DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p.1) (su vėlesniais pakeitimais), 2 straipsnio 1 dalies aa punktas.

** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1072/2009 dėl bendrųju patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 1 straipsnio 5 dalies ca punktas.

Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p.1) (su vėlesniais pakeitimais), 2 straipsnio 1 dalies aa punktas.

** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1072/2009 dėl bendrųju patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 1 straipsnio 5 dalies ca punktas.

Šiai keleivių vežimo veiklai reikalingi Administracijos išduodami leidimai ir leidimai tų kompetentingų institucijų, per kurių šalių teritorijas driekiasi kelionės maršrutas.

Norėdamas gauti Administracijos leidimą vežėjas turi pateikti*:

 • nustatytos formos paraišką; prideda papildomus dokumentus, teikia ją Administracijai ir sumoka valstybės rinkliavą už Administracijos teikiamą paslaugą. Papildomų dokumentų sąrašas:
 • eismo tvarkaraštis;
 • bilietų kainoraštis;
 • tinkamo mastelio žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir sustojimo vietos, kuriose keleiviai įlips ir išlips;
 • bendros sutarties tarp minėtų vežėjų-partnerių kopija;
 • vairuotojo (-ų) darbo ir poilsio režimo grafikai;
 • įrodymai, kad pareiškėjas atitinka savo šalies reikalavimus, taikomus asmenims, norintiems užsiimti tarptautiniais keleivių vežimais kelių transportu;
 • informacija apie kelionių, kurias pareiškėjas planuoja vykdyti, tipą ir apimtį,  jeigu tai naujos paslaugos, arba kurias vykdė, jeigu tai leidimo pratęsimas, ir kita naudinga informacija.

Paraišką bei reikiamus dokumentus galima pateikti:

 • atvykus į Administraciją;
 • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
 • elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikiant paraišką ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu      ([email protected])).

Nustatyta valstybės rinkliava – 11 Eur, paslaugų nagrinėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų.

Vežėjas atsiima jam ir jo partneriams išduotą / -us leidimą / -us atvykęs į Administraciją arba jis / jie jam išsiunčiami paštu.

Kitų šalių vežėjams išduoti Administracijos leidimai siunčiami paštu tuo atveju, jei maršrutas yra tranzitinis ir vykdomas uždarų durų principu (Lietuvos Respublikos vežėjo nėra).

Dokumentų pavyzdines formas galima rasti čia.

Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5E) „Dėl keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“.

Ūkio subjektas, pageidaujantis gauti licenciją, Administracijai turi pateikti*:

 1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
 3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą, jeigu šis pažymėjimas buvo gautas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
  1. juridiniai asmenys (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);
  2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);
  3. fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau Administracija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus;
 5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009** 19 straipsnyje;
 6. vežėjo sutartį su fiziniu asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009** 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
 7. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.

* Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktas.

** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

Nereikia. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, reikalavimas ūkio subjektui, pageidaujančiam gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, pateikti teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą panaikintas nuo 2013 m. gegužės 29 d.

Daugiau apie licencijavimą skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuose „Krovininis kelių transportas“ / „Licencijavimas“ arba „Keleivinis kelių transportas“ / „Licencijavimas“.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 3 straipsnyje nustatyta, kad įmonė, norinti vykdyti profesinę vežimo kelių transportu veiklą, turi:

 • turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tinkamos finansinės būklės;
 • turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Daugiau apie licencijavimą skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuose „Krovininis transportas“ / „Licencijavimas“ arba „Keleivinis transportas“ / „Licencijavimas“.

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siekdama įvykdyti tinkamos finansinės būklės reikalavimą įmonė bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti finansinius įsipareigojimus per finansinius metus. Todėl įmonė, remdamasi savo auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip 9000 eurų, kai naudoja tik vieną transporto priemonę, ir po 5000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę.

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, Administracijai turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę**:

juridiniai asmenys (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);

viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);

fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau Administracija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus.

Lietuvos Respublikoje įsisteigusios įmonės finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. Šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyta, kad finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė). Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad individualiosios įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Individualioji įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra nustatyta individualiosios įmonės nuostatuose. Pasibaigus individualiosios įmonės finansiniams metams, individualiosios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti patvirtintas individualiosios įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai savininkas vykdo individualiosios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas, ir pateiktas Juridinių asmenų registrui.

Vadinasi, visos įmonės, įskaitant ir individualiąsias įmones, siekdamos gauti kelių transporto veiklos licenciją ir ją jau turinčios, privalo savo finansinę būklę įrodyti remdamosi patvirtinta metine finansine atskaitomybe. Jei individualioji įmonė nebuvo numačiusi sudaryti finansinių ataskaitų, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009* siekdama įrodyti, kad atitinka licencijuojamos kelių transporto veiklos sąlygas, turėtų persiorientuoti ir finansines ataskaitas sudaryti.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

** Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.4 papunktis.

Prašymas išduoti licenciją ir reikiami dokumentai gali būti pateikiami:

 • juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją;
 • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
 • elektroniniu būdu – prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo ar paties individualią veiklą vykdančio fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu (jei juridinio asmens vadovas ar pats individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo nėra transporto vadybininkas, prašymas turi būti pasirašytas ir transporto vadybininko teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
 • internetu – juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui prisijungus prie administracinių paslaugų svetainės.

Už licencijos išdavimą ar pratęsimą nustatyta 57 Eur, už licencijos kopijos išdavimą ar pratęsimą – 43 Eur valstybės rinkliava.

Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

Licencijos ir jų kopijos išduodamos arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jas išduoti pateikiamas per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Administracijoje dienos*.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 3 dalis.

Pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją), vežėjas per 5 darbo dienas privalo informuoti LTSA apie duomenų pasikeitimą ir grąžinti Bendrijos licenciją (Bendrijos licencijos kopiją) per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos*.

Licencija (licencijos kopija) pakeičiama per 3 darbo dienas nuo prašymo pakeisti licenciją (licencijos kopiją) ir visų reikiamų dokumentų gavimo LTSA. Prašymą galima pateikti elektroninių paslaugų svetainėje adresu https://keltra.eltsa.lt**.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 15 dalis.

** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 16 dalis.

Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, nuostatomis, vežėju gali būti bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.

Vežėjas (fizinis asmuo) turi atitikti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) 1 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Bendrijos licencija nereikalinga sugadintoms ir avarijas patyrusioms transporto priemonėms vežti.

Licencija nereikalinga vežti krovinius kelių transporto priemonėmis savo sąskaita, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas;

2) vežimo tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į įmonę ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų;

3) krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinę prievolę įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas;

4) krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, yra įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais nustatytų sąlygų;

5) toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla.

Kelių transporto priemonių, kaip kilnojamųjų daiktų (be vairuotojų), nuomai licencija nereikalinga.

Kelių transporto veiklos licencija skirta verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla.

Ne, ekspedijavimo veikla nelicencijuojama.

Pagal ekspedijavimo sutartį krovinio siuntėjas ar gavėjas gali pavesti ekspeditoriui atlikti veiksmus, susijusius su krovinio siuntimu bei gavimu*.

*Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 41 straipsnis.

Vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) valdymo centro, jeigu jis nesutampa su buveine, adresą, per 5 darbo dienas privalo pranešti apie tai LTSA ir nurodyti naują buveinės ir (ar) valdymo centro adresą, pateikdamas nustatytos formos pranešimą. Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine, vežėjas privalo pateikti teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus*.

Apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu (kai dėl pripažinto neveiksnumo jis nebegali toliau eiti savo pareigų krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu srityje) vežėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie šias aplinkybes dienos, pranešti LTSA, pateikdamas nustatytos formos pranešimą**.

Vežėjas, perleidęs (pardavęs, išnuomojęs, grąžinęs nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę (toliau – KTP), privalo:

 • per 10 darbo dienų grąžinti Bendrijos licencijos kopiją, jeigu joje nurodytas KTP valstybinis registracijos numeris, LTSA arba
 • per 5 darbo dienas prisijungęs prie elektroninių paslaugų svetainės adresu https://keltra.eltsa.lt išbraukti kelių transporto priemonės, kuri buvo susieta su licencijos kopija, valstybinį registracijos numerį***.

* Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės), 18 punktas.

** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 81 straipsnio 7 dalis.

*** Kodekso 81 straipsnio 7 dalis; Taisyklių 17 punktas.

Vežėjas, norintis gauti licencijos kopiją ar pratęsti jos galiojimą, turi turėti galiojančią Administracijos išduotą licenciją ir pateikti nustatytos formos prašymą, kuris teikiamas elektroninių paslaugų svetainėje „e. VKTI“*.

* Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktas.

Kelių transporto priemonei gali būti išduota* ir (ar) priskirta** tik viena licencijos kopija.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

** Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktas.

Vežėjo įgaliotas gauti elektronines paslaugas asmuo gali prisijungti prie Administracijos elektroninių paslaugų svetainės. Suaktyvinus meniu punktus „Krovininio transporto paslaugos“ arba „Keleivinio transporto paslaugos“ ekrane parodomas užregistruotų prašymų sąrašas. Prašymo peržiūros lange galima stebėti paslaugos (-ų) teikimo būklę.

Būklė gali būti:

paslauga užregistruota – prašymas užregistruotas Administracijos Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“;

paslauga bus teiktina – Administracijos darbuotojas priėmė sprendimą teikti paslaugą;

paslauga yra neteiktina – Administracijos darbuotojas priėmė sprendimą paslaugos neteikti;

sprendimo priėmimas atidėtas – Administracijos darbuotojas atidėjo sprendimo teikti paslaugą priėmimą;

paslauga teikiama – vyksta paslaugos teikimo procesai;

dokumentas parengtas išduoti – prašomas dokumentas parengtas, užsakovas gali atvykti į Paslaugų departamento skyrių ir atsiimti dokumentą;

dokumentas išduotas – dokumentas užsakovui išduotas ir paslauga įvykdyta;

paslauga anuliuota – paslauga užregistruota ir pradėta teikti, bet dėl tam tikrų priežasčių (per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo datos vežėjas (įmonė) paslaugos neapmokėjo, prašyme pateikta klaidinga informacija ir kitos priežastys) paslaugos teikimas nutrauktas.

Kartu su paslaugos teikimo būkle rodoma ir būklės data.

Daugiau informacijos apie licencijavimo paslaugų užsakymą per Administracijos elektroninių paslaugų svetainę yra pateikta vartotojo vadove vežėjams.

 

Galima, jei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre vežėjas bus įregistruotas kaip transporto priemonės valdytojas.

Transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus*.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

Taip, galima, jeigu yra tenkinamos šios sąlygos*:

1) jos nuomojamos be vairuotojo;

2) per visą nuomos laikotarpį jomis naudojasi tik vežėjas;

3) jas vairuoja vežėjo darbuotojai;

4) lyginant su vežėjo licencijos kopijas naudojančių Lietuvos Respublikoje įregistruotų krovininių transporto priemonių parku tą dieną, kai vežėjas išsinuomotas transporto priemones pradeda naudoti profesinei krovinių vežimo veiklai, išsinuomotos transporto priemonės sudaro ne daugiau kaip 25 procentus šio parko dydžio; tuo atveju, kai visą vežėjo licencijos kopijas naudojančių Lietuvos Respublikoje įregistruotų krovininių transporto priemonių parką sudaro trys transporto priemonės, vežėjas gali naudoti vieną tokią nuomojamą transporto priemonę.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 7 dalis.

 

Vežėjas turi Administracijai pateikti laisvos formos prašymą, transporto priemonės registracijos dokumentą ir transporto nuomos sutartį arba patvirtintas šių dokumentų kopijas. Administracija, įvertinusi vežėjo turimų ir nuomojamų su licencijos kopijomis susietų transporto priemonių skaičių, susieja (arba atsisako susieti) licencijos kopiją su konkrečia transporto priemone*.

Prašymą bei reikiamus dokumentus galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Administraciją;
 • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
 • elektroniniu būdu – prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo ar paties individualią veiklą vykdančio fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu ([email protected]).

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 231 punktas.

Negali, nes vežėjo naudojamai transporto priemonei išduodama tik turimą licenciją atitinkanti licencijos kopija*.

Vežėjas pirma turi gauti licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, tuomet galės išsiimti šią licenciją atitinkančią licencijos kopiją transporto priemonei.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

Jeigu vežėjas nori atsisakyti licencijos kopijos, Administracijai jis turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti licencijos kopijos galiojimą (kartu su licencijos kopija, jeigu ji buvo išduota popierine forma).

Grąžindamas licencijos kopiją, jos antroje pusėje vežėjo vadovas, transporto vadybininkas arba įgaliotas asmuo nurodo vardą, pavardę, grąžinimo priežastį ir pasirašo.

Bendrijos licencija ir jos kopijos išduodamos jas įforminant saugiuosiuose dokumentų blankuose, todėl reikia į skyrių atvykti jų atsiimti arba minėti dokumentai gali būti išsiųsti pašto siunta per pasiuntinių paštą.

Nuo 2016 m. birželio 1 d. vidaus maršrutų licencijos ir licencijos kopijos išduodamos tik  darant elektroninius įrašus Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje, t.  y. vežėjai ir jų transporto priemonių ekipažai po 2016 m. birželio 1 d. neturi išduotų popierinių kelių transporto veiklos licencijų ar jų kopijų,  o jų išdavimo faktą patvirtina elektroninis įrašas*.

* Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktas.

Parengta licencija / licencijos kopija išduodama:

 • juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniams asmeniui,
 • transporto vadybininkui,
 • fiziniam asmeniui, kuriam suteikta teisė gauti elektronines paslaugas,
 • fiziniam asmeniui, turinčiam įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą.

Kelių transporto veiklos licenciją ar licencijos kopiją vežėjo pageidavimu galima pratęsti nepasibaigus jų galiojimui. Išduodama licencija ar jos kopija pradės galioti kitą dieną pasibaigus tęsiamos licencijos ar licencijos kopijos galiojimui. Vežėjo pageidavimu gali būti panaikinamas turimos licencijos (ir visų jos kopijų) ar jos kopijos galiojimas ir išduodama nauja licencija ir (ar) jos kopija, kuri pradės galioti kitą dieną nuo panaikinimo dienos.

Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, transporto veiklai. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai licencijos kopijų skaičius neribojamas*.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 7 dalis.

Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

Vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jie turi administracinių nuobaudų, teistumą arba jiems taikytos sankcijos už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede ar Reglamente (ES) 2016/403** nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašas patvirtintas LTSA direktoriaus***. Asmuo, praradęs nepriekaištingą reputaciją ar pripažintas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai, negali vykdyti vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pareigų iki termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo išnykimo ar panaikinimopagal Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių teisės aktus****.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

** 2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (OL 2016 L 74, p. 8).

*** Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas praranda arba gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 2BE-213 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas praranda arba gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“.

**** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 84 straipsnis.

M1 ir N1 klasių transporto priemonės (toliau – automobilis) gali būti vežamos tik autovežiais, techninės pagalbos automobiliu arba techninės pagalbos vežtuvu. Vežant automobilius autovežiu, turi būti vadovaujamasi autovežių gamintojų pateiktų vežamų automobilių tvirtinimo rekomendacijomis, kurios būtų specialiai parengtos atitinkamam autovežiui.

Kitomis transporto priemonėmis tokie automobiliai negali būti vežami.

* Krovinių išdėstymo ir (ar) jo tvirtinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimo patvirtinimo“, 95 punktas.

Su laikinaisiais (tranzitiniais) numerio ženklais Kazachstano vežėjas negali vykdyti tarptautinio krovinių vežimo, nors ir turi išduotą leidimą, kadangi transporto priemonės, vykdančios tarptautinius krovinių vežimus, turi turėti savo šalies registravimo ir skiriamuosius ženklus*.

* 1993 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 9 straipsnio 2 dalis.

Taip, pareigūnas, atlikęs kontrolę ir nustatęs atitinkamus pažeidimus, gali uždrausti kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir tol, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentus*.

* Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 5 punktai.

Visais atvejais visi krovinių vežimo dalyviai (siuntėjas, krovėjas ir vežėjas) privalo užtikrinti tinkamą krovinių išdėstymą bei tvirtinimą*.

* N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimo patvirtinimo“, 6 punktas.

Tvirtinimo diržai yra susidėvėję*:

 • nutrūkus arba įplyšus siūlams, kai suardyta daugiau kaip 10 proc. audinio;
 • pažeidus pagrindines (laikančiąsias) siūles, kintant diržo formai dėl šilumos poveikio;
 • atsiradus kitokiems apgadinimams dėl chemikalų poveikio;
 • kai nėra techninių charakteristikų arba jos neįskaitomos;
 • kai yra įtrūkimų, diržas labai deformavęsis arba yra pavojingų korozijos požymių reketo mechanizme (terkšlėje) ar sujungimo elementuose;
 • kai sagties (kabliuko) kilpos išsiplėtusios daugiau kaip 5 proc. arba kai pastebima deformacija.

* Krovinių išdėstymo ir (ar) jo tvirtinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimo patvirtinimo“, 33 punktas.

Negalima. Tuo atveju, jeigu ant diržo nėra etiketės, kurioje būtų nurodyta gamintojo nustatytos techninės charakteristikos, diržas yra laikomas nebetinkamu naudoti.  

Siekiant įsitikinti, ar tvirtinimo priemonė tinkama naudoti, rekomenduojame vizualiai apžiūrėti planuojamą naudoti diržą: įvertinti sagčių būklę, diržo juostos susidėvėjimą, reketo mechanizmo veikimą. Aptikus pažeidimų, rekomenduojame diržo nenaudoti ir kroviniui tvirtinti parinkti kitą tvirtinimo priemonę.

Negalima. Sutikimo (leidimo) naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau leidimas) turėjimas niekaip nesusijęs su Įsakymo reikalavimu*, nes leidimas reikalingas tada, kai yra viršijami Susisiekimo ministro įsakyme (II skyriaus 4 punktas) nustatyti parametrai ir krovinio aukštis nuo žemės neturi reikšmės. Todėl ir turint leidimą, jei gabenamas krovinys yra iki 2 m aukščio bei išlenda daugiau kaip 400 mm.nuo galinės apsaugos nuo palindimo,  jis turi būti gabenamas tik su tam pritaikyta transporto priemone.

Visais atvejais kroviniai turi būti gabenami tik su tinkamai parinkta transporto priemone, t. y. taip, kad krovinys išsikištų už transporto priemonės galinio išorinio taško ne daugiau nei 400 mm. horizontalaus atstumo iki galinės apsaugos nuo palindimo įtaiso plokštumos.

* Krovinių išdėstymo ir (ar) jo tvirtinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimo patvirtinimo“, 17.5 papunktis.

Negalima. Su palyda gali būti  vežamas krovinys tik žemiau nurodytais atvejais ir kai tai nurodyta Lietuvos automobilių kelių direkcijos išduotame leidime.

Didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti*:

1) ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;

2) ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;

3) policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

Visais atvejais kroviniai turi būti gabenami tik su tinkamai parinkta transporto priemone, t. y. taip, kad krovinys išsikištų už transporto priemonės galinio išorinio taško ne daugiau nei 400 mm horizontalaus atstumo iki galinės apsaugos nuo palindimo įtaiso plokštumos.

*Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 21 dalis.

Vežėjo įgaliotas gauti elektronines paslaugas asmuo, prisijungęs prie elektroninių paslaugų svetainės, skiltyje „Leidimų likutis“ gali matyti visų užsienio valstybių leidimų likučius, esančius Paslaugų departamento skyriuose.

Kombinuotasis vežimas – krovinių gabenimas naudojant ne mažiau kaip dvi transporto rūšis, kai tas pats krovinys, esantis sunkvežimyje, priekaboje ar puspriekabėje (su vilkiku ar be jo), keičiamoje talpykloje arba 20 ar daugiau pėdų konteineryje, didžiąją maršruto dalį gabenamas geležinkelių, vidaus vandenų arba jūrų transportu, o pradinę ir (arba) galutinę maršruto dalį – kelių transporto priemonėmis*.

*Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalis.

Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorinių transporto priemonių priekabas*.

* Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 207 punktas.

Už skaitmeninio tachografo kortelės išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą mokama nustatyta 34 Eur dydžio valstybės rinkliava.

Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

Pareiškėjas gali teikti prašymą:

- asmeniškai atvykęs į Administraciją;

Administracijos interneto svetainėje, prisijungęs prie prašymų išduoti tachografo korteles pateikimo svetainės ir identifikavęs save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP);

- elektroniniu būdu (elektroniniu paštu ([email protected]) teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).

Prašymus išduoti tachografo korteles priima Paslaugų departamento skyriai:

Vilniuje, Švitrigailos g. 42;

Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23;

Klaipėdoje, J. Janonio g. 24;

Panevėžyje, J. Biliūno g. 3;

Šiauliuose, A. Mickevičiaus g. 34.

Prašymus išduoti tachografo korteles taip pat galima pateikti:

 • internetu – Administracijos interneto svetainėje, prisijungus prie prašymų išduoti tachografo korteles pateikimo svetainės ir identifikavus save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP);
 • elektroniniu paštu (elektroniniu paštu ([email protected]) pateikiant prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).

 

Prašymas pratęsti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos. Pateikus prašymą vėliau – prašymas netenkinamas bei turi būti pateiktas prašymas išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.

Prašymas pakeisti tachografo kortelę, pasikeitus fizinio ar juridinio asmens registracijos duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

Prašymas pakeisti tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo tachografo kortelės praradimo, vagystės, blokavimo (dirbtuvės kortelės) ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme).

Jeigu galiojanti tachografo kortelė prarasta ar blogai veikia, jos turėtojas nedelsdamas turi pateikti Administracijai raštišką pranešimą, nurodydamas kortelės gedimo ar praradimo vietą ir laiką. Pranešimą apie tachografo kortelės praradimą ar blogą veikimą galima pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuojant save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

Prašymas pakeisti prarastą ar blogai veikiančią tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

Jeigu galiojanti tachografo kortelė pavogta, asmuo nedelsdamas apie tai turi oficialiai pranešti valstybės, kurioje tachografo kortelė buvo pavogta, policijai ir kreipimosi faktą patvirtinantį dokumentą kartu su oficialiu pranešimu apie vagystę (pavogimo vietą ir laiką) pateikti Administracijai. Pranešimą apie tachografo kortelės vagystę galima pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuojant save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

Prašymas pakeisti pavogtą tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

Keičiant prarastą, pavogtą tachografo kortelę, jos galiojimo laikas yra toks pats kaip ankstesnės tachografo kortelės. Jeigu prašymo pakeisti prarastą, pavogtą tachografo kortelę pateikimo dieną likęs tachografo kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis kaip 6 mėnesiai, naujai išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės, kontrolės kortelės – 5 metai, dirbtuvės kortelės – 1 metai).

Pakeitus blogai veikiančią tachografo kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės prieš keičiant šią blogai veikiančią tachografo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė tachografo kortelė. Tokiu atveju valstybės rinkliava už tachografo kortelės pakeitimą neimama.

Jeigu pakeisti asmens (asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą) ar įmonės registracijos duomenys (pakeičiamas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas), asmuo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo duomenų pakeitimo dienos turi pateikti prašymą dėl tachografų kortelės (-ių) pakeitimo.

Pastaba. Jeigu asmuo po vairuotojo kortelės išdavimo pakeičia vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo kortelės keisti nereikia.

 

Tachografo kortelių išdavimą reglamentuoja tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Taip, privalo, nes asmuo, vairuojantis transporto priemonę, laikomas vairuotoju, nesvarbu, kokios jo pareigos*.

Išimtis*, kai vairuotojas neprivalo naudoti tachografo kortelės, gali būti taikoma, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai serviso mechanikas kelyje nori patikrinti transporto priemonę, ar gerai veikia transporto priemonės vairo mechanizmas ir pan. Ši išimtis taikoma naujoms transporto priemonėms su jomis atliekant konstrukcinių pakeitimų bandymus, suremontuotoms (ar modernizuotos konstrukcijos) transporto priemonėms, su kuriomis prieš eksploatavimą atliekami važiavimo keliu bandymai.

