodo (WPMI) šalies transporto priemonių gamintojams suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. kovo 17 Nr. 2B-56 Aktuali redakcija
Dėl Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. balandžio 11d. Nr. 2B-76 Aktuali redakcija
Dėl Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. balandžio 24 d. Nr. 2B-80 Aktuali redakcija
Dėl Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatų patvirtinimo 2014 m. balandžio 24 Nr. 2B-81 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. gegužės 9 d. Nr. 2B-91 Aktuali redakcija
Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. liepos 20 d. Nr. 2B-168 Aktuali redakcija
Dėl Sertifikatų, išduodamų ekologinius, techninius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms, numeracijos kodų suteikimo tvarkos aprašas patvirtinim 2015 m. liepos 28 d. Nr. 2B-174 Aktuali redakcija
Dėl Oro taršos transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis ribojimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. gegužės 5 d. Nr. 2B-140 Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemonių ir jų padangų tipo patvirtinimo taisyklių 2005 m. lapkričio 30 d. Nr. 2B-339 Aktuali redakcija
Dėl Priekinės apsaugos sistemų ir transporto priemonių, kuriose įrengta priekinės apsaugos sistema, tipo patvirtinimo taisyklių 2006 m. liepos 19 d. Nr. 2B-236 Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklių 2006 m. spalio 31 d. Nr. 2B-318 Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų tipo patvirtinimo taisyklių 2007 m. lapkričio 27 d. Nr. 2B-388 Aktuali redakcija
Dėl transporto priemonėse įrengtų veidrodžių modifikavimo 2008 m. liepos 17 d. Nr. 2B-270 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo 2008 m. gruodžio 2 d. Nr. 2B-479 Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo 2009 m. birželio 30 d. Nr. 2B-250 Aktuali redakcija
Dėl Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninius reikalavimų patvirtinimo 2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 2B-560 Aktuali redakcija
Dėl Techninių tarnybų veiklos taisyklių patvirtinimo 2010 m. gruodžio 30 d. Nr. 2B-574 Aktuali redakcija
Dėl Įmonės standartų suderinimo taisyklių patvirtinimo 2010 m. gruodžio 31 d. Nr. 2B-582 Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. spalio 6 d. Nr. 2B-368 Aktuali redakcija
Dėl Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo 2012 m. liepos 30 d. Nr. 2B-308 Aktuali redakcija
Lietuvos transporto saugos administracijos vidaus tvarkos taisyklės 2019 m. balandžio 10 d. Nr. 2BE-105 Aktuali redakcija
Dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų draudimo taisyklių patvirtinimo 2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 2B-254 Aktuali redakcija
Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. gegužės 26 d. Nr. 2B-108 Aktuali redakcija
Dėl Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašo patvitinimo 2015 m. gegužės 25 d. Nr. 2B-105 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatų patvirtinimo 2011 m. gegužės 17 d. Nr. 2B-195 Aktuali redakcija
Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2015 m. kovo 13 d. Nr. 2B-44 Aktuali redakcija
Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2015 m. kovo 2 d. Nr. 2B-37 Aktuali redakcija
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų, tikrinančių ūkio subjektus, veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. liepos 16 d. Nr. 2B-162 Aktuali redakcija
Dėl ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo blanko formos ir ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo rekvizitų patvirtinimo 2014 m. gegužės 30 d. Nr. 2B-108 Aktuali redakcija
Dėl Leidimo mėnesiui ar metams važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone blanko privalomosios formos ir rekvizitų patvirtinimo 2014 m. gegužės 5 d. Nr. 2B-89 Aktuali redakcija
Dėl Bandymo stočių ir tikrinimo įmonių reikalavimų patvirtinimo 2012 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2B-323 Aktuali redakcija
Tarnybinių komandiruočių organizavimo taisyklės 2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2B-218 Aktuali redakcija
Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo 2018 m. gegužės 22 d. Nr. 2BE-172 Aktuali redakcija
Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. gegužės 4 d. Nr. 2BE-155 Aktuali redakcija
Dėl Įrangos ir prietaisų, reikalingų privalomajai techninei apžiūrai atlikti, sąrašo ir jų reikalavimų patvirtinimo 2018 m. kovo 9 d. Nr. 2BE-94 Aktuali redakcija
Dėl minimalios 2018 metų su kelių transportu susijusios kontrolės apimties patvirtinimo 2018 m. kovo 5 d. Nr. 2BE-90 Aktuali redakcija
Dėl Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikos patvirtinimo 2018 m. vasario 2 d. Nr. 2BE-36 Aktuali redakcija
Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimų patvirtinimo 2018 m. vasario 2 d. Nr. 2BE-35 Aktuali redakcija
Dėl laikinosios 2018 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos 2018 m. sausio 1 d. Nr. 2BE-4 Aktuali redakcija
Dėl teisės aktuose pateikiamų nuorodų į Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administraciją ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos 2017 m. gruodžio 18 d. Nr. 2BE-238 Aktuali redakcija
Dėl Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2BE-196 Aktuali redakcija
Dėl transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. vasario 1 d. Nr. 2BE-45 Aktuali redakcija
Dėl kelių transporto veiklos licencijų ir jų kopijų galiojimo panaikinimo 2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. 2BE-315 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Paskelbimai
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutartis Aktuali redakcija
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutartis Aktuali redakcija
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos darbo inspekcijos bendradarbiavimo sutartis Aktuali redakcija
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutartis Aktuali redakcija
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bendradarbiavimo sutartis Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutartis Aktuali redakcija

