Komisijos ir darbo grupės

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

Eil. Nr.

Komisijos ar darbo grupės, sudarytos Administracijos direktoriaus įsakymu, pavadinimas

Sudarymo data ir Administracijos direktoriaus įsakymo Nr.

Komisijos ar darbo grupės sudėtis

Komisijos ar darbo grupės funkcijos

 

 

 

 

 

1.

Numeruotų blankų, kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos Paslaugų departamento ir Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus komisija 

2018-01-31
įsakymas
Nr. 2BE-30

 

2022-12-14 

įsakymas 

2BE-318 

(pakeitimas) 

 

2023-12-04 
įsakymas 
Nr. 2BE-258 

(pakeitimas) 

 

 

 

Pirmininkas – 
J. Blusevičienė 
Pirmininko 
pavaduotojas – 
B. Danėlevičienė 
Nariai:  

D. Žygas 

E. Ruželė 

A. Padalskaitė 

I. Kirkilaitė   

  - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynus pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti Administracijos direktoriui.

2.

Numeruotų blankų, kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos Paslaugų departamento Kauno skyriaus komisija 

2018-01-31
įsakymas
Nr. 2BE-30

 

2022-12-14 

įsakymas 

2BE-318 

(pakeitimas)

 

2023-12-04 
įsakymas 
Nr. 2BE-258 

(pakeitimas) 

 

Pirmininkas – 
V. Ostrovskienė 
Pirmininko 
pavaduotojas –
 
R. Kasmačiauskas 
Nariai:  

L. M. Jakutienė  

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti Administracijos direktoriui.

3.

Numeruotų blankų, kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus komisija 

2018-01-31
įsakymas
Nr. 2BE-30

 

2022-12-14 

įsakymas 

2BE-318 

(pakeitimas)

 

Pirmininkas
R. Dočys.
Pirmininko
pavaduotoja

I. Sukauskienė
Nariai
A. Andriulionienė

R. Vėlavičienė 

I. B. Šakavičienė

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti Administracijos direktoriui.

4.

Numeruotų blankų, kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos Jūrų departamento komisija 

2018-01-31
įsakymas
Nr. 2BE-30

 

2022-12-14 

įsakymas 

2BE-318 

(pakeitimas)

 

2023-12-04 
įsakymas 
Nr. 2BE-258 

(pakeitimas) 

 

 

Pirmininkas
E. Trušys
Pirmininko
pavaduotojas

I. Spudytė

Narė

S. Vištartienė  

 - Tikrinti panaudotų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir blankų likučių inventorizavimo aktus, organizuoti nurašytų nepanaudotų ir netinkamų naudoti blankų sunaikinimą;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti  tvirtinti Administracijos direktoriui.

5.

Atsargų, atsarginių dalių ir reprezentacinių prekių nurašymo komisija

2018-01-31
įsakymas
Nr. 2BE-30

 

2022-12-14 

įsakymas 

2BE-318 

(pakeitimas)

 

Pirmininkas
R. Linkus.
Pirmininko
pavaduotoja

I. Ražauskienė
Nariai:
A. Vaitulevičius,
J. Genys.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti Administracijos direktoriui.
6.Lietuvos transporto saugos administracijos viešųjų pirkimų komisija

2018-02-09
įsakymas
Nr. 2BE-53

2018-06-13
įsakymas
Nr. 2BE-207
(pakeitimas)

2020-09-10
įsakymas 
2BE-

2021-08-20
įsakymas
2BE-220

2021-11-09
įsakymas
Nr. 2BE-301
(pakeitimas)

2021-12-28
įsakymas
Nr. 2BE-361
(pakeitimas)

2022-05-16 
Įsakymas 
Nr. 2BE-124 
(pakeitimas) 

2022-10-04 
įsakymas 
Nr. 2BE-239 
(pakeitimas) 

2023-04-28
įsakymas
2BE-98
(pakeitimas)

Pirmininkas
A. Danilevičienė
Pirmininko
pavaduotojas

Laura Bučė
Nariai:

A. Širvaitienė;
I. Ražauskienė;
M. Valatkevičiūtė

Parinkti pirkimo būdą Administracijos direktoriaus nurodytoms prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;

- parengti pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikti pirkimo sąlygas tiekėjams ir (ar) paskelbti jas viešai;

- rengti ir teikti dalyviams pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus;

- atlikti susipažinimo su pasiūlymais procedūrą;

- tikrinti dalyvių kvalifikaciją ir pašalinimo iš pirkimo pagrindų buvimą;

- nagrinėti, vertinti, palyginti pateiktus pasiūlymus, priimti sprendimą dėl pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygoms bei pirkimo laimėtojo nustatymo ir pranešti apie sprendimą dalyviams;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka supažindinti dalyvius su kitų dalyvių pasiūlymais;

- nagrinėti dalyvių pretenzijas;
- atlikti kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti.

7.1Viešųjų pirkimų komisija projektui „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“

2019-04-18
įsakymas
Nr. 2BE-110

 

2020-03-12
įsakymas
Nr. 2BE-87

(pakeitimas)

2020-05-14
įsakymas
Nr. 2BE-164 (pakeitimas)
 

2022-03-30
įsakymas
2BE-84
(pakeitimas)

Pirmininkas
I. Bernackas
Pirmininko pavaduotoja
T. Oznanskė
Nariai:
G. Serbenta,
A. Danilevičienė

L. Bučė,

V. Vaitkaitytė-Daugėlė

Parinkti pirkimo būdą Administracijos direktoriaus nurodytoms prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;

- parengti pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikti pirkimo sąlygas tiekėjams ir (ar) paskelbti jas viešai;

- rengti ir teikti dalyviams pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus;

- atlikti susipažinimo su pasiūlymais procedūrą;

- tikrinti dalyvių kvalifikaciją ir pašalinimo iš pirkimo pagrindų buvimą;

- nagrinėti, vertinti, palyginti pateiktus pasiūlymus, priimti sprendimą dėl pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygoms bei pirkimo laimėtojo nustatymo ir pranešti apie sprendimą dalyviams;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka supažindinti dalyvius su kitų dalyvių pasiūlymais;

- nagrinėti dalyvių pretenzijas;
- atlikti kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti.

7.2Viešųjų   pirkimų   komisija   projektui   „Vandens   transporto   naudotojams   skirtų elektroninių paslaugų sukūrimas“

2019-04-18
įsakymas
Nr. 2BE-110

 

2020-01-22
įsakymas
Nr. 2BE-35

(pakeitimas)

2022-03-30
įsakymas
2BE-84
(pakeitimas)

Pirmininkas
I. Bernackas

Pirmininko pavaduotoja
T. Oznanskė
Nariai:

G. Serbenta,
A. Danilevičienė

L. Bučė,

V. Vaitkaitytė-Daugėlė

Parinkti pirkimo būdą Administracijos direktoriaus nurodytoms prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;

- parengti pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikti pirkimo sąlygas tiekėjams ir (ar) paskelbti jas viešai;

- rengti ir teikti dalyviams pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus;

- atlikti susipažinimo su pasiūlymais procedūrą;

- tikrinti dalyvių kvalifikaciją ir pašalinimo iš pirkimo pagrindų buvimą;

- nagrinėti, vertinti, palyginti pateiktus pasiūlymus, priimti sprendimą dėl pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygoms bei pirkimo laimėtojo nustatymo ir pranešti apie sprendimą dalyviams;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka supažindinti dalyvius su kitų dalyvių pasiūlymais;

- nagrinėti dalyvių pretenzijas;
- atlikti kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti.

8.

