Vandens transporto teisės aktai

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas 1991 m. spalio 8 d. Nr. I-1863 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas 1995 m. gegužės 9 d. Nr. I-886 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas 1996 m. rugsėjo 12 d. Nr. I-1513 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1534 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas 1997 m. spalio 14 d. Nr. VIII-450 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas 1997 m. lapkričio 13 d. VIII-512 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1756 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1897 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas 2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-1005 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymas 2006 m. lapkričio 11 d. Nr. X-910 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie tarptautinės jūrų teisės dokumentų 1991 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 416 Aktuali redakcija
Dėl laivų kapitonų nuostatų patvirtinimo 1992 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 610 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1119 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono apsaugos sistemos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo 1996 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 914 Aktuali redakcija
Dėl valstybės funkcijų vykdymo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" Būtingės filialo rajone, užtikrinimo 1999 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 871 Aktuali redakcija
Dėl Būtingės naftos terminalo nuostatų patvirtinimo 1999 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1197 Aktuali redakcija
Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 Aktuali redakcija
Dėl 1992 metų Tarptautinės konvencijos dėl Tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo bei šios konvencijos 2003 metų protokolo nuostatų įgyvendinimo tvarkos 2001 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 97 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 1386 Aktuali redakcija
Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo 2004 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 21 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo 2004 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 90 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės pavyzdžio 2005 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 704 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo 2005 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1057 Aktuali redakcija
Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 277 Aktuali redakcija
Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 Aktuali redakcija
Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo 2006 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 676 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrininkų registro 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1212 Aktuali redakcija
Dėl 1992 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą VII straipsnio, 1996 m. Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 12 straipsnio ir 2001 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą 7 straipsnio įgyvendinimo 2007 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1169 Aktuali redakcija
Dėl sprendimo taikyti ypatingas priemones, jūros rajone įvykus avarijai ar teršimo incidentui, priėmimo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1315 Aktuali redakcija
Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1378 Aktuali redakcija
Dėl Tarpinstitucinio koordinavimo, sprendžiant su įkaitų paėmimu užsienyje susijusius klausimus, procedūros aprašo patvirtinimo 2011 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 453 Aktuali redakcija

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo

2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435

Aktuali redakcija
Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo 2011 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. 565

Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių 1995 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 272 Aktuali redakcija
Dėl JTO EEK radijo ryšio standartinių pasikalbėjimų žodyno paskelbimo 1997 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 416 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašų patvirtinimo 1998 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 18 Aktuali redakcija
Dėl 406 MHZ COSPAS - SARSAT sistemos laivų avarinių radijo plūdurų (EPIRB) kodavimo, registravimo ir naudojimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo 1998 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 89 Aktuali redakcija
Dėl jūrų locmanų paslaugų Šiaurės jūroje ir Anglijos kanale 1998 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 501 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto darbuotojų uniformos dėvėjimo nuostatų patvirtinimo 1999 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 259 Aktuali redakcija
Dėl laikinų įmonių atestavimo pažymėjimų galiojimo termino pratęsimo 1999 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 293 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų įrengimų, sistemų ir konstrukcijų eksploatacijos taisyklių tvirtinimo 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 453 Aktuali redakcija
Dėl Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių patvirtinimo 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 456 Aktuali redakcija
Dėl Burinių jachtų registravimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 218 Aktuali redakcija
