Oro transporto teisės aktai

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas 1991 m. spalio 8 d. Nr. I-1863 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas 2002 m. spalio 10 d. Nr. IX-1132 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas 2004 m. spalio 26 d. IX-2499 Aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas
Nr. 343
Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių aerouostų veiklos 1994 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 242 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimo tyrimo nuostatų patvirtinimo 1997 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 377 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo 1998 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 685 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 883 Aktuali redakcija
Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo  2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 Aktuali redakcija
Dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 483 Aktuali redakcija
Dėl Leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 489 Aktuali redakcija
Dėl Užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078 Aktuali redakcija
Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 Aktuali redakcija
Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1592 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1680 Aktuali redakcija
Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo ir dydžių patvirtinimo 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1088 Aktuali redakcija
Dėl Tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 872 Aktuali redakcija
Dėl Valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1378 Aktuali redakcija
Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7 Aktuali redakcija
Dėl Teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8 Aktuali redakcija
Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1764 Aktuali redakcija
Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo 2011 m. bir-elio 15 d. nutarimas Nr. 739 Aktuali redakcija
Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 937 Aktuali redakcija
Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 625 Aktuali redakcija
Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 626 Aktuali redakcija
Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonų nustatymo 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1252 Aktuali redakcija
Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 Aktuali redakcija
Dėl Skubių veiksmų įvykus civilinio orlaivio avarijai plano patvirtinimo 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 246 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo 2000 m. vasario 23d. įsakymas Nr. 42/69 Aktuali redakcija
Dėl Civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo 2001 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 58 Aktuali redakcija
Dėl Civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo 2001 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 85 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo 2001 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 134/217 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovo nuostatų 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 290 Aktuali redakcija
Dėl MATSE programų ir nutarimų įgyvendinimo 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 475 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 3-25 Aktuali redakcija
Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3-144 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3-517 Aktuali redakcija
Dėl Pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 3-615 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 Aktuali redakcija
Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3-434 Aktuali redakcija
Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 3-517 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 23d. įsakymas Nr. 3-362 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-439 Aktuali redakcija
Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo 2005 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-787/D1-507/3-467 Aktuali redakcija
Dėl Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1487/3-502 Aktuali redakcija
Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3-147 Aktuali redakcija
Dėl Trumpojo kilimo ir tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo 2006 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-253 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 Aktuali redakcija
Dėl Paraiškų paskyrimui vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijai bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių gauti nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 3-298 Aktuali redakcija
Dėl Oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3-361 Aktuali redakcija
Dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos Eurokontrolės išplėstinės komisijos sprendimu patvirtinto dokumento Nr. 07.60.02 "Maršruto rinkliavų sistemos taikymo sąlygos bei mokėjimo sąlygos" taikymo Lietuvos Respublikoje 2008 m. balandžio 9d. įsakymas Nr. 3-106 Aktuali redakcija
Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-667/3-264 Aktuali redakcija
Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-22 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-161 Aktuali redakcija
Dėl Minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo 2011 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 3-164 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjo paskyrimo 2011 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 3-169 Aktuali redakcija
Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-506 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oru Lietuvos Respublikoje 2013 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 3-124 Aktuali redakcija
Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 3-403 Aktuali redakcija
Dėl Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 2016 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 3-235(1.25 E) Aktuali redakcija
Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-23 Aktuali redakcija
Dėl Oro uosto, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius, paskelbimo 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3-166 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo 2000 m. vasario 23d. įsakymas Nr. 42/69 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo 2001 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 134/217 Aktuali redakcija
Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo 2005 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-787/D1-507/3-467 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 Aktuali redakcija
Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-495/3-310 Aktuali redakcija
Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-667/3-264 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus statuto patvirtinimo 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. ĮV-318 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Orlaivių naudojimo vaikų aviaciniam švietimui ir mokymui tvarkos aprašo patvirtinimo 2004 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ISAK-1779 Aktuali redakcija
Dėl Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1487/3-502 Aktuali redakcija
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-63/1V-15 Aktuali redakcija
Dėl Karinės jėgos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-834 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašo patvirtinimo 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-63/1V-15 Aktuali redakcija
Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1V-114 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo 2005 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-787/D1-507/3-467 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo 2010 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-501 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-386 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-70 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivio ir/arba orlaivio komponento modifikacijos tvirtinimo taisyklių tvirtinimo 2001 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 48 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo duomenų taisyklių patvirtinimo 2001 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 65 Aktuali redakcija
Dėl Ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių patvirtinimo ir radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymų 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 100 Aktuali redakcija
Dėl Aukštų statinių ženklinimo taisyklių patvirtinimo 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 106 Aktuali redakcija
Dėl Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių 2001 m. guodžio 27 d. įsakymas Nr.  109 Aktuali redakcija
Dėl Atidavimo naudoti pažymėjimo/CAA PIRMA FORMA išdavimo taisyklių patvirtinimo 2002 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 97 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivio žurnalo 2003 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 4R-11 Aktuali redakcija
Dėl Minimalaus skrydžio aukščio nustatymo 2003 m. vasario 14 d. įsakymas Nr.  4R-15 Aktuali redakcija
Dėl Šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 4R-63 Aktuali redakcija
Dėl Tinkamumo skraidyti direktyvų rengimo ir platinimo taisyklių 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 4R-115 Aktuali redakcija
Dėl Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 Aktuali redakcija
Dėl Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-183 Aktuali redakcija
Dėl Oro uostų reikalavimų patvirtinimo 2004 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 4R-193 Aktuali redakcija
Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-206 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 4R-89 Aktuali redakcija
Dėl Gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei Gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 10d. įsakymas Nr. 4R-138 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4R-210 Aktuali redakcija
Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir Techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 4R-31 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 4R-88 Aktuali redakcija
Dėl Informacijos apie atšauktus ir atidėtus skrydžius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr.  4R-96 Aktuali redakcija
Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos užduočių subrangos sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 4R-191 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo taisyklių patvirtinimo 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 4R-203 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 2007 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 4R-139 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo 2007 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 4R-150 Aktuali redakcija
Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-13 Aktuali redakcija
Dėl Išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 4R-227 Aktuali redakcija
Dėl Asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-87 Aktuali redakcija
Dėl Reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo 2010 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 4R-92 Aktuali redakcija
Dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-97 Aktuali redakcija
Dėl Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 4R-100 Aktuali redakcija
