I etapas - Vežėjų įtraukimo į potencialių vežėjų sąrašą atranka

VEŽĖJŲ ĮTRAUKIMO Į POTENCIALIŲ VEŽĖJŲ SĄRAŠĄ ATRANKA

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atranka (toliau – atranka) vykdoma vadovaujantis Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos nuostatais, patvirtintais Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Atrankos nuostatai).

Atrankos tikslas – sudaryti ir paskelbti Atrankos nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių vežėjų, kurie bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl teisės vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutu (-ais), sąrašą (toliau – Potencialių vežėjų sąrašas). 

Administracija atkreipia dėmesį, kad vežėjas, pageidaujantis būti įtrauktas į Potencialių vežėjų sąrašą pasibaigus paraiškų teikimo terminui, gali Administracijai teikti paraišką bet kuriuo metu iki Potencialių vežėjų sąrašo galiojimo pabaigos. Atrankos nuostatus ir paraiškos formą galite rasti čia.


Lietuvos transporto saugos administracija 2022 m. gruodžio 9 d. skelbia Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atranką (toliau – Atranka). Atrankos tikslas – sudaryti ir paskelbti Atrankos nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių vežėjų, kurie bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl teisės vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutu (-ais), sąrašą (toliau – Potencialių vežėjų sąrašas). 

Vežėjai, pageidaujantys vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais ir būti įtraukti į Potencialių vežėjų sąrašą, kviečiami teikti paraiškas.  

Atranka vykdoma vadovaujantis Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos nuostatais (toliau – Atrankos nuostatai): 

  1. Atrankos nuostatus ir paraiškos formą galite rasti čia.

  1. Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos paraiškos priimamos elektroniniu paštu [email protected]

  1. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. gruodžio 30 d. 23 val. 59 min. 59 sek. 

  1. Atrankos nuostatų paaiškinimai teikiami Atrankos nuostatų V skyriuje „Atrankos sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas“ nustatyta tvarka. 

Atsisiųsti paraiškos formą

Atnaujinta 2022-12-23


Lietuvos transporto saugos administracijos Konkurso vežėjui parinkti vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais organizavimo komisija (toliau – Konkurso komisija) informuoja, kad vykdydama vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atranką gavo vežėjo klausimų dėl atrankos nuostatų. Konkurso komisija teikia atsakymus: 

1.Klausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): 

Atrankos nuostatų 26 p. nurodyti vežėjui taikomi kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos remiantis atrankos nuostatomis turi pagrįsti skirtingų institucijų išduodami dokumentai. Tačiau VĮ registrų centras yra įgaliota ir išduoda KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMĄ, kuri įrodo šios kvalifikacinius reikalavimus: 

a. Vežėjo, vežėjo vadovo ir buhalterio nepriekaištingą reputaciją (Atrankos nuostatų 26.1. punktas); 

b. Vežėjo teisinį statusą (teisinis statusas neįregistruotas). Atrankos nuostatų 26.2. punktas; 

c. Įsipareigojimų įvykdymą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atrankos nuostatų 26.3. punktas; 

d. Įsipareigojimų įvykdymą Valstybinio socialinio draudimo įstaigoms. Atrankos nuostatų 26.4. punktas. 

Dėl nurodytų aplinkybių, jei vežėjas pateikia VĮ „Registrų centro“ išduodamą jungtinę pažymą, iš jo neturėtų būti reikalaujama pažymų iš atskirų įstaigų. Prašome priimti sprendimą, jog nurodytos jungtinės pažymos pateikimas bus pripažintas tinkamu Atrankos nuostatų 26 punkte nurodytų kvalifikacinių reikalavimų įvykdymu.

1.Atsakymas: 

Konkurso komisija informuoja, kad, vadovaujantis Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos nuostatų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Atrankos nuostatai), 26 punktu, atrankoje ketinantis dalyvauti vežėjas turi pateikti Atrankos nuostatų 26.1–26.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kurie pagrindžia vežėjo atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Taip pat atrankoje ketinantis dalyvauti vežėjas gali pateikti ir jungtinį atitinkamų institucijų išduotą dokumentą, kuriame esantys duomenys patvirtintų Atrankos nuostatų 26.1–26.5 papunkčiuose nurodytus vežėjui keliamus kvalifikacijos reikalavimus. 