Kontrolės kelyje ar įmonės patikrinimo metu turi būti pateikti tinkami  dokumentai, įrodantys, kad vairavimas be skaitmeninės vairuotojo kortelės buvo teisėtas (pvz., transporto priemonės remonto užsakymo paraiška, sąskaita faktūra ir pan.).

Išimtis** taip pat nėra taikoma tuo atveju, jeigu su transporto priemone vykstama į techninės apžiūros centrą atlikti privalomosios periodinės patikros.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/20014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo 34 straipsnio 1 dalis.

** 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (tekste – Reglamentas) 3 straipsnio g) punktas.

Tvarkyti vairuotojo darbo ir poilsio režimo apskaitą, naudojant tachografą, būtina, jeigu transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, bendroji masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 t arba transporto priemonė pagal savo konstrukciją skirta vežti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją. Naudoti tachografą būtina nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje registruota transporto priemonė, ir nuo to, kad važiuojama transporto priemone su laikinaisiais numerio ženklais, išduotais įvežti ar išvežti transporto priemonę.

Techninės pagalbos automobilio, kuriuo teikiama techninė pagalba kelyje (sugedusio automobilio nuvežimas, automobilio nuvežimas po eismo įvykio ir pan.) vairuotojui nėra taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos ir  tachografo vairavimo ir poilsio režimo apskaitai naudoti nereikia, jei tenkina šias salygas.

 • transporto priemonės registracijos liudijime įrašytas kėbulo tipas SQ ar SI arba kodas, sudarytas iš skaičiaus 24;
 • dirbama 100 kilometrų spinduliu nuo nuolatinės techninės pagalbos automobilio laikymo vietos (nustatoma pagal transporto priemonės valdytojo registracijos adresą, nurodytą transporto priemonės registracijos liudijime, arba pagal vairuotojo nurodytą jo gyvenamąją vietą, jei vairuotojas nurodo, kad transporto priemonę laiko joje, arba pagal sutartį dėl techninės pagalbos automobilio laikymo vietos), nėra taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos, todėl tachografo vairavimo ir poilsio režimo apskaitai naudoti nereikia*.

Šiuo atveju vairuotojui taikomas Apraše nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio režimas ir jis turi turėti savo darbo grafiką**.

Jei vairuotojas nutolsta nuo nuolatinės techninės pagalbos automobilio laikymo vietos daugiau kaip 100 kilometrų spinduliu, vairuotojui pradedamos taikyti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos (įskaitant ir jame nustatytą vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą), o šio režimo apskaitai turi būti naudojamas tachografas, kuris turi būti metrologiškai patikrintas***.

 

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 3 straipsnio f punktas.

** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (tekste – Aprašas), 19 punktas.

*** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis.

 

 

Fizinis asmuo, vairuojantis krovininę transporto priemonę, kurios didžiausia leidžiama masė neviršija 7,5 t ir kuri naudojama kroviniams vežti nekomerciniais tikslais, neprivalo vesti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą tam naudodamas tachografą.

Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų ir tachografų kortelių įranga Lietuvoje prekiauja šių skaitmeninių tachografų gamintojų atstovai Lietuvoje:

– „Continental Automotive“ (buvęs „Siemens VDO“) – UAB „KG Knutsson“;

– „Stoneridge“ – UAB „Autokurtas“;

– „Efkon“.

Jei vairuotojo kortelė pažeidžiama, sutrinka jos veikimas, ji pametama ar pavagiama, vairuotojas:

1. Savo kelionės pradžioje naudodamas skaitmeninį tachografą atspausdina išsamią informaciją apie transporto priemonę, kuria jis važiuoja, ir įrašo į tą spaudinį:

1.1. vairuotojo tapatybės informaciją (pavardę, vairuotojo kortelės ar vairuotojo pažymėjimo numerį), įskaitant vairuotojo parašą;

1.2. veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis.

2. Kelionės pabaigoje atspausdina informaciją, susijusią su tachografu užregistruotais laikotarpiais, užregistruoja bet kuriuos kito darbo, buvimo darbo vietoje ir poilsio laikotarpius nuo tada, kai kelionės pradžioje atspausdintas spaudinys, jei ta informacija neužregistruota tachografu, ir įrašo tame dokumente vairuotojo tapatybės informaciją (pavardę, vairuotojo kortelės ar vairuotojo pažymėjimo numerį), įskaitant vairuotojo parašą.

Skaitmeninio tachografo naudojimo instrukcija įprastai pridedama prie skaitmeninio tachografo (perkant naują automobilį arba įrengiant naują tachografą). Skaitmeninio tachografo naudojimo instrukciją taip pat galima įsigyti iš šių skaitmeninių tachografų gamintojų atstovų Lietuvoje:

– „Continental Automotive“ (buvęs „Siemens VDO“);

– „Stoneridge“;

– „Efkon“.

Kai kurie skaitmeninių tachografų gamintojai šias instrukcijas (taip pat ir lietuvių kalba) skelbia savo interneto svetainėse:

– „Stoneridge“ – www.stoneridgeelectronics.co.uk;

– „Actia“ – www.actia.com;

– „Continental Automotive“ – www.fleet.vdo.com.

Taip, privalo naudoti tachografo perjungimo mechanizmus, leidžiančius atskirai ir tiksliai registruoti visus vairuotojo (ekipažo) veiklos laikotarpius.

Transporto priemonės tachografe turi būti nustatytas oficialus tos šalies, kurioje įregistruota transporto priemonė, laikas.

Tai spausdintuvo, įmontuoto skaitmeniniame tachografe, išspausdinta juosta su duomenimis. Pasirinkus skaitmeninio tachografo „meniu“ funkciją „spausdinti“ galima išspausdinti įvairius vairuotojo kasdienius veiklos laikotarpių, įvykių, gedimų ir greičio viršijimų techninius duomenis.

Negalima vairuoti transporto priemonės, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas, be vairuotojo kortelės. Tačiau tais atvejais, kai vairuotojo kortelė pažeidžiama, jos veikimas sutrinka, ji pametama ar pavagiama, vairuotojui be vairuotojo kortelės leidžiama toliau vairuoti transporto priemonę ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų arba ir ilgesnį laikotarpį, jei transporto priemonę būtina vairuoti siekiant ją grąžinti į jos laikymo vietą, su sąlyga, kad vairuotojas gali įrodyti, kad tuo laikotarpiu kortelės neįmanoma pateikti ar ją naudoti. Apie kortelės gedimą, sutrikusį veikimą, praradimą ar vagystę vairuotojas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, turi pranešti Administracijai.

Tai skaitmeniniame tachografe ar vairuotojo kortelės atmintyje laikoma informacija apie vairuotojo veiklos laikotarpius, įvykius ir gedimus, važiavimo greitį, techninius duomenis, duomenų perkėlimo, tikrinimo datą ir laiką. Skaitmeninio tachografo atmintyje saugomi 365 kalendorinių dienų, o vairuotojo kortelėje – 28 kalendorinių dienų duomenys.

Vairuotojai vairuotojo korteles naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Vairuotojo kortelės neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent ją leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių arba kai tai būtina norint įvesti šalies simbolį kirtus sieną. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto skaitmeninio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – rašymo priemone įskaitomai užrašytus lape, naudodamas tachografe numatytą rankinio įvedimo įtaisą, įveda į vairuotojo kortelę.

Vairuotojai registracijos lapus naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Registracijos lapo neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent jį leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių arba kai tai būtina norint įvesti šalies simbolį kirtus sieną. Registracijos lapo neleidžiama naudoti ilgiau nei 24 val. Vairuotojai negali naudoti nešvarių ar pažeistų registracijos lapų. Lapai turi būti tinkamai saugomi. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto analoginio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – nesutepdamas registracijos lapo įregistruoja ranka, automatinėmis ar kitomis priemonėmis.

Vairuotojas privalo perjungimo mechanizmą perjungti į poziciją:

 1. „kiti darbai“, jeigu pakrauna ar iškrauna transporto priemonę, padeda įlipti ar išlipti keleiviams, ją plauna, valo, remontuoja ar atlieka techninę priežiūrą, stebi transporto priemonės pakrovimą ar iškrovimą, atlieka krovinio ar muitinės įforminimo procedūras, vykdo teisinius ar kontrolės įpareigojimus, tiesiogiai susijusius su atliekama vežimo veikla, arba dirba bet kokį darbą tam pačiam ar kitam darbdaviui;
 2. „buvimas darbe“, jeigu sėdi šalia vairuotojo ar guli miegamojoje vietoje, kai transporto priemonė važiuoja, lydi transporto priemonę, gabenamą traukiniu ar keltu, turi būti pasiekiamas darbdavio, kad galėtų pradėti arba tęsti vairavimą, atlikti kitus darbus;
 3. „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“, jeigu pertrauka tęsiasi ne trumpiau kaip 1 valandą, kurios metu vairuotojas laisvai disponuoja savo laiku arba ilsisi.

Vairuotojas į vairuojamos transporto priemonės skaitmeninį tachografą privalo įvesti šalių, kuriose prasidėjo ir baigėsi jo kasdienio darbo laikas, simbolius. Simbolis taip pat turi būti įvedamas kirtus valstybės narės sieną. Tai privaloma atlikti sustojus artimiausioje įmanomoje sustoti vietoje prie sienos arba kirtus sieną. Jei valstybės siena kertama keltu arba traukiniu, įvedimo veiksmai atliekami atvykimo uoste ar stotyje. Jei tachografas automatiškai įregistruoja vietos nustatymo duomenis, vairuotojams sienos kirtimo įvesti neprivaloma.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 nustatyta, kad vesti vairuotojo darbo ir poilsio režimo apskaitą, naudojant tachografą, būtina, jeigu vairuotojas vairuoja transporto priemonę, skirtą kroviniams vežti, kurios bendroji masė su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 t, ir skirtą keleiviams vežti, kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą gali vežti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją.

Tachografų ir tachografų kortelių naudojimą reglamentuoja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

Jei tachografas sugenda ar veikia su triktimis, transporto įmonė pasirūpina, kad susiklosčius palankioms aplinkybėms tachografą suremontuotų patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės. Jei skaičiuojant nuo gedimo ar veikimo su triktimis nustatymo dienos nėra galimybės transporto priemonės grąžinti į transporto įmonės patalpas per savaitę, remontas atliekamas ten, kur tuo metu yra transporto priemonė.

Jei analoginis tachografas netinkamas naudoti ar veikia su triktimis, vairuotojas registruoja duomenis, kurie leidžia jį identifikuoti (pavardę ir vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, taip pat praėjusių skirtingų laikotarpių informaciją, kurios jau neregistruoja tachografas arba kuri nėra teisingai spausdinama, registracijos lape ar lapuose arba prie registracijos lapo prisegtame laikinajame lape.

Jei skaitmeninis tachografas netinkamas naudoti ar veikia su triktimis, vairuotojas registruoja duomenis, kurie leidžia jį identifikuoti (pavardę, vairuotojo kortelės arba vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, taip pat praėjusių skirtingų laikotarpių informaciją, kurios jau neregistruoja tachografas arba kuri nėra tachografu teisingai spausdinama, su vairuotojo kortele laikomame laikinajame lape.

Transporto priemonėse sumontuotų tachografų reguliari metrologinė patikra atliekama bent kartą per dvejus metus*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnis.

Tachografų kortelių naudojimą ir vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitą reglamentuoja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

Transporto priemonėse sumontuota įranga turi būti periodiškai tikrinama po kiekvieno jos remonto, kiekvienąkart pasikeitus transporto priemonės būdingajam koeficientui ar padangų efektyviajam apkritimo ilgiui, jei įrangos UTC laiko rodmuo skiriasi nuo tikrojo laiko daugiau kaip 20 minučių, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui arba bent kartą per dvejus metus (24 mėnesius) po paskutinės patikros.

Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui, būtina kreiptis į tachografų dirbtuves ir atlikti metrologinę patikrą.

Negalima, vairuotojui neleidžiama naudoti kortelės, kurios galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 27 straipsnis.

Kiekvienas transporto priemonės, kurioje sumontuotas analoginis tachografas, vairuotojas į savo registracijos lapą įrašo šią informaciją*:

a) pradėdamas naudoti registracijos lapą – savo pavardę ir vardą;

b) registracijos lapo naudojimo pradžios datą ir vietą, taip pat naudojimo pabaigos datą ir vietą;

c) kiekvienos transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, registracijos numerį (pirmosios įregistruotos į registracijos lapą kelionės pradžioje ir kitos, jei persėdama į kitą transporto priemonę, kai naudojamas registracijos lapas);

d) odometro rodmenis:

i) įregistruotus į registracijos lapą pirmos kelionės pradžioje;

ii) įregistruotus į registracijos lapą paskutinės kelionės pabaigoje;

iii) jei darbo dienos laikotarpiu persėdama į kitą transporto priemonę, pirmosios transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, rodmenis ir kitos transporto priemonės rodmenis;

e) bet kurio transporto priemonės pakeitimo laiką.

f) šalių, kuriose kasdienio darbo laikas prasidėjo ir baigėsi simbolius. Vairuotojas taip pat įveda šalies, į kurią jis įvažiuoja kirtęs sieną, simbolį pirmojo sustojimo toje valstybėje narėje pradžioje. Pirmą kartą sustojama artimiausioje įmanomoje sustojimo vietoje prie sienos arba kirtus sieną. Kaip valstybės narės siena kertama keltu arba traukiniu, vairuotojas šalies simbolį įveda atvykimo uoste ar stotyje.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 6 dalis.

Vairuotojas savo vairuotojo kortelę turi naudoti kiekvieną dieną, kurią jis vairuoja transporto priemonę, pradedant nuo tos akimirkos, kai perima transporto priemonės valdymą, ir iki kasdienio darbo laiko pabaigos*, todėl dienos pabaigoje vairuotojo kortelę reikia išimti iš tachografo (jei poilsiu nebus naudojamasi transporto priemonėje).

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 1 dalis.

Tuo atveju, jei vairuotojas pasinaudoja iš eilės dviem sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, prieš pasinaudodamas kitu kassavaitinio poilsio laikotarpiu turi pasinaudoti poilsio laikotarpiu, kuris suteiktas kaip kompensacija už tuos du sutrumpintus poilsio laikotarpius* (kompensacija + kompensacija + normalus kassavaitinis poilsis).

Atkreipiame dėmesį, kad dviem iš eilės sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais galima pasinaudoti tik už įsisteigimo valstybės ribų bei su ta sąlyga, kad vairuotojas per bet kurias keturias iš eilės einančias savaites pasinaudoja bent keturiais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, iš kurių bent du yra normalūs kassavaitinio poilsio laikotarpiai.

* 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

Taip, transporto ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai grįžtų į Lietuvą iki poilsio pradžios*.

* 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

Negalima. Normaliu kassavaitiniu poilsiu galima pasinaudoti tik atitinkame būste, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos. Visas būsto ne transporto priemonėje išlaidas turi padengti darbdavys*.

* 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

Taip, gali, jei atitinka šias sąlygas*:

 • numatyta reiso keltu ar traukiniu trukmė yra 8 arba daugiau valandų;
 • vairuotojas turi galimybę naudotis miegamąja kajute arba kupė traukinyje.

* 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p.1) (su vėlesniais pakeitimais), 2 straipsnio 1 dalies aa punktas.

** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1072/2009 dėl bendrųju patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 1 straipsnio 5 dalies ca punktas.

Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p.1) (su vėlesniais pakeitimais), 2 straipsnio 1 dalies aa punktas.

** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1072/2009 dėl bendrųju patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 1 straipsnio 5 dalies ca punktas.

Blankas, patvirtinantis vairuotojų veiklos laikotarpius, turi būti užpildytas vadovaujantis blanko pildymo, naudojimo ir saugojimo tvarka, nurodyta Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius, išdavimo vairuotojams taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 2B-226 „Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“, ir Europos Komisijos aiškinamojoje pastaboje Nr. 5.

Blanko negalima iš anksto pasirašyti ar keisti pastabas įrašant ranka. Galiojančiu laikomas tik pasirašytas blanko originalas. Visi blanko laukeliai turi būti užpildyti kompiuteriu.

Vairuotojas, teikiantis tarptautines vienkartines keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1073/2009*, gali atidėti kassavaitinio poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui po ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio, jei:

1. Paslaugos mažiausiai 24 paeiliui einančias valandas teikiamos kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009*, nei ta, kurioje paslauga pradėta teikti.

2. Pasinaudojęs nukrypti leidžiančia nuostata, vairuotojas pasinaudoja:

2.1. dviem reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiais; 

2.2. vienu reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu trumpesniu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuris trunka bent 24 valandas; tačiau kompensuojamuoju poilsiu naudojamasi kaip nepertraukiamu laikotarpiu, prieš pasibaigiant trečiai savaitei po to, kai pasinaudota nukrypti leidžiančia nuostata.

3. Transporto priemonėje įrengta įrašymo aparatūra pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85** IB priedo reikalavimus.

4. Vairuojant 22.00–6.00 val. transporto priemonėje yra daugiau nei vienas vairuotojas arba Reglamento (EB) Nr. 561/2006*** 7 straipsnyje nurodytas vairavimo laikotarpis sumažinamas iki trijų valandų.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88).

** 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 1985 L 370, p. 8) (su vėlesniais pakeitimais).

*** 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais).

Kassavaitinio poilsio laikotarpis prasideda ne vėliau kaip po šešių 24 valandų laiko tarpų nuo pasinaudoto kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos. Per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai dviem ne trumpesniais kaip 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiais arba vienu ne trumpesniu kaip 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu ne trumpesniu kaip 24 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuris visas iš karto pridedamas prie kito ne trumpesnio kaip 9 valandų poilsio laikotarpio iki po atitinkamos savaitės praeis trys savaitės.

Dviejų vairuotojų vairavimo režimas nesiskiria nuo vieno vairuotojo vairavimo režimo, tai yra vairavimo trukmė neturi viršyti 9 valandų, du kartus per savaitę ją galima pailginti iki 10 valandų. Tačiau per kiekvieną 30 valandų laikotarpį, kai transporto priemonę vairuoja ne mažiau kaip du vairuotojai, kiekvienam iš jų turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 9 valandų nepertraukiamas poilsis.

Pastaba. Pirmą darbo su porininkais valandą kitam vairuotojui ar vairuotojams dalyvauti nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jų dalyvavimas privalomas.

Per kiekvieną 24 valandų laiko tarpą po pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos vairuotojas turi pasinaudoti kitu kasdienio poilsio laikotarpiu.

Vertinamas 24 valandų laikotarpis, todėl nesvarbu, kurią valandą vairuotojas pradėjo darbą, svarbu, kad vairuotojas prieš pradėdamas darbą pasinaudojo privalomu kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpiu, po kurio vairavo ar dirbo kitus darbus ir vėliau pasinaudojo privalomu kasdienio poilsio laikotarpiu, ir visa tai padaryta per 24 valandų laikotarpį. Pasinaudojęs kasdieniu poilsiu vairuotojas gali pradėti naują darbo dieną.

Įmonė periodiškai privalo perkelti:

1. duomenis iš transporto priemonės skaitmeninio tachografo – ne rečiau kaip kas 90 dienų; 

2. duomenis iš vairuotojų kortelių – ne rečiau kaip kas 28 dienas.

Po 4 valandų 30 minučių vairavimo vairuotojas, jei jis nepradeda naudotis poilsio laikotarpiu, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką.

Šią pertrauką galima pakeisti ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 pastraipos reikalavimų.

Draudžiama surašyti blanką ranka, rašymo priemone, taip pat blanke ranka taisyti duomenis. Užpildytas blankas turi būti išspausdinamas, kai prieš tai visi blanke nurodyti punktai yra užpildyti ar pažymėti kompiuteriu. Blankai, neatitinkantys nustatytos formos ar užpildyti netinkamai, negalioja.

1. Tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpių arba tarp kasdienio poilsio ir kassavaitinio poilsio laikotarpių esanti vairavimo trukmė neturi viršyti 9 valandų.

2. Vairavimo trukmę du kartus per savaitę galima pailginti iki 10 valandų.

3. Po ne daugiau kaip šešių 24 valandų laikotarpių vairuotojas privalo pasinaudoti kassavaitiniu poilsio laikotarpiu.

4. Vairavimo trukmė per savaitę negali viršyti 56 valandų.

5. Bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.

Per kiekvieną 24 valandų laikotarpį vairuotojas turi pasinaudoti ne trumpesniu kaip 11 valandų nepertraukiamu kasdieniu poilsiu, kuris ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę gali būti sutrumpintas iki 9 valandų. Tomis dienomis, kai poilsio laikotarpis nėra sutrumpintas, jį galima suskirstyti į du laikotarpius, kurių pirmasis turi būti mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antras – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis.

Vairuotojas kontrolės kelyje metu privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti:

1. jei vairuoja transporto priemonę su joje sumontuotu analoginiu tachografu:

     - einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 28 dienas naudotus registracijos lapus;

     - savo vairuotojo kortelę, jei ją turi išduotą;

     - tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atspausdintus spaudinius, kaip reikalaujama Reglamentuose (ES) Nr. 165/2014* ir (EB) Nr. 561/2006**;

2. jei vairuoja transporto priemonę su joje sumontuotu skaitmeniniu tachografu:

     - savo vairuotojo kortelę;

     - tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atspausdintus spaudinius, kaip reikalaujama Reglamentuose (ES) Nr. 165/2014* ir (EB) Nr. 561/2006**;

     - to paties laikotarpio registracijos lapus, jeigu jis vairavo transporto priemonę su joje sumontuotu analoginiu tachografu.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

** 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais).

Blanko formą galima rasti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Prašymų formos“.

Blanko formą, atitinkančią Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) nuostatas, galima rasti AETR 3 priedėlyje.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo,  iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85, 8 straipsnio nuostatomis, vairuotojas tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių gali pasinaudoti daugiausia trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais.

Laikas, praleistas kelte, lydint keltu gabenamą transporto priemonę, kai kelte vairuotojui nėra sąlygų ilsėtis gulte ar miegamojoje vietoje, transporto priemonės tachografe privalo būti registruojamas kaip buvimas darbo vietoje.

Laikas, praleistas vykstant į vietą, kurioje paimama transporto priemonė, ar grįžtant iš tokios vietos, jei transporto priemonė nėra vairuotojo namuose ar darbdavio veiklos centre, turi būti registruojamas kaip buvimas darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai vairuotojas yra kelte ar traukinyje ir turi galimybę pasinaudoti gultu ar lova. Jei vairuotojas tokios kelionės metu pats vairuoja transporto priemonę, kuriai netaikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais), šis laiko tarpas turi būti registruojamas kaip kitas darbas. Anksčiau minėtus veiklos laikotarpius nesutepdamas registracijos lapo vairuotojas įregistruoja ranka, automatinėmis ar kitomis priemonėmis, jeigu transporto priemonėje sumontuotas analoginis tachografas, arba rašymo priemone įskaitomai užrašo lape ir, naudodamas tachografe numatytą rankinio įvedimo įtaisą, įveda į vairuotojo kortelę, jeigu transporto priemonėje sumontuotas skaitmeninis tachografas.

Kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi kasdieniu poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, bendrai neviršijančia vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis gulte arba miegamojoje vietoje*.

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais), 9 straipsnis.

Europos Komisijos rekomendacinėje pastaboje Nr. 3 nustatyta, kad kasdienio ar kassavaitinio poilsio pertraukimas yra pažeidimas. Tačiau terminale arba stovėjimo aikštelėje gali susidaryti netikėta neįprasta arba nepaprasta padėtis, kai transporto priemonę reikia nuvairuoti į kitą vietą.