Dėl Draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-190 Aktuali redakcija
Dėl 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 255/2010 įgyvendinimo 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-11 Aktuali redakcija
Dėl Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-24 Aktuali redakcija
Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-265 Aktuali redakcija
Dėl Oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr.  4R-309 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų apylinkėse tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-10 Aktuali redakcija
Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-89 Aktuali redakcija
Dėl Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-114 Aktuali redakcija
Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 4R-231 Aktuali redakcija
Dėl Pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-269 Aktuali redakcija
Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-18 Aktuali redakcija
Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-80 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 Aktuali redakcija
Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo tvirtinimo 2013 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.  4R-134 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo 2013 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-233 Aktuali redakcija
Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 4R-273 Aktuali redakcija
Dėl Oro navigacijos rinkliavų mokėjimo išimčių ir šių rinkliavų kompensavimo tvarkos 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr.  4R-283 Aktuali redakcija
Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288 Aktuali redakcija
Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo 2014 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.  4R-17 Aktuali redakcija
Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-33 Aktuali redakcija
Dėl Kritinių aviacijos situacijų valdymo 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 4R-34 Aktuali redakcija
Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo 2014 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 4R-56 Aktuali redakcija
Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-92 Aktuali redakcija
Dėl Bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimų 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 4R-162 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo patvirtinimo 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.  4R-176 Aktuali redakcija
Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. R-179 Aktuali redakcija
Dėl Specialiųjų skrydžių vykdymo 2015 m. balandžio 8 d. Įsakymas Nr. 4R-62 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 4R-56 Aktuali redakcija
Dėl Išimčių pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnį suteikimo minimalių kriterijų 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4R-60 Aktuali redakcija
Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-74 Aktuali redakcija
Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 4R-99 Aktuali redakcija
Dėl Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 4R-100 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 4R-109 Aktuali redakcija
Dėl Patvirtintos mokymo organizacijos mokymų vadovo patirties ir gebėjimų tinkamai vadovauti įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-117 Aktuali redakcija
Dėl Reikalavimų organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių ir jų valdytojų vertinimą patvirtinimo 2015 m. liepos 13 d. įsakymas Nr.  4R-123 Aktuali redakcija
Dėl Mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo 2015 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 4R-127 Aktuali redakcija
Dėl Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti 66 dalies licenciją, išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 4R-134 Aktuali redakcija
Dėl Įgaliotųjų inspektorių patvirtinimo 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4R-164 Aktuali redakcija
Dėl Specialaus leidimo naudoti elektroninę laikmeną (EFB) išdavimo 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4R-171 Aktuali redakcija
Dėl Pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius teikimo Civilinės aviacijos administracijai 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 4R-192 Aktuali redakcija
Dėl Orlaivių avarinių radijo ir asmeninių radiolokacinių švyturių, veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-223 Aktuali redakcija
Dėl Trikdomojo tvarkaraščio taikymo komercinio oro transporto vežėjams nustatymo 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 4R-26 Aktuali redakcija
Dėl Techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo 2016 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-104 Aktuali redakcija
Dėl Lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-208 Aktuali redakcija
Dėl Eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-214 Aktuali redakcija
Dėl Nesutarimų dėl oro uosto rinkliavų sistemos sprendimo taisyklių patvirtinimo 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr.  4R-30 Aktuali redakcija
Dėl Pilotų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-79 Aktuali redakcija
Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo 2017 m. liepos 31  d. įsakymas Nr. 4R-111 Aktuali redakcija
Dėl Oro balionų ir dirižablių naudojimo skrydžiams reikalavimų 2017 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 4R-154 Aktuali redakcija
Dėl Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 4R-68 Aktuali redakcija
Dėl 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) Nr. 2016/1377 ir iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 677/2011 įgyvendinimo 2018 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 4R-100 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Oro eismo paslaugų erdvės struktūros elementų pakeitimo 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-122 Aktuali redakcija