Komisija pasiūlymams dėl Lietuvos transporto saugos administracijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti teikti

2014-07-28
įsakymas
Nr. 2BBE-9

2017-07-31
įsakymas
Nr. 2BBE-10
(pakeitimas)

2017-11-30
įsakymas
BBE-21
(pakeitimas)

 

 

Pirmininkas – I. Bernackas

Nariai:
J. Genys,
R. Linkus,
M. Zaicevas
 

-Svarstyti Administracijos materialiai atsakingų ir turtu besinaudojančių darbuotojų pateiktus pasiūlymus dėl jų atskaitomybėje esančio fiziškai ar funkciškai susidėvėjusio ir tapusio netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto būklę bei jo panaudojimo galimybes;
-svarstyti Administracijos  skyriuose inventorizacijos metu rasto ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto būklę bei jo panaudojimo galimybes;
 - nustatyti, kuri dalis turto yra fiziškai ir funkciškai susidėvėjusi, kurie daiktai nepataisomai sugedę ar sugadinti, kurią dalį daiktų atnaujinti būtų ekonomiškai netikslinga, nes visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę;
-siūlyti Administracijos direktoriui, kurį pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jį parduoti viešuose prekių aukcionuose bei kurį turtą nurašyti.

9.Informacinių sistemų veiklos atkūrimo grupė

2011-11-25 įsakymas
Nr. 2B-459

2016-05-20 įsakymas
Nr. 2BE-125
(pakeitimas)

 

Vadovas –
G. Serbenta.
Nariai:
J. Genys, L. Rutkovskaitė, M. Zablockienė, E. Stasiūnas, R. Dočys, D. Žygas, pagal kompetenciją Paslaugų departamento ir Priežiūros departamento skyrių vadovai.

 

 - Vadovauti informacinės sistemos veiklos atkūrimui šalinant vidutinio ir aukšto lygio incidentus ir jų šalinimo metu koordinuoti Elektroninės informacinės saugos incidentų šalinimo grupės veiklą.

10.Informacinių sistemų pokyčių valdymo komisija

2009-02-12
įsakymas
Nr. 2B-58

2011-04-20
įsakymas
Nr. 2B-164
(pakeitimas)

2012-07-26
įsakymas
Nr. 2B-300
(pakeitimas)

2018-03-02
įsakymas
Nr. 2BE-87
(pakeitimas)

Pirmininkas – I. Bernackas.
Pirmininko pavaduotojas – G. Serbenta.
Nariai:
L. Rutkovskaitė,
J. Genys,
informacinių sistemų administratoriai – pagal kompetenciją.

 - Įvertinti užregistruotus pokyčius;
 -priimti sprendimą dėl pokyčio vykdymo, jei sprendimas teigiamas pokytį patvirtinti;
 - nustatyti terminą pokyčiui įvykdyti;
 - priimtus sprendimus dėl pokyčių vykdymo derinti su Inspekcijos viršininku;
 - apie pokyčio vykdymą informuoja pokyčio iniciatorių ir jam paveda parengti techninę užduotį (specifikaciją).

11.Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija

2018-03-19
įsakymas
Nr. 2BE-103

Pirmininkas – R. Linkus
Sekretorė – A. Širvaitienė
Nariai:
Č. Marcinkevičius,
J. Genys

 

 - Organizuoti viešą turto pirkimą–pardavimą, kai turtas siūlomas pirkti keliems asmenims per tarpininką (komisijos pirmininką), o turtą nuperka didžiausią kainą pasiūlęs pirkėjas.
12.

Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo egzaminavimo, egzamino bilietų klausimų sudarymo ir ginčų nagrinėjimo komisija

2020-04-23
įsakymas
Nr. 2B-138

Pirmininkas – O. Pauliukovas.
Pirmininko pavaduotojas – S. Mažionis.
Nariai:
L. Baltulienė,
V. Šufinskas,
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ deleguotas narys  UAB „Transporto studijos“ direktoriaus pavaduotojas R. Vėlavičius (suderinta).

- vertinti asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių egzaminavimui naudojamų ir naujai parengtų egzaminų bilietų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti egzamino bilietus;

- nagrinėti asmenų, laikiusių kvalifikacinį ar žinių patikrinimo egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriui išvadas;
- organizuoti ir vykdyti kvalifikacinio egzamino praktinę dalį.

13.

Oro susisiekimo licencijavimo komisija

2019-06-04
įsakymas
Nr. 2BE-179

 

2020-01-23
įsakymas
Nr. 2BE-36
(pakeitimas)

 

Pirmininkė – V. Žegunytė.
Nariai:

Jūratė Peciukonytė,

Janina Laskauskienė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja,

Andrejus Golubevas, VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) Skrydžių priežiūros skyriaus vadovas,

Jolanta Verikaitė, TKA Finansų skyriaus finansininkė.

- nagrinėti paraiškas dėl licencijos oro susisiekimui vykdyti gavimo ir teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo.

 

14.

 

Asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių transportu, egzaminų testų vertinimo komisija

2020-07-08 
įsakymas 
Nr. 2BE-227 
2024-01-22 
įsakymas 
Nr. 2BE-9 
(pakeitimas)

Pirmininkas – G. Kisielis.
Pirmininko pavaduotojas A. Vaitkevičius


Nariai:
R. Bučys,
R. Genutis.

 

- vertinti egzaminų testų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti egzaminų testus; 
- nagrinėti asmenų, laikiusių egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Administracijos direktoriui išvadas.

15.

Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminų klausimų sudarymo ir skundų nagrinėjimo komisija

2020-07-08 
įsakymas 
Nr. 2BE-227 


2023-01-04 
įsakymas 
Nr. 2BE-1 
(pakeitimas

Pirmininkas – G. Kisielis. 

Pirmininko pavaduotojas – E. Ščerbakovas. 

Nariai: 
D. Gusčė, 
G. Ratkuvienė. 

- parengti egzaminų klausimų katalogą, apimantį bendrąsias ir specializuotas mokymo kursų temas, teikti Administracijos direktoriui jį tvirtinti ir ne rečiau kaip kas dvejus metus jį atnaujinti; 
- nagrinėti asmenų, laikiusių egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Administracijos direktoriui išvadas.

16.

Laivo denio tarnybos jūrininkų egzaminų testų vertinimo komisija

2020-07-08 
įsakymas 
Nr. 2BE-227 


2024-01-22 
įsakymas 
Nr. 2BE-9 
(pakeitimas

Pirmininkas – L. Kasparavičius. 
Pirmininko pavaduotoja – R. Šajaukienė. 
Nariai: 

I. Spudytė, 
S. Kovalčiuk, 
J. Kupetauskas, 

D. Žala. 

- vertinti egzaminų testų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti egzaminų testus; 
- nagrinėti asmenų, laikiusių egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Administracijos direktoriui išvadas.

17.

Laivo mašinų skyriaus jūrininkų egzaminų testų vertinimo komisija

2020-07-08 
įsakymas 
Nr. 2BE-227 


2024-01-22 
įsakymas 
Nr. 2BE-9 
(pakeitimas) 

Pirmininkas – L.Kasparavičius.
Pirmininko pavaduotoja – R. Šajaukienė

Nariai:

I. Spudytė,
A. Gapšys

- vertinti egzaminų testų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti egzaminų testus; 
- nagrinėti asmenų, laikiusių egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Administracijos direktoriui išvadas.

18.