Konkurso komisija pažymi, kad šis paaiškinimas buvo paskelbtas 2022 m. gruodžio 16 d. Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje: https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliu-transportas-5/keleiviu-vezimas-autobusais/konkursai-1


2.Klausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): 

Atrankos nuostatų 10 punkte nurodoma, jog „Administracijai pateikiamas elektroninis dokumentas, kurį sudaro 10 punkte nurodyti dokumentai“. Ar tai reiškia, kad visi 10 p. nurodomi dokumentai turi būti sujungiami į vieną dokumento failą (pavyzdžiui, pdf formatu pateikiamą dokumentą, kuris būtų pasirašytas elektroniniu parašu? Kas bus jei Potencialus tiekėjas pateiks 10 p. nurodytus dokumentus atskirais dokumentų failais? Prašome priimti sprendimą patikslinti nurodytą reikalavimą.

2. Atsakymas: 

Konkurso komisija informuoja, kad Atrankos nuostatų 14 punkte nurodyta, kad „Administracijai pateikiamas elektroninis dokumentas, kurį sudaro 10 punkte nurodyti dokumentai.“ Vežėjas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, pateikia užpildytą ir pasirašytą paraišką. Pasirašyta paraiška turi atitikti Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nuostatas, kaip reikalaujama Atrankos nuostatų 13 punkte. Vežėjas gali pasirinkti pasirašomo elektroninio dokumento formatą: 

1. Naudojant PDF-LT formato bylas pasirašomas kiekvienas failas. Šiuo atveju pasirašoma tik pati paraiška, o pridedami dokumentai nepasirašomi. Atkreiptinas dėmesys, kad kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai turi būti pasirašyti juos išduodančios institucijos kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami viename el. laiške kaip atskiri vieno laiško priedai; 

2. Sudarant elektroninį dokumentą naudojant ADOC formato bylą, paraiškos failas įkeliamas ir pasirašomas ADOC konteineryje kaip pagrindinis dokumentas, o kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai įkeliami į ADOC konteinerį kaip savarankiški dokumentai. ADOC byla siunčiama el. paštu kaip laiško priedas.


3. Klausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): 

Atrankos nuostatų 22 punkte nurodyta, jog „Pateikusi paaiškinimą į Paklausimą Konkurso 
komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paaiškinimo išsiuntimo dienos jį paskelbia Administracijos interneto svetainėje ir nuasmenintą paaiškinimą elektroniniu paštu išsiunčia 
Atrankoje dalyvaujantiems vežėjams“. 

Atrankos dalyviai Administracijai taps žinomi tik jiems pateikus paraiškas. Todėl prašome paaiškinti kaip Administracija praktiškai užtikrins Atrankos nuostatos dalies „ir nuasmenintą paaiškinimą elektroniniu paštu išsiunčia Atrankoje dalyvaujantiems vežėjams“ įgyvendinimą. Atkreipiame dėmesį, jog potencialūs vežėjai turi teisę paraiškas teikti paskutinę paraiškos pateikimo dieną iki 23 val. 59 min. 59 sek. 

Atkreipiame dėmesį, jog pagal Atrankos nuostatas vežėjų informavimas nėra alternatyvus, junginio „ir“ naudojimas suponuoja Administracijos prievolę pakeitimus/paaiškinimus tiek viešinti, tiek apie juos informuoti vežėjus. Prašome priimti sprendimą patikslinti nurodytą reikalavimą.

3.Atsakymas: 

Konkurso komisija pažymi, kad Atrankoje dalyvaujantis vežėjas yra suprantamas kaip Pareiškėjas, kurio sąvoka apibrėžta Atrankos nuostatų 3.2 papunktyje. Visi Pareiškėjai ar vežėjai, pageidaujantys dalyvauti Atrankoje, turi būti aktyvūs ir tikrinti Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje esantį skelbimą, kuris pasiekiamas paspaudus nuorodą: https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliu-transportas-5/keleiviu-vezimas-autobusais/konkursai-1, po kuriuo yra skelbiami paaiškinimai į Paklausimus bei Konkurso komisijos Atrankos nuostatų paaiškinimai (patikslinimai).  

Kaip numato Atrankos nuostatų 22 punktas, pateikusi paaiškinimą į Paklausimą Konkurso komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paaiškinimo išsiuntimo dienos jį paskelbia Administracijos interneto svetainėje ir nuasmenintą paaiškinimą elektroniniu paštu išsiunčia Atrankoje dalyvaujantiems vežėjams, tai yra nuasmenintą paaiškinimą Konkurso komisija išsiunčia elektroniniu paštu visiems Pareiškėjams, kurie iki paaiškinimų paskelbimo yra pateikę paraišką dalyvauti Atrankoje. Konkurso komisija pažymi, kad nuasmenintas paaiškinimas reiškia, jog paaiškinimas pateikiamas neatskleidžiant Paklausėjo tapatybės. 

4. Klausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): 

Atrankos nuostatų 30 punkte nurodoma, jog „30. Konkurso komisija turi teisę raštu prašyti, kad paraišką pateikęs Pareiškėjas per Konkurso komisijos nustatytą terminą raštu pateiktų paaiškinimus, patikslintų pateiktą paraišką ar pateiktų vežėjo personalo mokymų procedūros aprašymo bei instrukcijų patvirtintas kopijas“. 

Prašome paaiškinti kaip praktiškai bus įgyvendinama ir kokioms aplinkybėms esant bus įgyvendinamas nurodyto punkto reikalavimas, kai vykdoma Potencialių vežėjų atrankos procedūra ir iš Potencialių vežėjų reikalaujama tik atitikti minimalius Atrankos nuostatų 26 p. nurodytus reikalavimus. Kaip Konkurso komisija galėtų prašyti vežėjo patikslinti dokumentus, kuriuos išduoda kompetentingos institucijos? Kaip potencialaus vežėjo parinkimo procedūra susijusi su vežėjo personalo mokymo ir instrukcijų patvirtinimo klausimais? Prašome priimti sprendimą patikslinti nurodytą reikalavimą.

4. Atsakymas: 

Konkurso komisija informuoja, kad Atrankos paraiškos pavyzdinėje formoje, pateiktoje Atrankos nuostatų priede, esantis vežėjo patvirtinimas, kad: „- esu susipažinęs su 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, ir galiu vykdyti jame numatytus įpareigojimus, mano vairuotojai, darbuotojai, tiesiogiai teikiantys pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, darbuotojai, kurie tiesiogiai dirba su keleiviais arba sprendžia klausimus, susijusius su keleiviais, yra apmokyti / gavę instrukcijas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2006/2004 II priede“, yra deklaruojamojo pobūdžio, kurio atitikties įrodymui Atrankos metu nėra reikalaujama pateikti patvirtinančio dokumento, todėl šis reikalavimas nėra įtrauktas į Atrankos nuostatų 26 punktą. Vežėjas, pasirašydamas Atrankos paraišką, patvirtina, kad atitinka Atrankos paraiškoje keliamą reikalavimą, tad Atrankos nuostatų 30 punktas nustato, jog Konkurso komisija turi teisę esant įtarimams, gavus skundų ar kitos informacijos prašyti pateikti vežėjo personalo mokymų procedūros aprašymo bei instrukcijų patvirtintas kopijas.


5. Klausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): 

Atrankos nuostatų 43 punktas numato atvejus, kada vežėjas šalinamas iš Potencialių vežėjų sąrašo: paties prašymu ir Konkurso komisijos sprendimu. Tačiau analizuojant šį punktą matomas prieštaravimas. Pareiškėjas pašalinamas paties prašymu yra logiškas, tačiau kaip turi būti suprastas pareiškėjo pašalinimas kai pareiškėjas neatitinka 26.1, 26.2 ir 26.5 papunkčio reikalavimų. Pagal semantinę prasmę reikia daryti išvadą, kad reikalingas pareiškėjo prašymas, kad jis neatitinka minėtų reikalavimų? Tačiau kyla klausimas kaip praktiškai tai bus įgyvendinta? Prašome pateikti tai iliustruojančią praktinę situaciją.Prašome priimti sprendimą patikslinti nurodytą reikalavimą.

5. Atsakymas 

Konkurso komisija informuoja, kad Atrankos nuostatų 43.1 papunkčiu nustatyta galimybė pačiam Pareiškėjui pateikti prašymą dėl pašalinimo iš Potencialių vežėjų sąrašo dviem atvejais: 1) kai Pareiškėjas atsisako būti įtrauktas į Potencialių vežėjų sąrašą, arba 2) kai Pareiškėjas nebeatitinka bent vieno Atrankos nuostatų 26.1, 26.2, 26.5 papunkčių reikalavimo, tai yra, kai Pareiškėjas sužino, kad nebeatitinka Atrankos nuostatų 26.1, 26.2, 26.5 papunkčių reikalavimų, jis savo iniciatyva gali pateikti prašymą pašalinti jį iš Potencialių vežėjų sąrašo, nurodydamas neatitikties aplinkybes. 