Dėl Kvalifikacinių reikalavimų inspektoriams, atliekantiems Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų vėliavos valstybinę kontrolę, užsienyje įregistruotų laivų valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikos jūrų uostuose, laivų apsaugos sistemų vėliavos valstybinę kontrolę ir valstybinę laivų kontrolę uoste, laivų patikrinimus pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus dėl liudijimų išdavimo, ir jų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 241 Aktuali redakcija
Dėl Būtingės naftos terminalo laivybos taisyklių patvirtinimo 2000 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 248 Aktuali redakcija
Dėl Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2001 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 48 Aktuali redakcija
Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo 2001 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 86 Aktuali redakcija
Dėl Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimo nuostatų patvirtinimo 2001 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 110 Aktuali redakcija
Dėl Bendrųjų krovinių vežimo jūra taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 270, dalinio pakeitimo 2001 m. balandžio 12  d. įsakymas Nr. 116 Aktuali redakcija
Dėl Darbų saugos laivuose bendrųjų taisyklių patvirtinimo 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 216 Aktuali redakcija
Dėl Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 480 Aktuali redakcija
Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių patvirtinimo 2002 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 3-199 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių avarijų ir incidentų tyrimo taisyklių patvirtinimo 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-335 Aktuali redakcija
Dėl Priešgaisrinės saugos taisyklių Lietuvos jūrų laivyno laivuose patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 3-454 Aktuali redakcija
Dėl Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamuose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 3-454 Aktuali redakcija
Dėl Privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių įvažiuojamųjų laivų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2002 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3-492 Aktuali redakcija
Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarkos aprašo 2002 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3-547 Aktuali redakcija
Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu, atestavimo tvarkos aprašo 2003 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 3-32 Aktuali redakcija
Dėl Narų darbų bendrųjų saugos taisyklių patvirtinimo 2003 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 3-57 Aktuali redakcija
Dėl Laivo išsamaus patikrinimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo 2003 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3-152 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivybos kompanijų ir jūrų laivų saugios laivybos valdymo sistemų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2003 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3-295 Aktuali redakcija
Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3-414/346 Aktuali redakcija
Dėl informacijos apie likimo valiai paliktus jūrininkus kaupimo ir teikimo Tarptautinei jūrų organizacijai 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-610 Aktuali redakcija
Dėl pasirengimo įgyvendinti Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių saugumo kodekso (ISPS Code) reikalavimus 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 3-614 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų valstybinės vėliavos kontrolės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių jūrų uostuose vykdymo taisyklių patvirtinimo 2004 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 3-6 Aktuali redakcija
Dėl Žvejybos laivų, kurių ilgis 24 m ir daugiau, saugos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo 2004 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 3-17 Aktuali redakcija
Dėl Užsienio valstybių laivų kontrolės taisyklių patvirtinimo 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 3-23 Aktuali redakcija
Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 3-24 Aktuali redakcija
Dėl Laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-55 Aktuali redakcija
Dėl Keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3-87 Aktuali redakcija
Dėl fizinių asmenų ir įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3-168 Aktuali redakcija
Dėl reikalavimų radijo įrangai laivuose, kurių bendroji talpa mažesnė nei 300 tonų 2004 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3-251 Aktuali redakcija
Dėl reikalavimų radijo ryšio įrangai Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose ir plaukiojančiuose A1 ir A2 plaukiojimo rajonuose nekonvenciniuose laivuose nustatymo 2004 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 3-315 Aktuali redakcija
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 530/2012 reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje užtikrinimo 2004 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 3-324 Aktuali redakcija
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 725/2004 reikalavimų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje užtikrinimo 2004 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 3-370 Aktuali redakcija
Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijų gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3-433 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro veiklos schemos 2004 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 3-525 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro veikimo schemos 2004 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 3-526 Aktuali redakcija
Dėl Specialiųjų stovumo reikalavimų ro-ro keleiviniams laivams taikymo taisyklių patvirtinimo 2005 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3-197 Aktuali redakcija
Dėl Locmano liudijimo išdavimo tvarkos aprašo ir locmano liudijimo pavyzdžio patvirtinimo 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 3-249 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir Laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-301 Aktuali redakcija
Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3-314 Aktuali redakcija
Dėl Laivų apžiūrų atlikimo ir Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos ir Variklio tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos liudijimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3-340 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės pavyzdžio patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 3-350 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 3-355 Aktuali redakcija
Dėl Unikalaus identifikavimo kodo suteikimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro objektams tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 3-492 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 Aktuali redakcija
Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir AB "Mažeikių nafta" Būtingės terminalo pasirengimo teikti duomenis Europos Sąjungos laivybos duomenų tinklui SafeSeaNet plano patvirtinimo 2006 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 3-74 Aktuali redakcija
Dėl Pirminės laivo apžiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3-141 Aktuali redakcija
Dėl Informacijos apie nustatytus Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) ir laivų apsaugos lygius perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 3-234 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komiteto darbo taisyklių patvirtinimo 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3-261 Aktuali redakcija
Dėl Atsakingų už Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugą darbuotojų funkcijų aprašo patvirtinimo 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3-262 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos planų reikalavimų patvirtinimo 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3-263 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos pratybų ir mokymų organizavimo reikalavimų patvirtinimo 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3-264 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komiteto sudarymo 2006 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-283 Aktuali redakcija
Dėl Pirminės laivo apžiūros vykdymo išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo, Išlaidų, susijusių su laivybos įmonių ar laivų sertifikavimu, atlyginimo tvarkos aprašo ir Išlaidų, susijusių su laivų ir uostų įrenginių apsaugos užtikrinimu ir vertinimu, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3-320 Aktuali redakcija
Dėl Pakartotinio laivo patikrinimo išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 3-346 Aktuali redakcija
Dėl Laikinojo leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 3-368 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 3-479 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrininkų registro veikimo schemos patvirtinimo 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-99 Aktuali redakcija
Dėl Unikalaus identifikavimo kodo suteikimo Lietuvos Respublikos jūrininkų registro objektams tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3-100 Aktuali redakcija
Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-105 Aktuali redakcija
Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-106 Aktuali redakcija
Dėl Tarptautinio laivo matmenų liudijimo ir žvejybos laivo matmenų liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, Tarptautinio laivo matmenų liudijimo ir žvejybos laivo matmenų liudijimo formos patvirtinimo 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 3-122 Aktuali redakcija
Dėl Navigacinių leidinių sudarymo, korektūros, išleidimo bei platinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 3-166 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3-245 Aktuali redakcija
Dėl Laivo savininko civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą, pavojingų ir kenksmingų medžiagų padarytą žalą bei laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3-425 Aktuali redakcija
Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 3-327 Aktuali redakcija
Dėl prašymo išduoti licenciją formos ir licencijos formos patvirtinimo 2008 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 3-369 Aktuali redakcija
Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3-512 Aktuali redakcija
Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 3-527 Aktuali redakcija
Dėl Atsakingų už Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų įrenginių (terminalų) apsaugą darbuotojų mokymo ir atestavimo reikalavimų patvirtinimo 2009 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3-226 Aktuali redakcija
Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 3-592 Aktuali redakcija
Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3-600 Aktuali redakcija
Dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių paskelbimo 2010 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 3-451 Aktuali redakcija
Dėl laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-655 Aktuali redakcija
Dėl Automatinės identifikavimo sistemos (AIS) įrangos naudojimo žvejybos laivuose, kurių ilgis 15 metrų ir daugiau 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-656 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1-348/D1-1014/3-742 Aktuali redakcija
Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimų nuostatų patvirtinimo 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 3-461 Aktuali redakcija
Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-506 Aktuali redakcija
Dėl Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 3-707 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų įrenginių (terminalų), kuriuose turi būti paskirti apsaugos pareigūnai, sąrašo patvirtinimo 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3-476 Aktuali redakcija
Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3-501 Aktuali redakcija