Dėl Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-667/3-264 Aktuali redakcija
Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 Aktuali redakcija
Dėl Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-78 Aktuali redakcija
Dėl Bepiločių orlaivių specialios veiklos valdomojoje oro erdvėje sąlygų nustatymo 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-162 Aktuali redakcija
Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-264 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų, registravimo 2004 m. gruodžio 11 d. Įsakymas Nr. 4-544 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-72 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1V-854 Aktuali redakcija
Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo 2007 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1V-17 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Hidrometeorologinių stebėjimų tinklo struktūros 2013 m. kovo 21 d. Įsakymas Nr. V-25 Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Aviacijos priemonių panaudojimo prieš spyglius ir lapus graužiančius kenkėjus instrukcijos patvirtinimo 2011 m. lapkričio 22 d. Įsakymas Nr. 100-11-V Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl Radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. rugsėjo 28 d. Įsakymas Nr. 65V Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Dėl informacijos punkto nustatymo ir Pagalbos tranzito, susijusio su išsiuntimu oro transportu, atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo 2006 m. balandžio 27 d. Įsakymas Nr. 4-324 Aktuali redakcija
Dėl Prievartos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2017 m. gruodžio 11 d. Įsakymas Nr. 4-544 Aktuali redakcija

Teisės akto numeris

Paskelbimai

1993 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų Aktuali redakcija
1993 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės oro susisiekimo susitarimas Aktuali redakcija
1993 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1993 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1993 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1993 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1993 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1993 m.  rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1993 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1993 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1994 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos sutartis dėl reguliaraus oro susisiekimo Aktuali redakcija
1994 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1995 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo ir bendradarbiavimo oro transporto srityje Aktuali redakcija
1995 m. liepos 7 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1996 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1996 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1996 m. balandžio 12 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1996 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1996 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Federalinės Vyriausybės oro susisiekimo sutartis Aktuali redakcija
1997 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1997 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tuniso Respublikos Vyriausybės sutartis dėl reguliaraus oro susisiekimo Aktuali redakcija
1997 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1997 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
1998 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Honkongo specialiojo administracinio regiono Vyriausybės sutartis dėl tranzitinio tarptautinio oro susisiekimo Aktuali redakcija
2001 m. vasario 20 d. L Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
2001 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
2006 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant jūrų ir aviacinės paieškos ir gelbėjimo darbus Baltijos jūroje Aktuali redakcija
2007 m. kovo 2 d. Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos plėtojimo Aktuali redakcija
2009 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo Aktuali redakcija
2012 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų Aktuali redakcija
2012 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo Aktuali redakcija

Teisės akto numeris

Paskelbimai

1. 1944 m. Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija Aktuali redakcija
1.1. 1947 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [93 bis straipsnis] Aktuali redakcija
1.2. 1952 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [45 straipsnis] Aktuali redakcija
1.3. 1954 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų Aktuali redakcija
1.4. 1968 m. Protokolas dėl autentiško Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikaga, 1944) teksto trimis kalbomis Aktuali redakcija
1.5. 1971 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [56 straipsnis] Aktuali redakcija
1.6. 1977 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo Aktuali redakcija
1.7. 1980 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [83 bis straipsnis] Aktuali redakcija
1.8. 1984 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [3 bis straipsnis] Aktuali redakcija
1.9. 1989 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [56 straipsnis] Aktuali redakcija
1.10. 1990 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo [50a straipsnis] Aktuali redakcija
1.11. 1995 m. Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo Aktuali redakcija
1.12. 1995 m. Protokolas dėl autentiško Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikaga, 1944) teksto penkiomis kalbomis Aktuali redakcija