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių ir vidaus vandenų transporto specialistų egzaminų testų vertinimo komisija

2020-07-08 
įsakymas 
Nr. 2BE-227 


2024-01-22 
įsakymas 
Nr. 2BE-9 
(pakeitimas) 

Pirmininkas – L.Kasparavičius.
Pirmininko pavaduotoja

R. Šajaukienė

Nariai:

I. Spudytė,

I. Lavrov

- vertinti egzaminų testų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti egzaminų testus; 
- nagrinėti asmenų, laikiusių egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Administracijos direktoriui išvadas.

19.

Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ darbo grupė

2020-07-09
įsakymas
Nr. 2BE-228

2020-09-30
įsakymas
Nr. 2BE-314 (pakeitimas)

2020-11-09
įsakymas
Nr. 2BE-361 (pakeitimas)

2021-01-28
įsakymas
Nr. 2BE-32 (pakeitimas)

2021-07-27
įsakymas 
Nr. 2BE-205

2021-09-01
Įsakymas
2BE-232

 2021-10-01
įsakymas
2BE-263
(pakeitimas)

2022-01-13
įsakymas
2BE-15
(pakeitimas)

2022-04-21 
įsakymas 
2BE-108 
(pakeitimas) 

2022-09-02 
įsakymas 
Nr. 2BE-208 
(pakeitimas)  

Projekto vadovas – T. Oznanskė
Projekto vadovo pavaduotojas – V. Guobytė
Projekto finansininkas – M. Gudonytė
Projekto teisės specialistai - M. Laurinėnas, V. Vaitkaitytė-Daugėlė
Viešųjų pirkimų specialistai – T. Oznanskė, A.Danilevičienė
Projekto techninės daliesspecialistai – G. Serbenta, I. Bernackas

Projekto vadovo funkcijos:

- planuoti, organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą laiku; 

- planuoti ir koordinuoti Darbo grupės narių darbus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- organizuoti Nuostatų 5.2 papunktyje nurodytų viešųjų pirkimų dokumentų projektų rengimą;

parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus teikti derinti teisės aktų nustatyta tvarka; koordinuoti Projekto viešųjų pirkimų sutarčių, kurių nekoordinuoja Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, pasirašymą; 
- pagal savo kompetenciją priimti sprendimus Projekto įgyvendinimo klausimais; 

- atstovauti Administracijos interesams visose institucijose, kiek tai yra susiję su 
vykdomu Projektu; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- organizuoti tiekėjų teikiamų dokumentų ir / ar jų projektų, siūlymų, prašymų vertinimą, organizuoti tiekėjų parengtų dokumentų, projektinių pasiūlymų ir projektų, susijusių su Projekto vykdymu, derinimą ir / ar tvirtinimą, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 
- koordinuoti techninį Projekto įgyvendinimą;; 

- koordinuoti finansinį Projekto įgyvendinimą; 

- esant poreikiui, koordinuoti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitų rengimą; 

- pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kad Projekte atliekami darbai, teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, tiekėjų mokėjimo reikalavimų teisėtumą, tikrinti tiekėjų pateikiamas sąskaitas, aktus ir kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 

- nustačius Projekto neatitikimų, kaupti informaciją apie juos, pagal savo kompetenciją imtis priemonių neatitikimams pašalinti; 

- informuoti ir teikti siūlymus kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui dėl Projekto įgyvendinimo, kurie turi įtakos Projekto apimčiai ir biudžetui; 

- konsultuoti Projekto įgyvendinimo klausimais kitą Projekte sudarytą darbo grupę, komitetą ar kitą kolegialų organą; 

- rengti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojo įgaliojimus; 

- organizuoti Darbo grupės pasitarimus. Projekto vadovo pavaduotojo funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją rengti dokumentų projektus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, juos derinti su atsakingais asmenimis; 

- kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją Projektą įgyvendinančioms institucijoms; 

- užtikrinti projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo bei projekto įgyvendinimo priežiūrą; 

- koordinuoti viešųjų pirkimo-pardavimo sutarčių su tiekėjais valdymą; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, kiek tai susiję su vykdomu Projektu; 

- esant poreikiui, rengti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitas; 

- esant poreikiui, derinti Projekto pakeitimus ir teikti juos tvirtinti; 

- vykdyti prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų paslaugų teikimo grafikų ir planų, Projekto įgyvendinimo grafikų kontrolę; 

- organizuoti tinkamą Projekto dokumentų valdymą, saugojimą; 

- užtikrinti, kad su Projektu susiję dokumentai Administracijos dokumentų valdymo sistemoje turėtų papildomą Projekto bylos žymą; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus būtinus veiksmus, užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą; 

- vykdyti kitas Projekto vadovo suformuluotas užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu; 

- pavaduoti Projekto vadovą jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto vadovui nustatytas funkcijas. 
 

Projekto finansininko funkcijos: 
- tvarkyti Projekto finansinę apskaitą ir užtikrinti jos atsekamumą, išsamumą ir tikslumą; 

- rengti visus su Projekto vykdymu susijusius finansinius dokumentus; 

- organizuoti ir kontroliuoti Projekto mokėjimus tiekėjams bei kaupti / sisteminti informaciją apie juos; 

- tikrinti tiekėjų pateiktas sąskaitas bei jas pagrindžiančius dokumentus; 

- rengti ir derinti su Projektu susijusias finansines ataskaitas bei kitų Projekto ataskaitų finansinę dalį; 

- pagal savo kompetenciją spręsti su Projektu susijusius finansinius klausimus; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami finansiniai klausimai; 

- užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšos būtų naudojamos tik su Projekto 
įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; 

- užtikrinti tinkamą Projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje Administracijos buhalterinėje apskaitoje, jei to reikalauja teisės aktai; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis dėl su Projektu susijusių finansinių klausimų; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti ir teikti mokėjimo prašymus pagal suderintą grafiką, vadovaujantis finansinę priemonę administruojančios institucijos nustatyta tvarka, pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir juos pasirašyti; mokėjimoprašymų rengimo, derinimo ir teikimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) ir šių Nuostatų VI skyriuje; 

- kontroliuoti Projekto išlaidas patvirtinančių dokumentų atitiktį buhalterinės apskaitos 
tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, užtikrinti duomenų teisingumą; 

- vykdyti Projekto išlaidų stebėseną ir kontrolę; 

- teikti informaciją ir pasiūlymus Projekto vadovui ir Projekto vadovo pavaduotojui dėl 
Projekto įgyvendinimo, atsiskaitymų, apskaitos, Projekto atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimo bei esamo (planuojamo) Projekto balanso; 

- pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikui, užtikrinti Projekto finansinių dokumentų 
(popierinių) perdavimą archyvui teisės aktų numatyta tvarka; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus su Projekto finansais susijusius būtinus veiksmus, 
užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą. 

Projekto finansininko pavaduotojo funkcija: 

-pavaduoti Projekto finansininką jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto finansininkui nustatytas funkcijas. Projekto teisininko funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su parengta (rengiama) Projekto 
dokumentacija, užtikrinant, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

- pagal savo kompetenciją konsultuoti su Projektu susijusiais teisiniais klausimais; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami teisiniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją; 

- teikti galimus sprendimo variantus kilusiais teisiniais su Projekto įgyvendinimu 
susijusiais klausimais. 
 

Projekto viešųjų pirkimų specialisto funkcijos: 
- parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atsižvelgiant į Projekto viešojo pirkimo 
užduotį, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektą, techninę specifikaciją; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti 
pastabas dėl jų turinio; 

- rengti ir teikti Projekto skelbimų apie pirkimus projektus; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti 
įgyvendinančiajai institucijai informaciją, susijusią su Projekto viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka derinti technines specifikacijas bei kitą 
techninę viešajam pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, sprendžiant į viešųjų pirkimų specialisto 
kompetenciją įeinančius su Projektu susijusius klausimus; 

- vykdyti užduotis, susijusias su viešųjų pirkimų specialisto funkcijomis, Projekto 
įgyvendinimo metu; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, pagal savo kompetenciją; 

- spręsti kitus klausimus, susijusius su Projekto viešųjų pirkimų sritimi. 
 