Dėl 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu (Atėnų konvencija), 4a straipsnyje nurodyto draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 3-78 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimo suteikimo 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 3-279 Aktuali redakcija
Dėl Laivų ir jų įgulų atitikties tarptautiniams reikalavimams dėl darbo jūrų laivyboje vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 3-518 Aktuali redakcija
Dėl Laivų balastinio vandens ir nuosėdų valdymo ir kontrolės priemonių, skirtų išvengti kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, patvirtinimo 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 3-577 Aktuali redakcija
Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 3-70-(E) Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos suteikimo komisijų sudarymo 2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-230-(E) Aktuali redakcija
Dėl Jūrininkų gerovės tarybos Lietuvoje sudarymo 2014 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 3-323-(E) Aktuali redakcija
Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvirtinimo 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-26 (1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio jūrų laivyno uniformos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 3-353 (1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3-32(1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos tvarkomų registrų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2016 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-48(1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių patvirtinimo 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 3-234(1.5 E) Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 3-574 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Nuolatinės specialistų darbo grupės sudarymo 2014 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-87 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 "Laivai. Higienos normos ir taisyklės" patvirtinimo 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 671 Aktuali redakcija
Dėl Minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas V-656 Aktuali redakcija
Dėl Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo/laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-36 Aktuali redakcija
Dėl Skundų dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, galimų pažeidimų priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1075 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių liekanų tvarkymo nuostatų patvirtinimo 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3-414/346 Aktuali redakcija
Dėl Helsinkio komisijos nacionalinio komiteto sudėties ir nuostatų patvirtinimo 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. D1-251 Aktuali redakcija
Dėl Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-56 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Bendrųjų saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose nuostatų patvirtinimo 1999 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 55 Aktuali redakcija
Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimų, ataskaitų ir saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-386 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl reikalavimų keleiviniams laivams patvirtinimo 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-61 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų apsaugos planų tvirtinimo, laivų apsaugos sistemų tikrinimo ir Tarptautinių laivų apsaugos liudijimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V-62 Aktuali redakcija
Dėl saugos reikalavimų žvejybos laivams, kurių ilgis 24 m ir daugiau, patvirtinimo 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-64 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų kontrolės procedūros patvirtinimo 2005 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-133 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo istorijos tęstinių įrašų dokumentų išdavimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-135 Aktuali redakcija
Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, norintiems verstis locmano praktika, patvirtinimo 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-196 Aktuali redakcija
Dėl Locmanų egzaminavimo komisijos sudarymo ir locmanų egzaminavimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-197 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Rusijos jūrų laivybos registrui 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-54 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Bureau Veritas Marine & Offshore SAS 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-55 Aktuali redakcija
Dėl dokumentų, išduodamų jūrininkams, plaukiojantiems tarptautiniais reisais, formų patvirtinimo 2006 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-56 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų suteikimo klasifikacinei bendrovei American Bureau of Shipping 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-96 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei „DNV GL AS“ 2006 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-107 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Lloyd's Register 2007 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-5 Aktuali redakcija
Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo 2007 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-24 Aktuali redakcija
Dėl laivų apžiūrų pagal Susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo ro-ro tipo laivais Baltijos jūra reikalavimus atlikimo ir Atitikties liudijimo specialiesiems reikalavimams, taikomiems laivams, vežantiems pavojingus krovinius, išdavimo tvarkos aprašo ir Atitikties liudijimo specialiesiems reikalavimams, taikomiems laivams, vežantiems pavojingus krovinius, formos patvirtinimo 2008 m. spalio 16 d. V-190 Nr. V-190 Aktuali redakcija