Paprastai terminale yra vairuotojas (terminalo darbuotojas), kuris prireikus transporto priemonę nuvairuoja į kitą vietą. Tačiau jei taip nėra, o dėl neįprastų aplinkybių transporto priemonę nuvairuoti į kitą vietą būtina, vairuotojas gali pertraukti savo poilsį tik kai to pareikalauja kompetentinga valdžios institucija arba terminalo darbuotojas, įgaliotas duoti nurodymus dėl transporto priemonės judėjimo. Apie tokį poilsio pertraukimą vairuotojas privalo rankiniu būdu įrašyti atitinkamą įrašą ir, jei įmanoma, tai turi paliudyti kompetentinga valdžios institucija, nurodžiusi vairuotojui transporto priemonę nuvairuoti į kitą vietą.

Kai atliekamas naktinis darbas, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį. Nakties laikas yra laikas nuo 00.00 valandos iki 07.00 valandos*.

Daugiau informacijos dėl naktinio darbo laiko apskaitos gali suteikti Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Algirdo g. 19, Vilnius, konsultacijų tel. (8 5) 213 9772, el. p. [email protected]).

* Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 10, 11 punktai, 14.4 papunktis.

Tuo atveju, jei visi duomenys yra užfiksuoti skaitmeninėje tachografo kortelėje, tiek suvesti ranka, tiek užfiksuoti tachografo, tai patvirtinančių papildomų dokumentų pateikti pareigūnams nereikia*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 4 dalis.

Kai vairuotojas lydi keltu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdieniu poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis gali būti pertrauktas kita veikla ne daugiau kaip du kartus (įvažiuoti ir išvažiuoti iš kelto), bendrai neviršijančia vienos valandos*.

Vairavimo, kuris atliekamas per minėtą nutraukimą, laikas pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 nepriskiriamas kasdieniam vairavimo laikotarpiui, naudojamam prieš nutrauktą kasdienį poilsį ir po jo, tačiau jis įskaičiuojamas į savaitės ir dviejų savaičių leidžiamąją vairavimo normą.

* 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 9 straipsnio 1 dalis.

Taip, galite. Savarankiškai mokytis teorijos leidžiama vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai*.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15.2 punktas.

Negalite. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis, vairuoti galingąjį keturratį galite tik turėdamas teisę vairuoti A ir B kategorijų motorines transporto priemones.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, nustatomas įvertinus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnyje įvardytas sąlygas ir priklauso nuo to, ar asmuo yra įgijęs pradinę profesinę kvalifikaciją*. Pavyzdžiui, C kategorija – 21 metai, bet teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius – 18 metų.

Daugiau informacijos rasite Administracijos interneto svetainėje skelbiamoje atmintinėje „Vairavimo teisės įgijimo sąlygos ir minimalus amžius“.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d.  įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktas.

B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniais tikslais, taikomos nuostatos, skirtos antrosios grupės vairuotojams, todėl vairavimo instruktoriams sveikatos profilaktinio patikrinimo mastas ir periodiškumas taikomas kaip vairuotojams, dirbantiems padidintos grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei sąlygomis, t. y. sveikatos tikrinimo periodiškumas – 1 kartas per 2 metus*.

* Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 3 punktas ir 1 lentelės 3.3 papunktis.

Mokinys, kuris vairavimo mokykloje pradėjo, bet nebaigęs teorijos žinių mokymo kurso išlaikė teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, neprivalo vairavimo mokykloje laikyti teorijos žinių galutinės įskaitos. Mokinys, pageidaujantis, kad jam būtų įskaityta kaip išlaikyta mokymo kurso teorijos žinių galutinė įskaita, turi informuoti vairavimo mokyklą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“, o vairavimo mokykla apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą patikrinusi VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje, informaciją apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą privalo pažymėti teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale*.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.81 papunktis.

Pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, mokykla mokiniui pageidaujant turi išduoti nemokamai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo*.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.5 papunktis.

Negalima, vairuotojų mokymą (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių mokymas), gali vykdyti tik vairavimo mokykla*, atitinkanti nustatytus teisės aktų reikalavimus**.

* Vairuotojų mokymo ir tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 30 punktai.

** Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.

Negalima.

Papildomo vairuotojo mokymo praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo metu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, (toliau – prasižengęs vairuotojas) praktinį vairavimą atlieka dalyvaujant tiesiogiai mokymo įstaigos vairavimo instruktoriui, t. y. vairavimo instruktorius turi būti toje pačioje B kategorijos transporto priemonėje ir esamu laiku stebėti transporto priemonės valdymą, taip pat kartu su prasižengusiu vairuotoju važiuodamas automobilyje fiksuoti padarytas klaidas, atsižvelgdamas į transporto priemonės prietaisų skydelio duomenis ir prasižengusio vairuotojo veiksmus valdant transporto priemonę.

Reikia. Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo ir vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Informacijoje nurodomi šie duomenys: vairuotojo, kuris baigė papildomą vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, asmens kodas, mokymo sutarties numeris, papildomo vairuotojų mokymo baigimo data*.

* Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktas.

Ne, nuo 2017 m. sausio 1 d. Administracija ir valstybės įmonė „Regitra“ informacija keičiasi elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad papildomas vairuotojų mokymas privalomas tiems pradedantiesiems vairuotojams, kurie pažeidė Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimą (-us) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusiems eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad pradedantysis vairuotojas praranda teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 3 metus galiojęs vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei per vienus metus nuo pažeidimo padarymo dienos nebaigė papildomo vairuotojų mokymo. Šiuo atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir jam išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Mokymo įstaigų, kurioms suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, sąrašas yra skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriaus „Mokymas ir egzaminavimas“ srityje „Papildomas vairuotojų mokymas“.

Taip, psichologas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų psichologo darbo patirtį*.

* Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-87 „Dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.3 papunktis.

Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą reglamentuoja C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 (toliau – Aprašas). Šis Aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos įmonės), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža krovinius arba keleivius Europos Sąjungos  teritorijos keliais C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis, kurias vairuojant būtina turėti atitinkamą vairuotojo pažymėjimą.

Pagal Aprašo 4.6 punktą, Aprašo nuostatos netaikomos vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones, kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniais tikslais.

Lietuvos Respublikos terminų banke terminas „komercija“ apibrėžiamas kaip „prekyba, prekybinės operacijos“.

Vadovaujantis Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300 „Dėl Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, 3 punkto nuostatomis, krovinių vidaus vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita. Vežimai už atlyginimą – tokie vežimai, kai vežėjas gabena krovinį už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą. Vežimai savo sąskaita – tokie vežimai, kai vežėjui priklausantis krovinys iš vienos paskirties vietos gabenamas į kitą savo transporto priemonėmis ir sąskaita.

Administracijos nuomone, krovinių ar keleivių vežimas komerciniais tikslais turi būti suprantamas kaip vežimas už atlyginimą, tai yra krovinių ar keleivių vežimas, už kurį vežėjui sumokama už vežimo paslaugų suteikimą (pardavimą). Krovinių ar keleivių vežimas nekomerciniais tikslais turėtų būti suprantamas kaip vežimas savo sąskaita (juridinio ar fizinio asmens). Už šį krovinių ar keleivių vežimą vežėjui nemokamas joks atlygis.

Vairuotojas neprivalo įgyti pradinės profesinės kvalifikacijos ir vėliau neprivalo jos periodiškai tobulinti, jei vairuoja transporto priemones:

- kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h;

- priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;

- su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai, arba vairuoja naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;

- naudojamas paskelbus nepaprastąją padėtį arba gelbėjimo darbams atlikti;

- naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą;

- kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams;

- kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

Vairuotojai ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai gali įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimą Lietuvos Respublikos mokymo įstaigose, kurioms išduota licencija mokyti asmenis pagal transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės profesinė kvalifikacijos įgijimo ir (arba) transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programas.

Kad įdarbintas vairuotojas turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, patvirtins įrašas vairuotojo liudijime (Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija). Kai vairuotojai ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai įgyja vairuotojo pažymėjimą Lietuvos Respublikoje, Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija, įrašomi į šį pažymėjimą.

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančioje Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančioje Tarybos direktyvą 76/914/EEB, numatyta, kad vairuotojas, vairuojantis transporto priemones, kuriomis keliais vežami kroviniai ar keleiviai, įrodo, kad jis yra išklausęs mokymo kursą ir įgijęs numatytą kvalifikaciją, pateikdamas:

- Bendrijos kodu (95) paženklintą Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą,

- Bendrijos kodu (95) paženklintą kvalifikacinę vairuotojo kortelę,

- nacionalinį vairuotojo liudijimą (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams).

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgyti bei periodiškai jos tobulinti neprivalo*:

1) transporto priemonių, kurių didžiausiasis leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h, vairuotojai;

2) ginkluotųjų pajėgų, civilinės mobilizacijos institucijų, civilinės saugos sistemos pajėgų, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingų pajėgų ir greitosios medicinos pagalbos įstaigų naudojamų arba kontroliuojamų transporto priemonių vairuotojai, kai vežimas yra tiesiogiai susijęs su toms tarnyboms paskirtomis užduotimis;

3) transporto priemonių, naudojamų atliekant techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymus kelyje, taip pat naujų ar suremontuotų transporto priemonių, kurios dar nepradėtos eksploatuoti, vairuotojai;

4) transporto priemonių, kurios naudojamos paskelbus nepaprastąją padėtį arba skiriamos gelbėjimo darbams, įskaitant nekomerciniam humanitarinės pagalbos vežimui naudojamas transporto priemones, vairuotojai;

5) transporto priemonių, kurios naudojamos visų asmenų, siekiančių įgyti teisę vairuoti, gauti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą ar vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, mokymui vairuoti ir egzaminavimui, jeigu tos transporto priemonės nenaudojamos komerciniam krovinių ir keleivių vežimui, vairuotojai, taip pat asmenys, norintys gauti vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, jeigu toks asmuo papildomai mokosi vairuoti mokydamasis darbo vietoje ir jeigu jį lydi kitas vairuotojo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą turintis asmuo;

6) transporto priemonių, kurios naudojamos nekomerciniam krovinių arba keleivių vežimui, vairuotojai;

7) transporto priemonių, kuriomis vežamos medžiagos, mechanizmai arba įranga, kuriuos vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, vairuotojai, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla;

8) transporto priemonių, kurioms vairuoti būtina turėti D arba D1 kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, kuriose nėra keleivių ir kurias techninės priežiūros personalas vairuoja į artimiausią techninės priežiūros centrą, kuriuo naudojasi vežėjas, arba iš jo, su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla, vairuotojai;

9) jeigu įvykdomos visos šios sąlygos: vairuotojai transporto priemones naudoja kaimo gyvenamosiose vietovėse kroviniams pristatyti į vairuotojui nuosavybės teise priklausančią įmonę, neteikia transporto paslaugų, o transporto veikla yra nenuolatinė ir neturi poveikio eismo saugumui;

10) žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės įmonių naudojamų arba jų išsinuomotų be vairuotojo transporto priemonių, kurios naudojamos su šių įmonių veikla susijusiam krovinių vežimui, vairuotojai, išskyrus atvejus, kai vairavimas yra pagrindinė vairuotojo veikla.

* Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 221 straipsnio 2 dalis.

Vairuotojai (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai) pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją gali įgyti valstybėje narėje, kurioje jie įdarbinti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikantis įdarbinimo taisyklių.

Lietuvoje Europos Sąjungos kodas (95)  ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams įrašomas į vairuotojo liudijimą, kurį nustatyta tvarka išduoda Lietuvos transporto saugos administracija pagal vežėjų, įdarbinusių šiuos vairuotojus, prašymus. Kai vairuotojas įgyja vairuotojo pažymėjimą Lietuvos Respublikoje, kodas (95) įrašomas į vairuotojo pažymėjimą.

Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusius Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys Europos Bendrijos kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Taip. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nenumato išimčių vairuotojams, dirbantiems tik Lietuvos Respublikoje.

Vairuotojai privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuojamas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus vežti keleivius (arba krovinius), pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius).

Pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) įgyti bei periodiškai ją tobulinti privalo C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie verčiasi/ketina verstis krovinių arba keleivius vežimu už atlygį*.

* Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 14 straipsnio 5 dalis.

Vairuotojai, turintys pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) vežti krovinius (C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis) arba vežti keleivius (D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis) ir norintys atitinkamai įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, kurios profesinę kvalifikaciją siekiama įgyti

Vairuotojo amžius

18 metų ir daugiau

21 metai ir daugiau

D1, D1E

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)

35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

D, DE

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)*

C1, C1E

35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

C, CE

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)

35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Registruotis į ADR vairuotojų, ADR saugos specialistų, ADR mokytojų ar transporto vadybininkų egzaminą galima:

 • tiesiogiai atvykus į Administracijos Paslaugų departamento skyrių;
 • internetu;
 • elektroniniu būdu (prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu);
 • įgaliojus kitą asmenį.

Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Asmenys, norintys laikyti jūrininkų kompetencijos įvertinimo arba motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos, ar vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos egzaminą, gali registruotis:

 • tiesiogiai kreipdamiesi į Administracijos Jūrų departamento Laivysbos paslaugų skyrių (Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, arba Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23);
 • internetu.

Kiekvienas asmuo, norintis gauti jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimą, GMDSS radijo ryšio operatoriaus diplomo išdavimo patvirtinimą arba jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimo patvirtinimą (atnaujinti kompetencijos liudijimo ar tinkamumo liudijimo galiojimą), turi įrodyti, kad yra išlaikęs savo profesinę kompetenciją vienu iš šių būdų:

1. Yra įgijęs ne trumpesnį kaip žemiau nurodytą Administracijos tvirtinamą darbo stažą jūrų laive, kurį įgyjant buvo vykdomos turimą kompetencijos liudijimą ar tinkamumo liudijimą atitinkančios pareigos ir funkcijos:

            1.1. arba ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos ar tinkamumo liudijimo galiojimo atnaujinimo;

             1.2. arba ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl kompetencijos ar tinkamumo liudijimo galiojimo atnaujinimo.

2. Administracijos nustatyta tvarka yra išlaikęs kompetencijos įvertinimo egzaminą.

3. Yra baigęs atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as)*.

* Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, XVI skyrius.

Asmuo, norintis gauti GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimą, privalo būti įgijęs išsilavinimą ar pasirengimą pagal STCW kodekso A-IV/2 poskyrio reikalavimus ir Administracijos nustatyta tvarka išlaikęs kompetencijos įvertinimo egzaminą GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimui gauti*.

* Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio  suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 59 punktas.

Eiti tam tikras pareigas jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, leidžiama asmeniui, turinčiam galiojantį Administracijos išduotą kompetencijos liudijimą arba Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą tinkamumo liudijimą ar laivo virėjo kvalifikacijos liudijimą, arba užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą liudijimą su jo pripažinimo patvirtinimu, taip pat Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotus specialiuosius liudijimus, kai yra paskirtos tam tikros funkcijos jūrų laive.

 Jūrinio laipsnio suteikimas ir galimos pareigos jūrų laivo denio tarnyboje: asmeniui suteikiamas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo jūrinis laipsnis išduodamas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimas. Šį dokumentą turintis asmuo gali eiti budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas visuose jūrų laivuose.*

* Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyrius.

Turint LTSA išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, kapitono kompetencijos liudijimą, – ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 3000 ir daugiau, einant vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas, kur vykdė vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas.*

* Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu 3-355„Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“, 50 straipsnio 2.2 papunktis.

Asmeniui, siekiančiam dirbti su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose jūrų laivuose ir neturinčiam Lietuvoje išduoto kompetencijos liudijimo, Administracija išduoda liudijimo pripažinimo patvirtinimą*, jei asmens turimą kompetencijos liudijimą išdavė Europos Sąjungos valstybės narė, Europos ekonominės erdvės valstybė, Azerbaidžanas, Indonezija, Rusijos Federacija, Singapūras, Ukraina, Sakartvelas ar Jordanijos kompetentinga institucija.

* Jūrinio laipsnio suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, V skyrius.

Darbo stažo laive pažymėjimo formas ir jų pildymo pavyzdžius galima rasti Administracijos interneto svetainės dalyje „Darbo stažas laive“.

Akredituotų mokymo įstaigų, vykdančių jūrininkų mokymą, ir akredituotų mokymo programų sąrašą rasite čia.

Žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus organizuoja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

Kompetencijos įvertinimo egzaminai vykdomi pagal patvirtintą kompetencijos įvertinimo egzaminų grafiką, kuris skelbiamas čia

Jūrininkas, pageidaujantis gauti jūrininko knygelę ar pratęsti jos galiojimą*, dokumentus Administracijai pateikia kreipdamasis tiesiogiai arba siųsdamas dokumentus bei asmens tapatybės dokumento kopiją Administracijos Laivybos paslaugų skyriui ( J. Janonio g. 24, Klaipėda) per kurjerį.  Parengta jūrininko knygelė siunčiama registruotąja pašto siunta ar per kurjerį, jeigu jūrininkas prašyme dėl  jūrininko knygelės išdavimo/pratęsimo nurodo, kad asmuo pageidauja, kad jūrininko knygelė būtų siunčiama paštu. Valstybės rinkliava už Jūrininko knygelės išdavimą  27 Eur arba pratęsimą 7 Eur  mokama į VMI sąskaitą įmokos kodu 5746.

 * Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 14 d įsakymu Nr. 3-234(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių patvirtinimo“, 14, 16 ir 21 punktai. 

Norint atnaujinti / pratęsti kvalifikuoto jūreivio tinkamumo liudijimo galiojimą, nėra privaloma Administracijai pateikti specialiojo liudijimo, patvirtinančio, kad yra baigti specialūs parengimo kursai pagal JRAB kodekso* A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų reikalavimus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad  laivybos bendrovės ir (ar) jūrininkų tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą vykdančios įmonės turi užtikrinti, kad  asmenys, kurie laivuose paskirti dirbti su plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis),  turėtų galiojančius Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotus atitinkamus specialiuosius ir būtų kompetentingi vykdyti nustatytas funkcijas**. 

Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodeksas, priimtas 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija (su pakeitimais). 

 * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 32.3 papunktis. 

Jūrinio laipsnio diplomai ir jų išdavimo patvirtinimai išduodami per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Administracijoje dienos *. 

 * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 23 punktas.

Pirmą kartą pateikę prašymą dėl specialiųjų liudijimų išdavimo, nuo valstybės rinkliavos atleidžiami mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentai ir mokiniai, studijuojantys pagal šias dieninės ir nuolatinės studijų formų mokymo programas*:

 1. Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo programą (A-VI/1,1-4).
 2. Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis, mokymo programą (A-VI/2-1).
 3. Specialaus gaisrų gesinimo mokymo programą (A-VI/3).
 4. Tanklaivių pradinio rengimo mokymo programą (A-V/1-2-1).
 5. Pirmosios medicininės pagalbos mokymo programą (A-VI/4, 1-3).

Kartu su patvirtintos formos prašymu dėl specialiojo liudijimo išdavimo pareiškėjas turi pateikti mokymo įstaigos pažymą, pagrindžiančią atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes.

* Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnio 21 punktas.

Per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Administracijoje dienos išduodamas naujas atitinkamas dokumentas tam pačiam kaip prarasto dokumento galiojimo laikotarpiui*.  

Asmuo, praradęs bet kurį iš jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, ar įgaliotas asmuo Administracijai pateikia:   

 • Nustatytos formos prašymą (prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre). 

 • 4 x 6 cm dydžio nuotrauka. 

 • Patvirtinimas apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 

Daugiau informacijos pateikiama Administracijos interneto svetainės skyriuje „Jūrininkų egzaminavimas ir dokumentų išdavimas“. 

 * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 27 punktas. 

Darbo stažas jūrų laive gali būti įgyjamas mokymosi mokymo įstaigoje metu arba per vienus metus nuo mokymo programos baigimo* 

Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 46.2.1 papunktis. 

Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių jūrinių laipsnių suteikimą ir jūrinių dokumentų išdavimą, nuostatas jūrininkai, turintys ne Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kompetencijos liudijimus, kelti savo kvalifikaciją ir gauti aukštesnį nei turimą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą neturi galimybės.

Nėra diferencijavimo pagal kuriuos JRAB kodekso* reikalavimus: A-II/1 ar A-II/2 turi būti baigti ARPA kursai, siekiant patvirtinti turimą Budinčiojo kapitono padėjėjo, laivų, kurių BT 500 ir daugiau kompetenciją.  

Norinti atnaujinti laivo denio tarnybos vadovaujančiojo specialisto kompetencijos liudijimo galiojimą, privaloma per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo galiojimo atnaujinimo baigti naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą*. 

Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodeksas, priimtas 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija (su pakeitimais). 

** Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 120.1 papunktis.

Norint atnaujinti kompetencijos liudijimo galiojimą, turite pateikti Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotus specialiuosius liudijimus (kai yra paskirtos tam tikros funkcijos jūrų laive), tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jungtinė karalystė nėra Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybė narė, todėl Anglijoje išduoti specialieji liudijimai nebus pripažįstami tinkamais siekiant atnaujinti kompetencijos liudijimo galiojimą. 

Norint gauti budinčio mechaniko kompetencijos liudijimą, kaip ir visiems jūrininkams, Administracijai reikia pateikti sveikatos pažymėjimo formą Nr. 048-1/a*.

* Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 20 ir 31 punktai.

Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, elektromechanikus (studijų programa: Laivų elektros įrenginių eksploatavimas) rengia Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7, Klaipėda, tel. (8 46) 397 240, el. p. [email protected]).

Taip, galima. Atlikus bandymus Administracijai reikia pateikti Susitarimo šalies bandymų stoties ataskaitą*.

* ATP sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 2BE-197 „Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktas.

Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarką nustato Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Skundai dėl transporto priemonės techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos pažeidimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skundą galite pateikti Administracijai raštu – tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – skundą, pasirašytą teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant bendruoju Administracijos elektroninio pašto adresu [email protected].

Ginčai dėl suteiktos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos kokybės nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies ir Aprašo 36 punkto nuostatomis, kilus ginčui, galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 262 6760, el. p. [email protected]).

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė, adresas arba asmens nepasirašyti, nenagrinėjami.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekantiems asmenims reglamentuoja Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Administracija nėra patvirtinusi Techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškos formos. Asmenys, atliekantys techninę priežiūrą ir remontą, vadovaudamiesi Aprašo nuostatomis turi įforminti paslaugų užsakymo paraišką. Duomenys, kurie turi būti nurodyti Techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškoje, yra nurodyti Aprašo 11 punkte.

Vadovaudamasi Taisyklėmis*, Administracija suteikia individualų patvirtinimą, jei M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotos transporto priemonės iš ne ES šalių atitinka šių Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Suteikus individualų patvirtinimą M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotoms transporto priemonėms iš ne ES šalių išduodamas individualaus patvirtinimo liudijimas, kuris galioja Lietuvos Respublikoje. Turi būti atlikta techninė ekspertizė ir individualus patvirtinimas Administracijoje.

Vadovaujantis Atitikties įvertinimo aprašu**, M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotoms transporto priemonėms iš ne ES šalių turi būti suteiktas individualus patvirtinimas pagal Atitikties įvertinimo aprašo 50–59 punktuose nurodytą tvarką; taikomi techniniai reikalavimai turi atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius Nacionalinius techninius reikalavimus arba ES ir JT EEK teisės aktų reikalavimus (jei tuo metu nebuvo Nacionalinių techninių reikalavimų). N2 ir N3 klasių transporto priemonėms patvirtinti pateikiami išmetamųjų teršalų, skleidžiamo triukšmo, stabdžių, tachografo, šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo, purslų slopinimo sistemos, degalų bakų, vairavimo sistemos, greičio ribotuvo, pavojingų krovinių vežimo, sėdynių tvirtinimo, saugos diržų tvirtinimo, saugos diržų sertifikatai ar bandymo protokolai. M2 ir M3 klasių transporto priemonėms patvirtinti pateikiami išmetamųjų teršalų, skleidžiamo triukšmo, stabdžių, degalų bakų ir galinių apsaugų nuo palindimo, purslų slopinimo sistemos, vairavimo sistemos, sėdynių tvirtinimo, saugos diržų tvirtinimo, saugos diržų ir autobusų sertifikatai ar bandymo protokolai. O3 ir O4 klasių transporto priemonėms pateikiami šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo, stabdžių, purslų slopinimo sistemos, sukabintuvo sertifikatas ar bandymo protokolas.