Projekto techninės dalies specialisto funkcijos: 
- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse, 
susitikimuose, pasitarimuose pagal savo kompetenciją siūlant Projekto darbų, paslaugų, prekių apimtis, techninius sprendimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, susitikimuose su Projekto veiklas 
įgyvendinančių tiekėjų ekspertais ir konsultantais; 

- teikti tiekėjams Projekto veikloms įgyvendinti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
susijusius su Administracijos veikla; 

- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse 
priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- pagal savo kompetenciją dalyvauti kontroliuojant, kad tiekėjų atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, 
dalyvauti priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- rengti ir derinti nustatyta tvarka technines specifikacijas bei kitą techninę viešajam 
pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- pagal savo kompetenciją rengti techninius dokumentus, teikti pasiūlymus, susijusius su 
Projekto vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti tiekėjų teikiamą techninę dokumentaciją, tiekėjų 
siūlymus, prašymus ir teikti išvadas bei pasiūlymus, pastabas dėl jų tinkamumo arba koregavimo, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami techniniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją. 

20.

Projekto „Mobiliosios automobilių ir geležinkelių transporto saugumo programos pėstiesiems sukūrimas“ darbo grupė

2020-07-09
įsakymas
Nr. 2BE-228

2020-09-30
įsakymas
Nr. 2BE-314 (pakeitimas)

2020-11-09
įsakymas
Nr. 2BE-361 (pakeitimas)

2021-01-28
įsakymas
Nr. 2BE-32 (pakeitimas)

2021-07-27
įsakymas 
Nr. 2BE-205

2021-09-01
Įsakymas
2BE-232

2021-10-01
įsakymas
2BE-263
(pakeitimas)

2022-01-13
įsakymas
2BE-15
(pakeitimas)

2022-09-02 
įsakymas 
Nr. 2BE-208 
(pakeitimas) 

Projekto vadovas – V. Guobytė
Projekto vadovo pavaduotojas – I. Bernackas
Projekto finansininkas – M. Gudonytė
Projekto teisės specialistas - M. Laurinėnas
Viešųjų pirkimų specialistas – I. Ražauskienė
Projekto techninės dalies specialistai – G. Serbenta, I. Bernackas, J. Petrauskas

Projekto vadovo funkcijos:

- planuoti, organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą laiku; 

- planuoti ir koordinuoti Darbo grupės narių darbus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- organizuoti Nuostatų 5.2 papunktyje nurodytų viešųjų pirkimų dokumentų projektų rengimą;

parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus teikti derinti teisės aktų nustatyta tvarka; koordinuoti Projekto viešųjų pirkimų sutarčių, kurių nekoordinuoja Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, pasirašymą; 
- pagal savo kompetenciją priimti sprendimus Projekto įgyvendinimo klausimais; 

- atstovauti Administracijos interesams visose institucijose, kiek tai yra susiję su 
vykdomu Projektu; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- organizuoti tiekėjų teikiamų dokumentų ir / ar jų projektų, siūlymų, prašymų vertinimą, organizuoti tiekėjų parengtų dokumentų, projektinių pasiūlymų ir projektų, susijusių su Projekto vykdymu, derinimą ir / ar tvirtinimą, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 
- koordinuoti techninį Projekto įgyvendinimą;; 

- koordinuoti finansinį Projekto įgyvendinimą; 

- esant poreikiui, koordinuoti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitų rengimą; 

- pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kad Projekte atliekami darbai, teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, tiekėjų mokėjimo reikalavimų teisėtumą, tikrinti tiekėjų pateikiamas sąskaitas, aktus ir kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 

- nustačius Projekto neatitikimų, kaupti informaciją apie juos, pagal savo kompetenciją imtis priemonių neatitikimams pašalinti; 

- informuoti ir teikti siūlymus kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui dėl Projekto įgyvendinimo, kurie turi įtakos Projekto apimčiai ir biudžetui; 

- konsultuoti Projekto įgyvendinimo klausimais kitą Projekte sudarytą darbo grupę, komitetą ar kitą kolegialų organą; 

- rengti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojo įgaliojimus; 

- organizuoti Darbo grupės pasitarimus. Projekto vadovo pavaduotojo funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją rengti dokumentų projektus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, juos derinti su atsakingais asmenimis; 

- kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją Projektą įgyvendinančioms institucijoms; 

- užtikrinti projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo bei projekto įgyvendinimo priežiūrą; 

- koordinuoti viešųjų pirkimo-pardavimo sutarčių su tiekėjais valdymą; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, kiek tai susiję su vykdomu Projektu; 

- esant poreikiui, rengti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitas; 

- esant poreikiui, derinti Projekto pakeitimus ir teikti juos tvirtinti; 

- vykdyti prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų paslaugų teikimo grafikų ir planų, Projekto įgyvendinimo grafikų kontrolę; 

- organizuoti tinkamą Projekto dokumentų valdymą, saugojimą; 

- užtikrinti, kad su Projektu susiję dokumentai Administracijos dokumentų valdymo sistemoje turėtų papildomą Projekto bylos žymą; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus būtinus veiksmus, užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą; 

- vykdyti kitas Projekto vadovo suformuluotas užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu; 

- pavaduoti Projekto vadovą jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto vadovui nustatytas funkcijas. 
 

Projekto finansininko funkcijos: 
- tvarkyti Projekto finansinę apskaitą ir užtikrinti jos atsekamumą, išsamumą ir tikslumą; 

- rengti visus su Projekto vykdymu susijusius finansinius dokumentus; 

- organizuoti ir kontroliuoti Projekto mokėjimus tiekėjams bei kaupti / sisteminti informaciją apie juos; 

- tikrinti tiekėjų pateiktas sąskaitas bei jas pagrindžiančius dokumentus; 

- rengti ir derinti su Projektu susijusias finansines ataskaitas bei kitų Projekto ataskaitų finansinę dalį; 

- pagal savo kompetenciją spręsti su Projektu susijusius finansinius klausimus; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami finansiniai klausimai; 

- užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšos būtų naudojamos tik su Projekto 
įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; 

- užtikrinti tinkamą Projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje Administracijos buhalterinėje apskaitoje, jei to reikalauja teisės aktai; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis dėl su Projektu susijusių finansinių klausimų; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti ir teikti mokėjimo prašymus pagal suderintą grafiką, vadovaujantis finansinę priemonę administruojančios institucijos nustatyta tvarka, pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir juos pasirašyti; mokėjimoprašymų rengimo, derinimo ir teikimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) ir šių Nuostatų VI skyriuje; 

- kontroliuoti Projekto išlaidas patvirtinančių dokumentų atitiktį buhalterinės apskaitos 
tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, užtikrinti duomenų teisingumą; 

- vykdyti Projekto išlaidų stebėseną ir kontrolę; 

- teikti informaciją ir pasiūlymus Projekto vadovui ir Projekto vadovo pavaduotojui dėl 
Projekto įgyvendinimo, atsiskaitymų, apskaitos, Projekto atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimo bei esamo (planuojamo) Projekto balanso; 

- pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikui, užtikrinti Projekto finansinių dokumentų 
(popierinių) perdavimą archyvui teisės aktų numatyta tvarka; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus su Projekto finansais susijusius būtinus veiksmus, 
užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą. 