Dėl Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Lietuvos saugios laivybos administracijai, veiklos patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-192 Aktuali redakcija
Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių patvirtinimo 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-72 Aktuali redakcija
Dėl Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas plano patvirtinimo 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-133 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto ro-ro keleivinio laivo atitikties specialiesiems stovumo reikalavimams liudijimo išdavimo tvarkos aprašo ir Ro-ro keleivinio laivo atitikties specialiesiems stovumo reikalavimams liudijimo formos patvirtinimo 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-135 Aktuali redakcija
Dėl laivo žurnalų formų ir jų pildymo bei registravimo taisyklių patvirtinimo 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-73 Aktuali redakcija
Dėl Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uosto priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių patvirtinimo 2012 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-107 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų suteikimo klasifikacinei bendrovei Nippon Kaiji Kyokai (NKK) 2012 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-118 Aktuali redakcija
Dėl Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) laivo radijo žurnalo formos patvirtinimo 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-137 Aktuali redakcija
Dėl Laivo krovinio tvirtinimo įtaisų (priemonių) patikrinimų žurnalo formos patvirtinimo 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-157 Aktuali redakcija
Dėl Gelbėjimosi ir navigacinės įrangos normų laivuose, kurių bendroji talpa mažesnė nei 500, patvirtinimo 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-217 Aktuali redakcija
Dėl Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir saugos įgaliotinio skyrimo 2013 sausio 11 d. įsakymas Nr. V-8 Aktuali redakcija
Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 sausio 18 d. įsakymas Nr. V-14 Aktuali redakcija
Dėl Prašymo išduoti liudijimą formos patvirtinimo ir pavedimo organizuoti liudijimų išdavimą 2013 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-44 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48 „Dėl įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimo 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-115 Aktuali redakcija
Dėl liudijimų formų, išduodamų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms ir pakabinamiesiems varikliams, patvirtinimo 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-270 Aktuali redakcija
Dėl kai kurių Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-316 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninių apžiūrų rezultatus įforminančių aktų, vidaus vandenų transporto priemonėms išduodamų liudijimų formų patvirtinimo 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-316 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalų formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-323 Aktuali redakcija
Dėl Balastinio vandens registravimo žurnalo formos ir pildymo taisyklių patvirtinimo 2014 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-48 Aktuali redakcija
Dėl Laivo įgulos laivo denio tarnybos ir laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų ir eilinių jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-51 Aktuali redakcija
Įsakymas dėl duomenų teikimo Nacionalinei laivų eismo stebėsenos informacinei sistemai tvarkos aprašo ir pranešimų apie incidentus formų patvirtinimo 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-87 Aktuali redakcija
Dėl Jūrininkų darbo stažo laive aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-147 Aktuali redakcija
Dėl Tarptautinio krovininės linijos išimties liudijimo formos patvirtinimo 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-293 Aktuali redakcija
Dėl Unikalaus gamintojo identifikavimo kodo pramoginių ir asmeninių laivų gamintojams bei įvertinto pastatyto laivo identifikavimo kodo notifikuotosioms (paskelbtosioms) įstaigoms suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-81 Aktuali redakcija
Dėl reguliaraus susisiekimo keltu maršruto nustatymo 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-87 Aktuali redakcija
Dėl Asmens, siekiančio verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, patikrinimo komisijos sudarymo ir veiklos reglamento, patikrinimo akto formos patvirtinimo 2015 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-201 Aktuali redakcija
Dėl Locmanų veiklos nuostatų patvirtinimo 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-260 Aktuali redakcija
Dėl Įrenginių, patalpų, informacijos priėmimo ir perdavimo priemonių, reikalingų atestuojamai laivo agentavimo veiklai vykdyti, sąrašo patvirtinimo 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-288 Aktuali redakcija
Dėl Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo ir Motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo blankų privalomųjų formų ir pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-103 Aktuali redakcija
Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių mokymo grupės įregistravimo paraiškos patvirtinimo 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-105 Aktuali redakcija
Dėl Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo 2016 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-107 Aktuali redakcija
Dėl Patikrintos bendrosios konteinerio masės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-144 Aktuali redakcija
Dėl Keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos sistemos aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-144 Aktuali redakcija