2. 1929 m. Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo Aktuali redakcija
2.1. 1955 m. Protokolas apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą Aktuali redakcija
2.2. 1961 m. Konvencija, papildanti Varšuvos konvenciją dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, atliekamais asmens, nesančio susitariančiu vežėju, unifikavimo Aktuali redakcija
3. 1960 m. Eurokontrolės tarptautinė konvencija dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje Aktuali redakcija
3.1 1970 m. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje papildomas protokolas Aktuali redakcija
3.2. 1978 m. Protokolas, iš dalies keičiantis Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje 1970 m. liepos 6 d. papildomą protokolą Aktuali redakcija
3.3. 1981 m. Diplomatinės konferencijos dėl protokolo, iš dalies pakeičiančio 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinę konvenciją dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje, baigiamasis aktas Aktuali redakcija
3.4. 1997 m. Diplomatinės konferencijos dėl keliskart iš dalies pakeistos 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje suvestinio dokumento parengimo protokolo baigiamasis aktas Aktuali redakcija
3.5. 2002 m. Europos Bendrijos prisijungimo prie keliskart iš dalies pakeistos 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje, kurios suvestinis dokumentas parengtas 1997 m. birželio 27 d. protokolu, protokolas Aktuali redakcija
4. 1963 m. Konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose Aktuali redakcija
5. 1970 m. Konvencija dėl kovos su neteisėtu orlaivio pagrobimu Aktuali redakcija
6. 1971 m. Konvencija dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą Aktuali redakcija
6.1. 1988 m. Protokolas dėl kovos su smurtu tarptautinę civilinę aviaciją aptarnaujančiuose oro uostuose, papildantis Konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą, priimtą 1971 m. rugsėjo 23 d. Monrealyje Aktuali redakcija
7. 1981 m. Daugiašalis susitarimas dėl maršruto rinkliavų Aktuali redakcija
8. 1991 m. Konvencija dėl plastikinių sprogstamųjų medžiagų žymėjimo aptikimo tikslais Aktuali redakcija
9. 1992 m. Atviros oro erdvės sutartis Aktuali redakcija
10. 1999 m. Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo Aktuali redakcija
11. 2004 m. Susitarimas dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir su jomis susijusių programų skatinimo, suteikimo ir naudojimo Aktuali redakcija

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Tarybos reglamentas 3922/91/EEB dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 1991 m. gruodžio 16 d. Nr. 3922/91/EEB OL 1991 L 373, p. 4
Tarybos Direktyva 2000/79/EB dėl Europos aviakompanijų asociacijos (AEA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų asociacijos (ECA), Europos regioninių aviakompanijų asociacijos (ERA) ir Tarptautinės oro vežėjų asociacijos (IACA) Europos susitarimo dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo 2000 m. lapkričio 27 d. Nr. 2000/79/EB OL 2000 L 302, p. 57
Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo 2002 m. birželio 25 d. Nr. 2002/49/EB OL 2002 L 189, p. 12
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 2004 m. vasario 11 d. Nr. 261/2004/EB OL 2004 L 46, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) 2004 m. kovo 10 d. Nr. 549/2004/EB OL 2004 L 96, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) 2004 m. kovo 10 d. Nr. 550/2004/EB OL 2004 L 96, p. 10
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) 2004 m. kovo 10 d.  Nr. 551/2004/EB OL 2004 L 96, p. 20
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) 2004 m. kovo 10 d. Nr. 552/2004/EB OL 2004 L 96, p. 26
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams 2004 m. balandžio 21 d. Nr. 785/2004/EB OL 2004 L 138, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį 2005 m. gruodžio 14 d. Nr. 2111/2005 OL 2005 L 344, p. 15
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru 2006 m. liepos 5 d. Nr. 1107/2006/EB OL 2006 L 204, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/93/EB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo (kodifikuota redakcija) 2006 m.  gruodžio 12 d. Nr. 2006/93/EB OL 2006 L 374, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1899/2006, keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 2006 m. gruodžio 12 d. Nr. 1899/2006/EB OL 2006 L 377, p. 1
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 2008 m. kovo 11 d. Nr. 300/2008/EB OL 2008 L 97, p. 72
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) 2008 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1008/2008/EB OL 2008 L 293, p. 3
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro uostų mokesčių 2009 m. kovo 11 d.  Nr. 2009/12/EB OL 2009 L 70, p. 11
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1108/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB 2009 m. spalio 21 d.  Nr. 1108/2009/EB OL 2009 L 309, p. 51
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1070/2009 iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas 2009 m. spalio 21 d. Nr. 1070/2009/EB OL 2009 L 300, p. 34
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB 2010 m. spalio 20 d.  Nr. 996/2010/ES OL 2010 L 295, p. 35
Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo 2013 m. liepos 9 d. Nr. 2014/305/ES OL 2014 L 160, p. 2
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 2014 m. balandžio 3 d. Nr. 376/2014/ES OL 2014 L 122, p. 18
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 598/2014, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB 2014 m. balandžio 16 d. Nr. 598/2014/ES OL 2014 L 173, p. 65
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. 2019/2/ES OL 2018 L 11, p. 1