Pvz.: Jei Pareiškėjas, būdamas įtrauktu į Potencialių vežėjų sąrašą, laikinai sustabdo savo veiklą, tuomet gali savo iniciatyva pateikti prašymą šalinti jį iš Potencialių vežėjų sąrašo su paaiškinimu apie neatitiktį nelaukdamas Konkurso komisijos sprendimo dėl jo šalinimo iš Potencialių vežėjų sąrašo dėl neatitikties Atrankos nuostatų 26.2 papunktyje nustatytam reikalavimui.


6. Klausimas (pateikiamas neredaguotas tekstas): 

Prašome paaiškinti Atrankos nuostatų 43.2.1. punkte nurodytą sąvoką „vežėjui keliamų reikalavimų“. Įvertinus tai, kad Atrankos nuostatai skirti vežėjų įtraukimui į potencialių vežėjų sąrašą, tai „vežėjui keliami reikalavimai“ turi būti suprantami kaip kvalifikaciniai reikalavimai numatyti 26 punkte. Tačiau tokiu atveju, kuo šio punkto prasmė skiriasi nuo Atrankos nuostatų 43.1.2. punkto. Be to, įgyvendinant šį reikalavimą susidarys situacija kai visą paslaugų teikimo laikotarpį negalės atsirasti jokių skolinių įsipareigojimų VMI ir SODRAI, nepriklausomai nuo to, kad šios situacijos gali būti laikinos ar nulemtos nuo vežėjo nepriklausomų aplinkybių, kaip pavyzdžiui atsitiko Covid-19 pandemijos atveju. Prašome priimti sprendimą patikslinti nurodytą reikalavimą.

6. Atsakymas: 

Komisija atkreipia dėmesį, kad Atrankos nuostatų 42 punktas nustato, kad į Potencialių vežėjų sąrašą įtrauktas Pareiškėjas visą laikotarpį, kol yra Potencialių vežėjų sąraše, turi atitikti šiuose Atrankos nuostatuose vežėjams, įtrauktiems į Potencialių vežėjų sąrašą, keliamus reikalavimus. 

Atrankos nuostatų 43.2.1 papunktis nustato, kad Pareiškėjas šalinamas iš Potencialių vežėjų sąrašo Konkurso komisijos sprendimu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sužinojimo, kad Pareiškėjas neatitinka vežėjui keliamų reikalavimų, o 43.1.2 papunkčiu suteikiama galimybė pačiam vežėjui pateikti prašymą jį šalinti iš Potencialių vežėjų sąrašo, kai jis sužino, kad nebeatitinka bent vieno Atrankos nuostatų 26.1, 26.2, 26.5 papunkčių reikalavimo.

Atnaujinta 2022-12-20


Lietuvos transporto saugos administracijos Konkurso vežėjui parinkti vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais organizavimo komisija informuoja, kad šiuo metu yra vykdoma Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atranka, vadovaujantis Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos nuostatais, patvirtintais Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Atrankos nuostatai), tad visi šiuo metu teikiami paklausimai turi būti susiję su Atrankos nuostatų išaiškinimu, kaip to reikalaujama Atrankos nuostatų 20 punkte.

Atnaujinta 2022-12-16


Lietuvos transporto saugos administracijos Konkurso vežėjui parinkti vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais organizavimo komisija (toliau – Konkurso komisija) informuoja, kad vykdydama vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atranką gavo vežėjo paklausimą (pateikiamas neredaguotas tekstas).

Klausimas:
Prašome patikslinti ar vežėjas gali pateikti Jungtinę pažymą apie konkurse dalyvaujantį tiekėją (kurioje atsispindėtų prašoma informacija) vietoj paraiškoje prašomų 1, 2, 3 4 punktų?

Atsakymas:
Konkurso komisija informuoja, kad, vadovaujantis Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos nuostatų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Atrankos nuostatai), 26 punktu, atrankoje dalyvaujantis vežėjas turi pateikti Atrankos nuostatų 26.1–26.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kurie pagrindžia vežėjo atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Taip pat atrankoje dalyvaujantis vežėjas gali pateikti ir jungtinį, atitinkamų institucijų išduotą dokumentą, kuriame esantys duomenys patvirtintų Atrankos nuostatų 26.1–26.5 papunkčiuose nurodytus vežėjui keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Konkurso komisija pažymi, kad teikiami kvalifikacijos atitiktį patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Atnaujinimo data: 2023-12-04