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos bendradarbiavimo sutartis

Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių pervežimų automobiliais sutartis 1992 m. kovo 18 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių keleivių ir krovinių vežiojimų automobiliais 1992 m. liepos 31 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1993 m. sausio 22 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1993 m. kovo 17 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1993 m. gegužės 26 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1993 m. gegužės 27 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio vežiojimo automobiliais 1993 m. birželio 30 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1993 m. liepos 7 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1993 m. liepos 21 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais 1993 m. lapkričio 18 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1994 m. vasario 10 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1994 m. gegužės 26 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1994 m. liepos 6 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1994 m. lapkričio 2 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1995 m. kovo 7 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1995 m. birželio 8 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1995 m. birželio 19 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų keliais 1995 m. birželio 26 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1995 m. liepos 13 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais 1996 m. balandžio 12 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Irano Islamo Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų keliais 1996 m. spalio 8 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1997 m. vasario 20 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežimų kelių transportu 1997 m. lapkričio 14 d Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusės tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo tvarkos 1998 m. gegužės 18 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 1998 m. gegužės 26 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1998 m. lapkričio 10 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais 1999 m. gegužės 19 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu 2000 m. vasario 15 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių tarptautinių vežiojimų autobusais reguliariais maršrutais 1996 m. birželio 28 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keleivių tarptautinių vežimų autobusais nereguliariais reisais 1998 m. sausio 27 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Austrijos Respublikos ekonomikos ir susisiekimo ministerijos susitarimas dėl tarptautinių krovinių vežiojimų automobiliais 1995 m. birželio 6 d. Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Europos ekonominės erdvės susitarimas 1992 m. gegužės 2 d. OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 52 tomas, p. 3 Aktuali redakcija
Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) 1956 m. gegužės 19 d. Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl kelių transporto 1992 m. birželio 8 d. Aktuali redakcija
Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 41 tomas, p. 114 Aktuali redakcija
Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) 1970 m. rugsėjo 1 d. Aktuali redakcija
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) 2003 m. sausio 1 d. Aktuali redakcija
Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techniniai priedai (2003 metų redakcija) 2003 m. sausio 1 d. Aktuali redakcija
Susitarimas dėl tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais (ASOR) 1982 m. gegužės 26 d. OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 124 Aktuali redakcija
Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimas) OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 138 Aktuali redakcija
Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) 1970 m. liepos 1 d. Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB 2009 m. spalio 21 d.  (EB) Nr. 1071/2009 OL 2009 L 300, p. 51
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 2009 m. spalio 21 d.  (EB) Nr. 1072/2009 OL 2009 L 300, p. 72
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 2009 m. spalio 21 d. Nr. 1073/2009 OL 2009 L 300, p. 88
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 2011 m. vasario 16 d. Nr. 181/2011 OL 2011 L 55, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo 2014 m. vasario 4 d. Nr. 165/2014 OL 2014 L 60, p. 1
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2135/98, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Direktyvą 88/599/EEB dėl Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 taikymo 1998 m. rugsėjo 24 d.  Nr. 2135/98 OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 159
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 2006 m. kovo 15 d. Nr. 561/2006 OL 2006 L 102, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus 2007 m. rugsėjo 5 d. 2007/46/EB OL 2007 L 263, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB 2009 m. birželio 18 d. Nr. 595/2009 OL 2009 L 188, p. 1

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2002, septintąjį kartą derinantis su technikos pažanga Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 2002 m. birželio 13 d. Nr. 1360/2002 OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 6 tomas, p. 279
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių 2010 m. liepos 1 d. Nr. 581/2010 OL 2010 L 168 p. 16

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Komisijos įgyvendinimo sprendimas K(2011) 3759 dėl kasdienio vairavimo trukmės apskaičiavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 2011 m. birželio 7 d. K(2011) 3759 Aktuali redakcija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-26