Duomenų apsaugos pareigūnas

Lietuvos transporto saugos administracijos duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta  Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja Agnė Arlikevičiūtė.

Fiziniai asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su:

  • jų asmens duomenų tvarkymu Lietuvos transporto saugos administracijoje;
  • naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Į Lietuvos transporto saugos administracijos duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis raštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Lietuvos transporto saugos administracijos duomenų apsaugos pareigūnės kontaktai:

Agnė Arlikevičiūtė
Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja
Adresas: Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
Tel. +370 614 86768
El. p. [email protected]

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-20