Dėl siuntimo atlikti medicininę apžiūrą ir pranešimo dėl nušalinimo nuo vidaus vandenų transporto priemonės vairavimo formų patvirtinimo 2016 m. liepos 18 d. d. įsakymas Nr. V-200 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-345 Aktuali redakcija
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir įgaliojimų nagrinėti administracines bylas suteikimo 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-354 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos išduodamų jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų, lengvatinių liudijimų pildymo taisyklių patvirtinimo 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-385 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės ir Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės galiojimo pratęsimo įklijos pildymo taisyklių patvirtinimo 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-68 Aktuali redakcija
Dėl Prašymų steigti vidaus vandenų uostą ar vidaus vandenų komercinę prieplauką formų patvirtinimo 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-161 Aktuali redakcija
Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo      2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 2BE-308 Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Paskelbimai
1982 m. liepos 1 d. Paryžiaus tarpusavio supratimo memorandumas dėl uosto valstybės kontrolės Aktuali redakcija
2004 m. balandžio 20 d. Susitarimas tarp Jungtinės Karalystės hidrografijos biuro ir Lietuvos saugios laivybos administracijos Aktuali redakcija
2005 m. vasario 23 d. Helsinkio komisija. Sutartis dėl priėjimo prie AIS duomenų Aktuali redakcija
2009 m. liepos 15 d. Europos Sąjungos tolimojo laivų identifikavimo ir sekimo duomenų centro (EU LRIT DC) duomenų naudojimo sąlygos Aktuali redakcija
2011 m. sausio 11 d. SafeSeaNet (Bendrijos keitimosi laivybos informacija tinklo) duomenų mainų sistemos naudojimo per STIRES (SafeSeaNet stebėsenos informacijos perdavimo ir keitimosi sistemos) sąsają sąlygos Aktuali redakcija
2012 m.  balandžio 11 d. Saugaus tradicinių laivų naudojimo Europos vandenyse pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio pripažinimo susitarimo memorandumas Aktuali redakcija
2012 m.  gegužės 2 d. Dvišalis susitarimas tarp Lietuvos saugios laivybos administracijos ir Vokietijos Federalinės jūrų ir hidrografijos agentūros Aktuali redakcija
2012 m. gegužės 29 d.  Lietuvos saugios laivybos administracijos ir Norvegijos hidrografijos tarnybos Kartografijos įstaigos dvišalis susitarimas dėl regioninio elektroninių navigacinių jūrlapių paslaugų koordinavimo centro veiklos Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Paskelbimai
2006 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant jūrų ir aviacinės paieškos ir gelbėjimo darbus Baltijos jūroje Aktuali redakcija
2007 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto Aktuali redakcija
2007 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl laivybos vidaus vandenų keliais Aktuali redakcija
2007 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl laivybos Kuršių mariose bei Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vandenų keliais Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Paskelbimai
2011 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos ir Tarptautinės jūrų organizacijos bendradarbiavimo memorandumas dėl dalyvavimo savanoriško tarptautinės jūrų organizacijos valstybės narės audito sistemoje Aktuali redakcija
1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencija (IMO Convention) Aktuali redakcija
1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 1993 m. pataisos (IMO AMEND 1993). Aktuali redakcija
1952 m. Tarptautinė konvencija dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo Aktuali redakcija
1965 m. Konvencija dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo (FAL 1965) Aktuali redakcija
1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. Protokolas Aktuali redakcija
1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolas (LL PROT 1988) Aktuali redakcija
1969 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų matmenų nustatymo (TONNAGE 1969) Aktuali redakcija
1969 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą 1992 m. protokolas (CLC PROT 1992) Aktuali redakcija
1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Pataisytas MARPOL V priedas) Aktuali redakcija
1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Pataisytas MARPOL III priedas) Aktuali redakcija
1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolas Aktuali redakcija
1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolas Aktuali redakcija
1976 m. Konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo 1996 m. protokolas (LLMC PROT 1996) Aktuali redakcija
1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Aktuali redakcija
1979 m. Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija (SAR 1979) Aktuali redakcija
1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija Aktuali redakcija
1988 m. Konvencija dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą (SUA 1988) Aktuali redakcija
1988 m. Protokolas dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą (SUA PROT 1988) Aktuali redakcija
1989 m. Tarptautinė turto gelbėjimo vandenyse konvencija (SALVAGE 1989) Aktuali redakcija
1990 m. Tarptautinė konvencija dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams (OPRC 1990) Aktuali redakcija
1992 metų Tarptautinė konvencija dėl Tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo Aktuali redakcija
1992 m. Tarptautinės konvencijos dėl tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo 2003 metų protokolas Aktuali redakcija
1992 m. Tarptautinė konvencija dėl Tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo Aktuali redakcija
1992 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą Aktuali redakcija
1992 m. Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos Aktuali redakcija
1993 m. tarptautinė konvencija dėl jūrinių suvaržymų ir įkeitimų Aktuali redakcija