Jei pateikti visi Atitikties įvertinimo apraše nurodyti dokumentai ir techninės ekspertizės išvados teigiamos, sumokėjus valstybės rinkliavą, suteikiamas individualus patvirtinimas.

* Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 129 punktas.

** Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, 66 punktas.

Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje. Kai transporto priemonės EB tipas patvirtintas, tačiau Administracijos duomenų bazėje neregistruotas, savininkas su originaliu EB atitikties liudijimu dėl individualaus patvirtinimo turi kreiptis į Administracijos Vilniaus skyrių (Švitrigailos g. 42, Vilnius).

Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje.

Jei gamintojas neturi patvirtinęs EB tipo ir neišduoda COC sertifikato, turi būti atliktas individualus patvirtinimas. Vadovaujantis Atitikties įvertinimo aprašu* O1 ar O2 klasės transporto priemonėms, kurioms siekiama gauti individualų patvirtinimą, ir jos neturi Lietuvoje galiojančio Europos Bendrijos atitikties liudijimo, Administracijai pateikiama:

 1. nustatytos formos prašymas;
 2. atliktos techninės ekspertizės pažyma su teigiamomis techninės ekspertizės išvadomis;
 3. užpildyta individualaus patvirtinimo liudijimo forma;
 4. techninės ekspertizės metu padarytos priekabos sudedamųjų dalių nuotraukos, kuriose turi būti matoma: visa transporto priemonė iš išorės, identifikavimo lentelė, identifikavimo numeris bei sudedamųjų dalių sertifikavimo ženklinimas (sukabintuvo, grąžulo, padangų (ratų), ašių, stabdžių, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų ir kt.);
 5. O1 (jei sumontuoti stabdžiai), O2 klasės transporto priemonių stabdžių sertifikatai ar suderinamumo protokolai ir skaičiavimai.

Jei pateikti visi Atitikties įvertinimo apraše nurodyti dokumentai ir transporto priemonės parametrai, kurie įrašomi individualaus patvirtinimo liudijimo formoje, atitinka Atitikties įvertinimo aprašo reikalavimus, Tvarkos aprašą**, bei Techninius reikalavimus***, sumokėjus valstybės rinkliavą, suteikiamas individualus patvirtinimas.

* Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, 56 punktas.

** Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

*** Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-560 „Dėl Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“.

Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje. Kai transporto priemonės EB tipas patvirtintas, tačiau Administracijos duomenų bazėje neregistruotas, savininkas su originaliu EB atitikties liudijimu dėl individualaus patvirtinimo turi kreiptis į Administracijos Vilniaus skyrių (Švitrigailos g. 42, Vilnius).

Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje.

Jei transporto priemonė neturi patvirtinto EB tipo, galimas individualus patvirtinimas, kurį gali atlikti ir fizinis, ir juridinis asmuo. Tam reikia atlikti transporto priemonės techninę ekspertizę bei individualų patvirtinimą Administracijoje.

Vadovaujantis Atitikties įvertinimo aprašu* O3 ar O4 klasės transporto priemonėms, kurioms siekiama gauti individualų patvirtinimą, ir jos neturi Lietuvoje galiojančio EB atitikties liudijimo, Administracijai pateikiama:

 1. nustatytos formos prašymas;
 2. atliktos techninės ekspertizės pažyma su teigiamomis techninės ekspertizės išvadomis;
 3. užpildyta atitikties liudijimo forma;
 4. techninės ekspertizės metu padarytos priekabos sudedamųjų dalių nuotraukos, kuriose turi būti matoma: visa transporto priemonė iš išorės, identifikavimo lentelė, identifikavimo numeris bei sudedamųjų dalių sertifikavimo ženklinimas ( sukabintuvo, padangų (ratų), ašių, stabdžių, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, purslų slopinimo sistemos, šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo ir kt.);
 5. O3, O4 klasės transporto priemonių stabdžių sertifikatas, šoninės apsaugos nuo palindimo, galinės apsaugos nuo palindimo, purslų slopinimo sistemos, sukabintuvo sertifikatai pagal JT taisykles arba ES direktyvas arba akredituotos techninės tarnybos bandymų protokolai konkrečiai transporto priemonei.

Jei pateikti visi Atitikties įvertinimo apraše nurodyti dokumentai ir transporto priemonės parametrai, kurie įrašomi individualaus patvirtinimo liudijimo formoje, atitinka Atitikties įvertinimo aprašo reikalavimus, Tvarkos aprašą**, bei Techninius reikalavimus***, sumokėjus valstybės rinkliavą, suteikiamas individualus patvirtinimas.

* Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, 56 punktas.

** Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

*** Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-560 „Dėl Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“.

Vadovaujantis Tvarkos aprašu*, savos gamybos transporto priemonė – vieno fizinio ar juridinio asmens transporto priemonės gamyba, kai jai nustatyta tvarka suteikiamas identifikavimo numeris.

Pagal Tvarkos aprašą:

11. Juridiniai ir fiziniai asmenys per kalendorinius metus gali pagaminti 1 savos gamybos transporto priemonę. Savos gamybos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė turi būti ne didesnė kaip 3500 kg, o sėdimųjų vietų skaičius – ne didesnis kaip 9 ir turi būti taikomas vienos pakopos tipo patvirtinimas.

12. Pradedant gaminti savos gamybos transporto priemonę, reikia parengti techninę dokumentaciją (bendro vaizdo brėžiniai, atsparumo skaičiavimai, naudojamų dalių sąrašas ir kt.) ir ją raštu suderinti su techninę ekspertizę atliksiančia įmone.

13. Savos gamybos transporto priemonių techniniai reikalavimai nurodyti Tvarkos aprašo 6 priede.

14. Gaminant savos gamybos transporto priemones papildomai turi būti laikomasi šių reikalavimų:

14.1. išvaizda turi skirtis nuo kitų gamintojų pagamintų transporto priemonių tiek, kad tai nepažeistų kitų gamintojų autorinių teisių;

14.2. kėbulo ar rėmo konstrukcija neturi būti kitos transporto priemonės kopija, taip pat negalima panaudoti kitos transporto priemonės kėbulo ar rėmo;

14.3. savos gamybos transporto priemonės negali būti gaminamos vienodais rėmais, negali būti panaudota kitos savos gamybos transporto priemonės konstrukcija, konstrukciniai elementai, jų gamybos technologija;

14.4. savos gamybos transporto priemonę pagaminęs asmuo turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė buvo pagaminta naudojant to paties asmens įsigytas sudėtines dalis, komponentus, medžiagas (metalas, padangos, sukabintuvas, variklis, pavarų dėžė);

14.5. savos gamybos O1 klasės parengtos eksploatuoti transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, masė turi būti ne didesnė nei pusė didžiausios techniškai leistinos pakrautos šios klasės transporto priemonės masės.

15. Pagaminus savos gamybos transporto priemonę reikia atlikti techninę ekspertizę, o Administracijoje – individualų patvirtinimą.

16. Individualaus patvirtinimo procedūros Administracijoje atliekamos vadovaujantis Taisyklėmis** ir  Atitikties įvertinimo aprašu***.

17. Pagamintai savos gamybos transporto priemonei identifikavimo numerį suteikia Administracija.

52. Savos gamybos transporto priemonės techninei ekspertizei atlikti užsakovas papildomai pateikia bendro vaizdo brėžinį su matmenimis, sudedamųjų detalių brėžinius, svarbiausių detalių (rėmo, ašių ir kt.) atsparumo skaičiavimus, panaudotų savos gamybos svarbiausių detalių darbo brėžinius, eksploatavimo instrukciją. Priekaboms su inerciniais stabdžiais papildomai pateikia užsakovo pasirašytą stabdžių sistemos suderinamumo patikrinimo ataskaitą, o priekaboms su pneumatiniais, hidrauliniais, elektriniais stabdžiais – techninės tarnybos bandymo protokolą. Kai tokių dokumentų užsakovas pateikti negali, visus reikiamus dokumentus ir skaičiavimus ekspertas gali parengti pats.

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 5.3. papunktis.

** Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

*** Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Įmonės, siekdamos suderinti įmonės standartą dėl suskystintų naftos dujų, suslėgtųjų gamtinių dujų įrangos montavimo transporto priemonėse, turi pateikti*:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. įmonės vadovo patvirtintą įmonės standartą (2 egzempliorius);
 3. įrengiamų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo sertifikatus.

Taip pat reikia pateikti bandomų pavyzdžių ir derinamo įmonės standarto techninės ekspertizės pažymas su teigiamais įvertinimais.

Prašymai suderinti ar pakeisti įmonės standartą priimami Administracijos Vilniaus skyriuje (Švitrigailos g. 42, Vilnius). Valstybės rinkliavos dydis už įmonės standarto derinimą – 246 Eur, už keitimą – 36 Eur.

Jei Jūs planuojate suskystintų naftos dujų įrangą montuoti pagal jau galiojantį įmonės standartą, tuomet Jums reikia kreiptis į įmonę, kuri su Lietuvos transporto saugos administracija yra suderinusi įmonės standartą, ir su ja sudaryti sutartį.

* Įmonės standartų suderinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2B-582 „Dėl Įmonės standartų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktas.

Variklio keitimas kitu kitokio veikimo principo (iš uždegimo suspaudimu į kibirkštinio uždegimo arba iš kibirkštinio uždegimo į uždegimo suspaudimu) varikliu yra leidžiamas*, tačiau maitinimo, išmetimo, stabdžių, vairavimo sistemos turi būti suderintos ir / arba pritaikytos keičiamam varikliui pagal perdirbamai transporto priemonei taikomus reikalavimus.

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 9.3. papunktis.

Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punkto nuostatomis, transporto priemones galima perdirbti iš M2 klasės (autobusas) į M1 (lengvasis automobilis), kai transporto priemonės bendroji masė ne didesnė nei 2 800 kg. Taip pat papildomai numatyta sąlyga, kad perdirbtai transporto priemonei Administracijoje reikia gauti individualų tipo patvirtinimą, jei tokia transporto priemonė pirmą kartą buvo registruota po 2009 m. balandžio 29 d.

Dėl išsamesnės informacijos perdirbimo klausimais galite kreiptis į techninės ekspertizės įmonę (sąrašą rasite čia).

Keičiant transporto priemonės klasę iš N1 (krovininio automobilio) į M1 (keleivinį automobilį) Jums reikia:

· kai transporto priemonė pirmą kartą registruota iki 2009 m. balandžio 29 d.,

atlikti techninę ekspertizę, kuriai pateikiama tik pati transporto priemonė;

· kai transporto priemonė pirmą kartą registruota po 2009 m. balandžio 29 d.:

1. atlikti techninę ekspertizę. Techninės ekspertizės įmonei (sąrašą rasite čia) pateikiama:

a) gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo raštiškas patvirtinimas, kad transporto priemonė ar tam tikro modelio transporto priemonių konstrukcija atitinka transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, techninius reikalavimus, su nurodytu sudėtinių dalių sertifikatų sąrašu;

b) sertifikatai ar bandymo protokolai:

I. degalų sąnaudų, CO2 išlakų;

II. variklio išmetamųjų teršalų;

III. variklio skleidžiamo triukšmo;

IV. sėdynių;

V. saugos diržų;

VI. saugos diržų tvirtinimo vietų;

2. Administracijoje atlikti individualų patvirtinimą. Administracijai pateikiama:

a) nustatytos formos prašymas atlikti individualų patvirtinimą (prašymo formą galite rasti čia);

b) techninės ekspertizės įmonei pateikti dokumentai, nurodyti 1-ame punkte;

c) techninės ekspertizės įmonės išduoti dokumentai.

Administracija, kai techninės ekspertizės įmonių išduoti dokumentai priimtini atlikti individualų patvirtinimą, per 10 darbo dienų, sumokėjus valstybės rinkliavą, išduoda pažymą apie individualų patvirtinimą, o transporto priemonės duomenis perduoda transporto priemones registruojančiai institucijai.

Apie technines ekspertizes plačiau skaitykite čia.

Apie Administracijos atliekamą individualų patvirtinimą plačiau skaitykite čia.

Vadovaujantis Tvarkos aprašu*:

 • variklio keitimas kitu to paties veikimo principo (uždegimo suspaudimu arba kibirkštinio uždegimo) varikliu, kurio darbinis tūris ne didesnis kaip 20 proc., o galingumas ne didesnis kaip 30 proc., yra leidžiamas ir laikomas vidutinio sudėtingumo perdirbimu;
 • variklio keitimas kitu to paties veikimo principo (uždegimo suspaudimu arba kibirkštinio uždegimo) varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip 20 proc., o galingumas didesnis kaip 30 proc., yra leidžiamas ir laikomas sudėtingu perdirbimu, todėl su Inspekcija turi būti suderintos techninės sąlygos pagal Tvarkos aprašo 35 punktą, privalomai įvertinant šio priedo 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas perdirbimo grupes;
 • variklio keitimas kitu kitokio veikimo principo (iš uždegimo suspaudimu į kibirkštinio uždegimo arba iš kibirkštinio uždegimo į uždegimo suspaudimu) varikliu yra leidžiamas, tačiau maitinimo, išmetimo, stabdžių, vairavimo sistemos turi būti suderintos ir / arba pritaikytos keičiamam varikliui pagal perdirbamai transporto priemonei taikomus reikalavimus;
 • variklio keitimas kitu to paties modelio, bet kitos modifikacijos varikliu su konstrukciniais transporto priemonės pakeitimais, taip pat variklio keitimas kitos markės varikliu ir variklio keitimas kito tipo varikliu yra leidžiamas ir laikomas sudėtingu perdirbimu;
 • variklio keitimas kitu varikliu, kuriam įrengti reikia keisti transporto priemonės laikančiąsias konstrukcijas, yra draudžiamas;
 • variklio keitimas kitu varikliu, kurį įrengus ašių apkrova galėtų padidėti daugiau, nei leistina, yra draudžiamas;
 • variklio galingumo didinimas, kai galingumas didėja ne daugiau kaip 30 proc., arba variklio galingumo mažinimas kompleksiškai perdirbant variklio sistemas (tarp jų maitinimo ir išmetimo sistemas) yra leidžiamas ir laikomas sudėtingu perdirbimu.

Visais atvejais prieš atliekant transporto priemonės perdirbimą reikia kreiptis į artimiausią techninės ekspertizės įmonės ekspertą pasikonsultuoti dėl galimybės perdirbti transporto priemonę ir sužinoti techninius reikalavimus, kuriuos turės atitikti perdirbta transporto priemonė. Po perdirbimo turės būti atlikta transporto priemonės techninė ekspertizė ir, esant teigiamam įvertinimui, bus išduota techninės ekspertizės pažyma, kurią pateikus VĮ „Regitra“ bus galima įteisinti atliktą perdirbimą.

Dėl išsamesnės informacijos perdirbimo klausimais galite kreiptis į artimiausią techninės ekspertizės įmonę (sąrašą rasite čia).

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2 priedo 9.1 – 9.9 papunkčiai.

Norint gaminti transporto priemones serijiniu būdu reikėtų vadovautis Tvarkos aprašu*.

Gamyba – transporto priemonių projektavimas, konstravimas ir surinkimas. Gamyba laikomas transporto priemonių komplektavimas keliais etapais, naujų transporto priemonių perdirbimas.

Pagal Tvarkos aprašą:

9. Prieš gaminant transporto priemones, išskyrus savos gamybos transporto priemones, Administracijoje reikia gauti transporto priemonės identifikavimo numerio pasaulinį gamintojo identifikavimo kodą.

10. Pagaminus transporto priemonę, iki jos registracijos reikia gauti EB tipo, mažos serijos nacionalinį tipo ar individualų patvirtinimą.

Norint gaminti daugiau negu vieną priekabą per metus, reikėtų tapti gamintoju ir teikti prašymą Administracijai dėl Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) suteikimo. Prašymą gali teikti tik juridinis asmuo. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) suteikimas“ aprašyme.

Gavę šį kodą galėsite ant gaminamos priekabos iškalti identifikavimo numerį ir prikniedyti gamintojo lentelę.

Vėliau –  atitikties įvertinimas. Galite kreiptis į techninės ekspertizės įmonę ir po ekspertizės į Administraciją atlikti individualaus patvirtinimo. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „O1 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas“ aprašyme.

Jei gaminamų priekabų skaičius labai didelis (iki 500 vienetų per metus), galimas nacionalinis mažos serijos tipo patvirtinimas Administracijoje. Tokias transporto priemones galima registruoti tik nacionaliniu lygiu. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „Mažos serijos nacionalinio naujo tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas“ aprašyme.

Norint patvirtinti Europos Bendrijos (toliau – EB) tipą ir turėti teisę išduoti EB atitikties liudijimą (angl. EC Certificate of Comformity) bei turėti galimybę realizuoti visoje EB rinkoje, reikėtų gaminant transporto priemones vadovautis Gamybos atitikties aprašu**. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „Transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimo išdavimas“ aprašyme.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrių (Švitrigailos g. 42, Vilnius).

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

** Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 2B-308  „Dėl Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus motorines transporto priemones, kurios turi pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam matomumui pagerinti, – periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat kamerą su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas. Šios transporto priemonės taip pat turi turėti šias eismo saugumą užtikrinančias priemones: eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus šviesos prietaisus ir šoninius galinio vaizdo veidrodžius. Keleivius vežančių autobusų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys turi būti dešinėje pusėje. Krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 7 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, tam numatytose vietose turi turėti įrengtą papildomą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo matomumui pagerinti, – eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus plataus stebėjimo kampo ar (ir) artimo vaizdo veidrodžius.

Transporto priemones, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, galima perdirbti pagal Tvarkos aprašo* 10 priede nurodytus reikalavimus. Po perdirbimo turi būti atlikta techninė ekspertizė.

Techninės ekspertizės įmonių visoje Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punktu transporto priemonės valdymo įtaisus perstatyti iš dešinės pusės į kairę galima, įvykdžius vieną iš šių sąlygų:

1. Transporto priemonė perdirbama transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise.

2. Transporto priemonės savininkas turi transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atlieka bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas.

Abiem nurodytais atvejais po perdirbimo turi būti atlikta techninė ekspertizė.

Techninės ekspertizės įmonių visoje Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

Jei gamintojas numato tokį perdirbimą, jis yra galimas ir atliekamas vadovaujantis Tvarkos aprašo* reikalavimais:

 • Jei perdirbant keičiasi tik didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masė, tačiau nesikeičia transporto priemonės klasė (kategorija), toks perdirbimas laikomas sudėtingu. Tokiu atveju turi būti pakeisti duomenys identifikavimo plokštelėje (kurią išduoda gamintojas arba jo atstovas) ir atlikta techninė ekspertizė;
 • Jei perdirbant keičiasi ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masė, ir transporto priemonės klasė (kategorija), prieš atliekant tokį perdirbimą, techninę dokumentaciją ir technines sąlygas prieš perdirbimą būtina raštu suderinti su Administracija**. Tik suderinus perdirbimo sąlygas gali būti atlikta techninė ekspertizė.

Techninės ekspertizės įmonių visoje Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas).

** Tvarkos aprašo 35 punktas.

Suskystintų naftos dujų balionus (toliau – balionas) tikrinti ir pratęsti jų eksploatacijos galiojimo laiką gali įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga.

Balioną, kurio eksploatacijos galiojimo laikas pasibaigęs, patikrinus ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės turi būti daroma speciali žyma apie baliono eksploatacijos galiojimo laiko pratęsimą. Balionas turi būti paženklintas įgaliotos įstaigos žymeniu, šalia žymens turi būti įkaltas baliono galiojimo laikas (metai, mėnuo)**.

* Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ (toliau – Techniniai reikalavimai), 117 punktas; Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas.

** Techninių reikalavimų 118 punktas.

Tos pačios ašies padangos turi būti to paties tipo (to paties gamintojo arba prekinio ženklo, to paties konstrukcinio tipo, to paties matmenų žymėjimo, tos pačios naudojimo paskirties, tos pačios keliamosios galios indekso, to paties greičio indekso, to paties protektoriaus rašto). O1 klasės transporto priemonės tos pačios ašies padangų gamintojas ir padangų protektoriaus raštas gali būti skirtingi.

Naudojamų padangų protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip:

M1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

M2 klasės – 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

M3 klasės – 2,0 mm;

N1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

N2, N3 klasių – 1,0 mm;

L kategorijos – 0,8 mm;

O1, O2 klasių – 1,6 mm;

O3, O4 klasių – 1,0 mm.

Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu*.

Reikalavimo, kad transporto priemonės vienos ašies padangų protektoriaus rašto gylis būtų vienodas, nėra, tačiau padangų protektoriaus rašto gylis negali būti mažesnis nei nustatyta.

 

* Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, V skyrius.

 

Vadovaudamasis Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 2B-368 „Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo dėl transporto priemonės vertinimo turi kreiptis į istorinių motorinių transporto priemonių asociacijas, kurių sąrašas yra skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ / „Techninė priežiūra“ / „Istorinės motorinės transporto priemonės.

Transporto priemonės vertintojai su savo išvadomis supažindina transporto priemonės savininką ar jo įgaliotą asmenį įteikdami išvados kopiją, kai transporto priemonę pripažįsta istorine motorine transporto priemone. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija šią išvadą raštu per penkias darbo dienas pateikia Administracijai, kuri gavusi išvadą apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę šią išvadą per penkias darbo dienas nuo išvados apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę gavimo dienos paskelbia Administracijos interneto svetainėje.

Administracijos interneto svetainėje paskelbta išvada apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę yra galutinis transporto priemonės pripažinimas istorine motorine transporto priemone.

Greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami*:

 1. po 1988 m. sausio 1 d. įregistruotose M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse;
 2. po 2002 m. sausio 1 d. įregistruotose M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir M2, N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse.

Greičio ribojamieji prietaisai neprivalomi transporto priemonėms**:

 1. kurių maksimalus konstrukcinis greitis yra mažesnis už nustatytą Taisyklių 6 punkte;
 2. kurias naudoja karinių pajėgų ir civilinės gynybos tarnybos;
 3. kurias naudoja priešgaisrinės ir kitos skubios pagalbos tarnybos bei padaliniai, atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą;
 4. kurios naudojamos viešosioms paslaugoms miestuose (įskaitant priemiesčius);
 5. kurios pagamintos iki 1988 m. sausio 1 d.

* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas.

** Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (tekste – Taisyklės), 13 punktas.

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas techninės ekspertizės įmonei (sąrašą rasite čia) papildomai pateikia*:

54.1. techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;

54.2. transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;

54.3. techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu transporto priemonės remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);

54.4. išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (tik M1 klasei);

54.5. išvadą dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;

54.6. išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

55. Kai atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, techninės ekspertizės užsakovas pageidauja, kad ratų pastatymo, kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitiktis ir elektroninių saugos sistemų veikimas būtų tikrinami panaudojant techninės ekspertizės įmonėje turimą diagnostikos įrangą, neprivaloma pateikti Tvarkos aprašo 54.4–54.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų.

Techninės ekspertizės metu transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, nustatoma:

61.1. ar pateikta techninė dokumentacija atitinka atkurtos transporto priemonės techninę būklę;

61.2. ar sugadintos transporto priemonės remontas atliktas laikantis techniniu požiūriu pagrįstų ir priimtinų remonto technologijų;

61.3. ar atkurtas eismo saugumui svarbių sistemų ir mazgų veikimas;

61.4. ar atkurti transporto priemonės ratų pastatymo geometriniai parametrai (tik M1 klasei);

61.5. ar atkurti laikančiosios konstrukcijos (kėbulo, rėmo) geometriniai parametrai.

62. Techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, atliekantis ekspertas, nustatęs faktinių duomenų ir dokumentuose pateiktų duomenų neatitikimą, gali motyvuotai pareikalauti, kad papildomai būtų pristatyti reikalingi dokumentai. Ekspertas taip pat turi teisę paskirti (jei nustatytas faktinių duomenų neatitikimas) transporto priemonės centrinių elektrinių valdymo sistemų (blokų) ir jų elektros grandinių patikrinimą (diagnostiką) šią paslaugą teikiančioje įmonėje arba tai atlikti techninės ekspertizės įmonėje (jei turi tam skirtą įrangą).

* Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 54 punktas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu:

Motorinis dviratis – transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h.

Norint eksploatuoti transporto priemonę kaip motorinį dviratį, jis turi atitikti šias abi sąlygas. Jūsų įsigytos transporto priemonės el. variklio galia neviršija 1 kW, tačiau projektinis greitis viršija 25 km/h, todėl ši transporto priemonė yra laikoma mopedu.

Mopedas – dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Norint eksploatuoti transporto priemonę kaip mopedą, jis turi būti įregistruotas, apdraustas, turėti techninę apžiūrą, o šių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą su atitinkama vairavimo kategorija (AM arba bet kuria kita motorinių transporto priemonių vairavimo kategorija).

Šios transporto priemonės registracijai turi būti pateikiamas Europos Bendrijos atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas.

Transporto priemonėse, kai jomis nėra vežami pavojingieji kroviniai, privaloma turėti*:

 • lengvuosiuose automobiliuose ir automobiliuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietos keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, – 1 gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos;
 • krovininiuose automobiliuose, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir autobusuose, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimosios vietos keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, – 1 gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 2 kg (l) gesinimo medžiagos;
 • krovininiuose automobiliuose, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, – 1 gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 4 kg (l) gesinimo medžiagos;
 • autobusuose, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, – 2 gesintuvus, turinčius ne mažiau kaip 4 kg (l) gesinimo medžiagos.

* Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 5 priedo 2 lentelės 8 punktas.

Persukti ridos skaitiklio (odometro) duomenis yra draudžiama. Pakeitus ridos skaitiklį, jūs turėtumėte turėti dabartinio ridos skaitiklio (odometro) įsigijimo dokumentą, kuriame būtų užfiksuotas ridos skaitiklio gamyklinis numeris ir to ridos skaitiklio rodomi duomenys (kilometrai). Šį dokumentą būtina išsaugoti per visą transporto priemonės eksploatacijos laikotarpį.

Taip, Administracijoje yra galimybė sumokėti rinkliavą savo banko kortele.

 

Norint pradėti naudotis IS „Vektra“ sistema, ūkio subjekto vadovas turi jungtis prie IS „Vektra“ sistemos kaip juridinis asmuo*.

Atsidariusiame IS „Vektra“ lange pasirinkti Paslaugos gavėjo (ūkio subjekto) sritis->Elektroninės paslaugos ūkio subjektams su autorizacija (Pereiti į e. valdžios vartus) ->Jungtis per VIISP ir tuomet prisijungti kaip Juridiniam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu prie IS „Vektra“ prisijungti nepavyksta, tuomet galite atsiųsti užpildytą Rekomendacinės formos pranešimą apie ūkio subjekto atsakingo asmens paskyrimą ar atšaukimą.

Pranešimą galite pateikti atvykę į Administraciją, atsiuntę paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu paštu [email protected] (pasirašę teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).

* Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktas.

Nuo 2022-04-01 Administracija negauna klientų įmokų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurios buvo sumokėtos šiais įmokos kodais: 5747, 5756, 5768, 5770.

Jei atlikote įmoką minėtais įmokos kodais, Jums reikia:

1.    Užpildyti mokesčių grąžinimo formą  (FR0781).

2.    Pateikti užpildytą formą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri Jums grąžins įmoką ar įskaitys įmoką sumokėjus įmokos kodu 5746*.

* Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 6, 7 punktai.

1. Lietuvos transporto saugos administracijai turite pateikti nustatytos formos prašymą dėl pažymos apie nepanaudotą įmoką išdavimo. Jį galite pateikti raštu – tiesiogiai atvykę į Administraciją, atsiuntę paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu (pasirašę teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu) elektroninio pašto adresu [email protected].

2. Administracijos išduotą pažymą, kurioje bus nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys, kartu su prašymu turite pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri grąžins valstybės rinkliavą*.

 

* Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 6, 7 punktai.

 

Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, neviršijančiam vairuotojo turimos profesinės kvalifikacijos galiojimo laikotarpio, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.

Vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių vežimu (turintys Bendrijos licenciją) ir įdarbinę vairuotojais ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, privalo gauti nustatytos formos vairuotojų liudijimus. Liudijimu patvirtinama, kad vairuotojas, kurio vardu yra išduotas vairuotojo liudijimas, yra įdarbintas teisėtai, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams), vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens prašymu, išduodamas kitas vairuotojo liudijimas. Tokiu atveju kartu su prašymu, kuriame nurodomi tik pasikeitusių dokumentų duomenys, pateikiami atitinkami įdarbinto vairuotojo dokumentai, patvirtinantys duomenų (dokumentų) pasikeitimą, ir turi būti grąžintas anksčiau išduotas vairuotojo liudijimas.

Vairuotojo liudijimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu nenustatytas duomenų neatitikimas ir sumokėta valstybės rinkliava*.

 * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 85 straipsnio 3 dalis.

Vežėjui su vairuotoju nutraukus darbo santykius vairuotojo liudijimą reikia grąžinti Administracijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas*. Tuo atveju, kai vairuotojo liudijimo grąžinti neįmanoma, vairuotojas išvyko iš šalies ir jo negrąžino vežėjui, apie tai pranešama laisvos formos raštu.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 85 straipsnio 5 ir 6 dalys.

Siuntėjas kartu su kroviniu vežėjui turi įteikti siuntėjo pasirašytą važtaraštį*, kuriame nurodo**:

 1. važtaraščio surašymo vietą ir datą;
 2. siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
 3. gavėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
 4. vežėjo pavadinimą ir adresą;
 5. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
 6. krovinio pavadinimą;
 7. krovinio svorį ar kiekį;
 8. krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
 9. krovinio iškrovimo vietą;
 10. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
 11. vežant pavojingąjį krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį;
 12. važtaraščio seriją ir numerį arba tik numerį, leidžiančius identifikuoti važtaraštį.

Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.

Vežėjas, gabenantis sau priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Vežant krovinius savo sąskaita siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo***.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 30 straipsnio 1 dalis.

** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 2 dalis.

*** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnis.

Jei PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyti visi važtaraščiui privalomi rekvizitai*, šis dokumentas būtų laikomas važtaraščiu.

Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas, kuriame siuntėjas nurodo*:

 1. važtaraščio surašymo vietą ir datą;
 2. siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
 3. gavėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
 4. vežėjo pavadinimą ir adresą;
 5. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
 6. krovinio pavadinimą;
 7. krovinio svorį ar kiekį;
 8. krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
 9. krovinio iškrovimo vietą;
 10. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
 11. vežant pavojingąjį krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį;
 12. važtaraščio seriją ir numerį arba tik numerį, leidžiančius identifikuoti važtaraštį.

Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.

Vežėjas, gabenantis sau priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Vežant krovinius savo sąskaita siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo**.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnis.

** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnis.

Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimą per i.VAZ sistemą reglamentuoja Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos transporto saugos administracija atkreipia dėmesį, kad dėl duomenų teikimo per i.VAZ sistemą ir kitais susijusiais klausimais informacijos reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalimi, nuo 2016 m. spalio 1 d. važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos. Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu būdu. Elektroninis važtaraštis gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai yra išankstinis vežėjo ir gavėjo sutikimas.  Siuntėjas ir (arba) vežėjas, įformindamas važtaraštį, turi užtikrinti važtaraščio kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Važtaraščio kilmės autentiškumu laikomas siuntėjo ir (arba) vežėjo tapatybės tikrumas, važtaraščio turinio vientisumu – važtaraščio duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Važtaraščio įskaitomumas reiškia, kad važtaraštis įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ir nagrinėjimo. Elektroninio važtaraščio kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas užtikrinami bent vienu iš šių būdų:

 1. naudojant saugų elektroninį parašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme;
 2. naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamomis elektroninių važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugomis;
 3. bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis (bet kokia atsakingų asmenų (vadovų, savininkų, darbuotojų) nustatyta ir įgyvendinama tvarka, kuri yra skirta užtikrinti tinkamą šioje dalyje nurodytų elektroniniam važtaraščiui taikomų reikalavimų laikymąsi).

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siuntėjas turi kartu su kroviniu įteikti vežėjui siuntėjo pasirašytą važtaraštį, o pagal Kodekso 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, krovinio siuntėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perduodantis vežti krovinį jo nurodytam gavėjui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 27 straipsnio nuostatomis, krovinio vežimo sutartyje yra nurodomas užmokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas, todėl pagal Kodekso 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus jis turi būti nurodomas ir važtaraštyje.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 29 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad siuntėjas važtaraštyje turi nurodyti vežėjo pateiktos (-ų) transporto priemonės (-ių) markę (-es) ir valstybinį (-ius) numerį (-ius), todėl vežėjas turėtų pateikti šiuos duomenis siuntėjui, o siuntėjas įrašyti į važtaraštį. Taip pat, vadovaujantis Kodekso 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai transporto priemonei.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 38 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Šiuo atveju važtaraštyje arba kitame dokumente turi būti nurodyta:

1) surašymo vieta ir data;

2) vežėjo pavadinimas ir adresas;

3) krovinio pavadinimas;

4) krovinio svoris ar kiekis;

5) krovinio pakrovimo vieta;

6) krovinio iškrovimo vieta;

7) transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

8) vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose;

9) vežant pavojingąjį krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris;

10) dokumento serija ir numeris arba tik numeris.

Vadovaujantis Kodekso 38 straipsnio 4 dalies nuostatomis, siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą (pavyzdžiui, pardavėjo išduotą sąskaitą, kvitą), įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį.

Kai sudaroma pašto paslaugos teikimo sutartis*, pašto siuntos vežimo dokumentais turi pasirūpinti pašto paslaugos teikėjas (įtrauktas į Ryšių reguliavimo tarnybos sąrašą), jeigu nesusitarta kitaip.

* Lietuvos Respublikos pašto įstatymas.

Nereikalingas. Smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra kvitas*. Vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti siuntą į kvite nurodytą paskirties punktą, o siuntėjas – sumokėti nustatytą užmokestį.

Smulkios siuntos – daiktai arba krovinys, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys siunčia keleivine kelių transporto priemone**.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 23 straipsnio 3, 4 dalys.

** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 17 straipsnio 3 dalis.

Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos (e. važtaraštis)*, todėl atitinkama forma (popierine arba elektronine) tikrinančio pareigūno reikalavimu privalo būti pateiktas kontrolės metu.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalis.

Jei vežamas vienos rūšies krovinys tuo pačiu atstumu iš vieno siuntėjo tam pačiam gavėjui, visai vežėjo darbo pamainai gali būti surašomas vienas važtaraštis, kuris papildomas pakrovimo-iškrovimo aktu*.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 30 straipsnio 3 dalis.

CMR važtaraštis turi būti išrašomas tuo atveju, kai yra vežami kroviniai už atlygį tarptautiniais maršrutais*.

* Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 1 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnis.

Nebūtinai, važtaraštyje gali būti nurodyti daugiau nei vieno vežėjo duomenys, jei krovinį planuoja gabenti daugiau nei vienas vežėjas*.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnis.

Jums pagamintą vairuotojo kortelę gali atsiimti Jūsų įgaliotas asmuo. Jis, atvykęs į Administraciją, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą arba informuoti, kad įgaliojimas sudarytas elektroniniu būdu (prisijungus prie internetinio puslapio www.igaliojimai.lt).

Primename, kad sudarant elektroninį įgaliojimą viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti būtina nurodyti institucijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojime nurodytą pavedimą, pavadinimą (Lietuvos transporto saugos administracija), pasirinkti pageidaujamą paslaugą, kuriai gauti suteikiamas įgaliojimas (vairuotojo tachografo kortelės išdavimas) ir ją trumpai aprašyti (pvz., atsiimti vairuotojo tachografo kortelę).

Ne, skubos tvarka tachografo kortelės neišduodamos.

Vairuotojo kortelės išdavimo terminas:

 1. Mėnuo nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.
 2. 15 darbo dienų nuo prašymo pratęsti tachografo kortelę.
 3. 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę.

Vairuotojo kortelės išdavimo terminas:

 1. Mėnuo nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.
 2. 15 darbo dienų nuo prašymo pratęsti tachografo kortelę.
 3. 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę.

 

Pareiškėjas, pageidaujantis gauti vairuotojo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir:

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą.

2. Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

3. Vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro).

Keičiant ar pratęsiant vairuotojo kortelę, papildomai reikia pateikti:

1. Turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę.

2. Oficialų pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę.

3. Dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta.

4. Dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą.

Nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime.

Užsienio šalies pilietis, pageidaujantis gauti vairuotojo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir:

 1. Užpildytą nustatytos formos prašymą.
 2. Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) šalies narės (kuri nėra ES ar ELPA šalis narė), kurios pilietis yra pareiškėjas, kompetentingos institucijos ne seniau kaip prieš tris mėnesius išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas neturi toje valstybėje išduotos galiojančios vairuotojo kortelės. Išduotas dokumentas turi būti legalizuotas ir patvirtintas pažyma Apostille bei išverstas į lietuvių kalbą ir oficialiai patvirtintas vertėjo.

3. ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas yra ES ar ELPA valstybės narės pilietis.

4. Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

5. Vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro).

6. Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (jie nurodomi prašyme), kai pareiškėjas yra ne ES ar ne ELPA valstybės narės pilietis; leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenys (informacija) turi patvirtinti, kad vairuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta – Lietuvos Respublika (t. y. asmuo pragyvenęs ne mažiau kaip 185 dienas).

Keičiant ar pratęsiant vairuotojo kortelę, papildomai reikia pateikti:

1. Turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę.

2. Oficialų pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę.

3. Dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta.

4. Dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą.

 

Pasikeitus vairuotojo pažymėjimo duomenims (t. y. pakeitus vairuotojo pažymėjimą), vairuotojo kortelės keisti nereikia.

Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama tik tiems asmenims, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą (išskyrus vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones, ir kai asmuo turi tik tarptautinį vairuotojo pažymėjimą), kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir jie gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių išduotas vairuotojo korteles*. Atsižvelgiant į šią nuostatą, kitoje Europos Sąjungos šalyje išduota galiojanti vairuotojo kortelė, galioja ir Lietuvos Respublikoje.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 30 straipsnio 1 dalis.

Vairuotojo tachografo kortelė atsiimama pareiškėjui ar jo prašyme nurodytam tachografo kortelę atsiimsiančiam asmeniui asmeniškai atvykus į Administraciją ir pateikus jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad būtų galima identifikuoti tachografo kortelę atsiimantį asmenį. Jeigu tachografo kortelė buvo pakeista pastebėjus personalizavimo klaidą ar pasikeitus asmens duomenims, naujoji tachografo kortelė įteikiama atsiimančiam asmeniui tik grąžinus senąją tachografo kortelę.

Vairuotojo kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama nurodytu adresu. Tachografo kortelės siuntimo išlaidas apmoka pareiškėjas.

Jeigu tachografo kortelė buvo pakeista pastebėjus personalizavimo klaidą, naujoji tachografo kortelė išsiunčiama tik grąžinus senąją tachografo kortelę.

Atsiimdamas kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti kortelę atsiimantį asmenį, ir  raštišką įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (jeigu vairuotojo kortelę atsiima įgaliotas asmuo).

Jeigu pakeisti asmens (asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą) duomenys, asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pakeitimo dienos turi pateikti prašymą dėl tachografo kortelės (-ių) pakeitimo.

Pastaba. Jeigu asmuo po vairuotojo kortelės išdavimo pakeičia vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo kortelės keisti nereikia.

Išskirtiniais atvejais vairuotojui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba valstybėje, kuri yra AETR susitarimo susitariančioji šalis, gali būti išduota laikina vairuotojo kortelė, jei toks vairuotojas yra darbo teisės santykiais susijęs su įmone, įsteigta Lietuvos Respublikoje, ir turi išduotą galiojantį vairuotojo liudijimą.

Laikinos vairuotojo kortelės galiojimo laikas – 185 dienos be galimybės ją atnaujinti.

Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 2 dalis.

Tuo atveju, kai vairuotojas naudoja ne jam išduotą tachografo kortelę, kortelės galiojimas stabdomas ir ji nėra grąžinama*.

* 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/20014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 4 dalis.

Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

Vairuotojo kortelė galioja 5 metus.

Tachografo kortelė turi būti atsiimta per 12 mėnesių nuo prašymo išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateikimo dienos*.

* Tachografo kortelių išdavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38.5 papunktis.

Vairuotojo kortelė skirta tam, kad būtų galima identifikuoti vairuotoją bei laikyti informaciją apie vairuotojo veiklos laikotarpius. Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią kortelę. Jis privalo naudoti tik savo asmeninę kortelę. Neleidžiama naudoti kortelės, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs. Jeigu vairuotojo kortelė sugadinama, blogai veikia, pametama arba pavagiama, vairuotojas per 7 kalendorines dienas turi kreiptis į Administraciją, kad kortelė būtų pakeista.

Įmonės kortelė reikalinga tam, kad vežėjas galėtų užrakinti ir atrakinti skaitmeninio tachografo atmintyje laikomus duomenis apie  vairuotojo kasdienius veiklos laikotarpius, įvykius, gedimus, greičio viršijimus ir techninius duomenis. Kortelė leidžia šiuos duomenis skaityti, spausdinti ir (arba) perkelti.

Įmonė gali turėti ne daugiau kaip 62 galiojančias įmonės korteles.

Įmonės kortelę gali gauti tik Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, kurios turi transporto priemonių su sumontuotais skaitmeniniais tachografais.

Įmonės kortelės išdavimo terminas:

 1. Mėnuo nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.
 2. 15 darbo dienų nuo prašymo pratęsti tachografo kortelę.
 3. 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę.

 

Įmonės kortelę gali atsiimti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Įmonės kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei yra grąžinta turima keičiama klaidingai personalizuota ar atnaujinama (pasikeitus duomenims) įmonės kortelė.

Atsiimdamas įmonės kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti kortelę atsiimantį asmenį, ir  įmonės ar įstaigos vadovo įgaliojimą, kai įmonės kortelę atsiima įgaliotas asmuo.

Įmonės kortelė galioja 5 metus.

Dirbtuvės kortelės išdavimo terminas:

 1. Mėnuo nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.
 2. 15 darbo dienų nuo prašymo pratęsti tachografo kortelę.
 3. 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę.

Dirbtuvės tachografo kortelė ir vokas su jos PIN kodu atsiimami pareiškėjui asmeniškai atvykus į Administraciją ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad būtų galima identifikuoti asmenį.

Atsiimdamas dirbtuvės kortelę asmuo turi pateikti:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos (ES) ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą);

- turimą tachografo kortelę: atnaujinamą (pasikeitus asmens ar įmonės duomenims) ar keičiamą klaidingai personalizuotą dirbtuvės kortelę.

Dirbtuvės kortelė galioja 1 metus.

Dirbtuvės kortelė gali gauti tik tie asmenys, kurie dirba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose tachografų dirbtuvėse, turi reikiamą kompetenciją šioje srityje ir ją patvirtinančius dokumentus bei neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai ar informatikai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią tos pačios dirbtuvės tachografo kortelę.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad privalomoji techninė apžiūra turi būti nustatyta tvarka atlikta prieš transporto priemonės įregistravimą.

Teisė motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikiama, kai transporto priemonės savininkas arba valdytojas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, turintį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas atitinkantį įgaliojimą, kreipiasi į techninės apžiūros įmonę, kuri išduoda Popieriuje sudarytą leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, arba prisijungęs prie Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos interneto svetainės www.vta.lt duomenų bazės atsispausdina Skaitmeninį leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, kaip numatyta Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 2B-80 „Dėl Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte.

Tais atvejais, kai transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) nesutinka su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu dėl nustatytų ar nenustatytų trūkumų (toliau – techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas), jis turi iš karto po techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo priėmimo, neišvykęs iš techninės apžiūros atlikimo vietos, techninės apžiūros įmonės vadovui (toliau – įmonės vadovas) pateikti raštišką prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą. Prašyme valdytojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, transporto priemonės markę, modelį, pagaminimo metus, transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), privalomosios techninės apžiūros atlikimo datą ir vietą, prašymo motyvą (-us) ir nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) trūkumą (-us), dėl kurio (-ių) nesutinka su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu. Jei transporto priemonė įregistruota, valdytojas papildomai prašyme nurodo transporto priemonės valstybinį numerį ir transporto priemonės registravimo liudijimo numerį*.

Įmonės vadovas tą pačią prašymo pateikimo dieną privalo organizuoti pakartotinį transporto priemonės patikrinimą dėl techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo. Pakartotinio transporto priemonės patikrinimo metu privalo dalyvauti įmonės vadovas, techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs ar nenustatęs trūkumą (-us), ir valdytojas**.

Jei po pakartotinio patikrinimo valdytojas nesutinka su įmonės vadovo sprendimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tada, kai gauna įmonės vadovo pasirašytą techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), Administracijai gali pateikti nustatytos formos prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą. Administracija per tris darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo dienos Administracijos direktoriaus įsakymu sudaro komisiją transporto priemonės privalomosios ar privalomosios pakartotinės techninės apžiūros metu iškilusiems ginčytiniems klausimams, nurodytiems prašyme, spręsti***.

* Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 2B-168 „Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), 3 punktas.

** Aprašo 5 punktas.

*** Aprašo 11–15 punktai.

Vadovaujantis Aprašu*:

 • Registruojant Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, privalomosios techninės apžiūros pripažinimą atlieka paskirtas** nacionalinis ryšių palaikymo punktas – valstybės įmonė „Regitra“;

 • Įregistravus transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą įrašomi Aprašo 2 priede išvardyti duomenys.

Tačiau kitoje EEE valstybėje atlikta privalomoji techninė apžiūra Lietuvos Respublikoje pripažįstama tik nuo Direktyvos 2014/45/ES*** įsigaliojimo (taikymo) datos – 2018-05-20, t. y. ir pati privalomoji techninė apžiūra turėtų būti atlikta po minėtos datos.

* Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 2BE-155 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 ir 31 punktai.

** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama direktyva 2009/40/EB, nuostatų įgyvendinimo“.

*** 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL 2014 L 127, p. 51).

Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones (toliau – mokestis) dydžiai yra nustatyti Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas).

Vadovaudamiesi Aprašo 6 punkto nuostatomis transporto priemonių valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

Kilus klausimams dėl mokesčio dydžio ar jo mokėjimo galite kreiptis į mokestį administruojančius techninės apžiūros centrus, kurių kontaktai pateikiami Administracijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ / „Techninė priežiūra“ / „Eksploatavimo priežiūra“ / „Privalomoji techninė apžiūra“ / „Techninės apžiūros centrų ir stočių sąrašas“, arba į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ (Senasis Ukmergės kel. 16, Užubalių k., Vilniaus r., tel. (8 5) 264 0876, el. p. [email protected]).

Permokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, valdytojo prašymu techninės apžiūros centras išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir jos grąžinimo priežastys*.

Kilus klausimams dėl mokesčio mokėjimo ar permokos grąžinimo galite kreiptis į mokestį administruojančius techninės apžiūros centrus, kurių kontaktai pateikiami Administracijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ / „Techninė priežiūra“ / „Eksploatavimo priežiūra“ / „Privalomoji techninė apžiūra“ / „Techninės apžiūros centrų ir stočių sąrašas“, arba į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ (Senasis Ukmergės kel. 16, Užubalių k., Vilniaus r., tel. (8 5) 264 0876, el. p. [email protected]).

* Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 14 punktas.

