Teisės aktų pažeidimai

Dokumento numeris

Dokumento numeris

Data

Dokumento pavadinimas

Kontrolierius

Informacija apie rekomendacijos
įgyvendinimą

4D-2015/1-1312

2016-01-19

Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, UAB Klaipėdos autobusų parką

Augustinas Normantas

 

4D-2014/1-1718

2015-07-29

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Raimondas Šukys

-

4D-2012/4-1389 

 2013-01-09

Pažyma dėl skundo prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Augustinas Normantas 

 -

4D-2011/1-1127

2011-12-12

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Romas Valentukevičius

4D-2011/1-1374

2011-11-29

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2011/1-437

2011-07-07

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2010/1-966

2011-01-28

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Romas Valentukevičius

4D-2010/1-811

2010-09-16

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2010/1-429

2010-07-02

Pažyma dėl Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių kolektyvinio skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

 

2015 m. kovo 17 d. įsiteisėjo Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-17-586/2015, kuriuo Inspekcijos Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalį, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones – nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimą ir teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą dvejiems metams. 

     Vykdant įsiteisėjusį Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje, Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 16 punktu, kuriame nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.

     Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 3B-120 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad tyčia nevykdė Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 2B-221 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 2B-355 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 7.18 punkte nustatytos funkcijos: „siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą <...> konsultuoja ūkio subjektus“ pagal Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą, įpareigojantį, kad „paaiškinimai teikiami bendruoju Inspekcijos telefonu (8 5) 278 5601 arba pagal kompetenciją skyrių, nesančių departamentuose, telefonais <...>“, ir 17 punktą, įpareigojantį, kad „jei Inspekcijos bendruoju telefonu konsultuojantis darbuotojas negali suteikti informacijos, jis skambinantį asmenį sujungia su skyriaus, nesančio departamente, darbuotoju...>“. Šiais savo veiksmais valstybės tarnautojas neužtikrino Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos vienodo ir kokybiško konsultavimo principo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1K-235/4-892 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių, Kontrolinio klausimyno rengimo ir naudojimo ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų veikloje gairių, Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, nuostatų dėl įpareigojančio konsultacijos pobūdžio, 2013 m. lapkričio 28 d. posėdžio  organizaciniais veiklos klausimais protokolo Nr. 24B-32 nutarimo, kad visi informaciją ir konsultacijas teikiantys asmenys įpareigoti įrašyti pokalbius, tuo pažeidė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2B-330 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.1.1 punktą, įpareigojantį laikytis „<...> įstatymų, kitų teisės aktų <...> reikalavimų“, 8.8.3 punktą, įpareigojantį „vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įpareigojantį valstybės tarnautoją „laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, įpareigojantį „tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“, ir tokiais savo veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą.

 

     Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3BE-47 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad 2016 m. sausio 18, 19 ir 26 d. netinkamai atliko uždarosios akcinės bendrovės patikrinimą, nenustatė visų pažeidimų, t. y. nenustatė, kad uždarojoje akcinėje bendrovėje yra nesaugoma 9 proc. kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais, privalomų saugoti tachografo registracijos lapų ir duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelių (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nenustatė pažeidimo dėl klaidingo vairuotojo veiklos patvirtinimo bei neįrašė šių pažeidimų į tikrinimo aktą, todėl uždarosios akcinės bendrovės vadovui nebuvo taikyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142-9 str. 1 d. ir 172 str. 1 d., t. y. nepaskyrė uždarosios akcinės bendrovės vadovui 72 eurų baudos. Valstybės tarnautojas dėl savo aplaidumo neužtikrino tinkamo kontrolės funkcijų vykdymo, sudarė sąlygas uždarosios akcinės bendrovės vadovui už padarytus pažeidimus išvengti administracinės atsakomybės ir tuo pažeidė pareigybės aprašymo 6.1 papunktį ,,atlieka krovininio ir keleivinio transporto vežėjų valstybinę priežiūrą, tikrina, kaip jie vykdo Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių krovinių ir keleivių vežimą, reikalavimus, užtikrindamas nustatytų reikalavimų laikymąsi kelių transporte;“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244, 8.9.3 papunktį, įpareigojantį ,,vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įpareigojantį valstybės tarnautoją laikytis „<...> įstatymų ir kitų teisės aktų“, 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, įpareigojantį „tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“, ir tokiais savo veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą.

