BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Pramoginiai laivai ir asmeniniai laivai (vandens motociklai) (toliau – pramoginiai laivai) ar jų sudedamosios dalys gali patekti į Lietuvos rinką (gali būti registruojami ir naudojami) tik tuo atveju, jeigu atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento (toliau – Reglamentas), patvirtinto Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-107, nuostatas. Reglamentas parengtas pagal 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/53/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (OL L 354, 2013 12 28, p. 90) ir nustato saugos, sveikatos, aplinkos bei vartotojų teisių apsaugos reikalavimus.
 
Šis reglamentas privalomas visiems asmenims, tiekiantiems Lietuvos rinkai pramoginius laivus, asmeninius laivus bei variklius, t. y. gamintojams, gamintojų įgaliotiems atstovams, importuotojams.
 
Asmenys, norintys įsigyti naują ar naudotą pramoginį laivą ir ketinantys jį tiekti Lietuvos rinkai (norintys registruoti ar naudoti), turi įsitikinti, kad pramoginis laivas turi gamintojo lentelę (Builder’s plate), CE ženklą (CE mark), identifikavimo numerį (Craft identification number), instrukciją (Owner’s manual) bei atitikties deklaraciją (Declaration of conformity).

Sudedamosios dalys, kurioms taikomi minėti reikalavimai:

  • nuo užsidegimo apsaugota įranga;
  • stacionarūs pakabinamieji varikliai;
  • vairaračiai, vairavimo mechanizmai ir kabelių komplektai;

  • stacionariam montavimui skirti kuro bakai ir kuro žarnos;

  • surenkamieji liukai ir borto šviesos.

Gamintojo lentelė ir CE ženklas (statytojo duomenų plokštelė ISO14945:2004)

Identifikavimo numeris (laivo identifikavimas, kodavimo sistema. ISO10087:2019)

CE atitikties deklaracija

Instrukcija (savininko vadovas ISO10240:2004)

a) Reglamentas netaikomas pramoginiams, tarp jų ir nebaigtiems statyti, laivams, jeigu jie buvo ES rinkoje iki 1998 m. birželio 16 d., bei asmeniniams laivams (vandens motociklams), jeigu jie buvo ES rinkoje iki 2005 m. gruodžio 31 d., bei pakabinamieji varikliai, jeigu jie buvo ES rinkoje iki 2005 m. gruodžio 31 d , bei dvitakčiai kibirkštiniai uždegimo varikliai, jeigu jie buvo ES rinkoje iki 2006 m. gruodžio 31 d.

b) Reglamentas netaikomas laivams (atsižvelgiant į projektą ir konstrukciją), kurie skirti tik lenktynėms, kanojoms ir kajakams (baidarėms), gondoloms ir pedalais varomiems laivams, burinėms banglentėms, banglentėms, įskaitant varikliais varomas banglentes, iki 1950 m. suprojektuotiems autentiškiems istoriniams laivams ir jų pavienėms kopijoms, pagamintoms daugiausia iš autentiškų medžiagų ir gamintojo paženklintoms atitinkamomis etiketėmis, bandomiesiems laivams, jei jie netiekiami Europos Bendrijos rinkai, asmeniniam naudojimui pasistatytiems laivams, jei jie penkerius metus po pastatymo netiekiami rinkai, laivams, specialiai skirtiems plaukioti su įgula ir gabenti keleivius komerciniais tikslais, nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus, povandeniniams laivams, laivams su oro pagalve, laivams su povandeniniais sparnais, laivams, varomiems išorinio degimo garo varikliais, kurių kuras yra anglis, koksas, malkos, mazutas ar dujos.

c) Reglamentas taip pat netaikomas (atsižvelgiant į teršalų išmetimą) laivams, kurie varomi varikliais, įmontuotais ar skirtais įmontuoti:

- vien lenktynėms skirtuose laivuose ir gamintojo paženklintuose atitinkamomis etiketėmis;

- bandomuosiuose laivuose, jei jie netiekiami rinkai;

- laivuose, specialiai skirtuose plaukioti su įgula ir gabenti keleivius komerciniais tikslais, nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus;

- povandeniniuose laivuose, laivuose su oro pagalve, laivuose su povandeniniais sparnais;

- asmeniniam naudojimui pastatytuose laivuose, jei jie penkerius metus po pastatymo netiekiami rinkai.

d) Į taikymo sritį taip pat nepatenka (atsižvelgiant į teršalų išmetimą) iki 1950 m. suprojektuoti autentiški istoriniai varomieji varikliai ir jų pavienės kopijos, negaminami serijiniu būdu ir įmontuoti iki 1950 m. suprojektuotuose autentiškuose istoriniuose laivuose ir jų pavienėse kopijose, pagamintose daugiausia iš autentiškų medžiagų ir gamintojo paženklintose atitinkamomis etiketėmis, bei asmeniniam naudojimui pagaminti varomieji varikliai, jei jie penkerius metus po pagaminimo netiekiami rinkai.