Europos ekonominės erdvės šalių techninės apžiūros įmonių, kurios gali atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją apžiūrą, sąrašas skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriuje „Techninės apžiūros centrai ir stotys“.

Techninės apžiūros kontrolierius turi atitikti šiuos reikalavimus*:

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą, įgytą baigus transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos studijas, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir techniko, techniko-mechaniko, jaunesniojo inžinieriaus arba lygiavertę kvalifikaciją;
 2. turėti žinių kelių transporto priemonių mechanikos, dinamikos, vidaus degimo variklių, medžiagų ir medžiagų apdirbimo, elektronikos, elektros, elektroninių transporto priemonės dalių, informacinių technologijų taikymo srityse;
 3. jeigu 1 punkte nurodytų studijų trukmė trumpesnė kaip 3 metai, turėti praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos patirties nors vienoje iš 2 punkte nurodytų sričių (bendra studijų, praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai);
 4. būti nepriekaištingos reputacijos;
 5. būti išlaikęs kvalifikacijos egzaminą;
 6. turėti teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones. 

* Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 291 straipsnis.

Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

 1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

* Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

 1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

* Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

Transporto priemonių ar jų junginių valdytojai už naudojimąsi magistraliniais keliais pagal Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), moka kelių naudotojo mokestį. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas – vinjetė.

Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad kelių naudotojo mokestis netaikomas žemės ūkio veiklos subjektams, kurie verčiasi žemdirbyste ir kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų, kai jie važiuoja iki savo dirbamo žemės lauko ir grįžta iš jo.

Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai arba kelių naudotojo mokestis netaikomas, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 2 priedo nuostatomis kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių A1- A20 ruožus autobusais (transporto priemonių kategorijos M2 - M3), krovininėmis transporto priemonėmis (transporto priemonių kategorijos N1 - N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme traktorių valdytojams už naudojimąsi magistraliniais keliais kelių naudotojo mokestis (vinjetė) nėra nustatytas.

Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo pateikti valstybės įmonės „Regitra“ pažymą ar buvusio transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento kopiją, kuria įrodoma, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei*.

* Elektroninių vinječių reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktas.

Naudotojo mokesčiu apmokestinti aukščiausios kategorijos (magistraliniai) keliai nuo A1 iki A20:

 • A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,00–91,00 km; 103,00–304,00 km);
 • A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,55 km);
 • A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);
 • A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,57–133,91 km);
 • A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–96,74 km);
 • A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (5,95–66,80; 72,44–185,24 km);
 • A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);
 • A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);
 • A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,29 km);
 • A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);
 • A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,52 km);
 • A12  Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,74 km; 59,49–151,82 km; 155,80–185,97 km);
 • A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–43,83 km);
 • A14 Vilnius–Utena (10,66–95,66 km);
 • A15 Vilnius–Lyda (10,78–48,83 km);
 • A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,56–135,42 km);
 • A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,24 km);
 • A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,13 km);
 • A20 Ukmergės šiaurinis aplinkkelis (0,02–7,64 km).

Apmokestinti kelių ruožai yra pažymėti žemėlapyje adresu www.eismoinfo.lt pasirinkus komponentą „Apmokestinti keliai“.

Jeigu elektroninėje vinjetėje įvesti klaidingi duomenys, turite kreiptis į duomenis suvedusį degalinės operatorių arba į AB Lietuvos automobilių kelių direkciją(J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. [email protected]).

Pasitikrinti elektroninės vinjetės galiojimą galima interneto svetainėje www.keliumokestis.lt.

Nereikia, duomenys apie elektroninę vinjetę skelbiami Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje*.

* Elektroninių vinječių reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktas.

Negalite. Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinius kelius, privalo turėti galiojančią vinjetę*.

Įsigyti vinjetę bei rasti daugiau informacijos apie vinjetes ir jų naudojimą galite interneto svetainėje https://keliumokestis.lt.

* Elektroninių vinječių reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktas.

Galima, tačiau asmenys, tiekiantys rinkai asmeniniam naudojimui pastatytą laivą, prieš parduodami turi atlikti įvertinimo po statybos procedūrą notifikuotoje įstaigoje*.

* Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 65 punktas.

Pramoginės burinės jachtos registruojamos nuo 6 m ilgio, o pramoginiai laivai, kurie yra varomi pakabinamaisiais varikliais, registruojami, kuomet naudojamo pakabinamojo variklio galingumas laivo gamintojo (elektrinių ir vidaus degimo) viršija 19 kW (25 AG). Registracija taip pat yra privaloma, kai vykdoma komercinė veikla*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

Įrodymų pateikti nereikia. Pakanka prašymo pastabų laukelyje (19) įrašyti apie ketinimą naudoti laivą komercijai.

Patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia. Pakanka prašymo pastabų laukelyje (19) įrašyti apie ketinimą plaukioti pasienio ruože.

Ne, nes minimi laivai nėra Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro objektai pagal Vidaus vandenų kodekso nuostatas*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

Taip, tarnybinių laivų, pastatytų kaip pramoginiai laivai, techninė apžiūra neatliekama*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

Taip, pramoginių ir asmeninių laivų, eksploatuojamų tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

Nereikia, nes asmeninių laivų (vandens motociklų), eksploatuojamų tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

Jeigu minėtas laivas bus eksploatuojamas tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama*, nes Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso nuostatos dėl techninės apžiūros taikomos laivams, vertinant, kur jie bus eksploatuojami ir ar bus naudojami komercijai*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

Registruoti nereikės, kadangi registruojami tik pramoginiai laivai, kurių naudojamų pakabinamųjų variklio galingumas viršija 19 kW (25 AG).

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotiems laivams, eksploatuojamiems Lietuvos Respublikoje, techninė apžiūra neatliekama*, tačiau transporto priemonės savininkas užtikrina**, kad vidaus vandenų transporto priemonė eksploatacijos metu atitiktų techninius ir aprūpinimo įranga pagal plaukiojimo rajoną reikalavimus.***

 

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

** Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 3 dalis.

*** Vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 2BE-10 „Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas.

 

Žmonių už borto gelbėjimo ir gaivinimo instrukciją rekomenduojame parengti vadovaujantis trumpu galimu gelbėjimo veiksmų planu, žmogui iškritus iš laivo. Rekomenduojame, kad šioje instrukcijoje būtų pateikta ši informacija:

 1. Signalizuoti / informuoti apie žmogų už borto.
 2. Išmesti ryškias plūdrias priemones už borto.
 3. Fiksuoti iškritimo vietą, laiką ir valties greitį.
 4. Imtis gelbėjimo veiksmų ir (arba) kviesti pagalbą (rekomenduojame tai daryti visada, net  ir tada, kai atrodo, kad jums viskas pavyks).
 5. Saugiai stabdyti valtį ir pasukti į atgalinį kursą.
 6. Apskaičiuoti, kur yra iškritimo vieta, ir plaukti jos link.
 7. Tinkamai priplaukti prie nukentėjusiojo.
 8. Saugiai naudoti gelbėjimo priemones siekiant padėti nukentėjusiajam.
 9. Įkelti nukentėjusįjį į laivą.
 10. Suteikti pirmąją pagalbą ir (arba) kviesti pagalbą.

Taip pat rekomenduojame žmonių už borto gelbėjimo ir gaivinimo instrukciją iliustruoti paveikslėliais ir schemomis.

Gamintojas pats sprendžia, kuriuos ISO standartus naudos pramoginių laivų gamyboje priklausomai nuo to, kokius laivus planuoja gaminti.

Pramoginiams ir asmeniniams laivams galimų taikyti darniųjų standartų sąrašas pateikiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1954 I priede.

ISO standartus galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamente.

Nereikia. Tuo atveju, jei yra prarastas registracijos liudijimas, teikdami pranešimą apie nuosavybės teisės į vidaus vandenų transporto priemonę perėjimą kitam asmeniui, turite pridėti laisvos formos pranešimą, kad dokumentas yra prarastas ir jo grąžinti nėra galimybės.

Negalima. Savos gamybos vidaus vandenų transporto priemonė gali būti naudojama tik savo reikmėms.

Galima, jei didesnį nei 12 žmonių skaičių yra numatęs gamintojas ir nėra vykdoma komercinė veikla.

Tuo atveju, jeigu vidaus vandenų transporto priemone vykdoma komercinė veikla ir vežama daugiau kaip 12 keleivių, ji turi būti registruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų registre kaip keleivinis laivas* bei eksploatacijos metu atitikti keleiviniam laivui keliamus reikalavimus**.

*  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio 3 dalis.

** Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio 5 dalis.

Taip*, reikalinga, nes užsiimant komercine veikla laivavedžio pažymėjimas yra privalomas,  nesvarbu, koks variklio galingumas.

*  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnis.

Negali. Plaukiojant Lietuvos Respublikos pasienio ruože ir (ar) ten, kur galioja pasienio teisinis režimas neregistruotinais laivais, išimtis dėl įregistravimo galioja tik pramoginiams laivams.*

Baidarės neatitinka registravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre sąlygų, todėl jų įregistruoti galimybės nėra. 

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

Plaukiojimo sąlygas ir tvarką aplinkosaugos aspektu vandens telkiniuose nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministras:

Taip*. Laivų pavadinimai rašomi aiškiai, nenusitrinančiomis lotyniškomis raidėmis.

Laivų, išskyrus mažuosius, pavadinimo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 20 cm, o kitų raidžių – ne mažesnis kaip 15 cm. Raidžių plotis ir linijų storis turi būti proporcingi aukščiui. Raidės tamsiame fone turi būti šviesios arba šviesiame fone – tamsios.

Mažųjų laivų pavadinimo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.

* Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių, priimtų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1985 m. lapkričio 15 d. rezoliucija Nr. 24, 2.01 straipsnio 3 dalis, 2.02 straipsnio 2 dalis.

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. irklinės valtys, nepriklausomai nuo jų ilgio, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre neregistruojamos*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

Plaukiant motoriniais ar irkliniais pramoginiais laivais įstatymai nenumato, kad būtina dėvėti apsaugines liemenes.

Tačiau nelaimės atveju gelbėjimosi liemenė gali išgelbėti gyvybę, todėl LTSA siūlo jas dėvėti visada plaukiojant ir ypač tuomet, kai plaukiama greita eiga. Ypatingai gelbėjimosi liemenės neturėtų ignoruoti vaikai ar plaukti nemokantys asmenys.

Daugiau atsakymų apie reikalavimus pramoginei laivybai rasite čia: https://ltsa.lrv.lt/lt/duk

Vidaus vandenų transporto priemonių eksploatavimas be techninės apžiūros užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimties iki vieno šimto septyniasdešimties eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų eurų*.

* Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 410 straipsnio 1 dalis.

Kiekviena registre įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė priekyje iš abiejų bortų gerai matomoje vietoje turi būti pažymėta registro numeriu, kuris turi būti užrašytas viena spalva tiesiu šriftu. Raidžių ir skaičių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 150 mm, plotis – ne mažesnis 80 mm, linijos storis – ne mažesnis 20 mm*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 43, 44 punktai.

Pakeičiant variklį iš stacionaraus į pakabinamąjį, pramoginiam laivui turi būti atlikta įvertinimo po statybos procedūra*. Ją atlieka notifikuotoji įstaiga ir išduoda atlikto atitikties įvertinimo po statybos ataskaitą.  Asmuo, pradedantis eksploatuoti laivą, turi parengti ES atitikties deklaraciją ir įsitikinti, kad laivas yra paženklintas CE ženklu, identifikavimo numeriu.**

* 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama direktyva 94/25/EB, 19 straipsnio 3 dalis.

** Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 64 ir 67 punktai.

Po pramoginio laivo perdarymo darbų pabaigos (perdaryti laivą galite ir pats) laivui turi būti atlikta įvertinimo po statybos procedūra. Ją atlieka notifikuotoji įstaiga, kuri išduoda  atlikto atitikties įvertinimo po statybos ataskaitą. Asmuo, pradedantis eksploatuoti laivą, turi parengti ES atitikties deklaraciją ir įsitikinti, kad laivas yra paženklintas CE ženklu, identifikavimo numeriu*.

* Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 64 ir 67 punktai.

Pramoginio laivo projekte turi būti pateiktas bendras aprašymas, brėžiniai ir schemos, paaiškinimai, taikomi standartai (jei taikoma), projekto skaičiavimai, atliktų tyrimų ir kiti rezultatai, stabilumo ir plūdrumo, išmetamųjų teršalų ir skleidžiamo garso bandymų ataskaitos*.

* Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 6 priedas.

Pardavus pramoginį laivą, kurio gamintojo numatytas pakabinamojo variklio galingumas neviršija 19 kW, savininkas teikia Administracijai prašymą išregistruoti pramoginį laivą**.

Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro - 3,9 Eur**

*  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 66-69 punktai.

** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Vyriausybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo, 4.247 papunktis.

Pardavus pakabinamąjį variklį, per 15 darbo dienų turite pateikti prašymą išregistruoti pakabinamąjį variklį, nurodant išregistravimo priežastį – pardavimas*.

Jei pakabinamasis variklis buvo registruotas kartu su laivu, reikia pateikti prašymą dėl laivo duomenų keitimo.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 59, 62, 66 punktai.

Norint įregistruoti pramoginį laivą*, skirtą asmeniniam naudojimui, reikia pateikti pramoginio laivo statytojo užpildytą ir pasirašytą patvirtintos formos deklaraciją**,  pagrindinių laivo dalių ir medžiagų įsigijimo (nuosavybės) dokumentus, bendrą  aprašymą, brėžinius ir schemas, paaiškinimus,  projekto skaičiavimus, atliktus tyrimus ir kitus rezultatus, stabilumo ir plūdrumo bandymų ataskaitas***, taip pat laivo nuotraukas, padarytas iš skirtingų pusių**.

Įregistruoti galima tik visiškai sukomplektuotą ir paruoštą eksploatuoti laivą.

* Vidaus vandenų registre registruojami pramoginiai laivai su stacionariuoju varikliu arba kurių numatytas pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 kW, arba kurie plaukios pasienio ruože, arba bus naudojami komercijai. Registravimo ir neregistravimo sąlygos nurodytos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 2 ir 6 dalyse ir yra taikomos visiems pramoginiams laivams.

**  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 27, 31 ir 32 punktai.

*** Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 2BE-243 "Dėl pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo", 6 priedas.

Jei naujasis savininkas nepersiregistravo pramoginio laivo ar pakabinamojo variklio savo vardu, siūlome vidaus vandenų transporto priemonę išregistruoti, nurodant išregistravimo priežastį   –  pardavimas*.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 66 punktas.

Laivo pardavėjas perduoda pirkėjui laivo gamintojo dokumentus. Vienas iš gamintojo parengiamų laivo dokumentų yra atitikties deklaracija. Praradus atitikties deklaraciją, galima kreiptis į gamintoją ar pardavėją dėl deklaracijos kopijos, kuri turi būti saugoma 10 metų po laivo pardavimo*.

* Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 25 ir 43 punktai.

Paveldėję pramoginį laivą ar pakabinamąjį variklį, turite gauti notaro išduodamus nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus.

Norėdami parduoti paveldėtą pramoginį laivą, Administracijai pateikite pranešimą apie parduotą laivą ir notaro išduotus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę.

Norėdami parduoti paveldėtą pakabinamąjį variklį, pateikite prašymą išregistruoti pakabinamąjį variklį ir notaro išduotus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę.

Norėdami perregistruoti paveldėtą pramoginį laivą savo vardu, pateikite prašymą dėl laivo perregistravimo ir notaro išduotus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę*.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 59 punktas.

Jeigu norite įregistruoti pramoginį laivą, tačiau neturite laivo dokumentų (atitikties deklaracijos ar laivo techninių dokumentų), siūlome kreiptis į pramoginio laivo gamintoją, kuris privalo saugoti dokumentus 10 metų po gaminio pateikimo rinkai, ar gamintojo atstovą.

Jeigu nėra galimybės rasti gamintojo arba gamintojas neatliko gaminio atitikties vertinimo, siūlome kreiptis į notifikuotąją įstaigą, kuri atliks atitikties įvertinimo po statybos procedūrą ir parengs reikiamus dokumentus*. Dėl laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, prašom kreiptis į Administraciją, pateikiant prašymą, nuosavybės dokumentus, laivo dokumentus bei laivo nuotraukas**.

* Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 25, 26 ir 64 punktai.

**  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 31 ir 32 punktai.

Dėl prarastos gamintojo lentelės siūlome kreiptis į pramoginio laivo gamintoją ar laivo gamintojo atstovą. Jeigu nėra galimybės rasti gamintojo arba gamintojas neatliko gaminio atitikties vertinimo, siūlome kreiptis į notifikuotąją įstaigą, kuri atliks atitikties įvertinimo po statybos procedūrą, parengs bei išduos atitikties įvertinimo dokumentus, kurių pagrindu laivą bus galima tinkamai paženklinti (identifikavimo numeriu, gamintojo lentele)*.

* Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 24 ir 64 punktai.

Vidaus vandenų transporto priemonė, kuri nebebus eksploatuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje, išregistruojama iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro (toliau – Registras), kai  savininkas (valdytojas) pateikia*:

 • nustatytos formos prašymą išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę;
 • informaciją apie vidaus vandenų transporto priemonės nuosavybės perdavimą patvirtinantį dokumentą, kai vidaus vandenų transporto priemonės savininku tampa užsienietis, neturintis teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ar atstovybės;
 • vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą, jeigu jis nėra prarastas.

Prašymą Administracijai galima pateikti asmeniškai, registruotąja pašto siunta arba elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pateikus prašymą elektroniniu būdu, vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentas turi būti grąžintas Administracijai asmeniškai arba registruotąja pašto siunta.

Išnagrinėjusi prašymą, Administracija per 1 darbo dieną priima sprendimą dėl vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo**.

Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš Registro – 3,90 Eur***.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 66, 69 punktai.

** Taisyklių 10, 70 punktai.

*** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.247 papunktis.

Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas), praradęs registracijos dokumentą, privalo nedelsdamas kreiptis į Administraciją*.

Naujas vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentas vietoj prarasto išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) pateikus nustatytos formos prašymą išduoti registracijos dokumento dublikatą**.

Prašymą Administracijai galima pateikti asmeniškai, registruotąja pašto siunta arba elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,20 Eur***.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 59 punktas.

** Taisyklių 63 punktas

*** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.244.2 papunktis.

Norėdamas įregistruoti pramoginį laivą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – Registras), jo savininkas (valdytojas) turi pateikti asmens tapatybės dokumentą ir*:

 1. nustatytos formos prašymą įregistruoti pramoginį / asmeninį laivą;
 2. pramoginio laivo kilmės dokumentus, įrodančius pramoginio laivo pastatymą (pagaminimą) arba eksploatavimą ar jo nutraukimą kitoje šalyje:
 • naujo pramoginio laivo (kai pramoginis laivas nebuvo registruotas ir (ar) eksploatuotas) – gamintojo arba privataus importuotojo išduotus pramoginio laivo pagaminimą ir techninę atitiktį patvirtinančius dokumentus;
 • iš užsienio valstybės atvežto eksploatuoto pramoginio laivo – užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą pramoginio laivo registracijos dokumentą, nuosavybės teisės pažymėjimą, eksporto dokumentą arba kitą pramoginio laivo registraciją patvirtinantį dokumentą (jeigu tokį dokumentą registras išduoda arba jeigu tokį dokumentą valdytojas privalo turėti pagal užsienio šalyje galiojančius teisės aktus);
 1. pramoginio laivo nuosavybę ar valdymą patvirtinantį dokumentą:
 • pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartį, mokėjimo sąskaitą, sąskaitą faktūrą, paveldėjimo teisės liudijimą, teismo sprendimą ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, kai  pramoginis laivas valdomas nuosavybės teise;
 • išperkamosios nuomos, veiklos nuomos, nuomos, panaudos, turto patikėjimo sutartį, teisę naudotis transporto priemone suteikiantį įgaliojimą ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, kai pramoginis laivas valdomas nuomos, panaudos, patikėjimo ar kitu teisėtu pagrindu;
 1. jeigu pramoginis laivas anksčiau buvo įregistruotas užsienio valstybės registre, – užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį pramoginio laivo išregistravimą iš ankstesnio registro (jeigu registras tokį dokumentą išduoda);
 2. ikiteisminio tyrimo įstaigos išduotą dokumentą apie nustatytus pramoginio laivo identifikavimo žymenų pakeitimus ar klastojimą, kai pramoginio laivo savininkas (valdytojas) transporto priemonę įsigijo ar atgavo po ikiteisminio tyrimo įstaigos atlikto tyrimo;
 3. pramoginio laivo statytojo užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos deklaraciją bei pagrindinių laivo dalių ir medžiagų įsigijimo (nuosavybės) dokumentus (jeigu pramoginis laivas yra tik asmeniniam naudojimui skirtas laivas, pastatytas savo jėgomis ūkio būdu);
 4. Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama ar suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu pramoginio laivo savininkas (valdytojas) yra užsienietis;
 5. ne mažiau kaip 4 skaitmeninės pramoginio laivo skirtingų pusių išorės nuotraukos, kuriose matytųsi bent vienas pramoginio laivo bortas ir priekis arba galas, nuotraukos, kuriose būtų matomi pramoginio laivo identifikavimo žymenys (gamintojo lentelė, techniniai parametrai, CE ženklinimas (kai taikoma), korpuso numeris), nuotraukos, kuriose būtų matomas variklis ir variklio identifikavimo žymenys (gamintojo lentelė, techniniai parametrai, CE ženklinimas (kai taikoma), variklio numeris), jeigu pramoginis laivas registruojamas nuotoliniu būdu.

Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Registre ir registracijos liudijimo išdavimą – 13 Eur**.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 12, 31, 32 punktai.

** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.244.1 papunktis.

Pakabinamieji varikliai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre nuo 2019 m. lapkričio 1 d. neregistruojami*.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis.

Pardavęs vidaus vandenų transporto priemonę* savininkas (valdytojas) per 15 darbo dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo Administracijai turi būti pateikti tai patvirtinančius dokumentus**.

Registruoti pasikeitusio vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis į Administraciją kreipiasi ankstesnysis ir naujasis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas).

Vidaus vandenų transporto priemonės naujas savininkas (valdytojas) Administracijai pateikia:

Valstybės rinkliava už duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre – 8,6 Eur**.

* vidaus vandenų transporto priemonės su stacionariu varikliu arba kurios gamintojo numatytas pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 kW, arba kuri bus naudojama komercijai, arba plaukios pasienio ruože.

** Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 59 – 63 punktai.

*** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.248 papunktis.

Administracija atsisako įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, jeigu*:

 • pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo požymių;
 • nenustatyta pareiškėjo asmens tapatybė;
 • nenustatytas vidaus vandenų transporto priemonės tapatumas (identifikavimo žymenys yra pažeisti cheminėmis priemonėmis ir (ar) mechaniniu būdu ir (ar) yra neįskaitomi arba jų nėra, iškyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, kai registre registruojamos tam tikrų identifikavimo žymenų neturinčios vidaus vandenų trabsporto priemonės);
 • taikomi daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai riboja savininko ar valdytojo teisę registruoti vidaus vandenų transporto priemonę Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;
 • vidaus vandenų transporto priemonė yra ieškoma teisėsaugos institucijų;
 • nepateikiami visi Taisyklėse* nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, arba dokumentai išduoti asmens, kuris neturi įgaliojimų ar teisės juos išduoti;
 • pateiktuose dokumentuose ir (ar) duomenyse nėra patvirtinama informacija apie vidaus vandenų transporto priemonės gamintoją (statytoją), modelį, korpuso numerį (išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, kai registre registruojamos korpuso numerio neturinčios vidaus vandenų transporto priemonės), tipą, paskirtį,  pagaminimo (pastatymo) metus, gabarito matmenis, korpuso medžiagą, keliamąją galią (didžiausias leidžiamas keleivių skaičius), eigos ir pagalbinių variklių markę, variklio gamintoją, numerį, gamybos metus, tipą, skaičių ir galingumą (kW), didžiausią leistiną pakabinamojo variklio galią (kai taikoma), didžiausią leistiną greitį (km/h), bendrąją talpą (kai taikoma), didžiausią grimzlę (kai taikoma), pramoginio laivo projektavimo kategoriją, CE atitiktį (kai taikoma);
 • pateiktuose dokumentuose ir (ar) duomenyse nėra patvirtinama informacija apie pramoginio laivo projektavimo kategoriją ir laivo savininkas (pareiškėjas) nesutinka, kad būtų nurodyta žemiausia projektavimo kategorija;
 • paaiškėja, kad asmeniniam naudojimui pastatytas pramoginis laivas yra pastatytas pagal gamintojo techninius dokumentus;
 • dėl duomenų patvirtinimo, patikslinimo ir (ar) papildymo iš Lietuvos Respublikos ar užsienio atitinkamų kompetentingų institucijų, informacinių sistemų tvarkytojų, kitų juridinių ar fizinių asmenų gautas neigiamas atsakymas arba per nustatytą terminą negautas atsakymas.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 36 punktas.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse gali būti eksploatuojamos Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir šalyse, su kuriomis sudarytos tarptautinės dvišalės sutartys vidaus vandenų transporto srityje, įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės (toliau – laivas). Tokio laivo eksploatacijos metu privaloma turėti registraciją užsienio šalyje jį eksploatuojančio asmens vardu patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikoje eksploatuojamas laivas, kurio registruoti užsienio šalyje neprivaloma ir kurio savininkas yra šios užsienio šalies pilietis, laive turi būti dokumentai, kuriais įrodoma, kad laivas valdomas teisėtai.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 9, 10 dalys.

Pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, ankstesnysis savininkas apie tai privalo pranešti Administracijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų ir pateikti*:

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 62 punktas.

Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

* Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

* Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

Pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus rašytines instrukcijas prieš kelionę vežėjas pateikia transporto priemonės ekipažui ta kalba (-omis), kuria (-iomis) kiekvienas įgulos narys gali skaityti ir suprasti. Vežėjas turi pasirūpinti, kad kiekvienas transporto priemonės ekipažo narys suprastų šias instrukcijas ir sugebėtų tinkamai jas vykdyti.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

* Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

* Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti kompetentingos institucijos išduotą ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą. Kadangi, išskyrus transporto priemonės ekipažą, pavojinguosius krovinius vežančiame transporto vienete negali būti vežami keleiviai, reikalavimas turėti šį pažymėjimą taikomas ir šalia vairuotojo sėdinčiam asmeniui*.

* Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.1, 8.3.1 skirsniai.

Taip, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą*, kadangi ADR nuostatos vežant skystus degalus netaikomos tik tuomet, kai stacionarių degalų bakų talpa neviršija 1500 l**.

* Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.2.8 poskirsnis.

** Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.1.3.3 poskirsnis.

Taip, fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas įvežti (importuoti) į Lietuvos Respubliką, išvežti (eksportuoti) iš Lietuvos Respublikos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis, pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas priskirtus 1 pavojingumo klasei, turi turėti leidimą, kurį išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos*.

* Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756 „Dėl Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktas.

Taip, tuo atveju, jei yra vežami pavojingieji kroviniai, siuntėjas privalo atsekama forma pateikti vežėjui informaciją, duomenis ir, jei būtina, reikalingus transporto bei lydimuosius dokumentus (leidimus, patvirtinimus, pranešimus, sertifikatus ir kt.)*.

* Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.4.2.1 skirsnis „Siuntėjas“; Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

Važiuoti valstybinės reikšmės keliais transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamuosius, ir (ar) kai viršijama leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiamoji bendroji masė, galima tik gavus leidimą iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

Maksimalūs leidžiamieji transporto priemonių matmenys, leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, leidžiamoji bendroji masė patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“.

Didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti*:

1) ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;

2) ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;

3) policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

* Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 21 dalis.

Mokesčio dydžiai yra nustatyti Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.

Dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 42 t*.

Triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 44 t*.

* Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“, 9.3 ir 19.7 papunkčiai.

Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonių pavienių ašių apkrova:

- nevarančiosios ašies – 10,00 t;

- varančiosios ašies – 11,50 t.

Didžiausioji leidžiamoji bendroji sudvejintų varančiųjų ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

- 11,50 t, kai d < 1,00;

- 16,00 t, kai 1,00 < d < 1,30;

- 18,00 t, kai 1,30 < d < 1,80;

- 19,00 t, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir pakaba pneumatinė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji apkrova, tenkanti kiekvienai ašiai, neviršija 9,5 t.

Dviašių puspriekabių bendroji ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

- 11,00 t, kai d < 1,00;

- 16,00 t, kai 1,00 < d < 1,30;

- 18,00 t, kai 1,30 < d < 1,80;

- 20,00 t, kai 1,80 < d.

Triašių puspriekabių bendroji ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

- 21,00 t, kai d < 1,30;

- 24,00 t, kai 1,30 < d < 1,40.

Kiti didžiausieji leidžiamieji transporto priemonių matmenys, leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, leidžiamoji bendroji masė patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“.

Krovininių automobilių, autobusų, priekabų ir puspriekabių didžiausiasis leidžiamas naudojantis keliais plotis – 2,55 m, izoliuotų krovinių automobilių, priekabų ir puspriekabių – 2,60 m*.

Visų transporto priemonių didžiausiasis leidžiamas naudojantis keliais aukštis – 4,00 m*.

* Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“, 5, 6 punktai.

Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

* Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

* Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

Leidimus naudotis valstybinės reikšmės keliais išduoda VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Leidimus naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais išduoda savivaldybės*.

* Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 3 dalis.

Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. bepiločių orlaivių valdytojų ir sertifikuotų bepiločių orlaivių registracija Transporto kompetencijų agentūroje yra privaloma;

nuo 2020 m. gruodžio 31 d. „Specifinės“ kategorijos operacijos gali būti vykdomos gavus Transporto kompetencijų agentūros leidimą;

nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2024 m. sausio 1 d. bepiločių orlaivių naudotojai, valdantys bepiločius orlaivius be CE klasės ženklų, gali toliau veikti ribotoje kategorijoje pagal ES Reglamento 2019/947 22 straipsnį;

nuo 2022 m. sausio mėn. Lietuvos transporto saugos administracijos išduoti leidimai nebegalioja;

Tai nėra apibrėžtas konkretus žmonių skaičius, bet daugiau siejama su žmogaus galimybe judėti, kad būtų įmanoma išvengti nekontroliuojamo bepiločio orlaivio. Jei tam tikroje vietoje žmonių yra tiek, kad apribojamas laisvas judėjimas ir išvengti krintančio nekontroliuojamo bepiločio orlaivio būtų neįmanoma, vadinama žmonių minia, pvz.:

 • sporto, kultūros, religiniai ar politiniai renginiai;
 • paplūdimiai, parkai saulėtą dieną;
 • komercinės gatvės parduotuvių darbo laiku;
 • slidinėjimo kurortai / trasos.

Taip, nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2024 m. sausio 1 d. jūs galite skraidyti bepiločiu orlaiviu, kuris neturi C klasės ženklų pagal atvirosios kategorijos taisykles šiomis sąlygomis:

 • Bepiločiai orlaiviai, kurių MTOM yra mažesnis nei 500 g, negali skristi virš žmonių, o piloto kompetenciją nustato VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).
 • Bepiločiai orlaiviai, kurių MTOM yra mažesnis nei 2 kg, gali skristi ne mažiau nei 50 m (horizontaliu atstumu) nuo žmonių, o pilotas turi būti apmokytas pagal A2 pakategorės taisykles.
 • Bepiločiai orlaiviai, kurių MTOM yra mažesnis nei 25 kg, gali skristi ten, kur nėra žmonių, 150 metrų nuo pastatų, o nuotolinis pilotas turi būti apmokytas pagal A3 pakategorės taisykles.

Po 2024 m. sausio 1 d. jūs vis dar galite skraidyti bepiločiu orlaiviu, kuris yra nepaženklintas C klasės ženklu. Skraidyti galėsite tik laikydamiesi šių pakategorių taisyklių:

 • A1 pakategorė, kai bepiločio orlaivio MTOM yra mažesnis nei 250 g,
 • A3 pakategorė, kai bepiločio orlaivio MTOM yra mažesnis nei 25 kg.

Skrydžius orlaiviais be C klasės identifikavimo ženklinimo galima atlikti pagal Nacionalinį standartinį scenarijų. Pateikus naudojimo deklaraciją ir išlaikius atitinkamus egzaminus TKA iki 2021 m. gruodžio 2 d., pagal Nacionalinio standartinio scenarijaus reikalavimus bus galima skraidyti iki 2026 m. sausio 1 d.

* MTOM – maksimali kilimo masė

Bepilotį orlaivį galima valdyti atvirojoje kategorijoje, jeigu:

 • Jis pažymėtas vienu iš CE klasės ženklų 0, 1, 2, 3, 4
 • Jis sukonstruotas privačiai ir sveria mažiau nei 25 kg
 • Jis įsigytas iki 2024 m. sausio 1 d. be C klasės identifikavimo ženklinimo
 • Jis bus valdomas netiesiogiai virš žmonių, nebent jis turi C klasės identifikavimo ženklinimą arba yra lengvesnis nei 250 g
 • Bus skraidoma matomumo zonoje arba bepiločio orlaivio valdytojui padės stebėtojas
 • Didžiausias skridimo aukštis ne daugiau kaip 120 m
 • Nebus skraidinami jokie pavojingieji kroviniai ir iš bepiločio orlaivio nebus mėtomi jokie kroviniai

Visais kitais atvejais bepilotis orlaivis turi būti naudojamas specialiojoje arba sertifikuotoje kategorijoje.

Priklausomai nuo bepiločio orlaivio klasės reikia atkreipti dėmesį į skirtingus kiekvienai klasei keliamus reikalavimus, kurie aprašyti Reglamento (ES) 2019/945 priede.

Svarbiausia atkreipti dėmesį į bepiločio orlaivio klasės identifikavimo ženklą (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6). Jeigu bepilotis orlaivis paženklintas tokiu ženklu, vadinasi jis atitinka visus Reglamente nustatytus reikalavimus.

Visą informaciją rasite VšĮ Transporto kompetencijų agentūros internetinėje svetainėje: https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/bepilociai-orlaiviai/

Bepiločių orlaivių ir jų sistemų pardavimu užsiimantys ūkio subjektai tikrinami Bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2BE-309 įsakymu „Dėl Bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Ūkio subjektų planinių patikrinimų metinis planas bus skelbiamas metų pradžioje iki sausio 15 d. Administracijos interneto svetainės skyriuje „Ūkio subjektų priežiūra“.

Administracija, gavusi skundą dėl Reglamento (ES) Nr. 2019/945 reikalavimų neatitikimo, gali atlikti neplaninį ūkio subjekto patikrinimą ir atlikti tyrimą, ar tikrai bepilotis orlaivis ar jo sistema, dėl kurių yra pateiktas skundas, neatitinka nustatytų reikalavimų.

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų;

2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos.

2021 m. balandžio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/664 dėl „U-Space“ reglamentavimo sistemos.

Lietuvoje privaloma registruoti bepilotį orlaivį tik tuo atveju, jeigu jam taikomas sertifikavimo reikalavimas. Visais kitais atvejais privalo registruotis tik bepiločio orlaivio savininkas. Tai galima padaryti VšĮ Transporto kompetencijų agentūros internetiniame puslapyje: https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/bepilociai-orlaiviai/

Visas draudžiamas zonas galite rasti https://www.ans.lt/lt/zemelapiai.  Jeigu turite poreikį skristi draudžiamojoje zonoje, informacija, kaip gauti leidimus, aprašyta žemiau:

Ne, ūkio subjekto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis turi pateikti tik tie ūkio subjektai, kurie gauna pranešimą (per IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalą ir elektroniniu paštu) iš Administracijos*.

* Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

* Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

* Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

Nuo 2022 m. kovo 1 dienos išmaniuosiuose tachografuose turės būti dedama tik plomba su T logotipu. Tokių plombų sertifikuotų gamintojų įmonių sąrašą galima rasti ČIA.

Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas netaikomas analoginiams bei skaitmeniniams (ne išmaniesiems) tachografams, t.y. šiuose tachografuose gali būti naudojamos plombos ir be T logotipo.

Tachografų dirbtuvių veiklą reglamentuoja Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2BE-252 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių patvirtinimo“. Jos nustato reikalavimus įmonėms, siekiančioms vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

Blanką, patvirtinantį vairuotojo veiklos laikotarpius, pasirašo įmonės vadovas ar jo įgaliotas už keleivių ar krovinių vežimo veiklą įmonėje atsakingas asmuo.

Blanko pildymo, naudojimo ir saugojimo tvarka nurodyta Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius, išdavimo vairuotojams taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 2B-226 „Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“.

Įmonė blankus kartu su tachografų registracijos lapais ar duomenimis, perkeltais iš vairuotojo kortelės ir skaitmeninio tachografo, privalo saugoti ne trumpiau kaip vienerius metus.

Įmonė turi perkelti:
1. duomenis iš skaitmeninių tachografų:
1.1. periodiškai ne rečiau kaip kas 90 dienų;
1.2. jei pastebėtas skaitmeninio tachografo netinkamas veikimas;
1.3. prieš nuolatinį ar laikiną transporto priemonės perdavimą kitai įmonei (naudotojui).
2. duomenis iš vairuotojų kortelių:
2.1. periodiškai ne rečiau kaip kas 28 dienas;
2.2. vairuotojui nutraukus darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę jo darbo dieną.

Visi skaitmeniniu tachografu užregistruoti duomenys, išskyrus išsamius duomenis apie greitį.

Įmonė privalo tvarkyti blankų apskaitą pagal įmonėje nustatytą blankų išdavimo, apskaitos ir saugojimo įmonėje tvarką.

Įmonė turi saugoti registracijos lapus, sudėtus chronologine tvarka, duomenis ir spaudinius ne trumpiau negu metus po jų panaudojimo. Įmonė turi daryti duomenų, perkeltų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių, kopijas ir saugoti ne trumpiau kaip metus.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

* Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

* Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo tvarkos pažeidimus administracinė atsakomybė gali būti taikoma vairuotojams, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, ir vežti krovinius pateikusiems ir juos pakrovusiems asmenims, įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams)*.

* Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnis.

Pareigūnai, atlikę transporto priemonės būklės patikrinimą, grąžina paimtus transporto priemonės registracijos dokumentus, jeigu transporto priemonės vairuotojas pareigūnams pateikia techninės apžiūros įmonės išduotą transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) su teigiama išvada arba transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), kurioje gali būti nurodytas vienintelis trūkumas, kad nėra pateikti transporto priemonės registracijos dokumentai*. Dokumentai grąžinami vairuotojui arba įmonės, kurioje registruota kelių transporto priemonė, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui**.

* M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir  T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 403 „Dėl M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“, 18 punktas.

** Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktas.

Už tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą nustatyta 14 Eur valstybės rinkliava.

Tachografų dirbtuvei suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikiama neribotam laikui*.

* Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2BE-252 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių patvirtinimo“, 20 punktas.

Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

* Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

* Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

Asmeniui, išlaikiusiam testą, išduodamas 5 metus galiojantis švartuotojo pažymėjimas*. Iki 2017 m. birželio 30 d. išduoti švartuotojo pažymėjimai ir jais suteikta teisė dirbti švartuotojais galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

* Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-394(1.5 E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų patvirtinimo“, 11 punktas.

Nuo 2019 m. vasario 15 d. laivų švartuotojų mokymai, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimas ir atestacijos gali būti organizuojamos bet kurioje švartavimo veiklą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste vykdančioje įmonėje (toliau – įmonė)*. Švartuotojų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų mokymo apimtis nustatyta Reikalavimų II skyriuje.

Įmonė, ketinanti vykdyti švartuotojų mokymus, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimą, atestavimą, privalo**:

 1. Suderinti savo parengtą švartuotojų mokymų, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo programą su Lietuvos transporto saugos administracija ir valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
 2. Suderinti švartuotojų žinių ir praktinių gebėjimų patikrinimo testą su valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

* Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-394(1.5 E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau ir tekste – Reikalavimai), 4 punktas.

** Reikalavimų 9 ir 10 punktai.

Įmonė turi būti sudariusi bendradarbiavimo su laivybos bendrove (laivo savininku ar valdytoju) sutartį dėl tarpininkavimo įdarbinant jūrininkus laivuose, kurioje būtų numatytos garantijos, užtikrinančios galimybę kompensuoti jūrininkams materialinius nuostolius neįvykdžius įdarbinimo, darbo apmokėjimo, jūrininko sugrąžinimo į nuolatinę gyvenamąją vietą įsipareigojimų, jeigu laivybos bendrovė paliko jūrininką užsienio uoste. Šios garantijos turi atsispindėti ir jūrininko darbo sutartyje, jei nėra taikoma kolektyvinė sutartis. Pateikti dokumentai (pvz.: jūrininko darbo sutartis, kolektyvinė sutartis) turi įrodyti, kad bus užtikrinamos Įstatyme* ir Konvencijoje** nustatytos garantijos.

Neturint bendradarbiavimo su laivybos bendrove sutarties, galima pateikti abiejų šalių pasirašytą preliminariąją sutartį arba ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo po atestavimo, nes sutartis yra dvišalis sandoris, todėl ir ketinimas sudaryti sutartį turėtų būti dvišalis. Pateikti dokumentai turi įrodyti, kad bus užtikrinamos Įstatyme* ir Konvencijoje** nustatytos garantijos. Preliminariojoje sutartyje ar ketinimų protokole turėtų būti numatyta, kad abi šalys įsipareigoja sudaryti bendradarbiavimo sutartį, Administracijai atestavus įmonę jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo veiklai vykdyti. O Administracijai papildomai pateikiamas įmonės garantinis raštas, kuriame būtų nurodyta, kad, sudarius bendradarbiavimo sutartį su laivybos bendrove, ši sutartis nedelsiant bus pateikta Administracijai.

* Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas (tekste – Įstatymas).

** Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. konvencija dėl darbo jūrų laivyboje (tekste – Konvencija).

Anglų kalbos mokėjimas gali būti patvirtintas mokslų baigimo dokumentais (atestatų ar diplomų priedėliais), „Europass“ kalbų pasu, kursų baigimo dokumentais, mokslų anglų kalba baigimo dokumentais.

Terminalo operatorius privalo užtikrinti, kad yra parengta, įdiegta ir naudojama kokybės valdymo sistema, patvirtinta pagal ISO 9001:2000 standartų arba lygiaverčio standarto, visais požiūriais atitinkančio ISO 9001:2000, nuostatas*, kuri turi būti sertifikuota**. Tačiau nėra nustatyta, kas tokį sertifikavimą turi atlikti – akredituota ar neakredituota sertifikavimo įstaiga. Atsižvelgiant į tai ir į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pateiktą nuomonę laikytina, kad sertifikuoti gali ir akredituotos, ir neakredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos.

* Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“, 7.4 papunktis.

** Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2 papunktis.

MLC 2006 nustato, kad tokios įmonės turi veikti tik laikydamosi standartizuotos licencijavimo ar sertifikavimo sistemos arba kitos reguliavimo formos. MLC 2006 nustato reikalavimus tokioms įmonėms, tačiau pačią licencijavimo / atestavimo tvarką paliekama nustatyti valstybėms narėms  nacionalinėje teisėje, taip pat konvencija nenustato jokių privalomų atestato / liudijimo, kuris būtų naudojamas kaip dokumentas, patvirtinantis licencijuotos / atestuotos įmonės atitiktį MLC 2006 nustatytiems reikalavimams, formų ar pavyzdžių.

Administracija, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, atestuodama įmones, tarp jų ir siekiančias vykdyti jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą, neišduoda popierinės ar elektroninės formos atestatų / licencijų. Remiantis direktoriaus įsakymu, atestuotos įmonės įrašomos į atestuotų įmonių sąrašą, kuris skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriuje „Atestuotų veiklų sąrašai“. Atkreipiamas dėmesys, kad atestuojant įmonę tikrinama atestuojamos veiklos atitiktis tiek Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo nuostatoms, tiek ir MLC 2006 reikalavimams, kurie įvardijami įmonės patikrinimo kontroliniame klausimyne, todėl įmonės atestacija ir jos įrašymas į atestuotų įmonių sąrašą patvirtina, kad jos vykdoma veikla atitinka minėtų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – įmonė), siekiantys vykdyti nurodytas veiklas arba jų dalį, privalo būti atestuoti Administracijos*.

Įmonei išduotas laivų klasifikavimo bendrovės sertifikatas tik patvirtina, kad laivų klasifikavimo bendrovė įvertino, laiko tinkamomis įmonės taikomas procedūras, turimas žinias ir kitus išteklius vykdant tam tikras veiklas ir pripažįsta jos vykdomą veiklą atitinkančia laivų klasifikavimo bendrovės taisyklių reikalavimus, tačiau toks patvirtinimas nėra siejamas su Lietuvos Respublikoje taikomu reikalavimu įmonei būti atestuotai.

* Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 37 straipsnio 1, 2 dalys.

Individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape) turi būti šie duomenys*:

 1. vairavimo mokyklos pavadinimas, adresas, įmonės kodas;
 2. mokinio vardas, pavardė, gimimo data;
 3.  transporto priemonės kategorija, kurios mokoma vairuoti;
 4.  vairavimo instruktoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės);
 5. mokomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis numeris (nurodoma ir mokymui naudojamų priekabų markė, modelis, valstybinis numeris);
 6. mokymo temų pavadinimai;
 7. temos mokymo trukmė;
 8. nuvažiuotas atstumas (km);
 9.  mokymo temos išdėstymo (įvykdymo) data.

Kiekvienos mokymo temos įvykdymas turi būti patvirtintas vairavimo instruktoriaus ir mokinio parašais. Individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape) turi būti įrašytas mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimas.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28.2 punktas.

Taip, asmuo, norintis gauti teisę dirbti vairavimo mokytoju Administracijai turi pateikti*:

 • nustatytos formos prašymą;
 •             nustatytos formos įskaitų ir egzaminų kortelę, išduotą ne seniau kaip prieš 5 metus, arba nurodytos kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;
 •            VĮ „Regitra“ pažymą apie ne seniau kaip prieš 5 metus išlaikytą vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo egzaminą (pažymos pateikti nebūtina, jei įskaitų ir egzaminų kortelėje yra pažymėta, kad vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo egzaminas yra išlaikytas, t. y. nurodytas VĮ „Regitra“ išduotos pažymos numeris ir egzamino išlaikymo data).
 • išsilavinimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);
 • vairuotojo pažymėjimą (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nebūtina, o vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme).  (Asmuo turi turėti teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonių, kurių vairuotojų mokymą vykdo.)

Asmeniui, pageidaujančiam, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairavimo instruktoriumi, neturi būti taikomi apribojimai, leidžiantys vairuoti tik tas transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas.

* Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 40 punktas

Vairavimo mokykla privalo pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, tačiau teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta ankstesnėje vairavimo mokykloje, neįskaitoma. Dėl šios priežasties mokinys, norėdamas laikyti praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo mokykloje, kurioje tęsia mokymąsi, visų pirma privalo išlaikyti teorijos žinių galutinę įskaitą. Pažyma, mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedama prie mokymo sutarties*.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.5 punktas.

Šiuo atveju asmuo gali įgyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę pagal Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, III skyriaus nuostatas. Mokytis teorijos jam leidžiama savarankiškai, o praktinio vairavimo turi mokytis vairavimo mokykloje. Vadovaujantis šiuo aprašu (16 punktas), praktinio vairavimo mokymas turėtų trukti ne mažiau kaip 5 val. (įskaitant galutinę įskaitą) pagal vairavimo mokyklos sudarytą ir patvirtintą mokymo turinį. Sudarant mokymo sutartį, mokinys vairavimo mokyklai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą valstybės įmonėje „Regitra“.