 

     Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gegužės  23 d. įsakymu Nr. 3BE-59 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad 2016 m. sausio 11 d. pasienio kontrolės poste dėl aplaidumo netinkamai atliko transporto priemonės patikrinimą, sudarė sąlygas vairuotojui už padarytą pažeidimą išvengti administracinės atsakomybės bei nesilaikyti 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1161/2014, IB priedo VI skyriaus 4 poskyrio nuostatų reikalavimų, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui, atlikti tachografo patikrą, t. y. – atlikęs transporto priemonės kontrolę nenustatė ir kontrolės akte bei administracinio teisės pažeidimo protokole neužfiksavo, kad transporto priemonės valstybinis numeris, įvestas skaitmeniniame tachografe, neatitinka esamo transporto priemonės valstybinio numerio, todėl vairuotojui nebuvo taikytos poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142-8 straipsnio 1 dalį, transporto priemonė nenukreipta į tachografų dirbtuves atlikti patikros bei neužtikrinta tachografo saugumo sistema ir tuo pažeidė pareigybės aprašymo  7.1 papunkčio, nustatančio, kad „užtikrindamas nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymąsi, kontroliuoja keliuose ir įmonėse, pasienio kontrolės punktuose kompetentingų institucijų išduotus krovinių ir keleivių vežimo dokumentus, kelių transporto priemonių ekipažų vairavimo ir poilsio režimą, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą ir leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais turėjimą, kelių transporto priemonių techninę būklę, pavojingųjų krovinių vežimą, krovinius ir / ar keleivius vežančių įmonių veiklą, vairavimo mokymo įstaigų veiklą, techninės apžiūros ir / ar techninės ekspertizės įmonių veiklą, tachografų dirbtuvių veiklą, teikia planinę metodinę pagalbą kontroliuojamoms įmonėms, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose“, nuostatas, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.9.3 papunktį, įpareigojantį ,,vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis“, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įpareigojantį valstybės tarnautoją laikytis <...> įstatymų ir kitų teisės aktų“, 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, įpareigojantį „tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <…>“ ir tuo padarė tarnybinį nusižengimą.

 

     Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3BE-142 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad įvertinęs skunde pateiktą informaciją dėl <…> (toliau – Įmonė) teiktų automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugų konstatavo, kad Įmonė nesilaikė Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11, 12, 17 ir 19 punktų reikalavimų, dėl aplaidumo neinicijavo neplaninio patikrinimo atlikimo, siekdamas užkardyti pažeidimus, ir diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktų nuostatas, numatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, <…> pareigybės aprašymo, patvirtinto <…>, 6.7, 6.8 ir 7.13 papunkčių nuostatas, numatančias, kad valstybės tarnautojas „vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę“, atlikdamas savo funkcijas, valstybės tarnautojas „turi gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingu, sąžiningu, atsakingu ir lojaliu darbuotoju, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas“, bei Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.1.2 papunkčio: „elgtis taip, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas LTSA vykdoma veikla“, 8.1.4 papunkčio: „vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgdamas į visuomenės interesus“, 8.7.2 papunkčio, įpareigojančio valstybės tarnautoją „nevengti atsakomybės už blogai atliktą darbą, padarytas klaidas ar priimtą neteisėtą sprendimą ir stengtis klaidas kuo greičiau ištaisyti“, bei 8.9.3 papunkčio: „valstybės tarnautojai privalo vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis” nuostatas, todėl buvo konstatuota, kad tokiais savo veiksmais valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą.

 

     Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3BE-69 valstybės tarnautojui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad atlikdamas įmonės patikrinimą dėl neatsargumo (aplaidumo) nenustatė visų pažeidimų, nepažymėjo jų tikrinimo akte, dėl to netinkamai pritaikė administracinio nusižengimo poveikio priemones (dėl jo neveikimo įmonei nepaskirta 150 (šimtas penkiasdešimt) eurų bauda), diskreditavo valstybės tarnautojo vardą (įmonė, žinojusi, jog padarė administracinį nusižengimą, nebuvo už jį nubausta), tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktų nuostatas, numatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, pareigybės aprašymo 6.7, 6.8, 7.2 papunkčių nuostatų, numatančių, kad valstybės tarnautojas „turi gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingu, sąžiningu, atsakingu ir lojaliu darbuotoju, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas“, bei Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.9.3 papunkčio nuostatų, kad „valstybės tarnautojai privalo vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis”, 8.7.2 papunkčio, įpareigojančio valstybės tarnautoją „nevengti atsakomybės už blogai atliktą darbą, padarytas klaidas ar priimtą neteisėtą sprendimą ir stengtis klaidas kuo greičiau ištaisyti“.

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos transporto saugos administracijoje padaryti 3 tarnybiniai nusižengimai. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus  2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3BE-69 ir Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus  2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3BE-142 dviem valstybės tarnautojams paskirtos tarnybinės nuobaudos – pastabos, vienam valstybės tarnautojui Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3BE-72 nuobaudos nuspręsta neskirti.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-23