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2150/2005, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles 2005 m. gruodžio 23 d. Nr. 2150/2005/EB OL 2005 L 342, p. 20
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles 2006 m. kovo 22 d. Nr. 473/2006/EB OL 2006 L 84, p. 8
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą 2006 m. kovo 22 d. Nr. 474/2006/EB OL 2006 L 84, p. 14
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 768/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu 2006 m. gegužės 19 d. Nr. 768/2006/EB OL 2006 L 134, p. 16
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 8/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais 2007 m. gruodžio 11 d. Nr. 8/2008/EEB OL 2008 L 10, p. 1
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 351/2008 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB taikymo nustatant prioritetus, pagal kuriuos peronuose tikrinami į Bendrijos oro uostus atskridę orlaiviai 2008 m. balandžio 16 d. Nr. 351/2008/EB OL 2008 L 109, p. 7
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais 2008 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 859/2008/EB OL 2008 L 254, p. 1
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai 2009 m. balandžio 2 d. Nr. 272/2009/EB OL 2009 L 91, p. 7
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių 2009 m. gruodžio 18 d.  Nr. 1254/2009/ES OL 2009 L 338, p. 17
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų 2010 m. sausio 8 d.  Nr. 18/2010/ES OL 2010 L 7, p. 3
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka 2010 m. sausio 26 d.  Nr. 72/2010/ES OL 2010 L 23, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 285/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams 2010 m. balandžio 6 d. Nr. 285/2010/ES OL 2010 L 87, p. 19
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai 2010 m. balandžio 9 d. Nr. 297/2010/ES OL 2010 L 90, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 2011 m. spalio 17 d. Nr. 1034/2011 OL 2011 L 271, p. 15
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 2011 m. spalio 17 d. Nr. 1035/2011/ES OL 2011 L 271, p. 23
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2011 m. lapkričio 3 d. Nr. 1178/2011/ES OL 2011 L 311, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2012 m. kovo 30 d. Nr. 290/2012 OL 2012 L 100, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės 2012 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 748/2012/ES OL 2012 L 224, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. 923/2012/ES OL 2012 L 281, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2012 m. spalio 5 d.  Nr. 965/2012/ES OL 2014 L 296, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1008/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti 2012 m. spalio 30 d. Nr. 1008/2012/ES OL 2012 L 302, p. 9
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai 2012 m. lapkričio 16 d. Nr. 1079/2012/ES OL 2012 L 320, p. 14
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1146/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą 2012 m. gruodžio 3 d. Nr. 1146/2012/ES OL 2012 L 333, p. 7
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 7/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės 2013 m. sausio 8 d. Nr. 7/2013/ES OL 2013 L 4 p. 36
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas 2013 m. gegužės 3 d. Nr. 390/2013/ES OL 2013 L 128, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema 2013 m. gegužės 3 d.  Nr. 391/2013/ES OL 2013 L 128, p. 31
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 800/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2013 m.  rugpjūčio 14 d.  Nr. 800/2013/ES OL 2013 L 227, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 69/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės 2014 m. sausio 27 d. Nr. 69/2014/ES OL 2014 L 23, p. 12
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 70/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. sausio 27 d. Nr. 70/2014/ES OL 2014 L 23, p. 25
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 71/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. sausio 27 d. Nr. 71/2014/ES OL 2014 L 23, p. 27
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 83/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. sausio 29 d. Nr. 83/2014/ES OL 2014 L 28, p. 17
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 100/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė 2014 m. vasario 5 d. Nr. 100/2014/ES OL 2014 L 37, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. vasario 12 d.Nr. 139/2014/ES OL 2014 L 44, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. kovo 13 d.  Nr.  245/2014/ES OL 2014 L 74, p. 33
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007 2014 m.  kovo 27 d. Nr. 319/2014/ES OL 2014 L 93, p. 58
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 379/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. balandžio 7 d. Nr. 379/2014/ES OL 2014 L 123, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2014 m. balandžio 29 d. Nr. 452/2014/ES OL 2014 L 133, p. 12
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2014, kuriuo dėl nuorodų į Čikagos konvencijos priedus atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 2014 m. gegužės 2 d. Nr. 3448/2014/ES OL 2014 L 132, p. 53
Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo 2014 m. lapkričio 26 d. Nr. 1321/2014/ES OL 2014 L 362, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2015/140, kuriuo dėl steriliojo skrydžio įgulos salono iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 2015 m. sausio 29 d. Nr. 2015/140/ES OL 2015 L 24, p. 5
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/310, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis bendro Europos dangus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 441/2014 2015 m. vasario 26 d. Nr. 2015/310/ES OL 2015 L 56, p. 30
