Teisės aktų pažeidimai

Dokumento numeris

Dokumento numeris

Data

Dokumento pavadinimas

Kontrolierius

Informacija apie rekomendacijos
įgyvendinimą

4D-2015/1-1312

2016-01-19

Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, UAB Klaipėdos autobusų parką

Augustinas Normantas

 

4D-2014/1-1718

2015-07-29

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Raimondas Šukys

-

4D-2012/4-1389 

 2013-01-09

Pažyma dėl skundo prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Augustinas Normantas 

 -

4D-2011/1-1127

2011-12-12

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Romas Valentukevičius

4D-2011/1-1374

2011-11-29

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2011/1-437

2011-07-07

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2010/1-966

2011-01-28

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Romas Valentukevičius

4D-2010/1-811

2010-09-16

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2010/1-429

2010-07-02

Pažyma dėl Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių kolektyvinio skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

 

2015 m. kovo 17 d. įsiteisėjo Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-17-586/2015, kuriuo Inspekcijos Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalį, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones – nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimą ir teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą dvejiems metams. 

     Vykdant įsiteisėjusį Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje, Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 16 punktu, kuriame nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.

     Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3BE-142 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad įvertinęs skunde pateiktą informaciją dėl <…> (toliau – Įmonė) teiktų automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugų konstatavo, kad Įmonė nesilaikė Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11, 12, 17 ir 19 punktų reikalavimų, dėl aplaidumo neinicijavo neplaninio patikrinimo atlikimo, siekdamas užkardyti pažeidimus, ir diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktų nuostatas, numatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, <…> pareigybės aprašymo, patvirtinto <…>, 6.7, 6.8 ir 7.13 papunkčių nuostatas, numatančias, kad valstybės tarnautojas „vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę“, atlikdamas savo funkcijas, valstybės tarnautojas „turi gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingu, sąžiningu, atsakingu ir lojaliu darbuotoju, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas“, bei Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.1.2 papunkčio: „elgtis taip, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas LTSA vykdoma veikla“, 8.1.4 papunkčio: „vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgdamas į visuomenės interesus“, 8.7.2 papunkčio, įpareigojančio valstybės tarnautoją „nevengti atsakomybės už blogai atliktą darbą, padarytas klaidas ar priimtą neteisėtą sprendimą ir stengtis klaidas kuo greičiau ištaisyti“, bei 8.9.3 papunkčio: „valstybės tarnautojai privalo vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis” nuostatas, todėl buvo konstatuota, kad tokiais savo veiksmais valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą.

 

     Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3BE-69 valstybės tarnautojui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad atlikdamas įmonės patikrinimą dėl neatsargumo (aplaidumo) nenustatė visų pažeidimų, nepažymėjo jų tikrinimo akte, dėl to netinkamai pritaikė administracinio nusižengimo poveikio priemones (dėl jo neveikimo įmonei nepaskirta 150 (šimtas penkiasdešimt) eurų bauda), diskreditavo valstybės tarnautojo vardą (įmonė, žinojusi, jog padarė administracinį nusižengimą, nebuvo už jį nubausta), tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktų nuostatas, numatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, pareigybės aprašymo 6.7, 6.8, 7.2 papunkčių nuostatų, numatančių, kad valstybės tarnautojas „turi gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingu, sąžiningu, atsakingu ir lojaliu darbuotoju, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas“, bei Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.9.3 papunkčio nuostatų, kad „valstybės tarnautojai privalo vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku įvykdyti pavestas užduotis”, 8.7.2 papunkčio, įpareigojančio valstybės tarnautoją „nevengti atsakomybės už blogai atliktą darbą, padarytas klaidas ar priimtą neteisėtą sprendimą ir stengtis klaidas kuo greičiau ištaisyti“.

 

     2018 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos transporto saugos administracijoje padaryti 3 tarnybiniai nusižengimai. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus  2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3BE-69 ir Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus  2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3BE-142 dviem valstybės tarnautojams paskirtos tarnybinės nuobaudos – pastabos, vienam valstybės tarnautojui Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3BE-72 nuobaudos nuspręsta neskirti.

 

„Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3BE-224 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba – už tai, kad dėl aplaidumo ir nerūpestingumo neįvertino Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2018 m. atostogų grafike, patvirtintame Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 2BE-73 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2018 m. atostogų grafiko patvirtinimo“, nustatyto jo kasmetinių atostogų laikotarpio, viena diena viršijo jį ir dėl šios priežasties neatvyko į darbą, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 6 punktą, nustatantį, kad „nebuvimas tarnyboje (darbe) vieną ar daugiau darbo dienų be pateisinamos priežasties“ laikomas šiurkščiu pažeidimu.“

 

     Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3BE-233 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas – už tai, kad dėl aplaidumo neturėdamas darbdavio sutikimo 2018 m. kovo 14 d. pasišalino iš darbo vietos, siekdamas tenkinti savo asmeninius poreikius, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktų nuostatas, numatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.8 papunkčio nuostatą, numatančią, kad valstybės tarnautojas „turi būti pareigingas, lojalus, atsakingas, sąžiningas“, bei Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.1.1 papunkčio nuostatas „valstybės tarnautojai privalo <...> laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų <...>“, 6.3.4 papunkčio nuostatas „valstybės tarnautojai privalo naudoti tarnybos laiką efektyviai ir tik tarnybinėms funkcijoms ar kitoms paskirtoms užduotims atlikti“, 6.9.3 papunkčio nuostatas „<...> vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai <...>“.

 

     Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 3BE-314 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas – už tai, kad dėl aplaidumo  vykdydamas <…> pareigybės aprašyme, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, (toliau – pareigybės aprašymas) nustatytą funkciją – ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę – žinodamas, kad tikrinamas ūkio subjektas neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnio 2 dalies c punkte įtvirtinto finansinio pajėgumo reikalavimo, Ūkio subjekto, vežančio keleivius ir (ar) krovinius, patikrinimo klausimyne pažymėjo, kad ūkio subjektas šį reikalavimą atitinka, tokiais veiksmais diskreditavo valstybės tarnautojo vardą (tikrinamas ūkio subjektas žinojo, kad patikrinimo metu neatitiko finansinio pajėgumo reikalavimų) ir į valstybės biudžetą nebuvo surinkta 150 (šimtas penkiasdešimt) eurų, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų nuostatas, numatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, pareigybės aprašymo 6.8 papunkčio nuostatą, numatančią, kad valstybės tarnautojas „turi būti pareigingas, lojalus, atsakingas, sąžiningas“, bei Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.9.3 papunkčio nuostatas, kad valstybės tarnautojai privalo „<...> vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-23