Projekto finansininko pavaduotojo funkcija: 

-pavaduoti Projekto finansininką jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto finansininkui nustatytas funkcijas. Projekto teisininko funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su parengta (rengiama) Projekto 
dokumentacija, užtikrinant, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

- pagal savo kompetenciją konsultuoti su Projektu susijusiais teisiniais klausimais; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami teisiniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją; 

- teikti galimus sprendimo variantus kilusiais teisiniais su Projekto įgyvendinimu 
susijusiais klausimais. 
 

Projekto viešųjų pirkimų specialisto funkcijos: 
- parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atsižvelgiant į Projekto viešojo pirkimo 
užduotį, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektą, techninę specifikaciją; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti 
pastabas dėl jų turinio; 

- rengti ir teikti Projekto skelbimų apie pirkimus projektus; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti 
įgyvendinančiajai institucijai informaciją, susijusią su Projekto viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka derinti technines specifikacijas bei kitą 
techninę viešajam pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, sprendžiant į viešųjų pirkimų specialisto 
kompetenciją įeinančius su Projektu susijusius klausimus; 

- vykdyti užduotis, susijusias su viešųjų pirkimų specialisto funkcijomis, Projekto 
įgyvendinimo metu; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, pagal savo kompetenciją; 

- spręsti kitus klausimus, susijusius su Projekto viešųjų pirkimų sritimi. 
 

Projekto techninės dalies specialisto funkcijos: 
- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse, 
susitikimuose, pasitarimuose pagal savo kompetenciją siūlant Projekto darbų, paslaugų, prekių apimtis, techninius sprendimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, susitikimuose su Projekto veiklas 
įgyvendinančių tiekėjų ekspertais ir konsultantais; 

- teikti tiekėjams Projekto veikloms įgyvendinti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
susijusius su Administracijos veikla; 

- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse 
priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- pagal savo kompetenciją dalyvauti kontroliuojant, kad tiekėjų atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, 
dalyvauti priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- rengti ir derinti nustatyta tvarka technines specifikacijas bei kitą techninę viešajam 
pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- pagal savo kompetenciją rengti techninius dokumentus, teikti pasiūlymus, susijusius su 
Projekto vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti tiekėjų teikiamą techninę dokumentaciją, tiekėjų 
siūlymus, prašymus ir teikti išvadas bei pasiūlymus, pastabas dėl jų tinkamumo arba koregavimo, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami techniniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją. 

21.

Projekto „FAMOS Odin“ – Baltijos jūrų greitkelių matavimų užbaigimas“ darbo grupė

2020-07-09
įsakymas Nr. 2BE-228

2020-09-30
įsakymas
Nr. 2BE-314 (pakeitimas)

2020-11-09
įsakymas
Nr. 2BE-361 (pakeitimas)

2021-01-28
įsakymas
Nr. 2BE-32 (pakeitimas)

2021-07-27
įsakymas
 Nr. 2BE-205

2021-09-01
Įsakymas
2BE-232

2021-10-01
įsakymas
2BE-263
(pakeitimas)

2022-01-13
įsakymas
2BE-15
(pakeitimas)

2022-04-21 
įsakymas 
2BE-108 
(pakeitimas) 

2022-09-02 
įsakymas 
Nr. 2BE-208 
(pakeitimas) 

 

Projekto vadovas – T. Oznanskė
Projekto vadovo pavaduotojas – A. Lučkienė
Projekto finansininkas – M. Gudonytė
Projekto teisės specialistas – A. Padagaitė
Viešųjų pirkimų specialistas –A.Danilevičienė
Projekto techninės dalies specialistai – G. Serbenta, E. Juška, J. Gleikinas, M. Zakarauskas, E. Tertelis

Projekto vadovo funkcijos:

- planuoti, organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą laiku; 

- planuoti ir koordinuoti Darbo grupės narių darbus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- organizuoti Nuostatų 5.2 papunktyje nurodytų viešųjų pirkimų dokumentų projektų rengimą;

parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus teikti derinti teisės aktų nustatyta tvarka; koordinuoti Projekto viešųjų pirkimų sutarčių, kurių nekoordinuoja Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, pasirašymą; 
- pagal savo kompetenciją priimti sprendimus Projekto įgyvendinimo klausimais; 

- atstovauti Administracijos interesams visose institucijose, kiek tai yra susiję su 
vykdomu Projektu; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- organizuoti tiekėjų teikiamų dokumentų ir / ar jų projektų, siūlymų, prašymų vertinimą, organizuoti tiekėjų parengtų dokumentų, projektinių pasiūlymų ir projektų, susijusių su Projekto vykdymu, derinimą ir / ar tvirtinimą, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 
- koordinuoti techninį Projekto įgyvendinimą;; 

- koordinuoti finansinį Projekto įgyvendinimą; 

- esant poreikiui, koordinuoti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitų rengimą; 

- pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kad Projekte atliekami darbai, teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, tiekėjų mokėjimo reikalavimų teisėtumą, tikrinti tiekėjų pateikiamas sąskaitas, aktus ir kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 

- nustačius Projekto neatitikimų, kaupti informaciją apie juos, pagal savo kompetenciją imtis priemonių neatitikimams pašalinti; 

- informuoti ir teikti siūlymus kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui dėl Projekto įgyvendinimo, kurie turi įtakos Projekto apimčiai ir biudžetui; 

- konsultuoti Projekto įgyvendinimo klausimais kitą Projekte sudarytą darbo grupę, komitetą ar kitą kolegialų organą; 

- rengti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojo įgaliojimus; 

- organizuoti Darbo grupės pasitarimus. Projekto vadovo pavaduotojo funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją rengti dokumentų projektus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, juos derinti su atsakingais asmenimis; 

- kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją Projektą įgyvendinančioms institucijoms; 

- užtikrinti projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo bei projekto įgyvendinimo priežiūrą; 

- koordinuoti viešųjų pirkimo-pardavimo sutarčių su tiekėjais valdymą; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, kiek tai susiję su vykdomu Projektu; 

- esant poreikiui, rengti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitas; 

- esant poreikiui, derinti Projekto pakeitimus ir teikti juos tvirtinti; 

- vykdyti prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų paslaugų teikimo grafikų ir planų, Projekto įgyvendinimo grafikų kontrolę; 

- organizuoti tinkamą Projekto dokumentų valdymą, saugojimą; 

- užtikrinti, kad su Projektu susiję dokumentai Administracijos dokumentų valdymo sistemoje turėtų papildomą Projekto bylos žymą; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus būtinus veiksmus, užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą; 

- vykdyti kitas Projekto vadovo suformuluotas užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu; 

- pavaduoti Projekto vadovą jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto vadovui nustatytas funkcijas. 
 