Komisijos reglamentas (ES) 2015/180, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė 2015 m. vasario 9 d. Nr. 2015/180/ES OL 2015 L 34, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 2015 m. vasario 20 d. Nr. 2015/340/ES OL 2015 L 63, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2015/445, kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su civilinių orlaivių įgulomis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 2015 m. kovo 17 d. Nr. 2015/445/ES OL 2015 L 74, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2015/640 dėl papildomų tinkamumo skraidyti specifikacijų, susijusių su tam tikro tipo skrydžiais, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 2015 m. balandžio 23 d.  Nr. 2015/640/ES OL 2015 L 106, p. 18
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą 2015 m. birželio 25 d. Nr. 2015/1014/ES OL 2015 L 162, p. 65
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinis sąrašas 2015 m. birželio 29 d. Nr. 2015/1018/ES OL 2015 L 163, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2015/1039, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 748/2012 nuostatos dėl skrydžio bandymų 2015 m. birželio 30 d. Nr. 2015/1039/ES OL 2015 L 167 p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2015/1329, kuriuo dėl Sąjungos oro vežėjų naudojamų trečiojoje šalyje registruotų orlaivių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 2015 m. liepos 31 d. Nr. 2015/1329/ES OL 2015 L 206, p. 21
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės 2015 m. lapkričio 5 d. Nr. 2015/1998/ES OL 2015 L 299, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2016/282 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė 2016 m. vasario 26 d. Nr. 2016/282/ES OL 2016 L 56, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2016/539, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 2016 m. balandžio 6 d. Nr. 2016/539/ES OL 2016 L 91, p. 1
Komisijos reglamentas (ES) 2016/583, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore 2016 m. balandžio 15 d. Nr. 2016/583/ES OL 2016 L 101, p. 7
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/963, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 2016 m. birželio 16 d. Nr. 2016/963/ES OL 2016 L 160, p. 50
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006, kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010 2016 m. birželio 22 d. Nr. 2016/1006/ES OL 2016 L 165, p. 8
Komisijos reglamentas (ES) 2016/1158, kuriuo dėl trečiųjų šalių vežėjams išduodamo leidimo šablono ir susijusių specifikacijų išbraukimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 452/2014 2016 m. liepos 15 d.  Nr. 2016/1158/ES OL 2016 L 192, p. 21
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1185, kuriuo dėl bendrųjų skrydžių taisyklių ir veiklos nuostatų dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų (standartizuotų Europos skrydžių taisyklių C dalies) atnaujinimo ir užbaigimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 730/2006 2016 m. liepos 20 d. Nr. 2016/1185/ES OL 2016 L 196, p. 3
Komisijos reglamentas (ES) 2016/1199, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių, kuriems naudojama nustatytų charakteristikų navigacija, patvirtinimo, dėl duomenų paslaugų teikėjų sertifikavimo ir priežiūros ir dėl skrydžių sraigtasparniais virš jūros ir kuriuo tas reglamentas ištaisomas 2016 m. liepos 22 d. Nr. 2016/1199/ES OL 2016 L 198, p. 13
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 2017 m. kovo 1 d.  Nr. 2017/373/ES OL 2017 L 62, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/386, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai 2017 m. kovo 6 d.  Nr. 2017/386/ES OL 2017 L 59, p. 34
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 2018 m. liepos 4 d. Nr. 2018/1139/ES OL 2018 L 212, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1975, kuriuo dėl skrydžių sklandytuvais vykdymo ir elektroninių laikmenų naudojimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 2018 m. gruodžio 14 d. Nr. 2018/1975/ES OL 2018 L 326, p. 53
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/27, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros 2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 2019/27/ES OL 2019 L 8, p. 1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/103, kuriuo dėl tam tikrų specifinių aviacijos saugumo priemonių išaiškinimo, suderinimo, supaprastinimo ir sustiprinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 2019 m. sausio 23 d. Nr. 2019/103/ES OL 2019 L 21, p. 13

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris

Paskelbimai

Komisijos sprendimas dėl prieigos prie Europos centrinės saugos rekomendacijų ir su jomis susijusių atsakymų saugyklos, sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, 18 straipsnio 5 dalį, teisių 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 2012/780/ES OL 2012 L 342, p. 46
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/290 dėl 2014 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui ir Sprendimo 2013/631/ES panaikinimo 2015 m. vasario 20 d. Nr. 2015/290/ES OL 2015 L 51, p. 10
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/347 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų tikslinių rodiklių persvarstymo rekomendacijų 2015 m. kovo 2 d. Nr. 2015/347/ES OL 2015 L 60, p. 48
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/670 dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui 2015 m. balandžio 27 d.   Nr. 2015/670 /ES OL 2015 L 110, p. 25
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/599 dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais 2016 m. balandžio 15 d.  Nr. 2016/599/ES OL 2016 L 103, p. 37
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-14