Administracinė, mokymo patalpos ir vairavimo mokymo aikštelė turi būti naudojamos teisėtais pagrindais – nuosava, nuomojama arba naudojama pagal panaudą*.

Vairavimo mokykla turi pateikti Administracijai minimų mokymo objektų nuomos ar panaudos sutartis. Visos daiktinės teisės į administracinę, mokymo patalpą ir vairavimo mokymo aikštelę privalo būti įregistruotos valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre. Kitos sutartys nenumatytos ir jos nelaikomos valdymo teisėtumą patvirtinančiais dokumentais.

* Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 6 punktas.

Vairavimo mokymo aikštelės gali būti įrengiamos tik kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypuose, kuriems nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Duomenys apie savarankiškai besimokantį asmenį nustatyta tvarka valstybės įmonei „Regitra“ teikiami, kai su vairavimo mokykla sudaroma praktinio vairavimo mokymo sutartis.

Šiuo atveju (kaip ir pasirašant mokymo sutartį), vadovaujantis  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi pasirašyti tėvai ar globėjai.

Su mokiniais sudarant mokymo sutartis, jų asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vairuotojų pirminį mokymą, bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Jei mokinys nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi, mokymo sutartis negali būti sudaryta.

AM kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų nei teorinis, nei praktinio vairavimo mokymas teisės aktais nenustatytas. Tokių vairuotojų mokymas gali būti vykdomas tarpusavyje susitarus ir šių asmenų mokymo duomenų valstybės įmonei „Regitra“ perduoti nereikia.

Įkalnės (nuokalnės) ilgis turi būti toks, kad joje tilptų transporto priemonė (automobilis).

Vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo metu turi turėti ir kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

 1. motorinės transporto priemonės vairuotojui pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus būtinus turėti dokumentus,
 2. galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a),
 3. mokymo sutarties, kurioje abipusiu susitarimu turi būti nurodyta mokymo trukmė ir turinys, kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą,
 4. individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą),
 5. galiojančią mokinio sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) arba šios pažymos kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą.

Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Administracijai turi pateikti:

 • nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (toliau – deklaracija) (deklaraciją galima rasti Administracijos interneto svetainėje skyiuje „Paslaugos“ / „Prašymų formos“);
 • vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens;
 • administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) (visų mokymo elementų) nuotraukas;
 • administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) nuomos ir (ar) panaudos sutartis.

Vairavimo mokyklos administracinė ir mokymo patalpos turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį*.

Vairavimo mokyklų veikla taip pat gali būti vykdoma viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuotose viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties patalpose**.

* Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 10 punktas.

** Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktas.

Negalima, vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų  praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse)*.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 12 punktas.

Taip, jeigu vairavimo mokykla keičia administracinę patalpą, mokymo patalpą arba aikštelę, taip pat jei įrengia naują mokymo patalpą ar aikštelę, kurioje vykdys tų pačių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, per 10 darbo dienų privalo Administracijai pateikti deklaraciją (pildomi tik atitinkami deklaracijos punktai), nurodydama keičiamų ar naujų objektų naudojimo pagrindus, adresus, nuotraukas, taip pat patvirtinti, kad mokymui skirta patalpa ar aikštelė tinkamai parengta*.

* Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 34 punktas.

Vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu privalo turėti savo galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a). Mokinio pažyma pridedama prie mokymo sutarties ir vairavimo metu jos turėti nereikia*.

* Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26, 29 punktai.

Šeimos vairavimo instruktorius kitą šeimos narį gali mokyti vairuoti tik B kategorijos transporto priemones.

Šeimos vairavimo instruktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais šeimos narių mokymą, mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti šiuos dokumentus:

 1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones*;
 2. transporto priemonės registracijos liudijimą*;
 3. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą)*;
 4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą)*. Pažymėtina, kad draudžiant, būtina nurodyti, jog transporto priemone bus vykdomas šeimos narių mokymas vairuoti;
 5. dokumentą, pagal kurį galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentas, notaro patvirtinta pažyma apie giminystės ryšius ir pan.).

* Išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo numatytas išimtis, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų.

Mokinys (šeimos narys) privalo turėti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie išlaikytą B kategorijos teorijos žinių egzaminą.

Mokant vairuoti draudžiama vežti tik vaikus iki 14 metų.

Ne, šeimos vairavimo instruktorius negali mokyti šeimos nario, kuriam teisė vairuoti transporto priemones yra atimta.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad šeimos nariai – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, taip pat vaikų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba, globėjai ar rūpintojai. Šeimos vairavimo instruktorius turi turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir iš jo už Kelių eismo taisyklių pažeidimus negali būti atimta teisė vairuoti transporto priemones.

Vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, šeimos narių praktinio vairavimo mokymui draudžiama naudoti tokias transporto priemones (B kategorijos), kuriose stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.

Administracija neįgaliota rinkti ar teikti informaciją apie krovinių ar keleivių vežimo taisyklių reikalavimus ar galimus transporto priemonių važiavimo ribojimus, nustatytus kitose valstybėse.

Informacijos rekomenduojame kreiptis į konkrečios šalies kompetentingas institucijas arba į Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“ (Jankiškių g. 41, Vilnius, tel. (8 5) 278 65 01, el. paštas [email protected]).

Pasienio ruožuose vykstant patikrinimui ir nustačius, kad trečiųjų šalių pilietis yra be galiojančios vizos, už keleivio vežimą atsakingai įmonei yra surašomas administracinio nusižengimo protokolas su reikalavimu pasiaiškinti ir skiriama piniginė bauda. Keleivis yra išlaipinamas.

Siekiant išvengti tokių situacijų, privalu gerai informuoti vairuotojus apie tai, kaip atsakingai patikrinti keleivius iš trečiųjų šalių.

Administracija pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomendacijas parengė trumpą instrukciją, į ką derėtų atkreipti dėmesį tokių patikrinimų metu.

Muitinės pareigūnų patikrinimo Lietuvos pasienyje metu autobuse suradus narkotikų, cigarečių, alkoholinių gėrimų ar kitų draudžiamų prekių, viršijančių leidžiamus kiekius, ir kilus įtarimui, jog toks prekių gabenimas negalėjo vykti be vairuotojo žinios, autobusas sulaikomas, atliekamas ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti, kam priklauso draudžiamos prekės. Autobusas vežėjui grąžinamas tik po tyrimo pabaigos.

Atkreiptinas dėmesys, jog transporto priemonė yra sulaikoma tik tais atvejais, kada yra pagrindo manyti, jog apie kontrabandą žinojo ir pats transporto priemonės vairuotojas.

Administracija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriumi, paruošė rekomendaciją vežėjams, kad ateityje būtų išvengta anksčiau minėtų situacijų.

Pasitaiko atvejų, kai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Administracija sulaukia kreipimųsi iš užsienio valstybių institucijų, prašančių pritaikyti poveikio priemones Lietuvos Respublikos įmonėms dėl šiurkščių ir (ar) pakartotinių pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais pažeidimų.

Atsižvelgiant į pasikartojančias situacijas, Administracija parengs rekomendaciją dėl ADR tvirtinimo ir ženklinimo, kuri atkreips dėmesį į dažniausiai pasitaikančias problemas bei padės išvengti nesklandumų gabenant krovinius užsienio šalyse.

Pasitaiko situacijų, kai patikrinimų užsienyje metu iškyla dviprasmybių dėl dokumentų pripažinimo tvarkos. Spręstos situacijos, kai Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių inspektoriai reikalauja iš vairuotojų iš trečiųjų šalių pateikti kvalifikacijas patvirtinantį dokumentą („95 kodą“), kuris būtų išduotas jų kilmės šalyje. Nepateikus dokumento, vairuotojui skiriama piniginė bauda.

Vairuotojai privalo turėti kvalifikacijos dokumentus, kurie būtų išduoti Lietuvoje arba kitoje ES šalyje. Tokia tvarka ir reikalavimais turi vadovautis ir kitų ES šalių pareigūnai. Lietuvos vežėjas dėl šios situacijos kreipėsi į Administraciją, o susisiekus su ES šalies atsakinga institucija buvo nustatyta ir patvirtinta, jog nuobauda vairuotojui buvo paskirta klaidingai.

Tokio atvejo Prancūzijoje metu šalies transporto ministerija informavo, kad vairuotojui, pateikusiam vairuotojo liudijimą, išduotą pagal Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatas, neturėjo būti skirta bauda dėl to, jog patikrinimo metu nebuvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis vairuotojo profesinę kvalifikaciją, iš vairuotojo kilmės šalies.

Atsižvelgdama į tai, kad panašios situacijos gali kartotis, Administracija siūlo supažindinti su informacija vežėjų atstovus bei vairuotojus ir siūlo aktyviai naudotis teise neteisėtus ES šalių pareigūnų sprendimus apskųsti protokolus surašančioms institucijoms ir (arba) teismui.

Būta atvejų, kai Lietuvos vežėjas, pasikrovęs ir vežęs krovinį iš vienos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės į Šveicariją, sulaukė ES valstybės inspektorių nuobaudos už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint tos valstybės trečiųjų šalių leidimo.

Administracija išnagrinėjo tokio pobūdžio atvejus ir nustatė, jog tokių baudų neturėjo būti. Apie tai buvo informuotos atsakingos ES valstybių institucijos, kurios pritarė tokiai pozicijai ir pareigūnų veiksmus pripažino klaidingais.

Žemiau pateikiamas teisinis situacijos išaiškinimas:

1. Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

2. Šveicarija nėra nei ES, nei EEE valstybė narė (todėl pagal šį reglamentą laikytina trečiąja šalimi), tačiau Bendrija ir Šveicarija yra sudariusi susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Šio susitarimo I priede nurodyta, kad Šveicarija taiko Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009. Atsižvelgiant į tai, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis yra taikytina ir Lietuvoje išduotos Bendrijos licencijos turi pakakti krovinio vežimui iš ES valstybės į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

Atsižvelgdama į tai, kad panašios situacijos gali kartotis, Administracija siūlo supažindinti su informacija vežėjų atstovus bei vairuotojus ir siūlo aktyviai naudotis teise neteisėtus ES šalių pareigūnų sprendimus apskųsti protokolus surašančioms institucijoms ir (arba) teismui.

Pavojingųjų krovinių vežimo atomobilių keliais saugos specialistų ir vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius automobilių keliais, mokymo kursus organizuoja didžiuosiuose šalies miestuose įsikūrusios mokymo įstaigos. Šių mokymo įstaigų sąrašas yra čia.

Asmeniui, norinčiam Lietuvos transporto saugos administracijoje laikyti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialisto egzaminą, nėra keliami jokie išsilavinimo reikalavimai. Norint laikyti egzaminą ir tapti saugos specialistu, būtina pateikti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir mokymo kursų baigimo liudijimą (jei mokymų kurso baigimo duomenys nepateikti Administracijos tvarkomoje informacinėje sistemoje).

Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, egzaminai vyksta pagal Administracijos viršininko nustatytą egzaminų grafiką, t. y. kiekvienų metų sausio ir gegužės mėnesių trečiąjį trečiadienį.

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo galiojimas pratęsiamas 5 metams nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos datos, jeigu jo savininkas per vienus metus iki šios datos išlaiko egzaminą Administracijoje*.

Pasibaigus pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo galiojimui, naujasis išduodamas tik išklausius atitinkamą mokymo kursą mokymo įstaigoje ir išlaikius egzaminą Administracijoje*.

* Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 4 dalis.

Pasitikrinti Lietuvoje išduoto ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą galite Administracijos interneto svetainėje skiltyje „Pavojingųjų krovinių vežimas“ pasirinkę „ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo tikrinimas.

Galiojantis ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas, išduotas Lenkijos Respublikos kompetentingos įstaigos, pripažįstamas Lietuvoje.

Visi galiojantys ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimai, kurie atitinka nustatytus reikalavimus ir kuriuos išdavė Susitariančiosios Šalies* kompetentinga institucija, pripažįstami kitų Susitariančiųjų Šalių**.

* Sąrašas skelbiamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos interneto svetainėje.

** Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.1 skirsnis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, profesinės kompetencijos pažymėjimai, galioję minėto susisiekimo ministro įsakymo įsigaliojimo dieną (2012 m. vasario 19 d.), galioja neterminuotai, neatsižvelgiant į juose nurodytą galiojimo pabaigos terminą.

Jūsų turimas pažymėjimas turi būti pripažįstamas galiojančiu neatsižvelgiant į jame nurodytą galiojimo pabaigos datą.

Jeigu krovinių / keleivių pervežimo įmonėje ketinate eiti transporto vadybininko pareigas, Jums reikia laikyti asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos (transporto vadybininkų) egzaminą, neatsižvelgiant į Jūsų įgytą išsilavinimą.

Transporto vadybininkas turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti reikalaujamos profesinės kompetencijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais profesinę kompetenciją įrodo tik profesinės kompetencijos pažymėjimas, kuris išduodamas asmeniui išlaikius atitinkamus egzaminus. Išimčių, susijusių su asmens išsilavinimu ar patirtimi (profesinės kompetencijos pripažinimu nelaikant egzamino), Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato.

Daugiau informacijos apie transporto vadybininkų egzaminą ir profesinės kompetencijos pažymėjimų išdavimą rasite čia.

Pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui galima savarankiškai arba lankant atitinkamus mokymo kursus pagal Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 skyriuje nurodytus mokymo dalykus ir sritis.

Vadovaujantis aukščiau minėtos tvarkos 24 punktu, egzamino klausimai viešai neskelbiami. Rekomenduojamos literatūros sąrašą galima rasti čia.

Iš naujo susimokėti nereikia – egzaminuojamajam neatvykus į egzaminą, už egzaminą sumokėta valstybės rinkliava įskaitoma laikant egzaminą kitą kartą*.

* Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktas.

Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

* 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

Lietuvoje galioja Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir šalių, taikančių Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40*, kompetentingų institucijų išduodami tarptautiniai dokumentai**, kuriais patvirtinama pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacija.

*https://unece.org/icc-resolution-no-40

**Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalies 4 punktas.

Asmenys, valdantys laivus, kurie plaukioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, teritorinėje jūroje ir jūrų vandenyse, nepriklausomai nuo valdomo laivo variklio galios privalo turėti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą*.

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3‑32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“, 3 punktas.

Motorinių pramoginių laivų laivavedžius rengia Administracijos akredituotos mokymo įstaigos, kurių sąrašas pateiktas čia.

Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, išlaikę tik teorijos egzaminą (nelaikantys praktinio vairavimo egzamino), turi teisę gauti kvalifikacijos liudijimą su apribojimu valdyti tik asmeninius laivus (vandens motociklus)*.

Taip pat galima išlaikyti teorijos egzaminą Administracijoje ir praktinio valdymo egzaminą mokymo įstaigoje, baigus rengimo kursus pagal:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programą;

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programą.

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 16 punktas.

Nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. išduoti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimai ir motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai galioja iki 2026 m. gegužės 1 d.*

* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3‑32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ 3.3 papunktis.

I–V grupių vidaus vandenų laivų kapitonai, turintys B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą, turi teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinės jūros ribose.

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 4 punktas.

Asmuo, pageidaujantis pasikeisti seno pavyzdžio galiojantį motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą į jam prilygintą naujo pavyzdžio dokumentą, suteikiantį teisę valdyti  motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų, sumoka 5 Eur dydžio valstybės rinkliavą ir pateikia*:

 • nustatytos formos prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus**; 
 • vidaus vandenų transporto specialisto ir motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio  sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a).

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 32, 33, 40 punktai.

** Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

Asmenys, turintys laivo, kurio pagrindinių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžio, I–V grupės vidaus vandenų laivų kapitono ar kapitono-mechaniko B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą arba B grupės vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą, arba jūrinio laipsnio budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, išlaikę nurodytos kompetencijos (valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse) egzaminą eksternu*.

* Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Gali. Laivų, kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžiai, I–V grupių vidaus vandenų laivų kapitonai, turintys B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą, turi teisę gauti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, suteikiantį teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, arba motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, suteikiantį teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų telkiniuose ir teritorinės jūros ribose*.

 * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 20 punktas.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse galioja Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir šalių, taikančių Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40, kompetentingų institucijų išduodami tarptautiniai dokumentai, kuriais patvirtinama pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacija*.

Lietuvos Respublikoje nėra įstaigų, vertinančių kitų šalių išduotus motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetenciją patvirtinančius dokumentus.

Negalima. Lietuvoje laivavedžių kvalifikacijos liudijimai išduodami Lietuvos transporto saugos administracijoje susisiekimo ministro nustatyta tvarka**.

* Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalis.

** Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“.

Turintiesiems kvalifikacijos liudijimą, motoriniams pramoginiams laivams apribojimų nėra (neribojama laivo variklių galia ir laivo ilgis). Plaukiojimo rajonas priklauso nuo įgytos kompetencijos*.

Nustatytos šios kompetencijos:

1. teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai;

2. teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;

3. teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

 * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“.

Asmenys, norintys valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai(tai yra, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją, Kuršių marias, Kauno marias, Nemuną ir kitus vandens telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai), gali motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos egzaminą laikyti eksternu arba baigus trumpą (20 val.) mokymo programą*.

Taip pat eksternu arba baigus mokymo programą teorijos egzaminą gali laikyti asmenys, siekiantys įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose. Šiuo atveju mokymo įstaigoje reikia baigti praktinio laivo vairavimo mokymo kursą (12 val.) ir išlaikyti egzaminą.

Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas, įgytas eksternu išlaikius egzaminą, galioja tik Lietuvos teritorijoje.

Teorijos egzaminai nustatytu laiku vykdomi Administracijoje. Valstybės rinkliava už egzaminą – 8 Eur, už kvalifikacijos dokumento išdavimą – 5 Eur.

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“.

Minimalus amžius, kai leidžiama įgyti kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę valdyti motorinius pramoginius laivus:

 • 16 metų – siekiant įgyti kompetenciją valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai;
 • 18 metų – siekiant įgyti kompetenciją valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kompetenciją valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse*.

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 18 punktas.

Eksternu egzaminus gali laikyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą*.

* Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 19 punktas.

Neišlaikius teorijos egzamino, pakartotinai laikyti egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip kitą egzaminų tvarkaraštyje nurodytą dieną. Teorijos egzaminų perlaikymų skaičius neribojamas*.

* Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktas.

Iki 1990 m. kovo 11 d. išduoti kvalifikacijos dokumentai, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, negalioja*.

Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2004 m. liepos 11 d. išduoti motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai negalioja, nes jų galiojimo laikas buvo 3 metai. Tačiau asmenys, turintys minėtu laikotarpiu išduotus motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentus, gali gauti naujus kvalifikacijos dokumentus išlaikę eksternu prilyginamos kompetencijos teorijos egzaminą*:

 • turintys kvalifikacijos dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 30, 50, 75, 100, 125, 150 AG, Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, – motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;
 • turintys tarptautinius kvalifikacijos dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 150 AG, arba laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, – motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ 3 punktas.

Asmenims, siekiantiems įgyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais leidimus, leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus*:

 1. yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo;
 2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 3. asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;
 4. yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

Taip pat lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis**:

 • buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;
 • buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);
 • piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Jeigu, išdavus leidimą, paaiškėja faktas, kad vairuotojas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo (turi teistumą, neatlikęs bausmės ir kt.), išduotas leidimas yra panaikinamas.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 punktas.

** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 12 punktas.

Leidimas galioja neterminuotai, perleisti suteiktos teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims negalima*.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 5 punktas.

 

Transporto priemonė, kuria vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, turi atitikti motorinių transporto priemonių reikalavimus*, vienas iš jų – transporto priemonių valdytojas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo** suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir draudimo rizikai, todėl keleivių vežimas už atlygį – kaip vienas iš draudimo riziką didinančių veiksnių  –  turi būti nurodytas draudimo sutartyje ir draudikas privalo parinkti atitinkamą draudimo tipą.

 

 

 

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 13 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnis.

** Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.993 straipsnio 1 dalis.

 

 

 

Asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungoje valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje išduoto vairuotojo pažymėjimo, reikalavimą turėti 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą reikia įrodyti pateikiant nacionalinį ir, prireikus, tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo arba 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus (priklausomai nuo to, kurią konvenciją ratifikavusi šalis, kurioje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas).

Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas Lietuvos Respublikoje galioja 185 dienas*, todėl asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje daugiau kaip 185 dienas, privalo pasikeisti nacionalinį vairuotojo pažymėjimą į Lietuvos Respublikoje išduodamą vairuotojo pažymėjimą.

* Vadovaujantis teismo nutartimi: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=496267a6-6646-4842-abeb-8a3365201920.

Vairuotojas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymo metu privalo turėti ir valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kelių transporto kontrolę vykdantiems pareigūnams reikalaujant pateikti*:

  • vairuotojo pažymėjimą**;
  • transporto priemonės registracijos liudijimą**;
  • privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą**;
  • transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą)**;
  • individualios veiklos pažymą;
  • pinigų priėmimo kvitus, jeigu buvo vykdomi atsiskaitymai grynaisiais pinigais***;
  • duomenis apie vežėjo su keleiviais sudarytas sutartis dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų;
  • dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo (neteistumo);
  • Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę pažymą;
  • vežėjo ir keleivių vežimo organizatoriaus sutartį dėl bendradarbiavimo.

* Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, 35 punktas.

** Išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų.

*** Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis*.

Juridiniai asmenys, turintys leidimą teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas, nuo 2020 m. sausio 1 d. nebegali vykdyti nurodytos veiklos, nors leidimas ir nėra sustabdytas ar panaikintas.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 1 dalis.

Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

 1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

* Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

 1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
 2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

* Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

Už leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimą ar patikslinto naujo leidimo išdavimą nustatyta 8 Eur valstybės rinkliava. Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

Ne. Savivaldybių išduoti leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį galioja, nepaisant to, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija.

Taip, gali. Norėdamas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, asmuo turi būti Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio (kuriuo bus vykdoma veikla) savininkas arba automobilį valdyti kitu teisėtu pagrindu*. Tinkamos yra transporto priemonės panaudos, nuomos sutartys, jei tokias turite, o jei ne, galite užpildyti tipinę sutikimo leisti naudoti transporto priemonę keleiviams vežti už atlygį formą.

* Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 dalis.

Trūkumą ištaisyti galite iš naujo pildydami prašymą. Antrą kartą mokėti nereikia nieko.

LTSA išduoda tik leidimus vykdyti veiklą. Darbui reikalingus atributus rasite specialiosiose pardavimo vietose. Gavę leidimą vykdyti taksi veiklą, dėl taksi numerių išdavimo turite kreiptis į VĮ „Regitra“.

Pasikeitę automobilio numerius į taksi numerius, privalote nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti LTSA apie naujus transporto priemonės numerius, kad LTSA įtrauktų Jūsų transporto priemonę su taksi registracijos numeriais į leidimą.

Išduotas elektroninis leidimas skelbiamas Licencijų informacinėje sistemoje LIS. Jei leidimą užsisakėte IS „Keltra“, joje taip pat matysite ir patį leidimą, ir prie jo priskirtų automobilių sąrašą (skiltyje „Mano leidimai“).

Jeigu visi reikalavimai yra įvykdyti ir yra tai patvirtinantys įrašai atitinkamų institucijų informacinėse sistemose, LTSA išduoda leidimą vežti keleivius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

Leidimas galioja visiems operatoriams, kuriuos įrašėte pranešime. Jų sąrašą koreguoti (ištrinti ar papildyti naujais) galite nemokamai IS „Keltra“ arba kreipdamiesi į Paslaugų departamento specialistą.

Pranešimą apie atmestą leidimo išdavimą užsakovas gauna SMS žinute arba el. paštu. Kadangi SMS žinutės ilgis ribojamas, priežastis nenurodoma. Ją mato tie, kurie apie paslaugos įgyvendinimą yra informuojami el. paštu. Taip pat paslaugos netenkinimo priežastį sužinoti galima paskambinus LTSA konsultacijų telefonu.