Projekto finansininko funkcijos: 
- tvarkyti Projekto finansinę apskaitą ir užtikrinti jos atsekamumą, išsamumą ir tikslumą; 

- rengti visus su Projekto vykdymu susijusius finansinius dokumentus; 

- organizuoti ir kontroliuoti Projekto mokėjimus tiekėjams bei kaupti / sisteminti informaciją apie juos; 

- tikrinti tiekėjų pateiktas sąskaitas bei jas pagrindžiančius dokumentus; 

- rengti ir derinti su Projektu susijusias finansines ataskaitas bei kitų Projekto ataskaitų finansinę dalį; 

- pagal savo kompetenciją spręsti su Projektu susijusius finansinius klausimus; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami finansiniai klausimai; 

- užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšos būtų naudojamos tik su Projekto 
įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; 

- užtikrinti tinkamą Projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje Administracijos buhalterinėje apskaitoje, jei to reikalauja teisės aktai; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis dėl su Projektu susijusių finansinių klausimų; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti ir teikti mokėjimo prašymus pagal suderintą grafiką, vadovaujantis finansinę priemonę administruojančios institucijos nustatyta tvarka, pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir juos pasirašyti; mokėjimoprašymų rengimo, derinimo ir teikimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) ir šių Nuostatų VI skyriuje; 

- kontroliuoti Projekto išlaidas patvirtinančių dokumentų atitiktį buhalterinės apskaitos 
tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, užtikrinti duomenų teisingumą; 

- vykdyti Projekto išlaidų stebėseną ir kontrolę; 

- teikti informaciją ir pasiūlymus Projekto vadovui ir Projekto vadovo pavaduotojui dėl 
Projekto įgyvendinimo, atsiskaitymų, apskaitos, Projekto atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimo bei esamo (planuojamo) Projekto balanso; 

- pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikui, užtikrinti Projekto finansinių dokumentų 
(popierinių) perdavimą archyvui teisės aktų numatyta tvarka; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus su Projekto finansais susijusius būtinus veiksmus, 
užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą. 

Projekto finansininko pavaduotojo funkcija: 

-pavaduoti Projekto finansininką jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto finansininkui nustatytas funkcijas. Projekto teisininko funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su parengta (rengiama) Projekto 
dokumentacija, užtikrinant, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

- pagal savo kompetenciją konsultuoti su Projektu susijusiais teisiniais klausimais; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami teisiniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją; 

- teikti galimus sprendimo variantus kilusiais teisiniais su Projekto įgyvendinimu 
susijusiais klausimais. 
 

Projekto viešųjų pirkimų specialisto funkcijos: 
- parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atsižvelgiant į Projekto viešojo pirkimo 
užduotį, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektą, techninę specifikaciją; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti 
pastabas dėl jų turinio; 

- rengti ir teikti Projekto skelbimų apie pirkimus projektus; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti 
įgyvendinančiajai institucijai informaciją, susijusią su Projekto viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka derinti technines specifikacijas bei kitą 
techninę viešajam pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, sprendžiant į viešųjų pirkimų specialisto 
kompetenciją įeinančius su Projektu susijusius klausimus; 

- vykdyti užduotis, susijusias su viešųjų pirkimų specialisto funkcijomis, Projekto 
įgyvendinimo metu; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, pagal savo kompetenciją; 

- spręsti kitus klausimus, susijusius su Projekto viešųjų pirkimų sritimi. 
 

Projekto techninės dalies specialisto funkcijos: 
- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse, 
susitikimuose, pasitarimuose pagal savo kompetenciją siūlant Projekto darbų, paslaugų, prekių apimtis, techninius sprendimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, susitikimuose su Projekto veiklas 
įgyvendinančių tiekėjų ekspertais ir konsultantais; 

- teikti tiekėjams Projekto veikloms įgyvendinti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
susijusius su Administracijos veikla; 

- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse 
priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- pagal savo kompetenciją dalyvauti kontroliuojant, kad tiekėjų atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, 
dalyvauti priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- rengti ir derinti nustatyta tvarka technines specifikacijas bei kitą techninę viešajam 
pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- pagal savo kompetenciją rengti techninius dokumentus, teikti pasiūlymus, susijusius su 
Projekto vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti tiekėjų teikiamą techninę dokumentaciją, tiekėjų 
siūlymus, prašymus ir teikti išvadas bei pasiūlymus, pastabas dėl jų tinkamumo arba koregavimo, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami techniniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją. 

22.

Projekto „Vandens transporto naudotojams skirtų elektroninių paslaugų sukūrimas“ darbo grupė

2020-07-09
įsakymas
Nr. 2BE-228

2020-09-30
įsakymas
Nr. 2BE-314 (pakeitimas)

2020-11-09
įsakymas
Nr. 2BE-361 (pakeitimas)

2021-01-28
įsakymas
Nr. 2BE-32 (pakeitimas)

2021-07-27
įsakymas
Nr. 2BE-205

2021-09-01
Įsakymas
2BE-232

2021-10-01
įsakymas
2BE-263
(pakeitimas)

2022-01-13
įsakymas
2BE-15
(pakeitimas)

2022-04-21 
įsakymas 
2BE-108 
(pakeitimas) 

2022-09-02 
įsakymas 
Nr. 2BE-208 
(pakeitimas) 

Projekto vadovas – T. Oznanskė
Projekto vadovo pavaduotojas – V. Guobytė
Projekto finansininkas – M. Gudonytė
Projekto teisės specialistas - V. Vaitkaitytė-Daugėlė
Viešųjų pirkimų specialistai – T. Oznanskė, A.Danilevičienė
Projekto techninės dalies specialistai – G. Serbenta, I. Bernackas, E. Juška

Projekto vadovo funkcijos:

- planuoti, organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Projekto įgyvendinimą laiku; 

- planuoti ir koordinuoti Darbo grupės narių darbus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- organizuoti Nuostatų 5.2 papunktyje nurodytų viešųjų pirkimų dokumentų projektų rengimą;

parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus teikti derinti teisės aktų nustatyta tvarka; koordinuoti Projekto viešųjų pirkimų sutarčių, kurių nekoordinuoja Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, pasirašymą; 
- pagal savo kompetenciją priimti sprendimus Projekto įgyvendinimo klausimais; 

- atstovauti Administracijos interesams visose institucijose, kiek tai yra susiję su 
vykdomu Projektu; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- organizuoti tiekėjų teikiamų dokumentų ir / ar jų projektų, siūlymų, prašymų vertinimą, organizuoti tiekėjų parengtų dokumentų, projektinių pasiūlymų ir projektų, susijusių su Projekto vykdymu, derinimą ir / ar tvirtinimą, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 
- koordinuoti techninį Projekto įgyvendinimą;; 

- koordinuoti finansinį Projekto įgyvendinimą; 

- esant poreikiui, koordinuoti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitų rengimą; 

- pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kad Projekte atliekami darbai, teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, tiekėjų mokėjimo reikalavimų teisėtumą, tikrinti tiekėjų pateikiamas sąskaitas, aktus ir kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui, kitam kolegialiam organui ar asmeniui; 

- nustačius Projekto neatitikimų, kaupti informaciją apie juos, pagal savo kompetenciją imtis priemonių neatitikimams pašalinti; 

- informuoti ir teikti siūlymus kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui dėl Projekto įgyvendinimo, kurie turi įtakos Projekto apimčiai ir biudžetui; 

- konsultuoti Projekto įgyvendinimo klausimais kitą Projekte sudarytą darbo grupę, komitetą ar kitą kolegialų organą; 

- rengti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojo įgaliojimus; 

- organizuoti Darbo grupės pasitarimus. Projekto vadovo pavaduotojo funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją rengti dokumentų projektus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, juos derinti su atsakingais asmenimis; 

- kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją Projektą įgyvendinančioms institucijoms; 

- užtikrinti projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo bei projekto įgyvendinimo priežiūrą; 

- koordinuoti viešųjų pirkimo-pardavimo sutarčių su tiekėjais valdymą; 

- pagal savo kompetenciją teikti informaciją prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, kiek tai susiję su vykdomu Projektu; 

- esant poreikiui, rengti Projekto įgyvendinimo eigos ataskaitas; 

- esant poreikiui, derinti Projekto pakeitimus ir teikti juos tvirtinti; 

- vykdyti prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų paslaugų teikimo grafikų ir planų, Projekto įgyvendinimo grafikų kontrolę; 

- organizuoti tinkamą Projekto dokumentų valdymą, saugojimą; 

- užtikrinti, kad su Projektu susiję dokumentai Administracijos dokumentų valdymo sistemoje turėtų papildomą Projekto bylos žymą; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus būtinus veiksmus, užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą; 

- vykdyti kitas Projekto vadovo suformuluotas užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu; 

- pavaduoti Projekto vadovą jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto vadovui nustatytas funkcijas. 
 

