Pagrindiniai transporto lengvatų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

     – Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;

     – Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas;

     – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“.

     Teisę naudotis transporto lengvatomis turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai
 • kitų Europos Sąjungos valstybių narių (1) piliečiai ir Europos ekonominės erdvės valstybių (2) piliečiai
 • Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariai (3), turintys Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę
 • užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
 • užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.

     Važiuojantiesiems tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais teikiamos šios transporto lengvatos:

 • teisė važiuoti nemokamai
 • teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida.

     Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų neužimdamas atskiros sėdimosios vietos.

     Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotąjį vardinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:

 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis)
 • asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis)
 • asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys
 • 80 metų ir vyresni asmenys
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos
 • žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni
 • nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni.

     Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotąjį vardinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:

 • asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis
 • asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais)
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai
 • 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos
 • asmenys nuo 70 iki 80 metų
 • vaikai nuo 7 iki 10 metų
 • vežami vaikai iki 7 metų (užimantys atskirą sėdimąją vietą)
 • aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą
 • mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
 • mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai.

         „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę statusą ar aplinkybes patvirtinančius dokumentus (pažymėjimus), išskyrus atvejus, kai nėra abejonių, kad vaikas, kuris ketina važiuoti ar važiuoja keleiviniu transportu, yra jaunesnis kaip 7 metų.“

     Be nurodytų lengvatų, kaimuose ir miesteliuose gyvenantys bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis (neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai – ir ne darbo dienomis) važiuojantys į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos), vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantys mokiniai, važiuojantys mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, turi teisę gauti visų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų kompensaciją.

     Visas šių keleivių važiavimo išlaidas savo nustatyta tvarka kompensuoja savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos.

--------------------------------------

 (1) Airija, Lenkija, Austrija, Lietuva, Belgija, Liuksemburgas, Bulgarija, Мalta, Čekija, Nyderlandai, Danija, Portugalija, Estija, Prancūzija, Graikija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Italija, Slovėnija,  Suomija, Kipras, Švedija, Kroatija, Vengrija, Latvija, Vokietija.

 (2) Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir ES valstybės narės.

 (3) ES valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečio sutuoktinis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, ES valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečio, jo sutuoktinio išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.

Atnaujinimo data: 2023-12-04