• 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) čia
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas čia
  • Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politika čia
  • Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas čia

Atnaujinimo data: 2023-12-04