Projekto finansininko funkcijos: 
- tvarkyti Projekto finansinę apskaitą ir užtikrinti jos atsekamumą, išsamumą ir tikslumą; 

- rengti visus su Projekto vykdymu susijusius finansinius dokumentus; 

- organizuoti ir kontroliuoti Projekto mokėjimus tiekėjams bei kaupti / sisteminti informaciją apie juos; 

- tikrinti tiekėjų pateiktas sąskaitas bei jas pagrindžiančius dokumentus; 

- rengti ir derinti su Projektu susijusias finansines ataskaitas bei kitų Projekto ataskaitų finansinę dalį; 

- pagal savo kompetenciją spręsti su Projektu susijusius finansinius klausimus; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami finansiniai klausimai; 

- užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšos būtų naudojamos tik su Projekto 
įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; 

- užtikrinti tinkamą Projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje Administracijos buhalterinėje apskaitoje, jei to reikalauja teisės aktai; 

- bendradarbiauti su Projektą įgyvendinančiomis institucijomis dėl su Projektu susijusių finansinių klausimų; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti ir teikti mokėjimo prašymus pagal suderintą grafiką, vadovaujantis finansinę priemonę administruojančios institucijos nustatyta tvarka, pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir juos pasirašyti; mokėjimoprašymų rengimo, derinimo ir teikimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) ir šių Nuostatų VI skyriuje; 

- kontroliuoti Projekto išlaidas patvirtinančių dokumentų atitiktį buhalterinės apskaitos 
tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, užtikrinti duomenų teisingumą; 

- vykdyti Projekto išlaidų stebėseną ir kontrolę; 

- teikti informaciją ir pasiūlymus Projekto vadovui ir Projekto vadovo pavaduotojui dėl 
Projekto įgyvendinimo, atsiskaitymų, apskaitos, Projekto atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimo bei esamo (planuojamo) Projekto balanso; 

- pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikui, užtikrinti Projekto finansinių dokumentų 
(popierinių) perdavimą archyvui teisės aktų numatyta tvarka; 

- pagal kompetenciją atlikti kitus su Projekto finansais susijusius būtinus veiksmus, 
užtikrinančius sėkmingą Projekto įgyvendinimą. 

Projekto finansininko pavaduotojo funkcija: 

-pavaduoti Projekto finansininką jo laikinai nesant (dėl ligos, esant komandiruotėje, išėjus atostogų ar kitais teisėtais nebuvimo darbe atvejais), atliekant Projekto finansininkui nustatytas funkcijas. Projekto teisininko funkcijos: 

- pagal savo kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su parengta (rengiama) Projekto 
dokumentacija, užtikrinant, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

- pagal savo kompetenciją konsultuoti su Projektu susijusiais teisiniais klausimais; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti Projekto viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių projektus bei teikti pastabas dėl jų turinio; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami teisiniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją; 

- teikti galimus sprendimo variantus kilusiais teisiniais su Projekto įgyvendinimu 
susijusiais klausimais. 
 

Projekto viešųjų pirkimų specialisto funkcijos: 
- parengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atsižvelgiant į Projekto viešojo pirkimo 
užduotį, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektą, techninę specifikaciją; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti viešųjų pirkimų dokumentų projektus bei teikti 
pastabas dėl jų turinio; 

- rengti ir teikti Projekto skelbimų apie pirkimus projektus; 

- jei Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, rengti 
įgyvendinančiajai institucijai informaciją, susijusią su Projekto viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka derinti technines specifikacijas bei kitą 
techninę viešajam pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, sprendžiant į viešųjų pirkimų specialisto 
kompetenciją įeinančius su Projektu susijusius klausimus; 

- vykdyti užduotis, susijusias su viešųjų pirkimų specialisto funkcijomis, Projekto 
įgyvendinimo metu; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, pagal savo kompetenciją; 

- spręsti kitus klausimus, susijusius su Projekto viešųjų pirkimų sritimi. 
 

Projekto techninės dalies specialisto funkcijos: 
- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse, 
susitikimuose, pasitarimuose pagal savo kompetenciją siūlant Projekto darbų, paslaugų, prekių apimtis, techninius sprendimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu; 

- dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, susitikimuose su Projekto veiklas 
įgyvendinančių tiekėjų ekspertais ir konsultantais; 

- teikti tiekėjams Projekto veikloms įgyvendinti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
susijusius su Administracijos veikla; 

- dalyvauti Administracijos ir kitų institucijų bendrosiose komisijose, darbo grupėse 
priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- pagal savo kompetenciją dalyvauti kontroliuojant, kad tiekėjų atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės atitiktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus, 
dalyvauti priimant tiekėjų atliktus darbus, suteiktas paslaugas, patiektas prekes; 

- rengti ir derinti nustatyta tvarka technines specifikacijas bei kitą techninę viešajam 
pirkimui organizuoti būtiną informaciją; 

- pagal savo kompetenciją rengti techninius dokumentus, teikti pasiūlymus, susijusius su 
Projekto vykdymu; 

- pagal savo kompetenciją tikrinti tiekėjų teikiamą techninę dokumentaciją, tiekėjų 
siūlymus, prašymus ir teikti išvadas bei pasiūlymus, pastabas dėl jų tinkamumo arba koregavimo, išskyrus tuos atvejus, kai ši funkcija priskirta kitai Projekte sudarytai darbo grupei, komitetui ar kitam kolegialiam organui; 

- dalyvauti Darbo grupės pasitarimuose, kuriuose sprendžiami techniniai klausimai; 

- vykdyti užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu, atsižvelgiant į turimas žinias ir 
kvalifikaciją. 

23.Transporto vadybininkų egzaminų testų vertinimo ir skundų nagrinėjimo komisija

2020-07-08
įsakymas
Nr. 2BE-227

2021-04-06
įsakymas
Nr. 2BE-98
(pakeitimas)

Pirmininkas – A. Vaitkevičius.
Pirmininko pavaduotoja –  L. Mačiulaitienė.
Nariai:

V. Čiškauskas,
R. Genutis
D. Lipsevičius

- vertinti egzaminų testų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti egzaminų testus;

- nagrinėti asmenų, laikiusių egzaminus ir nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus, teikti Administracijos direktoriui išvadas;

24.

Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ priežiūros komitetas

2020-10-16
įsakymas
Nr. 2BE-333

2021-01-06
įsakymas
Nr. 2BE-10

2021-01-18
įsakymas
Nr. 2BE-20

2021-10-01
Įsakymas
2BE-265
(pakeitimas)

Komiteto pirmininkas – G. Lukošius
Komiteto pirmininko pavaduotojas – S. Lingys
Nariai: T. Kolendo, J. Rašomavičius

 

 

 

-  strategiškai koordinuoti ir prižiūrėti Projekto įgyvendinimą ir priimti su Projekto įgyvendinimu susijusius strateginius sprendimus;

-  nagrinėti Užsakovo darbo grupės ir Projekto vykdymo darbo grupės pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Projekto įgyvendinimo, kurie turi įtakos Projekto apimčiai ir biudžetui;

-  vertinti Projekto įgyvendinimo pažangą;

-  svarstyti ir spręsti Projekto įgyvendinimo bei veiklos tęstinumo užtikrinimo klausimus;

-  prireikus vertinti Projektui skirtų lėšų naudojimo tikslingumą, pritarti Projekto biudžeto keitimams;

-  įvertinti ir tvirtinti Projekto galutinius rezultatus;

- spręsti kitas Projekto įgyvendinimo metu iškilusias esmines problemas.