1995 m. tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Aktuali redakcija
2001 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą Aktuali redakcija
2001 m. Tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų kenksmingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės Aktuali redakcija
2004 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (BWM CONVENTION 2004) Aktuali redakcija
2004 m. Susitarimo memorandumas dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo ro-ro tipo laivais Baltijos jūra Aktuali redakcija
2005 m. Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimas Aktuali redakcija
2006 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl darbo jūrų laivyboje Aktuali redakcija
2007 m. Konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje Aktuali redakcija

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Tarybos direktyva 79/115/EEB dėl laivų vedimo Šiaurės jūroje ir Lamanšo sąsiauryje, naudojant atvirosios jūros locmanų paslaugas 1978 m. gruodžio 21 d. Nr. 79/115/EEB OL 1979 L 33, p. 32
Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose 1992 m. kovo 31 d. Nr. 92/29/EEB OL 1992 L 113, p. 19
Tarybos sprendimas 92/143/EEB dėl radionavigacijos sistemų Europai 1992 m. vasario 25 d. Nr. 92/143/EEB OL 1992 L 59, p. 17
Tarybos direktyva 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose 1993 m. lapkričio 23 d. Nr. 93/103/EB OL 1993 L 307, p. 1
Tarybos direktyva 97/70/EB, nustatanti suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams 1997 m. gruodžio 11 d. Nr. 97/70/EB OL 1998 L 34, p. 1
Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į Bendrijos valstybių narių uostus ir išplaukiančiuose iš jų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos 1998 m. birželio 18 d. Nr. 98/41/EB OL 1998 L 35, p. 35
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/95/EB dėl jūrininkų darbo valandoms į Bendrijos uostus įplaukusiuose laivuose taikomų nuostatų įgyvendinimo 1999 m. gruodžio 13 d. Nr. 1999/95/EB OL 2000 L 14, p. 29
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams 2000 m. lapkričio 27 d. Nr. 2000/59/EB OL 2000 L 332, p. 81
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB, nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką 2001 m. gruodžio 4 d. Nr. 2001/96/EB OL 2002 L 13, p. 9
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB 2002 m. birželio 27 d. Nr. 2002/59/EB OL 2002 L 208, p. 10
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą 2002 birželio 27 d. Nr. 1406/2002 OL 2002 L 208, p. 1
Tarybos sprendimas įgaliojantis valstybes nares Bendrijos interesais pasirašyti ir ratifikuoti 2001 m. Tarptautinę civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą konvenciją (Laivų bunkerių konvenciją) arba prie jos prisijungti 2002 m. rugsėjo 19 d. Nr. 2002/762/EB OL 2002 L 256, p. 7
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB, iš dalies keičianti direktyvas dėl jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos 2002 m. lapkričio 5 d. Nr. 2002/84/EB OL 2002 L 324, p. 53
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius 2003 m. balandžio 14 d. Nr. 782/2003 OL 2003 L 115, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/25/EB dėl specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų 2003 m. balandžio 14 d. Nr. 2003/25/EB OL 2003 L 123, p. 22
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 724/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą 2004 m. kovo 31 d. Nr. 724/2004 OL 2004 L 129, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo 2004 m. kovo 31 d. Nr. 725/2004 OL 2004 L 129, p. 6
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą, panaikinantis 2004 m. balandžio 21 d. Nr. 789/2004 OL 2004 L 138, p. 19
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo 2005 m. spalio 26 d. Nr. 2005/65/EB OL 2005 L 310, p. 28
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 2006 m. vasario 15 d. Nr. 336/2006 OL 2006 L 64, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinanti Tarybos direktyvą 82/714/EEB. 2006 m. gruodžio 12 d. Nr. 2006/87/EB OL 2006 L 389, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų kelių laivams 2006 m. gruodžio 18 d. Nr. 2006/87/EB OL 2006 L 389, p. 261
Tarybos sprendimas 2007/431/EB, įgaliojantis valstybes nares Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. darbo jūroje konvenciją 2007 m. birželio 7 d. Nr. 2007/431/EB OL 2007 L 161, p. 63
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas 2007 m. birželio 20 d. Nr. 2007/30/EB OL 2007 L 165, p. 21
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais 2008 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2008/68/EB OL 2008 L 260, p. 13
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (nauja redakcija) 2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 2008/106/EB OL 2008 L 323, p. 33
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 2009/15/EB OL 2009 L 131, p. 47
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 2009/16/EB OL 2009 L 131, p. 57
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/17/EB, iš dalies keičianti direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 2009/17/EB OL 2009 L 131, p. 101
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/18/EB, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB. 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 2009/18/EB OL 2009 L 131, p. 114
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/21/EB dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 2009/21/EB OL 2009 L 131, p. 132
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų 2009 m. balandžio 23 d. Nr. 391/2009 OL 2009 L 131, p. 11
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų 2009 m. gegužės 6 d. Nr. 2009/45/EB OL 2009 L 163, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/100/EB dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo

2009 m. rugsėjo 16 d.

