Pranešėjų apsauga

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija), siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą,  įgyvendindama Pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – įstatymas), siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio. 

Įstatymas įtvirtina bei užtikrina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje (toliau – pranešėjų), su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, pranešėjų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, jų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Asmenys galintys teikti informaciją apie pažeidimus: 

 • esate susijęs / susijusi su Administracija tarnybos, darbo ar sutartiniais santykiais, 
 • esate susijęs / susijusi su Administracija kitais ikisutartiniais santykiais, 
 • esate įsidarbinimo procese į Administraciją, 
 • priklausote Administracijos administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), 
 • arba esate su Administracijos veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams, 

ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti! 

Pažeidimas - Administracijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Administracija. 

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 
 • pavojaus aplinkai; 
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 
 • neteisėtos veiklos finansavimo; 
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 
 • neteisėtu būdu įgyto turto; 
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 
 • ir kitų pažeidimų. 

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais: 

 • Administracijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroninio pašto adresu [email protected] arba pasitikėjimo telefonu 8 687  45 533. 
  • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią  Pranešimo apie pažeidimą formą (pridedama). 
  • arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti) ; nurodant kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. 
 • Tiesiogiai Administracijos Kompetentingam subjektui : 
  • Laurai Kisieliūtei-Baltulei elektroniniu paštu [email protected] arba tel. 8 610 92522; 
 • Prokuratūrai tiesiogiai. 
 • Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.  

Informuojame, kad Jums kreipusis į Lietuvos transporto saugos administraciją su informacija apie pažeidimus Lietuvos transporto saugos administracijoje, Jūsų asmens duomenis Lietuvos transporto saugos administracija tvarkys informacijos apie galimą pažeidimą LTSA administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime PDF.

Aktualūs teisės aktai 

 PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė. 

Atnaujinimo data: 2023-12-18