-  pirmininkauja posėdžiui, pasitarimui, susitikimui (toliau – posėdis);

-  pasirašo, tvirtina Projekto priežiūros komiteto dokumentus, prireikus, derina Užsakovo darbo grupės ir / ar Projekto vykdymo darbo grupės sprendinius;

-  atlieka kitas funkcijas, reikalingas Projektui įgyvendinti.

- praneša Projekto priežiūros komiteto nariams ir kviečiamiems į posėdį asmenims posėdžio datą, laiką ir vietą;

-  esant poreikiui, rengia posėdžio darbotvarkę;

- esant poreikiui, rašo posėdžio protokolą;

 - saugo Projekto priežiūros komiteto dokumentus ir perduoda juos toliau saugoti nustatyta dokumentų saugojimo tvarka;

-  atlieka kitas Projekto priežiūros komiteto pirmininko nurodytas funkcijas, kurios reikalingos Projekto priežiūros komiteto funkcijoms įvykdyti.

25.Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ darbo grupė

2020-10-16
įsakymas
Nr. 2BE-333

2021-01-06
įsakymas
Nr. 2BE-10

2021-05-20
įsakymas
Nr. 2BE-142

2021-10-01
Įsakymas
2BE-265
(pakeitimas)

2022-07-13
įsakymas
2BE-181
(pakeitimas)

2022-08-23
įsakymas  
2BE-202
(pakeitimas)  

Vadovas – G. Serbenta
Nariai – Ignas Bernackas, Lina Mačiulaitienė, Karolis Žolobaila, Lina Rutkovskaitė, Julija, Viščinienė, Virginijus Čiškauskas

- laiku ir tinkamai vykdyti Projekto sutartį;

- aktyviai dalyvauti Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo,
konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos (toliau – IS eLTSA)
diegimo / kūrimo sutarties vykdymo analizės ir projektavimo etapuose. Padėti Projekto informacinės
sistemos diegimo paslaugos teikėjui UAB „Asseco Lietuva“ (toliau – IS diegėjas) identifikuoti ir
apibrėžti reikalavimus IS eLTSA, suteikti prieigas prie analizuojamų esamų informacinių sistemų,
pateikti IS diegėjui aktualią informaciją apie Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau –
LTSA) vykdomus, su IS eLTSA susijusius veiklos procesus, juose naudojamus duomenis, ribojimus ir
kitus reikalavimus;

- vertinti IS diegėjo siūlomus projektinius sprendinius, jų atitiktį analizės metu
identifikuotiems reikalavimams ir LTSA poreikiams;

- svarstyti pakeitimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, poreikius, derinti pakeitimų
projektus ir teikti siūlymus dėl jų tvirtinimo;

- inicijuoti, svarstyti, siūlyti, nagrinėti, derinti, teikti siūlymus dėl LTSA Lietuvos transporto
saugos administracijos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos keitimų tvirtinimo;

- inicijuoti, svarstyti, nagrinėti, derinti ir teikti siūlymus dėl papildomų IS diegėjo paslaugų
užsakymų tvirtinimo;

- teikti pastabas ir rekomendacijas diegimo etapų vykdymo eigai ir rezultatams;

- vertinti paslaugų teikėjų pateiktas įvadinę, tarpines, ketvirtines ir galutines ataskaitas ir
priimti sprendimus dėl jų (išskyrus galutines ataskaitas) tvirtinimo;

- kontroliuoti testavimo ir gamybinę aplinką, dalyvauti testavime;

- teikti pastabas ir rekomendacijas paslaugų teikėjų teikiamai dokumentacijai, kad būtų
užtikrinta jų atitiktis keliamiems reikalavimams;

- priimti programinę įrangą bandomajai eksploatacijai;

- registruoti bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas, problemas ir trūkumus;

- vykdyti bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę;

- organizuoti techninių bei funkcinių klausimų sprendimą;

- užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendinti Projekto diegimo paslaugų etapai ir veiklos,
kontroliuoti, kad paslaugos būtų vykdomos pagal suderintą planą ir grafiką;

- atlikti tarpinių bei galutinių IS diegėjo ir Projekto IS diegimo techninės priežiūros
paslaugos teikėjo UAB „IO projects“ (toliau – IS diegimo techninis prižiūrėtojas) rezultatų peržiūrą,
įvertinimą ir pastabų bei pasiūlymų tolesniems veiksmams ir priemonėms teikimą, teikti siūlymus ir
(ar) priimti sprendimus dėl rezultatų tvirtinimo;

- priimti sprendimus dėl paslaugų teikėjų parengtų sprendimų tvirtinimo arba siūlyti, kaip
juos koreguoti;

- organizuoti susitikimus su IS diegimo techniniu prižiūrėtoju ir IS diegėju ir / arba kitais
atsakingais specialistais;

- prireikus teikti IS diegimo techniniam prižiūrėtojui ir IS diegėjui būtiną informaciją
Projektui įgyvendinti;

- bendradarbiauti su paslaugų teikėjais ir teikti jiems reikalingą informaciją iš anksto
suderintais terminais;

- pagal kompetenciją atlikti kitus būtinus veiksmus, užtikrinančius sėkmingą Projekto
įgyvendinimą;

- laikytis Diegimo paslaugų techninėje specifikacijoje, IS diegėjo paslaugų teikimo plane ir
grafike, Paslaugų teikimo reglamente nurodytų dokumentų peržiūros terminų. Jei reikia, derinti
dokumentus Diegimo paslaugų techninėje specifikacijoje ir Paslaugų teikimo reglamente nustatyta
tvarka.
26.Konkurso vežėjui parinkti vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais organizavimo komisija

2021-03-15
įsakymas
Nr. 2BE-78

2021-09-17
Įsakymas
2BE-249
(pakeitimas)

Pirmininkas
J. Rašomavičius

Nariai – 
V. Čiškauskas,
R. Krutkė,
V. Rukienė
L. Bučė

-Rengia Konkurso sąlygas;

-konkurso sąlygose nustatyta tvarka organizuoja Konkursą;

-nagrinėja Konkurse dalyvaujančių asmenų prašymus ir (ar) skundus, teikia atsakymus ar paaiškinimus;

-teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl sutarčių su konkursą laimėjusiais vežėjais sudarymo arba jau sudarytų sutarčių pakeitimo, galiojimo pratęsimo ar nutraukimo.

27.Tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transportu maršrutų nustatymo, pakeitimo ar jų panaikinimo komisija

2021-03-15
įsakymas
2BE-78

Pirmininkas
J. Rašomavičius

Nariai – V. Čiškauskas, R. Krutkė, R. Truncė, V. Rukienė

-įvertina būtinumą nustatyti naujus, pakeisti arba panaikinti esamus tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutus;

- nagrinėja asmenų prašymus ir (ar) skundus dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų nustatymo, pakeitimo ar jų panaikinimo, teikia atsakymus ar paaiškinimus.

26.Žvejybos laivų kapitonų ir vadovaujančiųjų specialistų kompetencijos įvertinimo egzaminų komisija

2022-10-05 
įsakymas 
Nr. 2BE-241 
 

2024-01-10 
įsakymas 
Nr. 2BE-3 (pakeitimas) 

Pirmininkas - L. Kasparavičius. 
Pirmininko pavaduotojas - J. Kupetauskas. 
Nariai - S. Kovalčiuk, D. Žala.
-vykdyti egzaminą

Atnaujinimo data: 2024-01-23