Nr. 2009/100/EB
OL 2009 L 259, p. 8
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų 2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1005/2009 OL 2009 L 286, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 744/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatos dėl būtiniausių halonų naudojimo atvejų 2010 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 744/2010 OL 2010 L 218, p. 2
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 2010 m. lapkričio 24 d. Nr. 1177/2010 OL 2010 L 334, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 530/2012 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams 2012 m. birželio 13 d. Nr. 530/2012 OL 2012 L 172, p. 3
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/35/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo 2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 2012/35/ES OL 2012 L 343, p. 78
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 100/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą 2013 m. sausio 15 d.  Nr. 100/2013 OL 2013 L 39, p. 30
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB 2013 m. birželio 26 d. Nr. 2013/36/ES OL 2013 L 179, p. 338
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir kad ji būtų vykdoma 2013 m. lapkričio 20 d. Nr. 2013/54/ES OL 2013 L 329, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB 2014 m. liepos 23 d. Nr. 2014/90/ES OL 2014 L 146, p. 146
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse 2016 m. gegužės 11 d. Nr. 2016/802 OL 2016 L 132, p. 58
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1130, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos 2017 m. birželio 14 d. Nr. 2017/1130 OL 2017 L 169, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 2017/2110 OL 2017 L 315, p. 61

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Komisijos direktyva 96/40/EB, nustatanti bendro pavyzdžio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą inspektoriams, vykdantiems uosto valstybės kontrolę 1996 m. birželio 25 d. Nr. 96/40/EB OL 1996 L 196, p. 8
Komisijos direktyva 1999/19/EB, keičianti Tarybos direktyvą 97/70/EB, nustatančią suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams 1999 m. kovo 18 d. Nr. 97/70/EB OL 1999 L 83, p. 48
Komisijos direktyva 2002/35/EB, keičianti Tarybos direktyvą 97/70/EB, nustatančią suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams 2002 m. balandžio 25 d. Nr. 97/70/EB OL 2002 L 112, p. 21
Komisijos direktyva 2005/12/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/25/EB dėl specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų I ir II priedus 2005 m. vasario 18 d. Nr. 2005/12/EB OL 2005 L 48, p. 19
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/462, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 324/2008, nustatantis iš dalies pakeistą Komisijos patikrinimų laivybos apsaugos srityje tvarką 2016 m. kovo 30 d. Nr. 2016/462 OL 2016 L 80, p. 28
Komisijos direktyva 2007/71/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedą 2007 m. gruodžio 13 d. Nr. 2000/59/EB OL 2007 L 329, p. 33
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 324/2008, nustatantis iš dalies pakeistą Komisijos patikrinimų laivybos apsaugos srityje tvarką 2008 m. balandžio 9 d. Nr. 324/2008 OL 2008 L 98, p. 5
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį ir iš dalies keičiantis tą reglamentą 2008 m. birželio 13 d. Nr. 536/2008 OL 2008 L 156, p. 10
Komisijos direktyva 2008/87/EB, iš dalies keičianti direktyvą 2006/87/EB 2008 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2008/87/EB OL 2008 L 255, p. 5
Komisijos direktyva 2008/126/EB, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams 2008 m. gruodžio 19 d. Nr. 2008/126/EB OL 2009 L 32, p. 1
Komisijos direktyva 2009/46/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams 2009 m. balandžio 24 d. Nr. 2009/46/EB OL 2009 L 109 p. 14
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 36/2010 dėl traukinio mašinisto pažymėjimų, papildomų sertifikatų, patvirtintų papildomų sertifikatų nuorašų ir prašymo išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą formų Bendrijos modelių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009 m. gruodžio 3 d
Nr. 36/2010
OL 2009 L 13, p. 1
Komisijos direktyva 2011/15/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą 2011 m. vasario 23 d. Nr. 2011/15/ES OL 2011 L 49, p. 33
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1286/2011, kuriuo priimama bendroji jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo metodika, parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/18/EB 5 straipsnio 4 dalį 2011 m. gruodžio 9 d. Nr. 1286/2011 OL 2011 L 328, p. 36
Komisijos direktyva 2012/48/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/87/EB, nustatančios techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams, priedai 2012 m. gruodžio 10 d. Nr. 2012/48/ES OL 2013 L 6, p. 1
Komisijos direktyva 2012/49/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/87/EB, nustatančios techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams, II priedas 2012 m. gruodžio 10 d. Nr. 2012/49/ES OL 2013 L 6, p. 49
Komisijos direktyva 2014/100/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą 2014 m. spalio 28 d. Nr. 2014/100/ES OL 2014 L 308, p. 82
Komisijos direktyva (ES) 2015/2087, kuria iš dalies kaičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas 2015 m. lapkričio 18 d. Nr. (ES) 2015/2087 OL 2015 L 302, p. 99

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Komisijos sprendimas, dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, nepatenkančiuose į SOLAS taikymo sritį, ir dalyvauti globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemoje (GMDSS) (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2912 2004 m. rugsėjo 4 d. Nr. 2004/71/EB OL 2004 L 16, p. 54
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/253, kuriuo nustatomos sieros kiekio jūriniame kure mėginių ėmimo ir ataskaitų teikimo pagal Tarybos direktyvą 1999/32/EB taisyklės. 2015 m. vasario 16 d. Nr. 2015/253 OL 2015 L 41, p. 55

 

Teisės akto pavadinimas Teisės akto numeris Paskelbimai
Dėl Vilkikų paslaugų teikimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste taisyklių patvirtinimo 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-281 Aktuali redakcija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-27