Galiausiai, atsižvelgiant į triukšmo skleidimą, tvarka netaikoma aukščiau išvardintiems laivams.

Tais atvejais, kai į Lietuvos Respubliką įvežamas pramoginis laivas neturi gamintojo suteiktos „CE“ žymos (atitinkamai ir gamintojo lentelės, laivo identifikavimo numerio bei atitikties deklaracijos), laivo savininkas, norėdamas tiekti pramoginį laivą LR rinkai ar pradėti jį eksploatuoti, turi pasirūpinti, kad notifikuotoji įstaiga atliktų pramoginio laivo atitikties vertinimą (angl. Post Construction Assessment).

Tuo tikslu notifikuotajai įstaigai turi būti pateikti visi turimi laivo dokumentai ir techninė dokumentacija. Ši įstaiga patikrina konkretų gaminį bei atlieka skaičiavimus ir kitą įvertinimą, kad įsitikintų, jog šis gaminys visiškai atitinka nurodytus tam tikrus Reglamento reikalavimus.

Esant teigiamiems vertinimo rezultatams, gamintojo lentelėje papildomai įrašomi žodžiai „Baigtos statybos pažymėjimas“.

Notifikuotoji įstaiga parengia atlikto įvertinimo atitikties ataskaitą ir praneša laivo savininkui, tiekiančiam gaminį rinkai ir (arba) pradedančiam jį eksploatuoti, apie jo pareigas. Laivo savininkas atsako už atitikties deklaracijos parengimą ir ženklo „CE“ pritvirtinimą ant laivo, kartu nurodant atitinkamos notifikuotosios įstaigos skiriamąjį numerį.

Siekdami apsaugoti Lietuvos Respublikos rinką nuo neatitinkančių reikalavimų pramoginių laivų, asmeninių laivų, jų varomųjų variklių ir jų sudedamųjų dalių bei sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą įgyvendinant 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008), Lietuvos saugios laivybos administracija ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. ST-92.

Dėl pramoginių ir asmeninių laivų, neturinčių „CE“ ženklinimo, patekimo į rinką informuojame, kad, vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, nuostatomis bei Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techniniu reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-107, pramoginiai, asmeniniai laivai, tiekiami rinkai, turi atitikti Reglamente nustatytus pagrindinius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Šie gaminiai gali būti išleisti į laisvą apyvartą ir pradėti eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jie pažymėti atitikties ženklu „CE“ ir turi Atitikties deklaraciją. Jeigu gaminys neatitinka šių reikalavimų, sustabdomas gaminio išleidimas į laisvą apyvartą Bendrijos rinkoje, kaip tai nustatyta Reglamento 27 straipsnyje.

Kai nustatoma, kad prekės neatitinka Reglamento, rinkos priežiūrą vykdančioms institucijoms leidžiama imtis tinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, jog prekės būtų tinkamai modifikuotos, kad būtų įgalinamas jų tolesnis išleidimas į rinką.

Prekėms, kurios anksčiau buvo pripažintos neatitinkančiomis Reglamento reikalavimų, gali būti atliekami būtini pakeitimai, kad prekės atitiktų produktų saugos ir kitus reikalavimus. Atitikties vertinimą Reglamento reikalavimams atlieka notifikuotosios įstaigos. Notifikuotajai įstaigai patvirtinus atitiktį (ženklinant gaminį „CE“ ženklu), norint tiekti prekes rinkai jas būtina pakartotinai deklaruoti.

Vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (1992-10-12), nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 48 straipsniu, muitinei pateikus ne Bendrijos prekes turi būti įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai. Neturint Atitikties sertifikato iki gaminių išleidimo į laisvą apyvartą gali būti įforminamas laikinasis saugojimas arba muitinio sandėliavimo procedūra (procedūros kodas 71).

Vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (toliau – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos), 531 straipsniu, muitinio sandėliavimo procedūros vykdytojui pateikus rašytinį prašymą muitinės sandėlį prižiūrinčiam muitinės postui, muitinės sandėlyje leidžiama atlikti įprastines jame ne Bendrijos prekių tvarkymo operacijas, nurodytas Kodekso 72 priede (pvz., priedo 12 punkte nurodyta, kad įprastinė tvarkymo operacija gali būti atsarginių dalių pridėjimas ar pakeitimas, jei tai skirta tam, kad būtų užtikrinta jų atitiktis techniniams standartams, nepakeičiant pirminių prekių pobūdžio ar nepagerinant jų kokybės).

Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 532 ir 533 straipsniais, muitinės sandėlyje laikomos prekės, gavus leidimą, ne ilgiau kaip trims mėnesiams gali būti laikinai išvežtos iš muitinės sandėlio atlikti įprastines tvarkymo operacijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-17